Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Приглашаем любящих математику пяти- и шестиклассников города Самары на открытую математическую олимпиаду, которая состоится в воскресенье 11 октября ...полностью>>
'Документ'
Молдавия была захвачена Римом вместе с остальной Дацией. Население приняло латинский язык, который впоследствии дал рождение современному румынскому ...полностью>>
'Урок'
Один из принципов моей методики – отстаивание собственной точки зрения учащегося. Таким образом, я не только закладываю в детях чувство собственного ...полностью>>
'Семинар'
личностных коммуникативных ресурсов, получает информационные материалы и рекомендации по применению освоенных инструментов межличностных коммуникаций...полностью>>

Центральноукраїнський регіональний навчальний центр

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Центральноукраїнський регіональний навчальний центр

Навчальний посібник


Фандрайзинг”


Зміст

Вступ 6

1. Ресурси, необхідні для реалізації цільових програм розвитку громади. Визначення фандрайзингу. Існуючі донорські організації 8

2. Законодавство України про благодійну діяльність 12

3. Модель планування фандрайзингу 14

ПОТРЕБИ 15

ПОШУК 15

РЕЗУЛЬТАТ 15

ЗВЕРНЕННЯ 15

3.1. Методологія написання проекту: формулювання проблеми, цілей та завдань проекту. Логічна схема проекту. 16

3.1.1. Перший етап. Потреби. 16

Визначення та з’ясування проблем і потреб, формулювання їх невідкладності 16

Вибір об’єкта проекту 23

Формулювання мети, визначення завдань та методів 24

Визначення очікуваних результатів 32

3.1.2. Другий етап. Пошук 35

Вироблення стратегії фандрайзингу 35

Пошук джерел коштів, їх вивчення, визначення їх потенціалу та інтересів 36

Вивчення можливості підтримки вашої ідеї 37

3.1.3. Третій етап. Звернення 39

Складання бюджету проекту. Види звітності. 44

3.1.4. Етап четвертий. Результат 49

4. Менеджмент, орієнтований на результат 52

Звітність 55

Словник використаних термінів 58

Післямова 61

Додаток 1. Перелік благодійних організацій, які діють в Україні 64

Список використаних джерел 96

Вступ

Ми живемо в суперечливий і цікавий час. З одного боку існує досить значна кількість організацій, фондів і установ, які мають значні фінансові ресурси і які готові надати благодійну допомогу на реалізацію проектів високої суспільної значимості, з іншого – не менша кількість установ та організацій, які потребують цих ресурсів на впровадження різноманітних проектів спрямованих, в основному, на розв’язання соціальних проблем.

Процесом здатним поєднати інтереси обох сторін, започаткувати між ними партнерські стосунки є фандрайзинг. Фандрайзинг уже не є чимось новим в Україні, одначе потенціал донорських організацій, яких у світі нараховується близько 50-ти тисяч, використовується досить слабо з ряду причин. Однією із основних проблем у проведенні етапів роботи по фандрайзингу – це відсутність професійного підходу до питання залучення благодійної допомоги. Діяльність у сфері фандрайзингу, спрямована на пошук додаткових ресурсів для реалізації проектів чи програм, як правило, має епізодичний характер і тому не призводить до накопичення досвіду і його систематизації.

Тому метою данного посібника є доведення до зацікавлених осіб методики залучення додаткових ресурсів для реалізації різноманітних цільових програм через ознайомлення з узагальненим світовим та вітчизняним досвідом практичних аспектів фандрайзингу.

Організації, які надають благодійну допомогу, переважно надають її там, де існують юридичні та інші гарантії, що надані кошти не будуть використовуватися у комерційних цілях, і віддають перевагу недержавним, неприбутковим організаціям. Тому з початку 90-х років, коли в Україні швидкими темпами стали розвиватися неприбуткові організації (НДО), саме вони стали основними „споживачами” послуг благодійних фондів. Громадські організації почали частково займати ніші, у яких раніше діяла практично лише держава, передусім впровадження суспільно корисних, соціальних програм, а отже місії НДО і благодійних фондів багато в чому співпадали.

