Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Только вышла красная точка за калитку, как на встречу ей тоже точка идёт, только зелёная. Подходит зелёная точка к красной и спрашивает, её куда та и...полностью>>
'Документ'
В работе описывается механизм групповой работы по извлечению знаний, позволяющий частично выявлять невербализуемые интуитивно-образные представления ...полностью>>
'Документ'
Народився Володимир Кирилович Винниченко 16 липня за старим стилем 1880 р. у селянській родині в селі Веселий Кут Єлісаветградського повіту на Херсонщ...полностью>>
'Диссертация'
Раздел II. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПАСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ИНТЕРЕСАХ ПОГРАНИЧНЫХ ОРГАНОВ ...полностью>>

Програма підтримки малого підприємництва в красилівському районі на 2009-2010 роки

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

УКРАЇНА

Хмельницька область

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення дев’ятнадцятої сесії

Красилівської районної ради

від 30 січня 2009 року №8

Голова районної ради

______________ А. Оцалюк

ПОГОДЖЕНО

Головне управління економіки

облдержадміністрації

Начальник управління

______________ М.Маєвський

“ ” січня 2009 року

ПРОГРАМА

ПІДТРИМКИ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

в КРАСИЛІВСЬКОМУ РАЙОНІ

на 2009-2010 роки

м. Красилів - 2009

ЗМІСТ Стор.

Характеристика програми підтримки малого підприємництва 3

в Красилівському районі на 2009-2010 роки

Розділ 1. Аналіз стану малого підприємництва в регіоні та пріоритетні 7

напрямки розвитку. Основні проблеми у сфері підприємництва та

завдання по їх вирішенню. Очікувані результати виконання

Програми

  1. Загальна характеристика та основні тенденції розвитку малого 7

підприємництва в регіоні

  1. Пріоритетні напрямки розвитку малого підприємництва як 10

складової економіки району

1.3. Основні перешкоди та проблеми подальшого розвитку малого підприємництва 10

в районі

1.4. Завдання по вирішенню проблемних питань у сфері малого підприємництва 12

на 2009-2010 роки

1.5. Очікувані результати виконання Програми 13

1.6. Ризики, що впливають на виконання завдань та реалізацію заходів Програми 14

Розділ 2. Впорядкування нормативно-правового регулювання 15

підприємницької діяльності

Розділ 3. Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка розвитку малого 20

підприємництва

Розділ 4. Ресурсне та інформаційне забезпечення, розвиток 25

інфраструктури підтримки малого підприємництва

Розділ 5. Цільові та ініціативні проекти 31

Табличні та графічні матеріали:

таблиця 1. Окремі показники розвитку малого підприємництва Красилівського 35

району у 2005-2010 роках

графік 1. Кількість малих підприємств в районі у 1999-2007 роках

Кількість малих підприємств на 10 тисяч осіб наявного населення 36

діаграма 1. Частка продукції малих підприємств в загальному обсязі виробництва 37

графік 2. Розподіл малих підприємств за видами економічної діяльності 38

станом на 2003-2007 рік

Додаток 1.Порядок часткового відшкодування на безповоротній основі з районного

бюджету відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами малого і

середнього підприємництва для реалізації інвестиційних проектів. 39

Додаток 2. Перелік законодавчих та нормативно-правових документів, відповідно 43

до яких розроблена програма підтримки малого підприємництва

у Красилівському районі на 2009-2010 роки

ХАРАКТЕРИСТИКА

Програми підтримки малого підприємництва в Красилівському

районі

на 2009-2010 роки

Програма підтримки малого підприємництва в Красилівському районі на 2009-2010 роки (далі - Програма) розроблена на виконання законів України “Про державну підтримку малого підприємництва”, “Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні” та з урахуванням вимог законів України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”. Програма відповідає стратегічним пріоритетам соціально-економічної політики, визначеним у Посланні Президента України до Верховної Ради України “Європейський вибір. Концептуальні засади стратегії економічного та соціального розвитку України на 2002-2011 роки”, Стратегії економічного та соціального розвитку України “Шляхом європейської інтеграції” на 2004-2015 роки, Стратегії економічного та соціального розвитку Хмельницької області на 2004-2015 роки, затвердженої рішенням тринадцятої сесії обласної ради від 15.09.2004 року №4-13/2004, Програми соціально-економічного та культурного розвитку Красилівського району на 2008 рік.

1.

