Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
1904 - 1984, Д.Б. Эльконин принадлежит к той славной плеяде советских психологов, которая составляет костяк всемирно известной научной школы Л. С. Вы...полностью>>
'Закон'
Порядок та процедура видачі, подовження дії, переоформлення, призупинення та анулювання ліцензій на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та...полностью>>
'Документ'
Поставка путевок для отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации на базе круглогодичного санаторно-оздоровительного лагеря....полностью>>
'Документ'
В статье представлен доктринальный подход к пониманию эффективности правового регулирования в сфере образования, проанализированы данные социологичес...полностью>>

Щодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Щодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ

Наказ МОНмолодьспорт №535 від 07.06.11 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ  УКРАЇНИ

НАКАЗ

№535 від 07 червня 2011 року

Щодо затвердження пріоритетних
тематичних напрямів вищих навчальних
закладів та наукових установ

З метою ефективної реалізації пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки, визначених Законом України "Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки" та Основних наукових напрямів з найважливіших проблем фундаментальних досліджень у галузі природничих, технічних і гуманітарних наук на 2009-2013 роки, затверджених спільним наказом Міністерства освіти і науки України, Національної академії наук України від 26.11.2009 № 1066/609, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 19.05.2010 за №337/17632, та оптимізації тематики проектів наукових досліджень і розробок вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації та наукових установ Міністерства, що виконуються за рахунок коштів державного бюджету, наказую:

1. Затвердити Перелік пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і розробок вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації та наукових установ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту на 2012-2015 роки, що додається.

2. Формування тематики наукових досліджень і розробок вищих навчальних закладів та наукових установ, що фінансуються за кодами програмної класифікації видатків 2201020, 2201040, здійснювати шляхом конкурсного відбору відповідно до переліку, затвердженого пунктом 1 цього наказу.

3. Департаменту наукової діяльності та ліцензування (Гончаренко М.Ф.) довести цей наказ до вищих навчальних закладів та наукових установ Міністерства для врахування у роботі.

4. Розмістити наказ на офіційному веб-сайті Міністерства (www.mon.gov.ua).

5. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра Суліму Є. М.

Міністр       Д.В. Табачник

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Міністерства освіти і

науки, молоді та спорту України

07.06. 2011 № 535

ПЕРЕЛІК

пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і розробок

вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації та наукових установ

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту на 2012-2015 роки

Національна академія природоохоронного та курортного будівництва

Назва пріоритетного напряму та код

Назва та код пріоритетного тематичного напряму вищого навчального закладу або наукової установи

Код наукового дослідження

Назва наукової школи, прізвище та ініціали керівника, вчене звання, науковий ступінь

1

2

3

4

1.6. Фізико-технічні проблеми матеріалознавства

1.6.3 Керамічні, композиційні, монокристалічні і плівкові матеріали різного функціонального призначення (високотемпературного, інструментального, електронного, оптичного, біомедичного тощо)

Ф

Екологічна безпека берегової та шельфової зон і комплексне використання ресурсів шельфу зі створенням ресурсозберігаючих технологій.

Федоркін С.І., д.т.н., проф.,

Лущик. А.В., д.г.-м.н., проф.

1.2.2 Дослідження складних систем різної природи, теорія та методи системного аналізу

1.2.2.3 Удосконалення методів формалізації системних задач, приведення їх до форми вирішення в реальних умовах, що характеризуються наявністю великої кількості суперечливих цілей, різних видів невизначеностей і ризиків

Ф

Забезпечення надійності будівель і споруд в сейсмічних районах і складних інженерно-геологічних умовах.

Панюков Е.Ф., д.т.н., проф.,

Саломатін В.М., д.г.-м.н., проф.,

Бугаєвський Г.М., д.ф.-м.н., проф.

3.3. Енергетика та енергоефективність

3.3.1 Енергоефективні технології систем забезпечення життєдіяльності на основі комбінованих джерел енергії та підвищення енергоефективності установок і систем з відновлюваними джерелами енергії. Аналіз енергетичних процесів в електричних системах

П

Енергозбереження в системах виробництва, передачі та використання теплової і електричної енергії.

