Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Конкурс'
23 октября 2007 года в библиотеке – филиале № 3 МУ «ЦБС», носящей имя самобытного русского поэта Николая Алексеевича Клюева, прошли первые «Клюевские...полностью>>
'Документ'
Начало экономической реформы относится к концу 1978 г., когда 3-й пленум ЦК КПК 11-го созыва объявил о проведении в жизнь политики “реформы и открыто...полностью>>
'Основная образовательная программа'
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №31" Великого Новгорода является учреждением общ...полностью>>
'Документ'
Временные рекомендации по технологии экспертизы, оценке профессиональной компетентности и составлению экспертного заключения аттестуемых педагогически...полностью>>

Програма для вищих медичних навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації за спеціальністю (1)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

Департамент кадрової політики,

освіти і науки МОЗ України

Центральний методичний кабінет

підготовки молодших спеціалістів МОЗ УкраїниПІДСУМКОВА

ПРАКТИКА СТУДЕНТІВ З ОСНОВ МЕДСЕСТРИНСТВА

ПРОГРАМА

для вищих медичних навчальних закладів

І—ІІ рівнів акредитації за спеціальністю

5.12010102 “Сестринська справа”

ПІДСУМКОВА ПРАКТИКА СТУДЕНТІВ З ОСНОВ МЕДСЕСТРИНСТВА

Укладачі
М.Б. Шегедин доктор медичних наук, професор, заслужений лікар України, викладач-методист медсестринства у внутрішній медицині Львівського державного медичного коледжу ім. Андрея Крупинського;

С.Д. Орібко — заступник директора з навчально-виробничої роботи, викладач вищої категорії, викладач-методист;

О.А. Лесик-Лісна — викладач-методист, викладач вищої категорії, голова циклової комісії медсестринської справи.

Програму розглянуто і схвалено на засіданні циклової комісії медсестринської справи 6.06.07 р., протокол № 9.

Рецензенти:

І.Я. Губенко — директор Черкаського медичного коледжу, викладач-методист вищої категорії, к. м. н., заслужений лікар України;

Л.П. Бразалій — заступник директора з навчальної роботи Черкаського медичного коледжу, викладач-методист вищої категорії, голова циклової комісії сестринської справи;

В.С. Матійців — заступник директора з навчально-виробничої роботи ДВНЗ “Львівське медичне училище”.

© МОЗ України, 2008

© Видавництво “Медицина”, 2008

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Підсумкова практика студентів з основ медсестринства є невід’ємною частиною процесу підготовки медичних сестер освітньо-кваліфікаційного рівня “Молодший спеціаліст” і передбачає її проведення після отримання теоретичних знань та практичних навичок і вмінь відповідно до змісту програми навчальної дисципліни “Основи медсестринства”.

Під час організації та проведення підсумкової практики слід керуватися діючими навчальним планом, програмою, наказами Міністерства освіти і науки та Міністерства охорони здоров’я України й положенням про проведення практики.

Підсумкова практика студентів проводиться в лікувально-профілактичних закладах, які відповідають вимогам програми і затверджені наказом управління охорони здоров’я облдержадміністрації як практичні бази ВМНЗ. Базами проходження практики можуть бути обласні клінічні лікарні, міські клінічні лікарні, центральні районні лікарні, районні лікарні, міські лікарні, медико-санітарні частини, госпіталі, диспансери, спеціалізовані лікувальні заклади.

Умовою якісної підготовки студентів під час проходження підсумкової практики є дотримання єдиних вимог до техніки виконання маніпуляцій у ВМНЗ і на базах ЛПЗ, що забезпечується співпрацею методичних і безпосередніх керівників.

Згідно з програмою навчальної дисципліни “Основи медсестринства” підсумкова практика є продовженням, завершальним її змістовим модулем. Тому програма підсумкової практики передбачає вдосконалення практичних навичок догляду за пацієнтами (тривалістю по 4 год згідно з розкладом, або компактно в кінці семестру).

30 год підсумкової практики виділяється на самостійну роботу, яка включає вдосконалення недостатньо засвоєних практичних навичок, роботу в бібліотеці, написання медсестринської історії здоров’я пацієнта, проведення санітарно-освітньої роботи, чергування у відділеннях, роботу з медичною документацією.

На період підсумкової практики студентів розподіляють по декілька осіб на робочі місця медичної сестри у профільних відділеннях ЛПЗ (медсестринські пости, маніпуляційні, приймальні відділення тощо).

За час проходження підсумкової практики студенти ознайомлюються з роботою приймального та центрального стерилізаційного відділень, лабораторій, рентгенкабінету, відділень стаціонару, маніпуляційної, вивчають посадові обов’язки медичної сестри на кожному робочому місці, накази МОЗ України, які регламентують роботу ЛПЗ з дотримання санітарно-протиепідемічного режиму.