Загальна характеристика регіону

 • Площа території (тис. км. кв.) – 1,2

 • Кількість населення (тис. осіб) – 56,2

 • Специфіка – виробництво і переробка сільськогосподарської продукції, виробництво технологічного обладнання для переробних галузей АПК, виробництво товарів народного споживання, торгівля.

 • Відсоток безробітних до всього працездатного населення (%) - 3

 • Перелік територій, які відносяться до:

 • зон інвестиційної привабливості – відсутні

 • територій пріоритетного розвитку – відсутні

 • єврорегіонів – відсутні

2.

Дата затвердження Програми

(найменування і номер відповідного рішення)

3.

Головний розробник Програми – управління економіки райдержадміністрації.

Співрозробники: громадське об’єднання підприємців, управління та інші структурні підрозділи райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування,

територіальні представництва центральних органів виконавчої влади.

4.

Мета і перелік пріоритетних завдань програми

Мета програми підтримки малого підприємництва – Розвиток малого бізнесу в районі на основі максимально - ефективного використання наявних власних фінансових, майнових, трудових, інтелектуальних ресурсів. Узгодження дій місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, громадських формувань підприємців, закладів освіти і науки, консалтингових та інших установ і організацій по створенню сприятливих умов для подальшого розвитку підприємництва в регіоні.

Пріоритетні завдання Програми:

1. Сприяння формуванню і розвитку малого підприємництва, становлення малого підприємництва як потужної складової процесів подолання негативних явищ в економіці та забезпечення сталого позитивного розвитку району.

2. Підвищення ефективності функціонування існуючих підприємницьких структур та на основі покращення підприємницького середовища в регіоні забезпечення сприятливих умов для створення нових малих підприємств.

3. Формування умов для забезпечення зайнятості населення, запобігання безробіттю, створення нових робочих місць.

4. Створення сприятливого інвестиційного клімату для залучення внутрішніх та зовнішніх інвестицій у виробничу та інноваційну сфери.

5. Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка малого підприємництва.

6. Забезпечення нормативного регулювання, адекватного рівню ринкових відносин та гласності у процесі підготовки проектів регуляторних актів, що впливають на бізнесове середовище.

7. Вдосконалення роботи інфраструктури малого бізнесу району.

8. Підтримка розвитку молодіжного підприємництва.

9. Налагодження ефективної співпраці суб’єктів підприємницької діяльності та місцевої влади при вдосконаленні підприємницького середовища в районі.

10. Формування активного підприємницького середовища та громадянської самосвідомості підприємців.

11. Підвищення рівня інформування суб’єктів підприємницької діяльності.

5.

Очікувані кінцеві результати від реалізації Програми в динаміці змін цільових показників:

Дані станом на початок дії Програми (прогноз)

Очікувані показники

1. Кількість діючих малих підприємств/ кількість МП на 10 тис. чол. населення (одиниць)

116/21

120/24

2. Чисельність працюючих на малих підприємствах (осіб)

1350

1450

3. Кількість підприємців - фізичних осіб

1570

1660

4. Кількість фермерських господарств (одиниць)

47

50

- кількість фермерських угідь, (га)

11902

12000

5. Питома вага малого підприємництва у загальному випуску продукції регіону (%)

7,8

8,5

6. Надходження до всіх рівнів бюджетів (млн. грн.)

11,7

13,2

7. Кількість об’єктів інфраструктури підтримки малого підприємництва (одиниць)

2

6

- небанківські фінансово-кредитні установи (кредитні спілки )

1

3

- страхові компанії (філії)

1

3

8.Залучення СМП до виконання робіт/послуг за державні кошти

- кількість (одиниць) обсяги (тис.грн)

58/374,0

70/450,0

9. Кількість підприємців, що пройдуть підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації (осіб)

35

35

10. Кількість створених нових робочих місць (одиниць)

840

650

6.

Терміни і етапи реалізації Програми

2009-2010роки

7.

Перелік цільових проектів і підпрограм

Виконавці

Цільовий проект “Розвиток підприємництва в сільській місцевості”

Органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, райдержадміністрація, управління сільського господарства

8.

Вартість програми – обсяги коштів, необхідних на фінансування заходів, грн

2009 2010

787,5 847,5

9.

Основні джерела фінансування

- кошти місцевих бюджетів,

- кошти Українського фонду підтримки фермерських господарств,

- кошти обласного відділення Фонду соціального захисту інвалідів,

- Регіональний фонд підтримки

підприємництва,

- кошти міжнародної технічної допомоги,

- залучені кошти

10.

