Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Руководство'
Рост мировой экономики в 2011 году будет нестабилен и зависим от экономических решений (иногда неожиданных) финансовых правительств ведущих мировых э...полностью>>
'Документ'
АФК и РиСОТ: Русский язык (ЕГЭ), Биология (ЕГЭ), Испытания проф....полностью>>
'Документ'
Термин «модерация» произошел от итальянского «moderare» и означает «смягчение», «сдерживание», «умеренность», «обуздывание» [25, с. ]. Модератором на...полностью>>

Міністерство освіти І науки україни (61)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ

імені Михайла ТУГАН-БАРАНОВСЬКОГО

ІНСТИТУТ ОБЛІКУ І ФІНАНСІВ

EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM

ECTS – інформаційний пакет

Напрям підготовки – 0305 «Економіка підприємства»

Спеціальність 6.030509 «Облік і аудит»

2009

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ

імені Михайла ТУГАН-БАРАНОВСЬКОГО

ІНСТИТУТ ОБЛІКУ І ФІНАНСІВ

EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM

ECTS – інформаційний пакет

Напрям підготовки – 0305 «Економіка підприємства»

Спеціальність 6.030509 «Облік і аудит»

2009

ЗМІСТ

І – Навчальний заклад

4

ІІ – Загальна практична інформація

9

ІІІ - Інститут

13

А. Загальний опис інституту

13

1. Координатор ECTS від інституту

13

2. Стислий опис структури й організації інституту

13

3. Стислий опис умов для навчання в інституті

14

4. Перелік запропонованих програм навчання з присвоєнням ступенів (бакалавр, магістр), кваліфікація і тривалості навчання за кожною з них

18

5. Опис основних методів викладання і навчання, що використовуються, і способів оцінювання знань, умінь і навичок студентів

20

6. Шкала виставлення оцінок

25

Б. Ступенева структура

27

1. Освітньо-кваліфікаційні рівні за якими здійснюється підготовка фахівців вищої світи

27

2. Діаграма структури програми навчання

34

В. Індивідуальні розділи програми навчання

38

ІУ. Словник

123

Додатки

І - НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

А. Назва й адреса

Повна назва: Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

Адреса: вул. Щорса, 31, м. Донецьк, 83050

Телефон: (062) 337-90-40

Факс: (062)304-83-16

Е-mail: info@donduet.edu.ua

Карта міста: додається (додаток 2).

Б. Академічний календар

Початок занять - з 1 вересня. Кінець занять - 1 липня.
Навчання проводиться за семестрами та триместрами.
Екзаменаційні сесії: січень; червень.

Організований наскрізний контроль знань.

В. Координатори ЕСТS від університету

Омелянович Лідія Олександрівна - перший проректор ДонНУЕТ, доктор економічних наук, професор

тел.: 337-79-94, 305-45-38; факс: 304-83-16;

Е-mail:

Рассулова Надія Василівна – начальник відділу якості та кредитно-модульної системи організації навчального процесу в університеті, кандидат економічних наук, професор

тел.: 337-46-06; факс: 304-83-16;

Е-mail:

Даниленко Євген Дмитрович - начальник навчального

відділу,

тел.: 337-95-45; факс: 304-83-16;

Е-mail:

Орлова Валентина Олександрівна – директор Інституту обліку та фінансів, кандидат економічних наук, доцент

тел.: 305-13-21; факс: 304-83-16;

Е-mail:

Войлошникова Валентина Едуардівна — декан міжнародного факультету підготовки іноземних фахівців, кандидат філологічних наук, доцент

тел.: (0622) 335-10-29; факс: 335-10-29;

Е-mail:

Фролова Лариса Володимирівна – директор інституту економіки і управління, доктор економічних наук, професор

тел.: (0622) 95-34-81; факс: 304-83-16;

Е-mail:

Баширов Іслам Халідович - декан факультету маркетингу, торгівлі та митної справи, кандидат економічних наук, професор

тел.: (0622) 95-34-84; факс: 304-83-16;

Е-mail:

Сукманов Валерій Олександрович - директор інституту харчових виробництв, доктор технічних наук, професор

тел.: 304-50-89; факс: 304-83-16;

Е-mail:

Нужна Тетяна Валеріївна - декан факультету харчування, кандидат хімічних наук, доцент

тел.: 304-50-89; факс:304-83-16;

Е-mail:

Г. Загальний опис закладу

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського (ДонНУЕТ) є одним із провідних наукових та освітянських центрів, створений за Постановою Ради Народних Комісарів (№19/672) у 1920 році, підпорядкований Міністерству освіти і науки України і функціонує у державній формі власності. Рішенням Державної акредитаційної комісії № 15 від 7 липня 1998р. університет віднесено до вищих навчальних закладів IV рівня акредитації (сертифікат про акредитацію серії СД-ІУ № 051165).

