Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Программа'
Постановление Главы городского поселения Щёлково от 18.08. 2011 г. № 406 – ап «О разработке долгосрочной целевой программы городского поселения Щёлков...полностью>>
'Диплом'
полное сопровождение клиентов: заключение и подписание договоров, работа с заказами, годовое планирование продаж отдела, отгрузка продукции, работа с...полностью>>
'Документ'
Реализация инициатив в области электронного правительства способна кардинально повысить качество услуг, предоставляемых государством своим гражданам....полностью>>
'Документ'
Представлены результаты моделирования электродинамики СВЧ разряда в нерегулярной коаксиальной системе с плазмой, горящей на торце центрального электро...полностью>>

Права людини у козацьких спільнотах україни

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ПРАВА ЛЮДИНИ У КОЗАЦЬКИХ СПІЛЬНОТАХ України

Семенов Володимир Миколайович

Сумський державний університет, заступник декана юридичного факультету

Охарактеризовано особливості процесу зародження особистих, політичних, соціально-економічних прав і свобод людини у козацьких спільнотах України наприкінці XVI – середині XVIІ ст.

Ключові слова: еволюція прав людини; особисті, політичні, соціально-економічні права людини; козацькі спільноти.

У юридичній літературі виділяється декілька підходів до періодизації еволюції прав людини. Так, наприклад, В.Бесчастний виокремлює три покоління розвитку прав і свобод людини. Перше – з кінця XVIII ст. до Першої світової війни – епоха зародження цього правового явища (поява та становлення особистих та політичних прав людини); друге – протягом ХХ століття від закінчення Першої світової війни (становлення соціально-економічних та соціокультурних прав людини); трете – у період переходу до постіндустріального суспільства (початок процесу становлення такого правового явища поява прав і свобод, що забезпечують якість життя) [1,с. 79-80].

З такою періодизацією можна цілком погоджуватися, але в той же час мають місце виключення. Зокрема, деякі аспекти життя українського суспільства у XVІI – XVIII ст., що стосуються прав людини з’явилися на декілька десятиліть, а то і століть, раніше ніж це зазначено у згаданій періодизації. Саме період від середини XVІI – до кінця XVIII ст. української історії отримав в науковій літературі назву – Козацько-гетьманська держава. Його можна умовно розділити на три самостійні складові, що виникли з невеликим для історії часовим інтервалом і існували паралельно одна одній, а саме: Гетьманська держава, Військо Запорозьке низове та Слобідська Україна. Саме в цих регіонах з’явилися перші паростки прав і свобод людини і громадянина на території сучасної України.

Політичні права та свободи вже наприкінці XVI – середині XVIІ століть були поширені серед козацького стану і особливо на Запорозькій Січі. Так виборча правосуб'єктність громадянина у вигляді активного і пасивного виборчого права реалізовувалася у можливості практично кожного члена козацького суспільства приймати участь у виборах гетьманів, кошових отаманів та козацької старшини, а також надавала юридичну можливість кожному козаку бути обраним на ці посади. Як зазначає Ю.Мицик: "У той час, коли майже в усіх країнах Європи панували монархи, у запорожців існувала республіканська форма правління. Кожен запорожець мав право голосу у загальній раді, якій належала повнота влади [2, с. 72]"

Взагалі, як зазначають В.Смолій та В.Степанков: "Державна ідея зароджувалася на ґрунті суспільно-політичної організації "козацького устрою", що відзначався демократичністю. Її основні принципи полягали у запереченні феодальної залежності й внутрішньостанової нерівноправності; визнанні рівності у праві власності на землю й сільськогосподарські угіддя, можливості займатися промислами і торгівлею; вільного доступу до козацького стану будь-кого незалежно від станової, конфесійної чи національної належності; права обирати органи самоуправління і бути обраними до них [3, с. 235]".

Наведена вище цитата дозволяє вести мову про перші паростки зародження особистих, політичних та соціально-економічних прав людини в українських історичних регіонах другої половини XVІI – XVIII ст. Бо заперечення феодальної залежності, право власності на землю, можливість вільного вибору роду занять, право обирати органу самоврядування і бути обраним до них свідчить, що процес становлення прав людини на території України в той час вже розпочався і набув доволі стрімких темпів.

Мали місце у козацькій спільноті і особисті права. Зокрема права на життя. Усвідомлення цього важливого права можна вбачати у тому, що найстрашнішим покаранням у запорозьких козаків вважалося закопування злочинця живцем у землю за вбивство свого товариша. Але слід зазначити, що переважно права та свободи у запорожців поширювалися лише на членів козацького стану.

Іншим особистим правом є право на свободу пересування. У повному обсязі воно реалізовувалося і захищалося козацькою спільнотою. Воно вважалося одним з головних привілеїв козацького стану, визначальною відмінністю від інших, особливо залежних станів. З цієї причини обов’язково слід нагадати, що у сусідніх країнах (Польщі, Московській державі) у цей час панувало кріпацтво і більшість населення не мала права вільно пересуватися у межах своєї країни. Прикладом реалізації права на свободу пересування є масове переселення українців з Правобережної на схід Лівобережної України під час Руїни та заснування автономного утворення Слобідська Україна.

