Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Семинар'
Екатерина ЯшинаДенис КамалдиновОльга ПетроваОльга АврукинаСветлана ДавыдоваЕлена ДумаГеннадий РощупкинЕлена КасикАлексей ЛепшинЕлена ЗайцеваАнна Кирс...полностью>>
'Лекции'
Диагностика – построение диагноза. Диагноз – утверждение, характеристика. Строя диагноз в медицине – в любом ее направлении – вы пытаетесь определить...полностью>>
'Закон'
ОТДЕЛЬНЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ КРАЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН, УВОЛЕННЫХ С ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ (СЛУЖБЫ)...полностью>>
'Диплом'
Государства региона Европы — участники настоящей Конвенции, напоминая о том, что, как неоднократно отмечалось Генеральной конференцией ЮНЕСКО в ее ре...полностью>>

Робоча навчальна програма курсу «Вища освіта І Болонський процес» напряму підготовки: освітньо-кваліфікаційного рівня Програму підготовлено кафедрою фізичної географії І картографії

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Харківський національний університет ім.В.Н.Каразіна

«Затверджую»

Зав.кафедри фізичної географії і картографії

___________________________

В.А.Пересадько

«30» серпня 2011 р.

Робоча навчальна програма курсу

Вища освіта і Болонський процес

Розробник: кандидат педагогічних наук, доцент В.Е.Лунячек

Харків

2011

Робоча навчальна програма

курсу «Вища освіта і Болонський процес»

напряму підготовки:

освітньо-кваліфікаційного рівня

Програму підготовлено кафедрою фізичної географії і картографії

Затверджено на засіданні кафедри

фізичної географії і картографії

протокол № __ від ___ ________ 20011 р.

Завідувач кафедри

__________________________проф. В.А. Пересадько

Харків

2011

І. Організаційно-методичні вказівки

СТРУКТУРА ПРОГРАМИ КУРСУ

«Вища освіта і Болонський процес»

Курс: підготовка магістрів

Напрям, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчального курсу

Кількість кредитів, відповідних ECTS: 1

Модулів:

Змістових модулів: 7

Загальна кількість годин:

61

Тижневих годин: 2

Шифр та назва спеціальності: кваліфікаційний рівень:

Обов’язковий

рік підготовки:

Семестри:

Лекції (теоретична підготовка): 14 год.

Практичні: 10 год.

Семінарські: 4 год.

Самостійна робота:

Індивідуальна робота:.

Вид контролю:

іспит, семестр

ІІ. Предмет, мета та завдання дисципліни

Предмет дисципліни: розвиток вищої освіти України в умовах Болонського процесу.

Мета дисципліни: ознайомлення з основними завданнями, принципами та документами, прийнятими в рамках Болонського процесу, оволодіння методами та засобами їх запровадження у вищу освіту України.

Результати навчання, отримані компетенції.

Після вивчення дисципліни студенти повинні вміти:

 • висловлювати, обґрунтовувати і відстоювати власну позицію стосовно подій та явищ, пов'язаних з входженням України у Болонський процес:

 • визначати тенденції розвитку вищої освіти України на сучасному етапі, відмінність та подібність систем вищої освіти України й Європейських держав;

 • аналізувати подальші дії для досягнення цілей Болонського процесу;

 • формувати інформаційний пакет ЕСТS;

 • складати структурно-логічні схеми, навчальні плани спеціальностей та індивідуальні навчальні плани студента за вимогами кредитно-модульної системи організації навчального процесу:

 • розробляти змістовний модуль дисципліни та заліковий кредит:

 • розробляти шкали оцінювання навчальної діяльності студента та моделі моніторингу якості освіти в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу.

Передумови: вивчається після

Методи викладання: дисципліну побудовано на читанні лекцій та проведенні семінарських та практичних занять з використанням активних форм навчання.