Місце знаходження ДонНУЕТ змінювалося на протязі 85-річного його існування. Так, з 1920 р. до 1934 р. він знаходився в м. Києві як кооперативний інститут, у 1934 р. був переведений до м. Харкова, а з 1959 р. інститут переведено в Донецьк (Сталіно) під назвою Донецький (Сталінський) інститут радянської торгівлі. З 1992 року - Донецький державний комерційний інститут. А вже з 1998 року, за Постановою Кабінету Міністрів України (№1890 від 30.11.98 р.) він існував як Донецький державний університет економіки і торгівлі. У 2000 році університету присвоєно ім'я вченого, громадсько-політичного діяча, засновника університету Михайла Івановича Туган-Барановського. За Указом Президента України від 03.03.2007 року № 169 «Щодо присвоєння Донецькому державному університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського статусу національний» і наказом Міністерства освіти і наук України № 222 від 21 березня 2007 року університету надано статус національного і зараз його повна назва - Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського (далі Університет).

Університет за 85 років підготував численну кількість висококваліфікованих фахівців для підприємств і установ торгівлі, ресторанного господарства, харчових і переробних виробництв, фінансових і банківських структур, податкових і митних служб а також фахівців для країн близького і далекого зарубіжжя. Університет готує фахівців за такими освітньо-кваліфікаційними рівнями: молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр за спеціальностями: "Міжнародна економіка", "Фінанси", "Банківська справа", "Облік і аудит", "Економіка підприємства", "Маркетинг", "Менеджмент організацій", "Обладнання переробних і харчових виробництв", "Технологія харчування" та бакалавр, спеціаліст за спеціальностями: "Товарознавство та комерційна діяльність", "Товарознавство та експертиза в митній справі".

З окремих спеціальностей розроблені та втілюються в навчальний процес інтегровані навчальні плани за скороченою підготовкою фахівців (3 роки) на базі освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст..

Про належний рівень підготовки фахівців свідчить те, що випускники університету очолюють значну кількість підприємницьких, фінансових структур, а також державних установ в Україні та понад 70% підприємств торгівлі й ресторанного господарства у Донецькому регіоні. За значні досягнення у цій сфері і у зв'язку з 50-річчям з дня заснування в 1970 році університет нагороджено Грамотою Президії Верховної Ради УРСР, у 2002 році він став переможцем у міжнародному академічному рейтингу популярності і якості «Золота фортуна» і нагороджений срібною медаллю «10 років незалежності України». У цьому ж році університет нагороджено знаком Ордена "Святий Дмитро Салунський" за заслуги перед українським народом та "Орденом пошани" Міжнародної кадрової академії за вагомий внесок у розвиток системи вищої освіти незалежної України.

За часи свого існування університет зробив вагомий внесок в розвиток мережі освітянських закладів України. На базі колишніх філій університету було створено Київський національний торговельно-економічний університет, Криворізький інститут народного господарства, Харківський державний університет харчування та торгівлі, Керченський морський технологічний інститут.

Сьогодні Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського є потужним центром економічної освіти в країні, має великий потенціал для подальшого розвитку і об'єднує 4 основних інституту - інститут обліку і фінансів; інститут економіки і управління; інститут харчових виробництв; інститут післядипломної освіти та 3 факультети денної форми навчання - маркетингу, торгівлі та митної справи (ФМТМС), факультет харчування (ФХ), міжнародний факультет підготовки іноземних фахівців; центри довузівської підготовки і "Абітурієнт", 5 навчально-консультаційних центрів (м. Сімферополь, м. Севастополь, м. Маріуполь, м. Кривий Ріг, м. Луганськ), 4 технікуми (м. Шахтарськ, м. Краматорськ, м. Докучаєвськ, м Маріуполь), навчально-науковий інформаційний центр з упровадження новітніх технологій освіти та ін.

Сумісно з передовими підприємствами України створено та працюють нові структури університету - навчально-науково-виробниче об'єднання "ДонНУЕТ - АТ "Норд" і 35 філій профілюючих кафедр на провідних підприємствах області. Університет плідно співпрацює з роботодавцями, що суттєво допомагає працевлаштуванню фахівців університету.