Система організації контролю за виконанням Програми

Контроль за виконанням програми розвитку малого підприємництва в Красилівському районі на 2009-2010 роки проводиться управлінням економіки та розвитку інфраструктури райдержадміністрації. Щоквартально, до 15 числа місяця, що настає за звітним періодом, управління, інші структурні підрозділи райдержадміністрації та міськвиконком надають інформацію про стан виконання заходів Програми управлінню економіки та розвитку інфраструктури райдержадміністрації для узагальнення та надання щоквартального звіту про хід виконання заходів Програми керівництву обласної державної адміністрації, районній раді – 1 раз на рік.

Програма підтримки малого підприємництва в Красилівському районі на 2009-2010 роки є складовою частиною щорічних програм соціально-економічного розвитку району та тісно пов’язана з іншими цільовими програмами, що розроблені та реалізуються в районі.

У випадку змін в економічному середовищі та соціальній сфері району, зміни законодавчих та нормативно-правових актів Програма розвитку малого підприємництва в Красилівському районі на 2009-2010 роки може коригуватись.

Розділ 1. Аналіз стану малого підприємництва в районі та пріоритетні напрямки розвитку. Основні проблеми у сфері підприємництва та завдання по їх вирішенню. Очікувані результати виконання Програми.

  1. Загальна характеристика та основні тенденції розвитку підприємництва в регіоні.

Розвиток малого підприємництва є одним з найважливіших факторів вирішення соціально-економічних проблем. Мале підприємництво здатне вирішувати такі соціальні завдання, як проблему зайнятості, створення джерел доходів для населення, виробництво товарів і послуг для населення за доступними цінами. Значна його роль у вирішені економічних задач: створення конкурентного середовища, залучення приватного капіталу і зовнішніх інвестицій, удосконалення технологій, наповнення бюджету.

Останні роки темпи росту показників малого бізнесу мають відносно сталий характер. З 2004 по 2008 роки кількість малих підприємств зростала в середньому на 11,2 відсотка . Очікувані на 2008 рік кількість малих підприємств що звітують – 116, більше на 4, ніж у 2007 році, менше на 1, ніж у 2006 році. Протягом 2005-2006 років кількість малих підприємств порівняно з 2003-2004 роком зростала на 17 (2002- 101, 2003-102, 2004-100, 2005-115, 2006-117, 2007-112). На підприємствах малого бізнесу середньорічна кількість зайнятих працівників за 2008 рік склала 1,1 тис. чоловік, у 2007 році 1,1 тис. чоловік що на 1,0 % менше ніж на відповідну дату 2006 року.

Всього в сфері малого підприємства з урахуванням найманих працівників працює 3,7 тис. чол.

Протягом 2008 року суб’єктами малого підприємництва сплачено коштів до бюджетів усіх рівнів на суму 13944,5 тис. грн. (15,12%), у 2007 році - 8222,3 тис. грн (10,2%) ; у 2006 році - 6772,6 тис. грн. (16,7 %), в 2005 році - 4918,2 тис. грн. (9,8 %), у 2004 році - 3623,0 тис. грн. (10,6%).

Малий бізнес району представлений такими галузями: оптова та роздрібна торгівля -27,6 %, торгівля транспортними засобами та їх ремонт, посередництво в торгівлі -29,5 % , промисловість – 22,3% в тому числі переробна – 16,1 %, будівництво - 7,1 %, сільське господарство – 13,4% . Переважною сферою підприємницької діяльності є торговельно-посередницькі послуги.

95 малих підприємств у 2007 році звітували про обсяги реалізації, у 2006 році – 99.

У 2008 році малими підприємствами району реалізовано продукції (робіт, послуг) (очікувані) на суму 48000,0 тис.грн. (у 2007- 46783,8 тис. грн.), що на 20,7 % більше, ніж у 2006 році – 38020,1 тис. грн. Частка продукції малих підприємств у загальних обсягах реалізації району становила 7,8%, у 2007- 6,3 % в порівнянні з 2006 роком зменшилась на 0,9 відсотка. В окремих видах діяльності внесок малих підприємств у загальні обсяги реалізації продукції значно вищий середньорайонного показника.

Як і у попередні роки, у звітному році найбільша частка в обсягах реалізації належить торговельним (42,1%), промисловим (17,3%) та будівельним (4,7%) , сільськогосподарським (21,8%) підприємствам.