В той же час, широко розповсюджена думка, що фандрайзинг існує лише для громадських неурядових, неприбуткових організацій, на думку авторів не відповідає дійсності. Ми вважамо, що аудиторія, яка може скористатися цим посібником є більш широкою і може складатися як з представників громадських організацій, так і урядовців та громадян, які беруть участь у процесах місцевого розвитку, так як фандрайзинг є досить успішним інструментом залучення позабюджетних коштів для підтримки соціальних, освітніх і культурних програм.

Такий підхід є особливо актуальним у нинішніх умовах, коли громади опинилися віч на віч з багатьма соціальними проблемами, на які бюджетних коштів не вистачає, або їх просто немає. У цьому випадку є два шляхи – відкласти цю проблему „на кращі часи”, не звертаючи увагу на неї сьогодні, або пошук альтернативного джерела для фінансування заходів спрямованих на вирішення цієї проблеми.

Ми пропонуємо вам другий шлях – шлях залучення додаткових ресурсів.

Автори посібника виходячи з досвіду особистої участі у розробці цільових проектів та залучення коштів на їх фінансування, мають на меті ознайомити читачів з принципами фандрайзингу, його впливу на розвиток суспільства; надати зацікавленим особам навички методології фанрайзингу та втілення стратегій фандрайзингу в діяльність організації; висвітлення світового та вітчизняного досвіду у даній сфері; запропонувати деякі загальні рекомендації, які можуть допомогти зацікавленим особам обійти підводні камені та провести процес фандрайзингу з найменшими затратами.

Даний посібник дасть можливість ефективно застосовувати набуті знання не тільки для залучення додаткових ресурсів, а і для покращення діяльності вашої організації, визначити вплив фандрайзингу на розвиток та стабілізацію організації, переглянути методи управління і таким чином вийти на новий етап діяльності будь-якої організації чи установи. Перш ніж описувати діяльність по фандрайзингу, автори посібника рекомендують вам визначити його місце у загальному напрямку діяльності Вашої організації так, як ефективний фандрайзинг можливий лише при умові ефективної роботи Вашої організації в цілому. Тому необхідно переглянути контекст її діяльності, усвідомлення її місії, бачення, цінностей, стратегії, тактики.

Тільки при усвідомленні важливості Вашої ідеї не лише керівництвом, а і працівниками самої організації можливо донести ці завдання і до донора шляхом правильного написання заявки на фінансування проектів.

Необхідно розглядати діяльність по фандрайзингу, як діяльність Вашої організації в мініатюрі. Ефективна діяльність по фандрайзингу об’єднує всі аспекти діяльності будь-якої організації:

 • планування – це стратегія на визначення цілей і прийняття рішень про способи і засоби їх досягнення;

 • організація – це створення структури, планування роботи, підбір та розстановка кадрів;

 • мотивація – це спонукання до діяльності в ім’я досягнення цілей, формування зацікавленості до роботи і прагнення виконувати її якнайкраще;

 • контроль, тобто створення процесу, що буде забезпечувати досягнення цілей, визначатиме стандарти, проводитиме аналіз інформації про досягнуті результати з порівнянням її із встановленими параметрами і корекцію у випадку відхилення, аналіз людських, матеріальних, фінансових і других ресурсів.

 • маркетинг, тобто дослідження ринку і визначення позиції Вашої організації і донора на цьому ринку.

 • паблік рілейшенз, тобто зв’язок з громадськістю, як зовні, так і в організації.

Все це разом складає процес успішного управління, а фандрайзинг лише надає ресурси, які дозволяють більш ефективно використати потенціал організації.

Фандрайзинг – це не випрошування коштів у благодійних організацій, а продаж вашого продукту (послуги, проекту, програми, ідеї тощо) потенційному дарувальнику, спонсору, грантодавцю.

Основним завданням авторів посібника було наведення найбільш простих та зручних шляхів для досягненню поставлених вами цілей, тобто впровадження вашого проекту по залученню ресурсів, а також надання практичних порад та розкриття маленьких секретів, які можуть бути корисними при розробці і реалізації проектів.

Сподіваємося, що посібник знайде свого читача і сприятиме розвиткові співпраці між тими хто має фінансові ресурси і тими хто їх потребує та впровадженню нових моделей співпраці, які будуть виконанню місії обох секторів.