Методи оцінювання, форми контролю, критерії оцінювання (із зазначенням питомої ваги у підсумковій оцінці):

 • поточний контроль - виконання контрольних та індивідуальних завдань під час практичних занять – 30%;

 • залік через тестування – 70%;

ІІІ. Розподіл навчального часу

Розподіл навчального часу за семестрами і видами занять

Семестр

Всього годин

Розподіл навчального часу за видами занять

семестрова атестація

Лекції

лабораторні

практичні

семінарські

Модульний контроль

індивідуальна робота

самостійна робота

28

14

14

Тестування

Іспит

Всього

28

14

14

ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ

Розподіл навчального часу за модулями та формами роботи

Лекції

Практичні

Семінарські

І. Європейська освітня інтеграція

1. Євро інтеграція України як чинник соціально – економічного розвитку держави. Роль освіти в розвитку партнерства України з іншими державами.

2

2

2.Система вищої освіти у країнах Європи і Америки.

2

2

3. Болонський процес як засіб інтеграції і демократизації вищої освіти країн Європи. Документи Болонського процесу.

2

2

3.1.Передістрія та початок розвитку Болонського процесу. Болонська декларація та основні документи щодо втілення її принципів (червень 1999 р.).

3.2.Празьке комюніке міністрів вищої освіти європейських країн (травень 2001 р.). Пакет документів, прийнятих на Берлінській конференції міністрами освіти Європи (18 – 19 вересня 2003 р.).

3.3.Бергенський етап Болонського процесу, входження України до Болонської співдружності європейських країн. Учасники Болонського процесу.

3.4. Формування європейської та світової співдружності університетів. Досвід Російської Федерації щодо входження в Болонський процес.

3.5.Болонський процес на сучасному етапі.

4. Основні завдання, принципи та етапи формування Зони європейської вищої освіти.

2

2

ІІ. Адаптація вищої освіти України до вимог Болонського процесу

5. Європейська система перезарахування кредитів ECTS.

2

2

6. Принципи, шляхи і засоби адаптації Європейської системи пере зарахування кредитів (ECTS) у вищу освіту України.

2

2

7. Запровадження кредитно – модульної системи організації навчального процесу у ВНЗ України.

2

2

Всього

14

10

4

4. Теми лекційних занять

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І

ЄВРОПЕЙСЬКА ОСВІТНЯ ІНТЕГРАЦІЯ

Тема 1. Євро інтеграція України як чинник соціально – економічного розвитку держави. Роль освіти в розвитку партнерства України з іншими державами.

Європейський вибір України – невід’ємна складова її подальшого розвитку. Хронологія та коротка характеристика подій з налагодження співробітництва України та ЄС. Науково-технічне співробітництво України та ЄС. Входження освіти і науки України в європейське інформаційне та освітнє поле як вагомий чинник економічного, соціального, інтелектуального, інноваційно-технологічного та культурного розвитку.

Література

1.Вища освіта України і Болонський процес: Навчальний посібник / За редакцією В.Г. Кременя. Авторський колектив: М.Ф.Степко, Я.Я.Болюбаш, В.Д.Шинкарук, В.В.Грубієнко, І.І.Бабин. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2004. – 384 с

2.Геєць В.М., Семиноженко В.П. Інноваційні перспективи України – Харків: Константа, 2006. – 272 с.

3.Дубас О.П. Інформаційний розвиток сучасної України у світовому контексті: Монографія. – К.: Ґенеза, 2004. – 208 с.

4. Згуровський М.З. Болонський процес: головні принципи та шляхи структурного реформування вищої освіти України – К.: НТУУ «КПІ», 2006. – 544 с.

5.Кремень В.Г. Освіта і наука в Україні – інноваційні аспекти. Стратегія. Реалізація. Результати. – К.: Грамота, 2005. – 448 с.

6.Міжнародні відносини і євроатлантична інтеграція України. Підручник / В.І.Абрамов, Л.С.Голопатюк та ін.- К.: Освіта України, 2005 – 404 с.

