Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Автореферат'
Работа выполнена в Государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Дагестанский государственный технический универс...полностью>>
'Статья'
В современном обществе участились нелегальные воспроизведения авторских материалов, а так же создания пиратских копий с аудио, видео фото материалов и...полностью>>
'Решение'
«Дети должны жить в мире красоты, игры, сказки, музыки, рисунка, фантазии, творчества. Этот мир должен окружать ребенка и тогда, когда мы хотим научи...полностью>>

Положення (6)

Главная > Диплом
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Національна академія педагогічних наук України

Університет менеджменту освіти

Інститут післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників

(м. Донецьк)

Положення

про організації навчального процесу

в Інституті післядипломної освіти

інженерно-педагогічних працівників

за кредитно-модульною системою

Донецьк, 2011

ББК 74.5

Положення про організації навчального процесу в Інституті післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників за кредитно-модульною системою / За заг. ред. Стовби Н.І. – Донецьк: ІПО ІПП УМО (м. Донецьк), 2011. - 41 с.

Друкується за рішенням вченої ради ІПО ІПП УМО (м. Донецьк),

протокол від 29.12.2010 року № 8.

© ІПО ІПП УМО (м. Донецьк), 2011

ПЕРЕДМОВА

Освіта в сучасній Україні посідає одне з провідних місць. І від того, якою дорогою вона рухатиметься і на що орієнтуватиметься у своєму розвитку, залежить майбутнє держави. Нині багато що робиться для того, щоб українська вища освіта гідно вступила в європейський освітній простір, приєднавшись до Болонського процесу, який охоплює 48 країн Європи.

Подальші соціально-економічні й політичні зміни в суспільстві, зміцнення державності України, входження її в цивілізоване світове співтовариство неможливі без структурної реформи національної системи вищої освіти, спрямованої на забезпечення мобільності, працевлаштування та конкурентоспроможності фахівців з вищою освітою. Україна чітко визначила орієнтир на входження в освітній і науковий простір Європи, здійснює модернізацію освітньої діяльності в контексті європейських вимог. Однією з ' передумов входження України до єдиної Європейської зони вищої освіти є реалізація системою вищої освіти України ідей Болонського процесу.

Загалом визначальними критеріями освіти в рамках Болонського процесу є: якість підготовки фахівців; зміцнення довіри між суб'єктами освіти; відповідність європейському ринку праці; мобільність; сумісність кваліфікації на вузівському та післявузівському етапах підготовки; посилення конкурентоспроможності Європейської системи освіти.

Основним завданням впровадження кредитно-модульної системи підготовки фахівців є запровадження передбаченої Болонською декларацією системи академічних кредитів, що аналогічна ECTS (Європейській кредитно-трансферній системі). Саме її розглядають як засіб підвищення мобільності студентів щодо переходу з однієї навчальної програми на іншу, включно з програмами післядипломної освіти. ECTS стане багатоцільовим інструментом визнання й мобільності, засобом реформування навчальних програм, а також засобом передачі кредитів вищим навчальним закладам інших країн. Важливий аспект запровадження кредитної системи-накопичення — можливість враховувати всі досягнення студента: виконання навчального плану; участь у наукових дослідженнях, конференціях, предметних олімпіадах тощо.

При розробці цього положення враховано засади й принципи Європейської кредитно-трансферної та акумулюючої системи (Europen-Credit Transfer System), у подальшому ECTS.

НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

 • Тимчасове положення про організацію навчального процесу в кредитно-модульній системі підготовки фахівців, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України (МОН) від 23.01.04 № 48 та 49 «Про проведення педагогічного експерименту з кредитно-модульної системи організації навчального процесу».

 • Наказ МОН «Про проведення педагогічного експерименту з впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу та на виконання Програми заходів щодо реалізації положень Болонської декларації» від 30.10.04 року № 812.

 • Наказ МОН «Про особливості впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу» від 30.12.2005 № 771.

 • Наказ МОН «Про затвердження Плану дій щодо забезпечення якості вищої освіти України та її інтеграції в європейське і світове освітнє співтовариство на період до 2010 року» від 13.07.2007 року № 612.

 • Наказ МОН «Про запровадження у вищих навчальних закладах України Європейської кредитно-трансферної системи» від 16.10.09 № 943.

 • Наказ МОН «Про запровадження Європейської кредитно-трансферної системи» від 25.12.2009 року № 587.