На сьогодні в базовому університеті і відокремлених структурних підрозділах навчається близько 18000 студентів за 11 спеціальностями.

Підготовка майбутніх фахівців здійснюється викладачами 30 кафедр університету, з яких 14 випускаючі. Серед професорсько-викладацького складу - 44 (12,7 %) академіків, докторів наук, професорів; 214 (63,0 %) кандидатів наук, доцентів.

В університеті успішно діють докторантура за 4 спеціальностями й аспірантура за 11 спеціальностями, функціонують 2 спеціалізовані Вчені ради із захисту докторських і кандидатських дисертацій.

Університет є провідним в Україні науковим центром у галузі економічних і торговельних наук. Науковці університету очолюють ряд пріоритетних у країні напрямів фундаментальних та прикладних наукових досліджень. Широко відомі в Україні та за її межами наукові школи, дослідження яких склали наукове підґрунтя процесу реформування економіки України та Донецького регіону. За результатами роботи вчені університету стали лауреатами Державної премії в області науки і техніки та премії Президента України для молодих вчених.

Університет є піонером міжнародної освітньої та наукової діяльності серед ВНЗ України, який щорічно отримує гранти міжнародних фондів. Міжнародне співробітництво здійснюється з 24 університетами Європи (Польщі, Швейцарії, Німеччини та ін.) і США.

Загальний обсяг фінансування міжнародних проектів в університеті складає 1,8 млн. дол. США.

Щорічно університет проводить студентські наукові конференції, які збагачують студентів новим досвідом, новими ідеями.

Засновницьким документом Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського є Статут. Статут затверджено у Міністерстві освіти і науки України 18.06.2003 р.

ІІ – ЗАГАЛЬНА ПРАКТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ

Як потрапити до закладу

Університет знаходиться у центрі Донецька. З іншими районами міста, де розташовані корпуси, гуртожитки університету з'єднується за допомогою автобусних, тролейбусних, трамвайних ліній та маршрутних таксі.

Як дістатися Донецька літаком

Міжнародний аеропорт Донецька за допомогою повітряних шляхів сполучається зі столицями та деякими великими містами багатьох країн світу: Алепо, Афінами, Баку, Бейрутом, Веною, Дубаєм, Єреваном, Кельном, Ларнакой, Москвою та ін. Аеропорт знаходиться близько 20 км від Університету. До Університету краще дістатися на таксі, яке можна орендувати безпосередньо в аеропорту. Вартість проїзду становить близько 25 грн.

Як дістатися Донецька залізницею

Залізничний вокзал знаходиться у центральній частині міста на відстані від Університету близько 30 км. На вокзал прибувають поїзди майже з усієї Європи: з Варшави, Берліна, Будапешта, Софії, Братислави, Москви, Санкт-Петербурга тощо. До Університету можна дістатися за допомогою автобусу №32 (вартість проїзду – 1,00 грн.), на маршрутному таксі № 32 (вартість проїзду -1,50 грн.) або на таксі (вартість -15-20 грн.).

Як дістатися Донецька автотранспортом

Через мережу європейських автошляхів можна в’їхати в Україну через Ковель, Луцьк, Львів, Ужгород, Чернівці та ін. Потім внутрішніми автошляхами через 20 - 22 години можна дістатися Донецька. До Університету вже легко дістатися, маючи карту Донецька.

Вартість проживання

Вартість проживання у дво- та тримісних кімнатах гуртожитку становить близько 50 грн. на місяць. Вартість обіду в студентській їдальні — близько 15 грн., сніданку - 15 грн. і вечері в середньому близько 15 грн.

Забезпечення житлом

Іноземці проживають за місцем реєстрації - у гуртожитку Університету за адресою: м. Донецьк, вул. 50 річчя СРСР, 6.153

Гуртожиток знаходиться у 20 хвилинах ходи від головного навчального корпусу. Поблизу університетського містечка знаходиться парк Ленінського комсомолу.

У гуртожитку є дво- та тримісні кімнати з санвузлом, кухнями на кожному поверсі та пральнею.

Здоров'я і страхування

1. Медичне обслуговування

Медичне обслуговування іноземних громадян, які тимчасово перебувають на території України, здійснюється в державних та комунальних закладах охорони здоров'я за власні кошти іноземця, у тому числі за договорами медичного страхування зі страховиками України.