7.Ніколаєнко С.М.Освіта в інноваційному поступі суспільства. – К.: Знання, 2006. – 207 с.

8.Сайт Міністерства освіти і науки України http:// www.mon.gov.ua

Тема 2. Система вищої освіти у країнах Європи й Америки.

Формування системи вищої освіти Європейських країн. Сучасні принципи побудови та завдання вищої освіти у розвинених країнах. Доступ громадян до освіти. Заклади освіти. Ступеневість освіти. Кваліфікації. Організація навчання, академічний рік і екзамени. Методи і засоби навчання. Навчання студентів-іноземців.

Література

1.Бадарч Д. Высшее образование США / Под ред. А.Я.Савельева.  М.: НИИВО, 2001.

2.Вища освіта України і Болонський процес: Навчальний посібник / За редакцією В.Г. Кременя. Авторський колектив: М.Ф.Степко, Я.Я.Болюбаш, В.Д.Шинкарук, В.В.Грубієнко, І.І.Бабин. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2004. – 384 с

3.Згуровський М.З. Болонський процес: головні принципи та шляхи структурного реформування вищої освіти України – К.: НТУУ «КПІ», 2006. – 544 с.

4.Корсак К.В.Світова вища освіта. Порівняння і визнання закордонних кваліфікацій і дипломів / За заг. ред. Г.В.Щокіна. – К.: МАУП – МКА, 1997. – 208 с.

5.Кремень В.Г. Освіта і наука в Україні – інноваційні аспекти. Стратегія. Реалізація. Результати. – К.: Грамота, 2005. – 448 с.

6.Лунячек В.Е. Деякі практичні питання управління освітою в США // Нова педагогічна думка – 2008. - № 1 – с.16 – 20.

7.Олейникова О.Н., Муравьева А.А. Системы квалификаций в странах европейского союза. – М.: Национальная Обсерватория профессионального образования Российской Федерации. – 2004. – 63 с.

8.Реформа высшего образования в Нидерландах // Голландский институт в Санкт-Петербурге:

9. Сайт Міністерства освіти і науки України http://www.mon.gov.ua

10.Система управління якістю медичної освіти в Україні: Монографія / І.Є.Булах, О.П.Волосовець, Ю.В., Вороненко та ін. – Д., «АРТ - ПРЕС», 2003. – 212 с.

Тема 3. Болонський процес як засіб інтеграції і демократизації вищої освіти країн Європи. Документи Болонського процесу.

Євроінтеграція як соціально-економічний процес. Чинники євроінтеграції вищої освіти. Хронологія подій Болонського процесу. Залучення європейських держав у Болонський процес. Основні документи Болонського процесу.

Тема 3.1.Передістрія та початок розвитку Болонського процесу. Болонська декларація та основні документи щодо втілення її принципів (червень 1999 р.).

Лісабонська конвенція (1997 р.). Сорбонська декларація (травень 1998 р.). Болонська декларація та список країн, міністри освіти яких її підписали. Тенденції розвитку вищих навчальних закладів у Європі. Перспективи розвитку Болонського процесу. Семінар з проблем ступеня бакалавра. Висновки та рекомендації до саміту з вищої освіти у Празі (Ґельсінки, Фінляндія, 16-17 лютого 2001 р.). Короткий зміст і висновки огляду реформ, що відбулися з часу підписання Булонської декларації. «Саламанське звернення» Європейської асоціації університетів (березень – квітень 2001р.).

Тема 3.2.Празьке комюніке міністрів вищої освіти європейських країн (травень 2001 р.). Пакет документів, прийнятих на Берлінській конференції міністрами освіти Європи (18 – 19 вересня 2003 р.).

Перспективи розвитку після зустрічі в Празі. Створення європейського простору вищої освіти (комюніке конференції міністрів освіти, Берлін, 19 вересня 2003 р.). Формування загальноєвропейського простору вищої освіти. Внесок Європейської комісії.

