Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Введение: основные направления технического прогресса в организации и механизации дорожно-строительных работ, краткая характеристика курсового проекта...полностью>>
'Урок'
Формувати навики малювання портрету. Закріпити вміння бачити пропорційні співвідношення різних частин обличчя. Навчити порівнювати, шукати спільне та...полностью>>
'Лекция'
2. Межотраслевое административно-правовое регулирование в области экономики: основные направления экономико-правового регулирования и сферы государст...полностью>>
'Автореферат'
Специальность 23.00.02 – политические институты, этнополитическая конфликтология, национальные и политические процессы и технологии (социологические н...полностью>>

Міністерство аграрної політики України (7)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Міністерство аграрної політики України

Вінницький НАЦІОНАЛЬНИЙ аграрний університет

Управлінський облік

методичні вказівки і завдання

для виконання самостійної роботи

студентами заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр”

за спеціальністю 6.050100 “Облік і аудит”

Вінниця – 2010

УДК: 657

Автори:

Правдюк Н.Л., Бурко К.В., Остапчук О.В. Управлінський облік: методичні вказівки і завдання для самостійної роботи студентами заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр” 6.050100 “Облік і аудит” – Вінниця, ВЦ ВНАУ, 2010 – 107 с.

Рецензенти:

Мулик Т.О. к.е.н., доц.. зав. кафедри “Облік та аналіз”

(Вінницький національний аграрний університет);

Жук В.М. к.е.н. , зав. від. Обліку та аудиту ІАЕ ННЦ «Інститут аграрної економіки» УААН

Коротка анотація

Методичні вказівки і завдання для виконання самостійної роботи з дисципліни “Управлінський облік” для студентів заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр” факультету економіки та підприємництва спеціальності 6.050100 “Облік і аудит”

Рекомендовано навчально-методичною комісією

Вінницького національного аграрного університету

(протокол №___ від 2010 року )


Зав видавничим центром ВНАУ Романов О. М.

Підписано до друку Формат

Ум. друк. арк. Обл..-вид. арк.

Наклад 50 пр. зам. №

Видавничий центр ВНАУ

вул.. Сонячна, 3 м. Вінниця, 21008

Тел.330

ЗМІСТ

Передмова

4

 1. Мета та завдання дисципліни “Управлінський облік”

5

 1. Структура дисципліни Управлінський облік та розподіл навчального часу

6

 1. Зміст дисципліни “Управлінський облік” за темами

7

 1. Завдання для самостійної роботи та методичні вказівки до їх виконання

12

 1. ТЕМАТИКА ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДЛЯ ВИКОНАННЯ РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНОЇ РОБОТИ

95

 1. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЯКІ ВИНОСЯТЬСЯ НА ІСПИТ

102

 1. СПИСОК РЕКОМНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

104

Передмова

Управлінський облік є підсистемою обліку, яка пов’язана з де­талізацією витрат на виробництво та калькулюванням собівартості продукції в такому аспекті, який задовольняє систему управління. Дані управлінського обліку використовуються для прогнозування собівар­тості продукції, пошуку шляхів зниження норм витрат і ціни про­дукції. Управлінський облік, на відміну від фінансового, не регламен­тується і методика його ведення залежить від потреб системи управ­ління конкретного підприємства.

Особливістю управлінського обліку є те, що на місце суто про­цедурних обліково-економічних завдань висувається нове завдання – забезпечення потреби користувачів у такій інформації, яка носить адресний характер.

Управлінський облік дає інформацію для внутрішнього викори­стання в системі управління, на відміну від фінансового обліку, який орієнтується на задоволення потреб зовнішніх користувачів.

Важливою складовою частиною управлінського обліку є калькуляція собівартості продукції, робіт та послуг.

Метою самостійної роботи студентів є розвиток умінь та навичок щодо освоєння нового теоретичного матеріалу з курсу “Управлінський облік” для їхнього практичного застосування для розв’язання різноманітних обліково-аналітичних ситуацій для обґрунтування управлінських рішень.

Самостійна робота передбачає опрацювання теоретичного матеріалу, вивчення окремих питань теми та розв’язання практичних завдань.

Виконання всіх видів передбаченої цими вказівками самостійної роботи є необхідною передумовою успішної здачі студентом заочної форми навчання іспиту з дисципліни “Управлінський облік”.

 1. Мета та завдання дисципліни “Управлінський облік”

Управлінський облік – дисципліна циклу професійної підготовки.

Мета дисципліни - формування системи наукових знань з організації і методики управлінського обліку, його вдосконалення з урахуванням передового зарубіжного та вітчизняного досвіду.

Завдання дисципліни – розкриття принципів і методів управлінського обліку, його місця і ролі в управлінні діяльністю підприємства, формування вмінь застосовувати відповідні методи і прийоми у процесі обліку для підготовки інформації, необхідної менеджерам для прийняття виважених рішень.

Предметом дисципліни є витрати, собівартість продукції, її калькулювання, доходи, фінансові результати за сегментами діяльності.