1. Ресурси, необхідні для реалізації цільових програм розвитку громади. Визначення фандрайзингу. Існуючі донорські організації

Успіх – це ретельно продуманий план та чітке його виконання.

У будь-якому суспільстві завжди існують проблеми, до вирішення яких або „не доходять руки”, або не вистачає необхідних ресурсів – фінансових, матеріальних, людських тощо. Тому час від часу перед будь-якою організацією – урядовою, бізнесовою чи громадською постає завдання – пошук і залучення додаткових ресурсів.

Що ж таке ресурси, і для чого вони потрібні?

Поняттям ресурсу проекту визначається усе, що може бути залучено і використано для здійснення проектної діяльності. Ресурси потрібно для того, щоб реалізувати заплановані види діяльності в межах проекту, їх наявність є невідмінною умовою здійснення проекту. Отже, ресурси – це засіб для втілення мети. Тут і надалі ми будемо використовувати термін ресурси, як весь обсяг засобів (фінансових, людських, інформаційних, законодавчих, технічних, технологічних, матеріальних тощо) необхідний організації для виконання своїх повноважень. Ресурси є джерелом покриття витрат і створенням сприятливих умов, необхідних для здійснення діяльності.

Визначення ресурсів проекту – це дослідницький процес, який включає декілька етапів:

 1. Встановлення ідеального ресурсу. Цей етап передбачає розробку переліку і визначення кількісних та/або якісних характеристик усіх видів ресурсів, які, згідно із ідеальним уявленням розробників, потрібні для реалізації всіх окремих видів проектної діяльності.

 2. Встановлення ресурсних передумов. На цьому етапі розробляється перелік і визначається кількісні та/або якісні характеристик усіх наявних видів ресурсів, які, незалежно від волі розробників, уже існують у тому природному і соціальному середовищі, де буде реалізовуватися проект.

 3. Встановлення ресурсної різниці. Це розробка переліку всіх видів ресурсів, яких не вистачає ресурсним передумовам у порівнянні з ідеальним ресурсом;

 4. Обґрунтування ресурсної різниці. Опрацьовується аргументація (розрахунки з урахуванням відомих закономірностей, соціальних стандартів тощо), які переконливо свідчать на користь кількісних та/або якісних характеристик усіх видів ресурсів, яких не вистачає ресурсним передумовах у порівнянні з ідеальним ресурсом.

Визначення ресурсів проекту потрібно для того, щоб організатори і розробники проекту могли:

 • чітко зрозуміти його реалістичність. Якщо ідеальний ресурс проекту виявиться таким, якого за реальних умов неможливо залучити до цього проекту або його взагалі в цей час не існує в суспільстві, очевидною буде потреба у коригуванні проекту в бік звуження або відмови від проекту взагалі. І навпаки, якщо виявиться реальним залучити до реалізації проекту суттєво більший, ніж ідеально потрібний ресурс, з’явиться можливість коригування проекту в бік розширення;

 • здійснити, при потребі, коригування якісних та/або кількісних характеристик первісних цілей, завдань, очікуваних результатів, цільових груп проекту, напрямків і окремих видів проектної діяльності;

 • надати донорам переконливе обґрунтування кількісних та/або якісних характеристик всіх видів ресурсів, які становлять ресурсну різницю проекту.

Необхідно пам’ятати, що ресурси з конкретно обумовленим цільовим призначення спрямовуються на проекти, які чітко доводять їх суспільно корисний результат і чим прозоріше стаття витрат ресурсів пов’язана з кінцевою користю суспільству, тим більше шансів отримати необхідні ресурси.

Теоретично для залучення додаткових ресурсів (фінансових, матеріальних тощо) існує декілька способів:

 1. залучення кредитів банків;

 2. комерційна діяльність, доходи від якої спрямовуються на досягнення поставлених організацією цілей;

 3. самофінансування – через членські внески, проведення благодійних та інших заходів;

 4. кошти місцевого бюджету у вигляді заліків і взаємозаліків між організацією і підприємствами-боржниками бюджету;

 5. ресурси різних фондів у формі грантів, як бюджетних так і позабюджетних, що діють на різних рівнях і контролюються різними структурами;

 6. збір пожертв. Реалізується різними способами – від адресних звернень до звернень під час проведення спеціальних заходів (концертів, лотерей, теле- та радіомарафонів тощо) з детальною інформацією про напрямки використання цих пожертв;

 7. участь у державних та регіональних цільових програмах;

 8. волонтерський рух.