Тема 3.3. Бергенський етап Болонського процесу, входження України до Болонської співдружності європейських країн. Учасники Болонського процесу.

Сила акредитації: думки академічних кіл (Рим, листопад 2003 р.). Спільні ступені – подальший розвиток (Стокгольм, 6 – 7 травня 2004 р.). Методологічний інструментарій для оцінювання й акредитації в європейській структурі (Сантандер, 28-30 липня 2004 р.). Спільна декларація про вищу освіту та генеральну угоду про торгівлю послугами (GATS). Позиція EUA щодо проблем забезпечення якості в контексті Берлінського комюніке (12 квітня 2004 р.). Болонья і виклики електронного навчання та дистанційної освіти (Гент, 4-5 червня 2004 р.). Формування політики для мобільності студентів (Ноордвійк, Норвегія, 10-12 жовтня 2004 р.). Загальні висновки й рекомендації, працевлаштування у контексті Болонського процесу (Блед, Словенія 21-23 жовтня 2004 р.). Нові покоління стратегічних документів і законів у сфері вищої освіти (Варшава, Польща, 4-6 листопада 2004 р.). Удосконалення системи визнання ступенів і навчальних кредитних одиниць у європейському просторі вищої освіти (Рига, Латвія, 3-4 грудня 2004 р.). Рекомендації Болонського семінару щодо структур кваліфікацій (Копенгаген, 13-14 січня 2005 р.). Соціальний вимір простору вищої освіти та міжнародна конкуренція (Сорбонна, Париж, 27-28 січня 2005 р.). Докторські програми для європейського суспільства знань (Зальцбург, Австрія, 3 -5 лютого 2005 р.). Від Болоньї до Бергена: проміжне оцінювання академічних кіл (Брюссель, 12 лютого 2005 р.). Співпраця акредитацій них комітетів/агентств (Варшава, Польща, 14-16 лютого 2005 року). Мобільність студентів у європейському просторі вищої освіти 2010 року(Бад Хон неф, 17-18 березня 2005 р.). Тенденції ІV: європейські університети на шляху здійснення болонських реформ (2005 р.). Європейський простір вищої освіти – досягнення цілей (Берген, 19-20 травня 2005 р.). Країни, що ввійшли до Булонської співдружності станом на 2005 р.

Тема 3.4. Формування європейської та світової співдружності університетів. Досвід Російської Федерації щодо входження в Болонський процес.

Велика хартія університетів (Magna Charta universitatum). Діяльність Європейської асоціації університетів в контексті Генеральної угоди про торгівлю послугами (GATS).

Інтеграція російської вищої школи в загальноєвропейську систему вищої освіти: проблеми і перспективи. Проблеми введення системи залікових одиниць у вищій професійній освіті: рекомендації Всеросійської наради і засідання Робочої групи для вивчення аспектів Болонського процеу (Москва, 23 квітня 2003 р.). Про інноваційну діяльність вищих навчальних закладів з переходу на систему залікових одиниць (наказ № 215 від 29.07.2005 р. Міністерства освіти і науки Російської Федерації). Комплекс заходів щодо реалізації пріоритетних напрямів розвитку освітньої системи Російської Федерації на період до 2010 р. Мережева взаємодія вищих навчальних закладів Російської Федерації за головними напрямами Болонського процесу на основі ІКТ.

Література

1.Байденко В.И. Болонский процесс: структурная реформа высшего образования Европы. – М.: Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, Российский Новый Университет, 2002. – 128 с.

2.Байденко В.И. Болонский процесс: курс лекций. – М.: Логос, 2004. – 208 с.

3. Болонський процес як засіб інтеграції і демократизації європейської вищої школи (Тематична збірка для професорсько-викладацького складу) - Київський національний економічний університет – Київ, 2005 р.

4.Болонский процесс: на пути к Берлинской конференции (европейский анализ)/Под науч. ред. д-ра пед. наук, профессора В.И. Байденко. – М.: Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, Российский Новый Университет, 2004. – 416 с.