Після вивчення дисципліни студенти повинні:

знати – теоретико-методологічні основи управлінського обліку, склад витрат діяльності, підходи до класифікації витрат, сучасні системи їх обліку і калькулювання та напрями удосконалення;

вміти – класифікувати та розподіляти витрати, досліджувати поведінку та функції витрат, використовувати маржинальний та релевантний підхід при підготовці інформації для обґрунтування управлінських рішень, складати операційні та фінансові бюджети; аналізувати відхилення від них;

усвідомлювати – роль бухгалтера-аналітика в системі управління, значення релевантного та маржинального підходу до підготовки інформації, необхідної для обґрунтування управлінських рішень.

 1. Структура дисципліни Управлінський облік та розподіл навчального часу

Тематичний план і розподіл годин з дисципліни “Управлінський облік”

для заочна форма навчання (8-9 семестр)

п/п

Тема

Лекції

Практичні

заняття

Самостійна робота

8 семестр

1

Мета, зміст та організація управлінського обліку

1

-

9

2

Класифікація і поведінка витрат

1

-

7

3

Методи обліку витрат і калькулювання собівартості продукції

1

-

6

4

Облік витрат допоміжних виробництв

1

2

10

5

Облік витрат на організацію виробництва та управління

-

2

10

Разом за семестр

4

4

42

9 семестр

6

Облік витрат та калькулювання собівартості продукції рослинництва

1

2

12

7

Облік витрат та калькулювання собівартості продукції тваринництва

1

2

12

8

Облік витрат та калькулювання собівартості продукції промислових виробництв

1

1

11

9

Облік витрат в обслуговуючих виробництвах і господарствах

1

1

6

10

Облік і калькулювання за повними, змінними та нормативними витратами

1

-

6

11

Аналіз взаємозв’язку витрат, обсягу діяльності та прибутку.

-

-

4

12

Аналіз релевантної інформації для прийняття управлінських рішень

-

-

7

13

Бюджетування і контроль

-

-

7

14

Облік і контроль за центрами відповідальності

1

-

8

Разом за семестр

6

6

73

Всього по курсу

10

10

115

 1. Зміст дисципліни “Управлінський облік” за темами

ТЕМА 1. Мета, зміст та організація управлінського обліку

Поняття управлінського обліку, його цілі, функції і концепції та організація для задоволення потреб менеджменту. Споживачі інформації управлінського обліку. Об’єкти управлінського обліку. Записи господарських операцій на рахунках управлінського та бухгалтерського обліку. Загальна схема побудови обліку витрат та доходів виробничої діяльності. Схема розгорнутого обліку витрат виробництва (інтегрована система обліку). Функції бухгалтерів – аналітиків.

Практичні заняття

Необхідність управлінського обліку на підприємстві. Мета управлінського обліку. Відмінність систем управлінського та фінансового обліку. Рахунки управлінського обліку та їх характеристика.

ТЕМА 2. Класифікація і поведінка витрат

Законодавчі та нормативні акти, що визначають склад витрат і доходів. Поняття витрат в обліку та принципи їх класифікації. Вичерпані (спожиті) витрати. Невичерпані (неспожиті) витрати. Витрати на продукцію та витрати періоду. Прямі та непрямі витрати. Основні та накладні витрати. Релевантні та нерелевантні витрати. Постійні та змінні витрати. Дійсні витрати та можливі. Контрольовані витрати та неконтрольовані. Характеристика основних видів витрат. Фактори, що впливають на побудову обліку витрат. Сутність обліку витрат. Облік витрат за статтями калькуляції та за економічними елементами. Сутність поведінки витрат. Постійні та змінні витрати. Вплив керівництва на поведінку витрат. Методи вивчення поведінки витрат. Оцінка витрат і побудова їх функцій. Вибір серед функцій витрат.

Практичні заняття

Визначити склад затрат виробництва. Зробити класифікацію витрат, пов’язаних з виробничим процесом. Зробити розмежування витрат на витрати, які включаються в собівартість, та витрати, які не включаються в собівартість продукції.

Зробити класифікацію витрат, яка формує виробничу собівартість, та витрати зі збуту.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Україна міністерство аграрної політики україни вінницький державний аграрний університет

  Документ
  Вдовенко Л.О., к.е.н., доцент кафедри фінансів та кредиту, Фурман І.В., асистент кафедри фінансів та кредиту, Марценюк-Розарьонова О.В. / Фінанси. Методичні вказівки для виконання індивідуального навчально-дослідного завдання для
 2. Україна міністерство аграрної політики україни

  Документ
  Методичні вказівки містять тематику семінарських (практичних) занять і питання для самостійного вивчення по темах занять з курсу “Гроші і кредит”. Крім цього додаються тестові завдання, перелік рекомендованих літературних джерел,
 3. Міністерство аграрної політики україни вінницький державний аграрний університет (2)

  Документ
  Правдюк Н.Л., Бурко К.В., Остапчук О.В. Методичні вказівки для виконання практичних робіт для студентів факультету економіки та підприємництва спеціальності 6.
 4. Міністерство аграрної політики україни (3)

  Документ
  У зв'язку з організаційними і кадровими змінами в Міністерстві аграрної політики України та з метою підвищення ефективності роботи Методичної ради з питань бухгалтерського обліку при Мінагрополітики України наказую:
 5. Міністерство аграрної політики україни (2)

  Документ
  Фаюра Н.Д., Вдовенко Л.О. Фінанси. Методичні вказівки до виконання курсових робіт для студентів факультету економіки та підприємництва – Вінниця: ВЦ ВДАУ, 2008.

Другие похожие документы..