2. Страхування

Обов'язковою є наявність у іноземних громадян на момент перетинання кордону України (або подачі документів на реєстрацію до навчального закладу) медичної страховки, яка гарантує оплату екстреної медичної допомоги. У разі відсутності медичної страховки надану медичну допомогу оплачує безпосередньо іноземний громадянин.

Медичну страховку з надання екстреної медичної допомоги іноземним громадянам можна оформити в ЗАТ "ПРОСТО-страхування" (раніше - ЗАТ "Укрінмедстрах") за адресою: 01601, Київ, вул. О.Гончара, 65; тел. (38044) 216 1127; факс (38044) 216 9692.

Умови навчання

1. Бібліотеки

Наукова бібліотека Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського пропонує користувачам біля 800 тис. примірників книг, журналів, газет, стандартів, дисертацій, звітів про науково-дослідну роботу кафедр, компакт-дисків. Щорічно до фонду бібліотеки надходить більше 27 тис. нових книг, 330 найменувань періодичних, 500 видань на електронних носіях: енциклопедії, статистичні збірники, журнали, інтегровані навчально-атестаційні комплекси та інші.

Всі нові надходження заносяться до електронного каталогу, загальна кількість записів якого складає більш ніж 80 тисяч. Бібліотека створює і повнотекстові електронні бази даних: "Електронні документи викладачів ДонНУЕТ", "М.І. Туган-Барановський", Колекція «Історія ДонНУЕТ», «Дисертації», "Автореферати дисертацій", "Лекції викладачів ДонНУЕТ" та інші. До послуг користувачів пропонується 1500 повнотекстових електронних документів викладачів університету. Для роботи з електронним каталогом і повнотекстовими документами читачам надано 36 персональних комп'ютерів.

Бібліотека має вихід до світової інформаційної мережі Інтернет, користується міжнародними повнотекстовими базами даних INTAS, ЕВSСО, "Ліга-Закон".

Тематично книжковий фонд цілком відповідає профілю підготовки фахівців за всіма спеціальностями університету і є найбільшим зібранням економічної літератури в Донецькому регіоні.

На загальній площі розміщені абонементи, 9 читальних залів на 900 місць.

Навчальна література видається користувачам додому на один семестр, наукова і художня - на два тижні. Літературою з фондів читальних залів читачі користуються без обмеження кількості. Обслуговування користувачів ведеться в автоматизованому режимі.

Адреса бібліотеки: 83017, м. Донецьк - 17, бульвар Шевченка 30, навчальний корпус № 4, тролейбус № 8, автобус № 32.

E-mail:

Бібліотека має філії - галузеві читальні зали в інших корпусах: для інституту харчових виробництв, факультету харчування - навчальний корпус №3, інституту обліку і фінансів та інституту післядипломної освіти - навчальний корпус №6; інституту економіки і управління та факультету маркетингу, торгівлі та митної справи – навчальний корпус № 4

Абонементи і читальні зали працюють з 9 до 18 години, в суботу -з 9 до 17 години. Вихідний день - неділя.

На період літніх канікул бібліотека працює з 9 до 17 години.

2. Навчально-лабораторна база

Університет має потужну матеріально-технічну базу з добре обладнаними кабінетами, лабораторіями і комп'ютерними класами для успішної організації і проведення навчального процесу. У навчальному процесі задіяні 396 лекційних аудиторій, лабораторій та кабінетів і 54 комп'ютерних класів.

Наявність ПК дозволяє забезпечити навчальний процес і самостійну роботу студентів.

Університет має розгалужену локальну комп'ютерну мережу. До мережі підключені 6 навчальних корпусів, в якої більш ніж 500 комп'ютерів, що мають доступ до Інтернет та електронної пошти. Це дозволяє широко використовувати у навчальному процесі та наукових дослідженнях сучасні Інтернет-технології, новітнє програмне забезпечення, здійснювати дистанційну освіту та здійснювати практичну підготовку студентів у віртуальному підприємстві „Меркурій".

Для поліпшення використання сучасних комп'ютерних технологій у навчальному процесі в університеті функціонує навчально-науковий інформаційний центр (ННІЦ).

Підтримується та адмініструється програма для створення електронних курсів Authorinq Тооl, яка входить до складу платформи ІВМ Lotus Workplase Collaborative Learning. На базі цієї програми, створюються електронні курси та підручники з різних дисциплін.