 • Лист МОН «Про методичні рекомендації щодо запровадження Європейської кредитно-трансферної системи та її ключових документів у вищих навчальних закладах» від 26.02.10 року № 1/9-119.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЇ СИСТЕМИ

ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

  1. Мета та завдання

Метою впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу (КМСОНП) є підвищення якості вищої освіти фахівців і забезпечення на цій основі конкурентоспроможності випускників та престижу української вищої освіти в європейському та світовому освітньому і науковому просторі.

Положення унормовує організацію поточного, модульного, підсумкового семестрового контролю знань студентів, проведення практик і державної атестації та методику переведення показників академічної успішності за 100-бальною системою у систему оцінок за національною шкалою та здійснення ранжування за шкалою ECTS-рейтинг (ECTS-Grade).

Основними завданнями КМСОНП є:

 • адаптація ідей ЕСТS до системи вищої освіти України для забезпечення мобільності студентів у процесі навчання та гнучкості підготовки фахівців, враховуючи швидкозмінні вимоги національного та міжнародного ринків праці;

 • забезпечення можливості навчання студента за індивідуальною варіативною частиною освітньо-професійної програми, що сформована на основі вимог замовників та побажань студента і сприяє його саморозвитку і, відповідно, підготовці до життя у вільному демократичному суспільстві;

 • стимулювання учасників навчального процесу з метою досягнення високої якості вищої освіти;

 • унормування порядку надання можливості студентові отримати професійні кваліфікації відповідно до ринку праці.

  1. Принципи впровадження КМСОНП

Для впровадження КМСОНП потрібно дотримуватися таких принципів:

Порівняльної трудомісткості кредитів: досягнення кожним студентом встановлених ECTS норм, які забезпечують академічну мобільність студентів, державне й міжнародне визнання результатів освіти на конкретних етапах виконання індивідуального навчального плану.

Кредитності: декомпозиція змісту освіти й навчання на відносно єдині та самостійні за навчальним навантаженням студентів сегменти, які забезпечують:

а) на рівні індивідуального навчального плану – набір (акумулювання) відповідної трудомісткості кількості кредитів, які узгоджені з встановленою нормою виконання студентом навчального навантаження в умовах кредитно-модульної організації навчального процесу;

б) на рівні вивчення навчальної дисципліни – набір (акумуляція) відповідної для даної дисципліни кількості кредитів, що включає в себе виконання необхідних видів діяльності, які передбачені програмою вивчення навчальної дисципліни.

Модульності: організація процесу оволодіння студентом змістовими модулями, використання методів і прийомів, основним змістом яких є активна самостійно-творча пізнавальна діяльність студента.

Методичного консультування: наукове та інформаційно-методичне забезпечення діяльності учасників навчального процесу.

Організаційної динамічності: забезпечення можливостей зміни змісту навчання з урахуванням динаміки соціального замовлення й потреб Європейського ринку праці.

Гнучкості та партнерства: передбачає побудову системи освіти таким чином, щоб зміст навчання й шляхи досягнення цілей освіти та професійної підготовки відповідали індивідуальним потребам і можливостям студента.

Пріоритетності змістової й організаційної самостійності та зворотного зв'язку, що ґрунтується на створенні умов організації навчання й вимірюється та оцінюється результатами самостійної пізнавальної діяльності студентів.

Науковості та прогностичності: полягає у побудові стійких зв'язків змісту навчання з науковими дослідженнями.

Технологічності та інноваційності: потребує використання ефективних педагогічних й інформаційних технологій, що сприяє якісній підготовці фахівців з вищою освітою.

Діагностичності: можливість оцінювання рівня досягнення та ефективності, сформульованих і реалізованих у системі цілей освіти та професійної підготовки.

  1. Вимоги до впровадження

Для впровадження КМСОНП потрібно мати такі основні документи ECTS:

 • інформаційний пакет – документ, що містить загальну інформацію про інститут, назви напрямів, спеціальностей, спеціалізацій, анотації змістових модулів із зазначенням обов'язкових та вибіркових курсів, методики й технології викладання, залікові кредити, форми та умови проведення контрольних заходів, опис системи оцінювання якості освіти тощо;

 • договір про навчання - це документ, у якому визначаються права та обов'язки сторін при навчанні студента за КМСОНП і який укладається між студентом та вищим навчальним закладом. У разі здійснення студентом навчання в різних вищих навчальних закладах, між ними укладається угода про партнерство, яка визначає їх права та обов'язки, а також перелік дисциплін, які студент буде вивчати в закладі-партнері. Форма угоди регламентується відповідним Положенням, затвердженим ректорами закладів-партнерів

 • академічна довідка оцінювання знань, що засвідчує досягнення студента в системі накопичення кредитів і за шкалою успішності на національному рівні, і за системою ЕСТS.