Мета і завдання підсумкової практики

Підсумкова практика студентів проводиться з метою:

 • поглиблення і систематизації теоретичних знань з основ медсестринства;

 • вдосконалення практичних навичок і вмінь зі спостереження та догляду за пацієнтами;

 • вироблення навичок спілкування з пацієнтами та їхнім родичами на основі принципів медичної етики та деонтології.

Обов’язки студентів на підсумковій практиці:

 • вчасно з’являтися на базу проходження підсумкової практики;

 • вивчити і суворо дотримуватися правил охорони праці, техніки безпеки і виробничої санітарії;

 • дотримуватися правил внутрішнього розпорядку ЛПЗ, трудової дисципліни та принципів медичної етики і деонтології;

 • вивчити функціональні обов’язки медичної сестри різних структурних підрозділів, нести відповідальність за доручену роботу та її результати на рівні зі штатними медичними сестрами ЛПЗ;

 • виконувати всі завдання, передбачені програмою підсумкової практики;

 • брати активну участь у суспільному житті колективу ЛПЗ;

 • проводити санітарно-освітню роботу з пацієнтами та їх оточенням;

 • після закінчення підсумкової практики подати в навчальний заклад щоденник практики, характеристику, листок медсестринського процесу та індивідуальні завдання із самостійної роботи.

Обов’язки методичного керівника виробничої практики:

 • здійснювати зв’язок із керівниками (загальним та безпосередніми) підсумкової практики від ЛПЗ.

 • скласти графік проходження підсумкової практики студентами згідно з програмою;

 • брати участь у розподілі студентів на робочі місця;

 • здійснювати контроль за виконанням програми підсумкової практики, веденням щоденників та виробничою дисципліною;

 • вести облік відвідування студентів підсумкової практики;

 • надавати методичну допомогу при виконанні маніпуляцій, здійсненні спостереження та догляду за пацієнтами;

 • перевіряти виконання самостійної роботи студентами;

 • практикувати проведення зі студентами семінарів, конференцій за тематикою підсумкової практики;

 • інформувати навчальну частину ВНМЗ про хід виробничої практики на базах;

 • брати участь у підсумковому оцінюванні студентів за результатами підсумкової практики.

Після закінчення підсумкової практики студенти повинні знати:

 • основи законодавства України з питань охорони здоров’я, чинні накази МОЗ України, структуру лікувально-профілактичних закладів, правила техніки безпеки під час роботи з медичними інструментами та обладнанням;

 • посадові обов’язки та стандарти діяльності медичної сестри на кожному робочому місці;

 • анатомо-фізіологічні, вікові, статеві, психологічні особливості здорової та хворої людини;

 • основні потреби людей та проблеми, що виникають у них під час захворювань;

 • основні методи обстеження і діагностики, правила підготовки пацієнтів до цих обстежень;

 • принципи санітарно-протиепідемічного режиму, лікувально-охоронного режиму, правила асептики і антисептики.

 • основи фармакотерапії, дозування, методику та шляхи введення в організм лікувальних засобів; правила обліку, виписування і зберігання ліків;

 • принципи медичної етики та деонтології;

 • причини і фактори ризику виникнення патологічних процесів в організмі;

 • принципи лікування та догляду за пацієнтами різних вікових груп;

 • принципи профілактики захворювань і основи здорового способу життя, раціонального харчування, дієтотерапії, методи санітарно-освітньої роботи.

Студенти повинні вміти:

 • забезпечувати лікувально-охоронний та санітарно-протиепідемічний режим у структурних підрозділах ЛПЗ;

 • проводити медсестринське обстеження пацієнтів різних вікових груп, оцінювати стан здоров’я пацієнтів;

 • виявляти дійсні проблеми, прогнозувати потенційні проблеми, формулювати медсестринські діагнози;

 • складати, виконувати план медсестринських втручань при виявлених проблемах, оцінювати результати медсестринських втручань;

 • готувати пацієнтів та відповідні інструменти, володіти методами взяття матеріалу для лабораторних досліджень;

 • надавати невідкладну допомогу пацієнтам, асистувати лікареві під час інструментальних досліджень та лікувальних процедур;

 • здійснювати спостереження і догляд за пацієнтами різного віку та за різної патології;

 • виконувати призначення лікаря, володіти маніпуляційною технікою в обсязі програми з основ медсестринства;

 • під контролем медичної сестри виконувати медсестринські маніпуляції;

 • вести затверджену медичну документацію;

 • проводити санітарно-освітню роботу серед населення з питань профілактичної медицини, гігієнічного навчання і виховання населення, пропаганди здорового способу життя.

Самостійна позааудиторна робота студентів

Щоб студенти оволоділи під час підсумкової практики вміннями і навичками самостійно розв’язувати виробничі завдання та активізували свою діяльність, розширили світогляд, підвищили ініціативність, пропонується їм виконати індивідуальні завдання, а саме:

 • виготовлення тематичних санбюлетнів, стендів, таблиць, муляжів, слайдів, малюнків, альбомів, кросвордів, фільмів тощо (за рекомендацією методичних керівників виробничої практики);

 • проведення профорієнтаційної роботи серед працюючої молоді в ЛПЗ та школах, збирання відгуків та матеріалів про випускників ВМНЗ, які працюють на практичних базах;

 • вивчення інструктивних листів, чинних наказів МОЗ України та місцевих органів охорони здоров’я;

 • ведення медичної та медсестринської документації;

 • заповнення та ведення медсестринської історії здоров’я пацієнта відповідно до п’яти етапів медсестринського процесу;

 • робота в бібліотеках з періодичними виданнями, медичною літературою.