Отже ресурси можна залучати на договірних засадах, створювати, придбавати тощо. Ми поведемо мову про один із способів залучення ресурсів, який став популярним в Україні за останні десять років, а саме про залучення ресурсів від благодійних фондів – донорів, яких на сьогодні у світі нараховується близько 50-ти тисяч.

Благодійна допомога (ресурси) від таких організацій може здійснюватися у вигляді надання грантів, які направляються на підтримку діяльності тої чи іншої структури.

Такий процес залучення ресурсів називають фандрайзингом. Фандрайзинг може приймати різні форми.

Фандрайзинг – мистецтво залучення коштів приватних осіб чи благодійних організацій, які надають фінансові ресурси у вигляді грантів. Ми свідомо використовуємо слово „мистецтво” тому, що для оволодіння методами фандрайзингу необхідно вчитися і знати особливості, які впливають на рішення донора надати ту чи іншу благодійну допомогу.

Діяльність у сфері фандрайзингу – це цілеспрямована, спланована і безперервна діяльність задля забезпечення організації ресурсами, необхідними для реалізації її місії.

В поняття і визначення фандрайзингу входить процес збору коштів та інших ресурсів, які використовуються, в основному, для реалізації соціально значимих програм.

Слово фандрайзинг походить від словосполучення англійських слів fund (кошти, фонди) і raise (піднімати, збільшувати). Саме слово фонд – використовується для позначення двох англійських понять:

 1. foundation – це неприбуткова організація, яка виконує свою статутну діяльність задля досягнення благородної мети, надаючи гранти іншим неприбутковим організаціям або реалізуючи власні програми;

 2. fund – сума коштів, заощаджених або приготованих для виконання конкретних визначених цілей і завдань.

Благодійний фонд – це принципово нова для України модель благодійної організації, яка будується по принципу:

 1. Фонд володіє капіталом, який формується його засновниками (grantmaker – засновник фонду, фізична чи юридична особа).

 2. Акумульований капітал інвестується, а прибуток на конкурсній основі у вигляді грантів спрямовується на фінансування суспільно корисних програм і проектів.

 3. При тому, що діяльність фонду спрямовується на реалізацію проектів і програм, він не є бюджетною структурою і контроль за його діяльністю здійснює, як правило, незалежна Наглядова рада.

 4. Фонд створюється на довгостроковій основі і не потребує пошуку нових фінансових ресурсів для реалізації поточних програм.

У ролі благодійних фондів – донорів можуть виступати різні структури – державні установи різних країн, міжнародні організації, приватні благодійні фонди, комерційні структури, релігійні, наукові та інші громадські некомерційні організації, а також приватні особи. На практиці існують фонди:

 1. Міждержавні, діяльність яких фінансують декілька держав. Прикладом такої структури є Світовий Банк.

 2. Державні, діяльність яких фінансується із бюджета своєї держави. До таких структур відносяться Агентство з міжнародного розвитку США, Інформаційне агентство США, Посольство США, Посольство Канади, Посольство Королівства Нідерландів (Програма Матра КАП) тощо. З 2002 р. в Україні діє Всеукраїнський конкурс проектів та програм розвитку місцевого самоврядування, який започатковано згідно Указу Президента України № 952/2002 від 28.10.2002 р.

 3. Посередницькі – громадські організації, які фінансуються державними чи приватними фондами і які розподіляють фінанси заявникам, що задовольняють вимогам фонду чи програми. Для прикладу можна назвати фонд Євразія, Програму TACIS, ПАУСІ, Національний демократичний інститут (Україна).

 4. Приватні – недержавні некомерційні організації, які отримують кошти у вигляді пожертв від громадян або комерційних організацій. Найбільш відомий в Україні Фонд Сороса, відомий в Україні як Міжнародний Фонд „Відродження”.

 5. Асоційовані, діяльність яких фінансується комерційними організаціями, з якими вони асоційовані, наприклад Фонд фірми „Мерк” (Merk Company Foundation), Xerox Foundation, Hewlett Packard.