Валові капітальні інвестиції у 2007 році склали 4712,8 тис. грн , значно зменшились порівняно з 2006 року - 26650,8 тис. грн.

Починаючи з 2004 року, на базі колишніх сільськогосподарських підприємств створені 47 фермерських господарств, що на 27,0% більше, ніж у 2007 році. В їх користуванні знаходиться 11172,0га сільськогосподарських угідь. Збільшилась кількість малих підприємств, які виробляють промислову продукцію з року в рік нарощує свою потужність, розширяє асортимент продукції приватна пекарня ТМ „Мамин хліб”, покращується якість хліба на пекарні підприємця Резніченка В. А. (с. Кременчуки).

Хороші результати в сільському господарстві мають ФГ „Деметра-Агро” с. Гриценки (Паляниця В.В.) набирає розвитку в районі виготовлення будівельної цегли ПП „ Пузирківська кераміка” с. М.Пузирки (Жарчинський Є.І), Антонінський цегельний завод смт Антоніни (Оцалюк А.В.), 41 підприємець займаються розведенням товарної риби. В столярних цехах підприємців (Тимчука Ю., Прокопчука А., Шиманського В., Юхименка В.) виготовляються якісні, сучасні столярні вироби, меблі. Збільшуються обсяги виготовлення меблів, які виготовляються в меблевому цеху підприємця Галайка Л.

Малий бізнес активно освоює галузь житлового будівництва, сьогодні приватними підприємствами в районі будується 2 багатоквартирних житлових будинки, що створює конкурентне середовище на ринку житла і надає більше можливостей населенню в отриманні житла.

Активно сприяє розвитку газифікації сільських населених пунктів ПП „Газ – селу”. Протягом дії програми, значно зросли обсяги виробництва та розширився асортимент залізобетонних виробів на ПП „Еліка”. Послуги по ремонту та будівництву водопровідних мереж надає ПП Рабчук Н.С.

Покращилось торговельне обслуговування населення. У 2007 роках розпочато будівництво торгівельного комплексу в м. Красилів, відкрито Супермаркет „Центральний”, введено в дію сучасну аптеку „Центральна аптека”. Продовжується будівництво автозупинок, із розміщеними біля них торговими точками, суб’єктами малого підприємництва.

У 2008 році на території району працювало 423 приватних торгових точки, усі побутові послуги, що надаються сьогодні жителям району, надаються приватними структурами.

В місті працюють 11 приватних перукарень, де надаються перукарські та косметичні послуги, 4 лазні, функціонує фітнес клуб.

Приватними медичними установами надаються різноманітні медичні послуги, розширяється сфера банківських послуг (8 філій банків), 4 одиниці недержавного пенсійного забезпечення та страхування.

З метою реалізації завдання програми розвитку малого підприємництва на 2007-2008 роки, проводилась робота по створенню належних умов для розвитку підприємництва та впровадженню регуляторної політики.

За 2008 рік прийнято шість регуляторних актів – 5 рішень сесій районної ради „ Про внесення доповнень до рішення одинадцятої сесії районної ради від 28.11.1008 року № 13 „Про встановлення ставок єдиного податку для суб’єктів підприємницької діяльності-фізичних осіб у Красилівському районі з 01.01.2008 року”, якими встановлено розмір єдиного податку по деяких нових видах діяльності, 1 рішення „Про внесення змін та доповнень до рішення одинадцятої сесії районної ради „Про встановлення ставок єдиного податку для суб’єктів підприємницької діяльності – фізичних осіб у Красилівському районі з 01.01.2008 року”, 1 розпорядження голови райдержадміністрації № 180/2008-р від 14.04.2008 року „Про комісію з обстеження пасажирських перевезень на міських, приміських маршрутах та визначення коефіцієнта на цих маршрутах”.

У 2008 році проведено 10 засідань координаційної ради, де активну участь приймають: керівник асоціації підприємців району (Войчук В.) та підприємці району. На засіданнях розглядались питання встановлення ставок єдиного податку на нові види підприємницької діяльності в районі, вносились зміни в уже діючі ставки єдиного податку як в сторону збільшення, так і зменшення ставок по видах підприємницької діяльності важливих для суб’єктів господарювання, а саме виробництво молока та штучне запліднення корів та телиць (40 грн.), виконання заходів програми розвитку малого підприємництва та інші.