Не залишилось поза правовим регулюванням українського козацтва соціально-економічні права. І зокрема, найважливіше з них – право на володіння та розпорядження приватною власністю. Охорона майнових прав знаходилась на доволі високому рівні. А покарання з цивільно-майнових злочинів були доволі жорстокими, що свідчить про високий рівень поваги до приватної власності. Так за свідченнями французького історика Ж.Б.Шерера: "Козака, який щось украв у іншого козака на Січі або поза Січчю, прив’язували на великому ринковому майдані до стовпа ... і він лишився там, доки не віддасть украдене, або не заплатить утричі більше за його вартість [4, с. 179]". Якщо йшлося про велику крадіжку або мав місце рецидив застосовувалася смертна кара через повішання. Зазначене вище, свідчить про початок зародження інституту прав і свобод людини і громадянина та появи механізмів їх захисту (хоча і доволі жорстоких, але не слід забувати, що жорстокість у ті часи була звичайним явищем).

Перелічені приклади не є вичерпними, але навіть вони свідчать про те, що на території сучасної України у XVI – XVIII ст. стартував процес зародження такого правового явища як права людини та громадянина та механізмів їх захисту. Це свідчить про те, що на українських землях вже в ті часи існувало розуміння важливості інститутів прав людини і громадянина.

Використана література:

1. Конституційне (державне право) зарубіжних країн: Навч. посіб. / В.М.Бесчастний, О.В.Філонов, В.М.Субботін, С.М.Пашков; За ред. В.М.Бесчастного. – К.: Знання, 2007. – 467 с.

2. Мицик Ю. А. Як козаки воювали: Історичні розповіді про запорізьких козаків / Ю. А. Мицик, С. М. Плохій, І. С. Стороженко. – 2-ге вид. – К. : МП "Пам'ятки України", 1991. – 302 с.

3. Смолій В.А. Становлення козацького політичного автономізму / В. А. Смолій, В. С. Степанков // Історія українського козацтва : нариси : у 2 т. / [редкол. : В. А. Смолій (відп. ред.) та ін.]. – К. : ВД "Києво-Могилянська академія", 2006. – Т. 1. – С. 228 – 238.

4. Шерер Жан-Бенуа. Літопис Малоросії, або Історія козаків-запорожців / Жан-Бенуа Шерер ; [пер. з фр. В. В. Коптілова]. – К. : Укр. письменник, 1994. – 311 с.

We characterize the features of the nucleation process of personal, political, socio-economic rights and freedoms in the Cossack community in Ukraine at the end of XVI – XVIІ mid-century.

Охарактеризованы особенности процесса зарождения личных, политических, социально-экономических прав и свобод человека в казацких сообществах Украины в конце XVI – середине XVIІ вв.

Матеріали Міжнародної Науково-практичної конференції «Права людини: історія, теорія, практика! 09-10 грудня 2010 року. Державна освітня установа вищої професійної освіти «Південно-західний державний університет» Сумський державний університет м.Курськ Російська ФедераціяСкачать документ

Похожие документы:

 1. Державна етнонаціональна політика: правовий та культурологічний аспекти в умовах півдня україни

  Документ
  Дєдков М. В., канд. іст. наук, доцент, декан гуманітарного факультету, зав. кафедри українознавства Запорізького національного технічного університету (голова)
 2. «european quality» сучасний вимір держави та права міністерство освіти І науки україни одеська національна юридична академія

  Документ
  Терентьєв В.І. канд. юр. наук, доцент (голова); Козаченко О.В. канд. юр. наук, доцент (заступник голови); Достдар Р.М. канд. юр. наук, доцент МНЦ ОНЮА; Ємельянова Л.
 3. В. С. Журавського Затверджено Міністерством освіти І науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів у Київ 2002

  Документ
  Байрачна Л. К., кандидат філософських наук — розділ 10; розділ 19 (у співавт. з Колісником В. П.); Журавський В. С., доктор юридичних і політичних наук — розділ 14; вступ, розділи 15, 17 (у співавт.
 4. Інститут законодавства верховної ради україни на правах рукопису

  Закон
  На сучасному етапі суспільного розвитку відбувається істотна трансформація правової системи держави. Однією з причин цього процесу є загально цивілізаційна тенденція зростання ролі людського чинника в суспільних подіях, актуалізація
 5. Український культурологічний центр тов «Східний видавничий дім» Аналітично-інформаційний журнал «Схід» (3)

  Документ
  У статті на матеріалі історичної традиції української культури та на основі виділення її соціальної специфіки досліджуються основні форми існування етносу в історії української культури ХІV - ХVІІІ ст.

Другие похожие документы..