 6. Прямої дії – створені спеціально для підтримки яких-небудь проектів, використовують свої ресурси для власних досліджень чи безпосереднього надання послуг. Як приклад можна назвати Програму ЕкоЛінкс, яка активно працює у екологічній сфері.

 7. Місцеві – створюються жителями конкретного регіону для підтримки і задоволення регіональних потреб (ротарі-клуб).

При виборі донора важливо розрізняти фонди та організації посередники. Фонди мають кошти і надають їх у вигляді грантів, організації посередники не мають власних коштів а лише надають сприяння в розподілі чужих фінансових ресурсів, інформують громадськість, допомагають при оформленні заявок контролюють витрачання коштів надають звіти донору.

Говорячи про залучення коштів донорів, як правило виникає питання – яка причина благодійності і вкладання фінансових та інших ресурсів у благодійні організації. Не аналізуючи глибоко мотиви та причини, які спонукають до благодійності та меценатства можна впевнено говорити, що люди готові платити за те, щоб отримати задоволення від своїх дій, нехай навіть несвідомо.

Ваше завдання – визначити інтерес можливого донора: матеріальний (пільга, майбутній прибуток), моральний (відчуття причетності до гарної і важливої, з їх точки зору, справи), діловий (впевненість в тому, що у вас це вийде найкраще) тощо. Розпізнавши і намагаючись задовольнити той чи інший інтерес, ви набагато підвищуєте вірогідність отримати грант.

Завданнями фандрайзингу є:

 1. Залучити ресурси для реалізації цільових програм.

 2. Проаналізувати ефективність діяльності організації.

 3. Зібрати нові ідеї для майбутніх програм.

 4. Підвищити імідж організації та зміцнити довіру громадськості до неї.

 5. Проінформувати та просвітити громадськість щодо проблем, які вирішує організація.

Людина, яка має на меті займатися фандрайзингом, повинна ознайомитися із основними поняттями сфери фандрайзингу. Отже:

 • заявник (претендент, аплікант, шукач) – це особа, група осіб, організація які шукають певні ресурси для здійснення діяльності, шляхом звернення (подачі пропозицій на фінансування проекту) до донорської організації;

 • донор – це приватна особа чи організація (фонд, фундація) яка розглядає пропозицію та надає аплікатам певні ресурси у вигляді грантів на реалізацію заявленого проекту;

 • грант – це ресурси (кошти, послуг, технічне забезпечення), які надаються шукачеві на безповоротній основі. В поняття грант входить також цільова субсидія, яка надається на конкурсній основі для реалізації заявленого проекту в тій чи іншій сфері діяльності;

 • пропозиція – детальне письмове звернення до донора, яке містить повну інформацію про вашу ідею з проханням про ресурсну підтримку (фінансову, технічну, матеріальну тощо);

 • програма – це план, що має свою мету, задачі, і основні кроки по досягненню мети за певний проміжок часу із залученням необхідних ресурсів;

 • проект – окрема відносно незалежна і чітко визначена частина загальної програми, яків може бути спланована і виконана самостійно.

2. Законодавство України про благодійну діяльність

До основних законодавчих актів, які регламентують діяльність організацій у сфері фандрайзингу можна віднести закони України „Про благодійність і благодійні фонди”, „Про гуманітарну допомогу”, „Про оподаткування прибутку підприємств”, „Про податок на додану вартість”.

Закон України „Про благодійність і благодійні фонди” визначає загальні засади благодійництва, забезпечує правове регулювання відносин у суспільстві, спрямованих на розвиток благодійної діяльності, утвердження гуманізму і милосердя, гарантує державну підтримку її учасникам, створює умови для діяльності благодійних організацій відповідно до законодавства України. Згідно цього закону, благодійництво – це добровільна безкорислива пожертва фізичних та юридичних осіб у поданні набувачам матеріальної, фінансової, організаційної та іншої благодійної допомоги; специфічними формами благодійництва є меценатство і спонсорство.

Закон України „Про гуманітарну допомогу” визначає правові, організаційні, соціальні засади отримання, надання, оформлення, розподілу і контролю за цільовим використанням гуманітарної допомоги та сприяє гласності і прозорості цього процесу.

