Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Рабочая программа'
Настоящая программа по литературе для 10 класса создана на основе федерального компонента государственного стандарта основного общего образования и п...полностью>>
'Документ'
Розроблено: Науковим Центром вивчення ризиків "РІЗІКОН" (м. Сєвєродонецьк) і Управлінням по нагляду в хімічній, нафтопереробній і газовій п...полностью>>
'Документ'
предложения Цена как индикатор рынка Цена как фактор инвестиционной политики Цена как фактор уровня жизни населения Цена как маркетинговый регулятор р...полностью>>
'Документ'
Банкиры обычно не распространяются о том, каким образом и как часто подвергаются их учреждения посягательствам разного рода мошенников. Однако по данн...полностью>>

Назва модуля: Інформаційні системи в менеджменті Код модуля

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

 1. Назва модуля: Інформаційні системи в менеджменті

 2. Код модуля: МО_6029_С01

 3. Тип модуля: обов’язковий

 4. Семестр: V

 5. Обсяг модуля: загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3)

аудиторні години – 48 (лекції – 32, лабораторні – 16)

 1. Лектор: к.е.н., доц. Новаківський Ігор Іванович

 2. Результати навчання:

У результаті вивчення модуля студент повинен:

 • знати: роль інформаційних систем та їх значення в управлінні сучасними організаціями; сучасний стан і тенденції розвитку інформаційних технологій; методологію розроблення інформаційних систем; способи формування інформаційної структури на підприємстві; типології управлінських інформаційних систем; основні характеристики експертних систем; використання технологій штучного інтелекту в управлінні організаціями; Інтернет в управлінській діяльності керівних кадрів; методи електронної комерції у практичній діяльності організації; принципи підтримання безпеки автоматизованої інформаційної системи; створення та використання в організації інформаційних локальних та регіональних мереж Інтранет та Екстранет тощо.

 • уміти працювати у конкретних автоматизованих інформаційних системах, що використовуються в сучасних організаціях; організовувати ефективний, надійний та безпечний процес прийняття управлінських рішень за допомогою автоматизованої інформаційної системи.

 1. Спосіб навчання: аудиторне

 2. Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі:

  • пререквізит: Інформатика, Основи менеджменту

  • кореквізит: Маркетинг, Статистика, Операційний менеджмент

 1. Зміст модуля:

Введення до інформаційних систем у менеджменті. Етапи розвитку та сутність інформаційних систем у менеджменті. Типологія інформаційних систем в менеджменті організацій. Планування розвитку менеджерських інформаційних систем. Управління інформаційними системами в організації. Системи підтримки прийняття управлінських рішень. Корпоративні інформаційні системи. Інформаційні ресурси глобальної мережі Інтернет. Локальні та регіональні інформаційні мережі в сучасних організаціях. Загальна характеристика комп'ютерної мережі Інтранет та Екстранет. Безпека інформаційних систем..

 1. Рекомендована література:

 • Новаківський І.І., Грибик І.І., Федак Т.В. Інформаційні системи в менеджменті: системний підхід: Навчальний посібник. — Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2010. — 202 с.

 • Автоматизированные информационные технологии в экономике. Под. ред. Г.А.Титоренко - М. Компьютер ЮНИТИ, 1998, - 336 с.

 • Вовчак Ї.С. Інформаційні системи та комп'ютерні технології в менеджменті. - Тернопіль: Карт-бланки, 2001.

 1. Форми та методи навчання: лекції, лабораторні заняття, самостійна робота

 2. Методи і критерії оцінювання:

 • Поточний контроль (80%): виконання розрахункової роботи (50%), лабораторних робіт (30%), усне опитування(20%)

 • Підсумковий контроль (20%, контрольні заходи, залік)

 1. Мова навчання: українськаСкачать документ

Похожие документы:

 1. Конспект лекцій з курсу " інформаційні системи в менеджменті" для студентів економічних спеціальностей Вінниця 2002

  Конспект
  Вивченню дисципліни "Iнформацiйні системи в менеджменті" відводиться важливе значення при підготовці спеціалістів в області менеджменту. В даний момент ведення і організацію менеджменту в народному господарстві вцілому і
 2. Назва модуля: Інформаційні системи І технології у маркетингу Код модуля

  Документ
  Інформація в управлінні маркетинговою діяльністю та її характеристика; роль і місце інформаційної системи в управлінні маркетинговою діяльністю; забезпечувальна частина ІСМ; організація інформаційної бази систем оброблення маркетингової
 3. Конспект лекцій з дисципліни "Інформаційні системи та технології у фінансових установах"

  Конспект
  Інформаційні системи та технології у фінансових установах: Конспект лекцій / Укладачі: О.О. Захаркін, М.Ю. Абрамчук, М.А. Деркач - Суми: Вид-во СумДУ, 2007.
 4. Інформаційні системи І технології у фінансах волкогон Ю. Г

  Документ
  Однією із стратегічних цілей розвитку інформаційного суспільства є використання Інтернет – технологій для вдосконалення відносин між державою і громадянами.
 5. Назва модуля: Інформаційні системи І технології у фінансах Код модуля: фін 6057 С01

  Документ
  знати: сутність фінансово-кредитної інформації та економічних інформаційних систем, засади побудови та функціонування інформаційних систем банківської системи України, АІАС Мінфіну, ІС Держказначейства, інформаційних систем що забезпечують

Другие похожие документы..