Зайцев О.М., д.т.н., проф.,

Бекіров Е.А., д.т.н., проф.

3.4. Раціональне природокористування

3.4.1 Наукові і технічні аспекти охорони навколишнього середовища та охорона навколишнього середовища і природних ресурсів в Україні

3.4.2 Технологія проектування конструкцій, споруд, мереж, будівель та їх комплексів

П

Забезпечення надійності будівель і споруд в сейсмічних районах і складних інженерно-геологічних умовах.

Панюков Е.Ф., д.т.н., проф.,

Саломатін В.М., д.г.-м.н., проф.,

Бугаєвський Г.М., д.ф.-м.н., проф.

3.6. Нові речовини та матеріали

3.6.1 Розроблення технологій виробництва нових видів ефективних будівельних матеріалів і з заданими структурою і якостями, використання принципово нових видів технологій при виробництві матеріалів, виробів і конструкцій

П

Екологічна безпека берегової та шельфової зон і комплексне використання ресурсів шельфу зі створенням ресурсозберігаючих технологій.

Федоркін С.І., д.т.н., проф.,

Лущик.А.В., д.г.-м.н., проф.

Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського

Назва пріоритетного напряму та код

Назва та код пріоритетного тематичного напряму вищого навчального закладу або наукової установи

Код наукового дослідження

Назва наукової школи, прізвище та ініціали керівника, вчене звання, науковий ступінь

1

2

3

4

1.4.2. Фізика твердого тіла

1.4.2.3 Фізика магнітних явищ, магнітні сенсори

Ф

Фізика магнітних явищ.

Бержанський В.Н., д.ф.-м.н., проф.

1.4. Фізика і астрономія

1.4.4.1. Нелінійна та сингулярна оптика, голографія

Ф

Волоконна та сингулярна оптика.

Воляр О.В., д.ф.-м.н., проф.

1.3.2. Механіка рідини, газу та плазми

1.3.2.2 Механіка взаємодії де формівних твердих тіл, рідини та газу

Ф

Математична школа.

Копачевський М.Д., д.ф.-м.н., проф.

2.1. Хімічні науки

2.1.4. Біологічно активні речовини і матеріали

Ф

Органічна хімія.

Чирва В.Я., д.х.н, проф.

2.3. Загальна біологія

2.3.1. Молекулярно-біологічні, клітинні та фізіологічні основи функціонування

живих систем

Ф

Функціональний стан живих організмів при дії змінних магнітних полів.

Темур’янц Н.А., д.б.н., проф.

3.2. Інформаційні та комунікаційні технології

3.2.1 Наукові дослідження для розв’язання комплексної проблеми проектування, виробництва та випробування всіх класів оптичних приладів і ситем

П

Волоконна та сингулярна оптика.

Воляр О.В., д.ф.-м.н., проф.

3.3. Енергетика та енерго-ефективність

3.3.1 Дослідження характеру і механізмів взаємодії падаючої електромагнітної хвилі з шаруватими неоднорідними металодіелектричними структурами при впливі сильних електромагнітних полів

П

-

3.4. Раціональне природокористування

3.4.1 Динаміка геосистем регіону, комплексна оцінка природних ресурсів, ландшафтно-географічне забезпечення екологічної безпеки регіону.

Керування територіальним розвитком.

П

Економічна географія; геоекологія.

Багров М.В., академік Національної академії наук України, д.г.н, проф.

3.5. Науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань

3.5.1. Історія мови, міжконфесійних відносин та проблеми економічного розвитку в Україні

П

-

3.6. Нові речовини і матеріали

3.6.1. Нові магнітні матеріали та сенсори. Нові біохімічні матеріали

П

Фізика магнітних явищ.

Бержанський В.Н., д.ф.-м.н., проф.

Функціональний стан живих організмів при дії змінних магнітних полів.

Темур’янц Н.А., д.б.н., проф.