Позапрограмна діяльність і дозвілля

Студенти користуються спортивним комплексом університету. За останні 3 роки в навчальних корпусах відкрито 3 нових спортивних зали. В чотирьох гуртожитках університету працюють спортивні зали для занять гімнастикою, аеробікою, боксом, важкою атлетикою.

В університеті активно діють органи студентського самоврядування, які приймають участь в вирішенні всіх питань щодо організації навчального процесу і наукової роботи серед студентів, дозвілля і культурно-масової роботи, розвитку міжнародних зв'язків і працевлаштування випускників. До органів студентського самоврядування інститутів і університету може бути обраний будь-який студент, рішенням Донецької міської ради структура студентського самоврядування університету визнана кращою і рекомендована до впровадження в інших вищих навчальних закладах.

В університеті функціонують актові зали, підприємства громадського харчування, гуртожитки. Усі студенти ДонНУЕТ (немісцеві), у т.ч. технікумів, забезпечені місцями у гуртожитках.

За підсумками міського конкурсу, гуртожитки університету визнані кращими в м. Донецьку.

На кафедрах університету функціонують наукові гуртки та гуртки за інтересами, де студенти мають можливість продемонструвати свої глибокі системні знання та творчі здібності. Активно працюють і користуються популярністю: імідж студія "Дизайн", "Ярмарок ідей і рекламних плакатів", "Клуб ділових зустрічей", філософський семінар "Проблеми демократії в суспільстві", правничий клуб та інші.

Традиційно за ініціативою органів студентського самоврядування і профспілкового комітету студентів в кращих залах Донецька відбуваються такі студентські свята, як "Дебют першокурсника", "День студента", Новорічні вечори, "День святого Валентина", "Міс ДонНУЕТ", "Гуморина", "Урочиста церемонія вручення дипломів кращим випускникам", "Присвячення в студенти" та інші. Колективи художньої самодіяльності університету неодноразово були лауреатами регіональних і всеукраїнських конкурсів. Студенти університету проводять не тільки внутрішні, але і міжвузівські заходи, серед них такі, як регіональний кулінарний конкурс серед студентів "Студентська кухня", конкурс бізнес-проектів "Моя спеціальність - моє покликання", регіональна конференція "Молодь і підприємство", Всеукраїнський студентський семінар "Маркетинг - крок у III тисячоліття" і багато інших.

Влітку чудовий відпочинок студентам забезпечують бази відпочинку університету, які знаходяться на узбережжі Азовського моря і в заповіднику "Святі гори". Бази відпочинку мають все необхідне обладнання, матеріали, спортивні і танцювальні майданчики для проведення культурної і спортивної роботи, студенти отримують путівки безкоштовно, або за пільговою ціноюСкачать документ

Похожие документы:

 1. Міністерство освіти та науки україни (3)

  Документ
  Автоматизовані системи організаційного управління. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Автоматизовані системи організаційного управління» для спеціальності 7.
 2. Міністерство освіти та науки України (1)

  Документ
  В даному проекті розроблений програмний додаток "Фрактальні ландшафти" для генерування 3D ландшафтів за допомогою алгоритму «Фрактального шуму», та з метою демонстрації можливостей цього алгоритму, бібліотеки OpenGL і візуальної
 3. Міністерство освіти I науки україни

  Документ
  МЕТОДИЧНІ ВКАЗівКи до виконання практичних занять, розрахунково-графічного завдання й самостійної роботи з курсу "Садово-паркове та ландшафтне будівництво" (для студентів 3 курсу денної, 4 курсу заочної форм навчання спеціальності 6.
 4. Міністерство освіти та науки України (2)

  Документ
  З моменту створення у 1991 році Національного банку України одним з найважливіших напрямів його діяльності було створення інформаційного середовища автоматизації банківської справи на базі Національного банку, а також створення ряду
 5. Національна академія наук України Міністерство освіти та науки України бюлетень

  Документ
  На сьогодні важливим для регіону засобом сприяння його соціально-економічному розвитку є створення та функціонування кластерних систем, тобто територіально-виробничих об’єднань підприємницьких структур, які інтегрують свої зусилля
 6. Посібник для вчителів Розроблено на замовлення нмц організації розробки та виробництва засобів навчання Міністерства освіти I науки України Київ 2004

  Методичні рекомендації
  Методичні рекомендації щодо облаштування і використання кабінету інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій загальноосвітніх навчальних закладів

Другие похожие документы..