Окремі статті законів України „Про оподаткування прибутку підприємств” та „Про податок на додану вартість” визначають порядок оподаткування організацій, які надають або отримують благодійну допомогу, визначають об'єкти, базу та ставки оподаткування, перелік неоподатковуваних та звільнених від оподаткування операцій, особливості оподаткування благодійної допомоги тощо.

Згідно статті 7.11. „Оподаткування неприбуткових установ і організацій” Закону України „Про оподаткування прибутку підприємств” від оподаткування звільняються доходи неприбуткових організацій, у тому числі отримані у вигляді коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань.

Ця норма Закону застосовується до неприбуткових установ і організацій, які є:

 1. органами державної влади України, органами місцевого самоврядування та створеними ними установами або організаціями, що утримуються за рахунок коштів відповідних бюджетів;

 2. благодійними фондами і благодійними організаціями, створеними у порядку, визначеному законом для проведення благодійної діяльності, в тому числі громадськими організаціями, створеними з метою провадження екологічної, оздоровчої, аматорської, спортивної, культурної, освітньої та наукової діяльності, а також творчими спілками та політичними партіями; науково-дослідними установами та вищими навчальними закладами III—IV рівнів акредитації, внесеними до Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави, заповідниками, музеями-заповідниками.

Законом „Про податок на додану вартість” передбачено, що звільнені від оподаткування операції з подання благодійної допомоги, а саме безоплатної передачі товарів (робіт, послуг), у тому числі при їх ввезенні (пересиланні) на митну територію України, закладам науки, фізкультури і спорту, що утримуються за рахунок бюджетів; закладам дошкільної, початкової, середньої, професійно-технічної та вищої освіти, закладам охорони здоров’я, культури; релігійним, благодійним організаціям, зареєстрованим у порядку, встановленому законодавством, а також операції з безоплатної передачі таких товарів (робіт, послуг) набувачам (суб’єктам) благодійної допомоги відповідно до законодавства України.

Під безоплатною передачею слід розуміти надання товарів (робіт, послуг) набувачам благодійної допомоги без будь-якої грошової, матеріальної або інших видів компенсацій благодійній організації такими отримувачами або іншими особами, пов’язаними з ними. Порушення цього правила прирівнюється до навмисного ухилення від оподаткування.

Правила маркування та порядок розподілу товарів, отриманих як благодійна допомога, а також контролю за цільовим розподілом благодійної допомоги у вигляді конкретно наданих послуг або виконаних робіт встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Не підлягають звільненню від оподаткування операції з подання благодійної допомоги у вигляді товарів (робіт, послуг), оподатковуваних акцизним збором, цінних паперів, нематеріальних активів та товарів (робіт, послуг), призначених для використання у підприємницькій діяльності, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Що таке стратегічний план 12 > Алгоритм створення стратегічного плану. 13 Опис стадій формування стратегічного плану 14

  Документ
  Додаток 2. Організаційна структура виконавчих органів Комсомольської міської ради сфорована виходячі з визначених зон стратегічної відповідальності 80
 2. Довідник громадських організацій Черкащини

  Документ
  Відповідальність за зміст даних, вміщених у відповідних розділах, несуть представники громадських організацій та органи влади, що надавали інформацію укладачам довідника.
 3. Національна академія наук України Інститут світової економіки І міжнародних відносин На правах рукопису побоченко леся миколаївна

  Документ
  Актуальність теми дисертаційної роботи. В умовах глобалізації світогосподарських процесів актуалізуються проблеми узгодження економічних інтересів суб’єктів господарювання із забезпеченням належного рівня добробуту населення та екологічної
 4. Транспортний комплекс 37 3 Водопостачання та водовідведення 39 3 Теплопостачання 39 3 Зв’язок 40 3 Благоустрій 41

  Документ
  Майже два роки Чернігів працював над проектом, вагу і значення якого ще важко оцінити з позицій сьогодення. Вперше місто відійде від традиційних засад короткотермінового щорічного планування, де складно було прорахувати перспективи
 5. Запорізьке наукове товариство ім. Я. Новицького Молодіжна регіональна коаліція

  Документ
  У книзі подано короткий нарис історії діяльності Організації Українських Націоналістів на території тих українських земель, які до 1939 року входили до складу Української Радянської Соціалістичної Республіки (популярна назва – Східні Українські Землі).

Другие похожие документы..