5.Высшее образование в XXI веке. Подходы и практические меры. Всемирная конференция по высшему образованию/ЮНЕСКО. – Париж, 1998.

6.Вища освіта України і Болонський процес: Навчальний посібник / За редакцією В.Г. Кременя. Авторський колектив: М.Ф.Степко, Я.Я.Болюбаш, В.Д.Шинкарук, В.В.Грубієнко, І.І.Бабин. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2004. – 384 с

7. Згуровський М.З. Болонський процес: головні принципи та шляхи структурного реформування вищої освіти України – К.: НТУУ «КПІ», 2006. – 544 с.

8.Кремень В.Г. Освіта і наука в Україні – інноваційні аспекти. Стратегія. Реалізація. Результати. – К.: Грамота, 2005. – 448 с.

9.Кухаренко В.М., Рибалко О.В., Сиротенко Н.Г. Дистанційне навчання: Умови застосування. Дистанційний курс: Навчальний посібник. 2 – вид., доп. / За ред.. В.М.Кухаренка – Харків: НТУ «ХПІ», «Торсінг», 2001. – 320 с.

10.Общероссийский классификатор специальностей по образованию: Госстандарт России. М.: Издательство стандартов. – 2004. – 66 с.

11.Примерное положение об организации учебного процесса в высшем учебном заведении с использованием системы зачетных единиц: Приложение к письму Минобразования России от 9 марта 2004 г. №1555357ин/15.

12.Сайт Міністерства освіти і науки України http://www.mon.gov.ua

13.Формирование общеевропейского пространства высшего образования: Задачи для российской высшей школы.  М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2004.

14. http:|/

15. http:|/

16. http:|/

17. http:|/

18. http:|/

19. http:|/Скачать документ

Похожие документы:

 1. План підготовки фахівця освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр" за кредитно-модульною системою 30 > План навчального процесу 30 > Структура навчального плану 33 > Нормативні навчальні дисципліни 35 1 Цикл гуманітарної підготовки 35

  Документ
  Інформаційний пакет: напрям підготовки 0502 “Менеджмент” (спеціальність “Менеджмент організацій” освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр).– Рівне: НУВГП, 2008.
 2. Збірник нормативно – правових документів, які визначають та регулюють напрямки діяльності психологічної служби в системі освіти

  Закон
  Збірник місти в собі нормативно – правову документацію, яка необхідна для роботи працівників психологічної служби навчальних закладів: закони України, укази президента, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів, накази та листи
 3. Нформаційний пакет напрям підготовки 0921 "Будівництво " Спеціальність 092101 "Технологія будівельних конструкцій, виробів І матеріалів" Рівне 2007

  Документ
  Інформаційний пакет: напрям підготовки “Будівництво” (спеціальність “Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів” освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр).
 4. Бобир С. Л., Боровик А. Г., Гетта В. Г., Гринь Т. В., Жила С. О., Завацька Л. М., Зайченко І. В., Іванишина В. П., Носко М. О., Сидоренко В. К., Кузьомко Л. М., Ляшенко О (1)

  Документ
  Редакцiйна колегiя серiї "Педагогiчнi науки": Бобир С.Л., Боровик А.Г., Гетта В.Г., Гринь Т.В., Жила С.О., Завацька Л.М., Зайченко І.В., Іванишина В.
 5. Бобир С. Л., Боровик А. Г., Гетта В. Г., Гринь Т. В., Жила С. О., Завацька Л. М., Зайченко І. В., Іванишина В. П., Носко М. О., Сидоренко В. К., Кузьомко Л. М., Ляшенко О (2)

  Документ
  Редакцiйна колегiя серiї "Педагогiчнi науки": Бобир С.Л., Боровик А.Г., Гетта В.Г., Гринь Т.В., Жила С.О., Завацька Л.М., Зайченко І.В., Іванишина В.

Другие похожие документы..