Формування індивідуального навчального плану студента здійснюється на підставі переліку залікових модулів (блоків змістових модулів навчальних дисциплін), що сформовані на основі структурно-логічної схеми підготовки фахівців. Навчальна дисципліна формується як система змістових модулів, передбачених для засвоєння студентом, які об'єднані в блоки – розділи навчальної дисципліни.

Реалізація індивідуального навчального плану студента здійснюється протягом часу, який не перевищує граничного терміну навчання.

Індивідуальний навчальний план студента формується за відповідною освітньо-професійною програмою (бакалавр, спеціаліст, магістр) і складається студентом на кожний рік навчання (на наступний навчальний рік складається в кінці поточного) у розрізі семестрів і затверджується в установленому порядку (деканом факультету, директором інституту).

Зміни до індивідуального навчального плану студента можуть вноситись у порядку, що встановлюється вищим навчальним закладом, але не пізніше перших 2-х тижнів навчання поточного навчального року (семестру) і затверджуються деканом факультету.

При формуванні індивідуального навчального плану студента на наступний навчальний рік враховується фактичне виконання студентом індивідуальних навчальних планів поточного й попередніх навчальних років. При цьому навчальне навантаження студента повинно бути виконано в повному обсязі.

Зарахування змістових модулів (дисциплін), включених до індивідуального навчального плану студента, здійснюється за результатами заздалегідь визначеного виду контролю якості знань студента. Враховуючи, що індивідуальний навчальний план студента включає інформацію про навчальні досягнення студента, використання залікової книжки студента не є обов’язковим. В умовах перехідного періоду можливе збереження залікової книжки студента, навчальної картки студента паралельно з індивідуальним навчальним планом студента.

Індивідуальний навчальний план студент формує особисто.

Система оцінювання якості освіти студента (отримання оцінки за заліковий модуль та зарахування залікових кредитів) має бути стандартизованою та формалізованою за принципами ECTS.

2. ПЛАНУВАННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

2.1. Графік навчального процесу

Тривалість навчального року становить 52 тижні.

Тривалість канікул – 8 - 10 тижнів.

Робочих тижнів на рік – 39- 40, з них: в осінньому семестрі – 20 тижнів; у весняному семестрі – 19 - 20 тижнів. Семестри поділені на 2 чверті по 9- 10 тижнів кожна.

20 робочих тижнів = 18 навчальних тижнів + 2 тижні для проведення підсумкового контролю.

19 робочих тижнів = 17 навчальних тижнів + 2 тижні для проведення підсумкового контролю.

17 - 18 навчальних тижнів = N тижнів теоретичного навчання + N тижнів практики.

На випускному курсі два тижні відводиться на державну атестацію.

Підсумкова оцінка за заліковий модуль виставляється за результатами набраних балів під час поточного контролю.

Тривалість практик та періоди їх проведення визначаються чинними Державними освітніми стандартами (ОКХ, ОПП, базові навчальні плани тощо) спеціальностей.

2.2. Навчальне навантаження студента

Обсяг навчального навантаження студента (трудомісткість навчання) встановлюється в академічних кредитах.

Ціна кредиту ECTS складає 36 академічних годин. Нормативна кількість залікових одиниць на один навчальний рік – 60 кредитів ECTS (семестр – 30 кредитів).

Кредит базується на повному навантаженні студента, а не обмежується лише аудиторними годинами.

Загальний обсяг годин із навчальної дисципліни повинен включати час на проведення лекцій, практичних, семінарських та лабораторних занять, консультацій, практик, самостійної та індивідуальної роботи й контрольних заходів (включно поточне та підсумкове тестування).

Ціна кредиту складає 36 академічних годин (ECTS). Навчальний тиждень - складова частина навчального часу студента тривалістю не більше 54 академічних годин (1,5 кредиту ECTS).

Кількість кредитів на навчальну дисципліну визначається діленням загального обсягу годин з навчальної дисципліни на ціну кредиту.

У навчальному та робочому навчальному плані напрямку підготовки (спеціальності), заліковій книжці (індивідуальному плані) студента кількість кредитів зазначається у спеціальній графі «Кредити ЕСТS».