Програмою 2007-2008 р.р. було затверджено фінансово-кредитну підтримку суб’єктів підприємництва за рахунок коштів місцевих бюджетів 40,0 тис.грн для часткового відшкодування відсоткових ставок за кредитами. У 2008 році сільгоспвиробники району отримали 25 млн.грн. банківських кредитів, відшкодування відсоткових ставок по короткотермінових кредитах склало 1,4 млн.грн.

З 2005 року у районі працює державний реєстратор, реєстрація суб’єктів підприємництва здійснюється у системі єдиного державного реєстру, у 2008 році зареєстровано 352 фізичних (2007 – 359) та 38 (2007 – 40) юридичних осіб.

З 2006 році працює дозвільний центр та введено посаду державного адміністратора у 2008 році видано 39 дозволів та надано 60 консультацій. З дозвільним центром співпрацюють 50 керівників підприємств, установ, організацій району. Дозвільним центром видаються документи: дозвіл на виконання будівельних робіт; висновок-погодження на відведення земельної ділянки; дозвіл на початок виконання робіт та експлуатацію обладнання підвищеної небезпеки; експертний дозвіл для потужностей з виробництва, переробки або реалізації харчових продуктів (підконтрольний ветеринарній службі), дозвіл на виготовлення печаток, штампів, висновок-погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, дозвіл на розміщення зовнішньої реклами, дозвіл на розміщення відходів, дозвіл на розміщення малої архітектурної форми, дозвіл на розміщення об’єкта торгівлі, експлуатаційний дозвіл для потужностей (об’єктів) з виробництва, переробки або реалізації харчових продуктів (підконтрольний санітарній службі), дозвіл на початок роботи підприємств та оренду приміщень, декларація відповідності об’єкта вимогам законодавства з питань пожежної безпеки, надання технічних умов до початку проектування та будівельних робіт.

За сприяння районного центру зайнятості у 2008 році відкрили власну справу 61 безробітний громадянин (2007 рік – 55), (2006 рік – 58), 383 безробітних проходили навчання, 97,5% з яких працевлаштовано.

За рахунок наданих роботодавцям дотацій з Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування працевлаштовано 53 особи (у 2007 році – 50), з них 33 особи, які потребують додаткового захисту та не здатні на рівних конкурувати на ринку праці.

Органи виконавчої влади та місцевого самоврядування надають практичну та методичну допомогу з проблемних питань розвитку малого підприємництва.

Спрощено доступ та забезпечується ефективне використання місцевих ресурсів та майна територіальних громад.

Протягом 2008 року 22 приватних суб’єкти господарювання взяли в оренду водойми району (2007 рік – 18), (2006 рік – 7) для товарного риборозведення площею 336,84 га .

Малі підприємства, такі як ТОВ „Гранд-Продукт”, ПКФ „Красилівагротехсервіс” постійно приймають участь в тендерах та закупівлю паливно - мастильних матеріалів.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Програма соціально-економічного та культурного розвитку району на 2012 рік вступ (2)

  Документ
  Програма соціально-економічного та культурного розвитку Козівського району на 2012 рік (далі – Програма) базується на аналізі соціально-економічної ситуації, що склалася у попередні роки, прогнозах, які враховують стан розвитку провідних
 2. Головні завдання програми: Створення сприятливого середовища для здійснення підприємницької діяльності. Вирішення соціальних проблем через розвиток підприємництва та сприяння само зайнятості населення

  Документ
  За даними міжрайонної державної податкової інспекції за 6 місяців 2011 року в Красилівському районі зареєстровано 253 малих підприємств, з них 175 діючих.
 3. Регіональна програма розвитку малого підприємництва в херсонській області

  Документ
  У посткризових умовах рішучі та всеосяжні реформи, спрямовані на підвищення конкурентоспроможності економіки, – це єдиний шлях України до сталого розвитку.
 4. Про виконання Програми економічного І соціального розвитку Донецької області за 2010 рік

  Документ
  Реалізація Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2010 рік (далі - Програма), яка затверджена рішенням обласної ради від 14.
 5. Україна козівська районна державна адміністрація Тернопільської області (1)

  Документ
  Промислові підприємства району за 2011 рік виробили продукції на суму 215,5 млн. грн., що на 42,2 млн. грн. більше, ніж за 2010 рік. Ріст промислового виробництва склав 124,4 %.

Другие похожие документы..