Науково-дослідний інститут «Кримська астрофізична обсерваторія»

Назва пріоритетного напряму та код

Назва та код пріоритетного тематичного напряму вищого навчального закладу або наукової установи

Код наукового дослідження

Назва наукової школи, прізвище та ініціали керівника, вчене звання, науковий ступінь

1

2

3

4

1.4.9. Астрофізика, астрономія, радіоастрономія

1.4.9.1. Радіоастрономія ближнього та далекого космосу

1.4.9.3. Позиційна астрономія, гео- та планетодинаміка

Ф

Радіоастрономія та геодинаміка.

Вольвач О.Є., д.ф.-м.н., с.н.с.

Позагалактична астрономія.

Сергеєв С.Г., к.ф.-м.н., с.н.с.

Дослідження астероїдів та малих тіл Сонячної системи.

Прокоф'єва-Михайловська В.В., д.ф.-м.н., проф.

1.4.9. Астрофізика, астрономія, радіоастрономія

1.4.9.2. Фізика Сонця та Сонячної системи

Ф

Сонячна активність.

Степанян Н.М., д.ф.-м.н., проф.

Дослідження астероїдів та малих тіл Сонячної системи.

Прокоф'єва-Михайловська В.В., д.ф.-м.н., проф.

1.4.9. Астрофізика, астрономія, радіоастрономія

1.4.9.4. Астрофізика високих енергій та будова Всесвіту

Ф

Позагалактична астрономія.

Сергеєв С.Г., к.ф.-м.н., с.н.с.

Хімічний склад і магнетизм зірок.

Любімков Л.С., д.ф.-м.н., с.н.с.

Фундаментальна фотометрія i спектрофотометрія зірок.

Гершберг Р.Є., д.ф.-м.н., проф.

Вінницький національний технічний університет

Назва пріоритетного напряму та код

Назва та код пріоритетного тематичного напряму вищого навчального закладу або наукової установи

Код наукового дослідження

Назва наукової школи, прізвище та ініціали керівника, вчене звання, науковий ступінь

1

2

3

4

1.2.1. Математичне моделювання та методи комп’ютерної математики

1.2.1.1. Розробка математичних методів та систем моделювання об’єктів та процесів

Ф

Розробка методів та засобів математичного моделювання пристроїв і систем автоматики та інформаційно-вимірювальної техніки.

Квєтний Р.Н., д.т.н., проф.

Автоматизація оптимального керування електроенергетичних систем критеріальним методом.

Лежнюк П.Д., д.т.н., проф.

Розробка математичних моделей процесів, що протікають в енергетичних та екологічних системах, інформаційно-вимірювальних системах та системах автоматичного та автоматизованого керування цими процесами.

Мокін Б.І., д.т.н., проф.

Формування ефективної моделі управління сучасним підприємством за умов поглиблення ринкових відносин.

Мороз О.В., д.е.н., проф.

1.2.8. Спеціальні комп’ютерні системи, засоби, приладобудування

1.2.8.1. Розробка високопродуктивних пристроїв та комплексів цифрової обробки сигналів та їх застосування

Ф

Відмовостійкі, високопродуктивні аналого-цифрові перетворювачі та іцифрово-аналогові перетворювачі із ваговою надлишковістю для реєстрування, опрацювання та скремблювання сигналів.

Азаров О.Д., д.т.н., проф.

Негатроніка.

Філинюк М. А., д.т.н., проф.

Дослідження фізичних процесів у газових та напівпровідникових середовищах і розробка пристроїв мікроелектроніки на цій основі.

Осадчук В.С., д.т.н., проф.

Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології.

Кожем‘яко В.П., д.т.н., проф.

1.3.1. Механіка деформівного твердого тіла

1.3.1.3. Механіка руйнування та критерії граничного стану

Ф

Феноменологiчнi критерiї руйнування суцiльних, пористих та композицiйних матерiалiв у межах великих пластичних деформацiй та застосування їх у розв’язанні технологічних задач механіки.

Огородніков В.А., д.т.н., проф.