2.3. Навчальний план

Навчальний план - це нормативний документ вищого навчального закладу, який складається на підставі освітньо-професійної програми та структурно-логічної схеми підготовки і визначає перелік та обсяг нормативних і вибіркових навчальних дисциплін, послідовність їх вивчення, конкретні форми проведення навчальних занять та їх обсяг, графік навчального процесу, форми та засоби проведення поточного й підсумкового контролю.

Нормативні навчальні дисципліни встановлюються державним стандартом освіти. Дотримання їх назв та обсягів є обов'язковим для навчального закладу. Навчальна програма нормативної дисципліни є складовою державного стандарту освіти.

Вибіркові навчальні дисципліни встановлюються вищим навчальним закладом. Вибіркові навчальні дисципліни вводяться для задоволення освітніх і кваліфікаційних потреб особи, ефективного використання можливостей і традицій конкретного навчального закладу, регіональних потреб тощо.

Місце й значення навчальної дисципліни, її загальний зміст та вимоги до знань і вмінь визначаються навчальною програмою дисципліни. Навчальна програма вибіркової дисципліни розробляється вищим навчальним закладом.

Згідно з вимогами ECTS перелік, порядок та обсяг вивчення навчальних дисциплін (курсів) в умовах КМСОНП визначає базовий навчальний план, який створюється на основі вимог Державного стандарту підготовки фахівців зі спеціальності (ОКХ та ОПП), а індивідуальний порядок навчання студента регулює індивідуальний (робочий) навчальний план.

Нормативна кількість залікових одиниць для підготовки бакалавра становить 240 кредитів, на один навчальний рік – 60 кредитів, у семестр – 30 кредитів (табл. 1.).

Таблиця 1.

Орієнтовний календарний розподіл залікових кредитів (годин)

для підготовки бакалаврів

Кількість залікових кредитів ECTS

Загальна (підготовка бакалавра) (кредитів)

240

На один навчальний рік (кредитів)

60

На один навчальний семестр (кредитів)

30

Кількість годин

Загальна для підготовки бакалавра

Загальна (годин)

8640

Аудиторних (годин)

3990

Індивідуальна та самостійна робота (годин)

4320

На навчальний рік

Загальна (годин)

2160

Аудиторних (годин)

960-1080

Самостійна робота (годин)

960-1080

На навчальний семестр

Загальна (годин)

1080

Аудиторних (годин)

540

Самостійна робота (годин)

540

На навчальний тиждень

Загальна (годин)

54

Аудиторних (годин)

30

Самостійна робота (годин)

24

Нормативна кількість залікових одиниць для підготовки магістрів становить - 60 кредитів, у семестр – 30 кредитів (табл. 2.).

Таблиця 2.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Положення (13)

  Конкурс
  1. З метою об'єктивного визначення переможця конкурсу з числа претендентів, які претендують на один об'єкт конкурсу, ввести систему оцінювання; претендентів згідно зі шкалою оцінок за кількістю набраних балів претендентом.
 2. Положення (2)

  Документ
  1. Наглядова рада з міжнародної діяльності Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (далі – Рада, Інститут, Академія).
 3. Положення (3)

  Документ
  Положення про порядок підготовки, експертизи, апробації підручників і навчально-методичних посібників (затверджено наказом Міністерства освіти України № 170 від 02.
 4. Положение о ежегодной Научно-практической конференции «объединяемся знаниями»

  Документ
  Научно-практическая конференция «ОБЪЕДИНЯЕМСЯ ЗНАНИЯМИ» (далее – Конференция) проводится раз в год и является комплексной программой поддержки талантливых детей и молодежи, формой взаимодействия образовательных учреждений, учащихся,
 5. Положение о конкурсе «Грамматическая сказка, написанная для одноклассников на уроке русского языка в классе» (для учеников 9 12 классов школ с латышским языком обучения)

  Конкурс
  Цель конкурса: развитие интереса к русскому языку, понимание значимости знаний основных правил русской грамматики для успешного освоения языка, творческий подход к раскрытию темы, выявление и поощрение литературных талантов школьников.
 6. Положение о проведении открытого Чемпионата г. Архангельска по хоккею с шайбой в сезоне 2008-2009 г г. 1

  Документ
  Общее руководство по проведению соревнований осуществляет управление физической культу­ры и спорта мэрий г. Архангельска и городская федерация хоккея с шайбой.

Другие похожие документы..