Під час підсумкової практики методичним і безпосереднім керівникам практики рекомендується проводити зі студентами-практикантами семінари, консультації тощо. Рекомендовано також провести екскурсії в діагностичний центр, спеціалізовані відділення та заклади (хоспіс, будинок дитини, будинок для престарілих, інтернати, музей медицини тощо).

Форми і методи контролю

Щоденно методичні та безпосередні керівники здійснюють контроль за дисципліною практикантів, виконанням графіка проходження підсумкової практики, веденням щоденників.

Методичні керівники практики проводять поточний контроль виконання програми підсумкової практики. Якщо немає тематичних хворих, то практичні навички відпрацьовують на муляжах і фантомах.

Підсумковий контроль проводиться шляхом модульного контролю або диференційованого заліку. Звітним документом практиканта виробничої практики є щоденник практики, який містить текстовий і цифровий звіт про виконання програми підсумкової практики.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

з/п

Тематика

Кількість годин

Самостійна pобота

Вид контролю

Робота в структурних підрозділах ЛПЗ

1

Робота в приймальному відділенні

4

2

Поточний

2

Робота в центральному стерилізаційному відділенні

4

2

Поточний

3

Робота в діагностичних відділеннях

4

2

Поточний

4

Робота в поліклініці

4

2

Поточний

5

Методи найпростішої фізіотерапії

4

2

Поточний

Робота у відділеннях стаціонару

Поточний

6

Задоволення потреб пацієнта в особистій гігієні

4

2

Поточний

7

Задоволення потреб пацієнта в харчуванні і вживанні рідини

4

2

Поточний

8

Вирішення проблем пацієнта з порушенням температури тіла

4

2

Поточний

9

Вирішення проблем пацієнта з порушенням дихання

4

2

Поточний

10

Вирішення проблем пацієнта з порушенням кровообігу

4

2

Поточний

11

Вирішення проблем пацієнта з порушенням травлення

4

2

Поточний

12

Вирішення проблем пацієнта з порушенням сечовиділення

4

2

Поточний

13

Введення ліків

4

2

Поточний

14

Ведення медсестринської документації

4

4

15

Модульний контроль

4

МК

Усього

60

30

ЗМІСТ

Робота в структурних підрозділах ЛПЗ

 1. Робота в приймальному відділенні

Практиканти ознайомлюються з режимом роботи приймального відділення, посадовими обов’язками медичної сестри приймального відділення, правилами реєстрації пацієнтів, які поступають на стаціонарне лікування, беруть участь у загальному огляді, проведенні антропометрії, санітарного оброблення, транспортування пацієнтів.

Практичні навички:

 • заповнення документації приймального відділення;

 • проведення суб’єктивного та об’єктивного обстеження пацієнтів і заповнення листка медсестринського обстеження;

 • проведення санітарного оброблення пацієнта;

 • проведення протипедикульозного оброблення пацієнта;

 • проведення антропометрії пацієнта;

 • транспортування пацієнтів у відділення.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Програма для вищих медичних навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації за спеціальністю (2)

  Документ
  І.Я. Губенко — директор Черкаського медичного коледжу, кандидат медичних наук, Заслужений лікар України, викладач-методист, спеціаліст вищої категорії;
 2. Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького (лнму) є одним із найстаріших І найбільших вищих медичних навчальних закладів України

  Документ
  Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького (ЛНМУ) є одним із найстаріших і найбільших вищих медичних навчальних закладів України.
 3. Типовий навчальний план І програма спеціалізації (інтернатури) випускників вищих медичних навчальних закладів, медичних факультетів університетів

  Документ
  На виконання наказів МОЗ України від 23.02.2005 р. № 81 “Про затвердження Переліку спеціальностей та строків навчання в інтернатурі випускників медичних і фармацевтичних навчальних закладів, медичних факультетів університетів”, від 24.
 4. Навчально-методичний комплекс з навчальної дисципліни " Безпека життєдіяльності та цивільний захист" Для фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" за спеціальністю "Правознавство" 030402), "Психологія" 030102)

  Документ
  Укладачі: Радомський Ігор Петрович, завідувач кафедри фізичного виховання та безпеки життєдіяльності навчально-наукового інституту права та психології НАВС,
 5. Програма науково-педагогічної практики підготовки магістра за спеціальністю 010201 "Фізичне виховання" у Львівському державному університеті фізичної культури

  Документ
  педагогічної практики для студентів факультету фізичного виховання за програмою підготовки магістра зі спеціальності 8.010201 "Фізичне виховання"

Другие похожие документы..