3.2. Інформаційні та комунікаційні технології

3.2.1. Методи і засоби вимірювання, передавання, оброблення сигналів та захисту інформації в комп’ютерних і телекомунікаційних системах із використанням інформаційних та комунікаційних технологій

П

Відмовостійкі, високопродуктивні аналого-цифрові перетворювачі та іцифрово-аналогові перетворювачі із ваговою надлишковістю для вимірювання, реєстрування та опрацювання сигналів.

Азаров О.Д., д.т.н., проф.

Негатроніка.

Філинюк М. А., д.т.н., проф.

Дослідження фізичних процесів у газових та напівпровідникових середовищах і розробка пристроїв мікроелектроніки на цій основі.

Осадчук В.С., д.т.н., проф.

Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології.

Кожем‘яко В.П., д.т.н., проф.

Розробка методів та засобів математичного моделювання пристроїв і систем автоматики та інформаційно-вимірювальної техніки.

Квєтний Р.Н., д.т.н., проф.

3.3 Енергетика

та енергоефективність

3.3.1 Теорія та

практика оптимального керування та діагностування в електроенергетичних і електромеханічних системах

П

Автоматизація оптимального керування електроенергетичних систем критеріальним методом.

Лежнюк П.Д., д.т.н., проф.

Теорія побудови засобів вимірювання контролю та технічної діагностики об’єктів різної фізичної природи.

Кухарчук В.В., д.т.н., проф.

Розробка математичних моделей процесів, що протікають в енергетичних та екологічних системах, інформаційно-вимірювальних системах та системах автоматичного та автоматизованого керування цими процесами.

Мокін Б.І., д.т.н., проф.

3.4. Раціональне природокористування

3.4.1. Виробництво енергоносіїв із органічних відходів з використанням технологій фазового розділення, піролізу та газо- і парогенерації

П

Теплообмін та гідродинаміка полікомпонентних, поліфазних потоків і середовищ в елементах тепло- і біотехнологічних системах; аналіз та синтез тепло- і біотехнологічних систем та устаткування.

Ткаченко С.Й., д.т.н., проф.

Теорія розрахунку і розробка вібраційних віброударних процесів і машин.

Іскович-Лотоцький Р.Д., д.т.н., проф.

3.6. Нові речовини і матеріали

3.6.1 Композиційні будівельні та машинобудівні матеріали поліфункціонального призначення

П

Нові речовини і матеріали.

Сердюк В.Р., д.т.н., проф.

Феноменологiчнi критерiї руйнування суцiльних, пористих та композицiйних матерiалiв у межах великих пластичних деформацiй та застосування їх у розв’язанні технологічних задач механіки.

Огородніков В.А., д.т.н., проф.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Інформація про наукову та науково-технічну діяльність Національного університету «Острозька академія» за 2011 рік Острог, 2011

  Документ
  12 IV.1994 р. Указом Президента України Л.Кравчука був створений Острозький Вищий Колегіум. 5.VI.1996 р. він був перейменований в Острозьку Академію згідно з Указом № 402/96 Президента України Л.
 2. Тема Організація науково-дослідної роботи у вищому навчальному закладі

  Документ
  Історія зародження та розвитку науки нараховує багато століть. Ще на зорі свого розвитку людство полюпшувало умови життя за рахунок пізнання і незначного перетворення навколишнього світу.
 3. Щодо Положення про організацію наукової, науково-технічної діяльності у вищих навчальних закладах III та IV рівнів акредитації (1)

  Документ
  Затвердити Положення про організацію наукової, науково-технічної діяльності у вищих навчальних закладах III та IV рівнів акредитації (додається).
 4. Щодо Положення про організацію наукової, науково-технічної діяльності у вищих навчальних закладах III та IV рівнів акредитації (2)

  Документ
  Затвердити Положення про організацію наукової, науково-технічної діяльності у вищих навчальних закладах III та IV рівнів акредитації (додається).
 5. В. С. Журавського Затверджено Міністерством освіти І науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів у Київ 2002

  Документ
  Байрачна Л. К., кандидат філософських наук — розділ 10; розділ 19 (у співавт. з Колісником В. П.); Журавський В. С., доктор юридичних і політичних наук — розділ 14; вступ, розділи 15, 17 (у співавт.

Другие похожие документы..