Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Программа'
Владение правилами делового этикета в современном бизнес - сообществе не пережиток прошлого, а обязательное требование. От того, насколько вы умеете ...полностью>>
'Документ'
Обострение российско-грузинских отношений, инспирированное режимом М.Саакашвили, с неизбежностью актуализировало проблему самопровозглашённых и всё е...полностью>>
'Документ'
Українці Галичини та Буковини, що в кінці ХVІІІ ст. ввійшли до складу Австрійської держави в 60-х роках ХІХ ст. скориставшись реформами, що проводили...полностью>>
'Рабочая программа'
Целью преподавания дисциплины «Разработка управленческого решения» является формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков по в...полностью>>

Робоча навчальна програма з навчальної дисципліни " Правове забезпечення професійної діяльності" (за кредитно-модульною системою) Напрям: 0925 "Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології"

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Інститут електроніки та систем управління

Факультет аерокосмічних систем управління

Кафедра господарського права і процесу

Індекс РО6 - 8. 092502-26 ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор університету

з навчальної роботи

____________ Полухін А.В “____” _____________2008р.

робоча навчальна програма

з навчальної дисципліни

ПраВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ”

(за кредитно-модульною системою)

Напрям: 0925 “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології”

Спеціальність: 8.092502 “Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва”

Курс 5 семестр 9

Практичні заняття 17 Диф. залік – 9 семестр

Самостійна робота 33

Індивідуальна робота 4

Всього годин 54

Домашнє завдання – 1 (9 семестр)

Київ 2008

Робоча навчальна програма дисципліни „Правове забезпечення професійної діяльності” складена на основі навчальної програми цієї дисципліни індекс Н – Nф – Nсп - 2, затвердженої 17.03.2003 та робочого навчального плану № РСМ-3-502/06 напряму 0925 “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології” спеціальності 8.092502 “Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва”, Тимчасового Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою (в умовах педагогічного експерименту)” та “Тимчасового Положення про рейтингову систему оцінювання”, затверджених наказом ректора від 15.06.2004 №122/од.

Робочу навчальну програму склала:

старший викладач кафедри господарського права і процесу Тимкович І.І

Робоча навчальна програма обговорена на засіданні кафедри господарського права і процесу, протокол № 1 від 27 серпня 2008 року

Завідувач кафедри Корчак Н.М

Робоча навчальна програма узгоджена випусковою кафедрою “Авіаційних комп’ютерно-інтегрованих комплексів” спеціальності 8.092502 “Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва”

Завідувач випускової кафедри

____________Синєглазов В.М.

„____”______________ 2008 р.

Робоча навчальна програма обговорена та схвалена на засіданні науково-методично-редакційної комісії ФАСУ протокол № ___ від _____________________2008р.

Голова НМРК Вовк В.Г.

“Згоден”

Декан факультету аерокосмічних систем управління

____________________________ Кривоносенко О.П.

“____”_______________ 2008 р.

ЗМІСТ

Вступ 4

1. Пояснювальна записка 4

1.1. Мета викладання навчальної дисципліни 4

1.2. Завдання вивчення навчальної дисципліни 4

1.3. Місце навчальної дисципліни в системі професійної підготовки фахівця 4

1.4. Інтегровані вимоги до знань і умінь з навчальної дисципліни 4

1.5. Інтегровані вимоги до знань і умінь з навчальних модулів 5

1.6. Міждисциплінарні зв’язки навчальної дисципліни 5

2. Зміст навчальної дисципліни 6

2.1. Тематичний план навчальної дисципліни 6

2.2. Проектування дидактичного процесу з видів навчальних занять 7

2.2.1. Практичні заняття, тематика і обсяг 7

2.2.2. Індивідуальна робота 7

2.2.3. Самостійна робота студентів і контрольні заходи 8

2.2.3.1 Домашнє завдання 8

3. Навчально-методичні матеріали з дисципліни 9

3.1. Основна та додаткова література 9

3.2 Перелік наочних та інших навчально-методичних посібників,

методичних матеріалів з дисципліни 10

4. Рейтингова система оцінювання набутих студентом знань та вмінь 11

4.1 Основні терміни, поняття, означення 11

4.2. Рейтингова система оцінювання набутих студентом знань та вмінь 12

ВСТУП

Однією з необхідних умов організації навчального процесу за кредитно-модульною системою є наявність робочої навчальної програми з кожної дисципліни, виконаної за модульно-рейтинговими засадами і доведеної до відома викладачів та студентів.

Рейтингова система оцінювання (РСО) є невід’ємною складовою робочої навчальної програми і передбачає визначення якості виконаної студентом усіх видів аудиторної та самостійної навчальної роботи та рівня набутих ним знань та вмінь шляхом оцінювання в балах результатів цієї роботи під час поточного, модульного та семестрового контролю, з наступним переведенням оцінки в балах у оцінки за традиційною національною шкалою та шкалою ECTS (European Credit Transfer System).

 1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

  1. Мета викладання навчальної дисципліни

Метою викладання дисципліни є оволодіння студентами сукупністю правових знань, необхідних для їх майбутньої професійної діяльності, підготовка висококваліфікованих спеціалістів, які б володіли, як теоретичними, так і практичними правовими знаннями, відповідними уміннями і навичками застосування цих знань у практичній професійній діяльності, а також формування у студентів правових знань, правової професійної культури, вміння аналізувати ситуацію і приймати обґрунтовані рішення.

Підготовка висококваліфікованих спеціалістів, обумовлена важливими завданнями подальшого розвитку цивільної авіації незалежної України. Кожен працівник повинен у межах своєї компетенції приймати рішення і нести правову відповідальність за їх наслідки.

1.2. Завдання вивчення навчальної дисципліни

Завданнями вивчення дисципліни „Правове забезпечення професійної діяльності” є ознайомлення студентів з основними нормативно-правовими актами з питань трудового, цивільного, господарського, авторського і суміжних прав, права соціального забезпечення. Забезпечити правову підготовку спеціалістів, необхідну для їх майбутньої діяльності. Сприяти засвоєнню студентами базового рівня правових знань.

1.3. Місце навчальної дисципліни в системі професійної підготовки фахівця

Навчальна дисципліна “Правове забезпечення професійної діяльності” є синтезованим викладом норм трудового права, цивільного права, авторського права та права соціального забезпечення, правових норм, що регулюють господарську діяльність, науково-технічну інформацію. У програмі курсу акцентовано увагу на основні правові інститути та питання правового забезпечення професійної діяльності, на зміст основних нормативних актів, їх роль у регулюванні правових відносин у професійній діяльності. В ході вивчення цієї дисципліни у студентів формується вміння практично застосовувати набуті знання у майбутній професійній діяльності. На базі здобутих знань фахівець зможе складати документи правового характеру, застосовуваним нормативно-правові документи у своїй професійній діяльності.

1.4. Інтегровані вимоги до знань і умінь з навчальної дисципліни

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні

Знати:

- основні поняття, категорії і нормативно-правові акти, що регулюють професійну діяльність спеціалістів їх профілю;

- основні права та обов’язки працівників галузі;

- основні цивільно-правові договори, порядок їх укладання і відповідальність за ними;

Вміти:

- вирішувати ситуаційні задачі відповідно до норм права;

- застосовувати правові норми у процесі професійної діяльності;

- укладати трудові і цивільні договори.

1.5. Інтегровані вимоги до знань і умінь з навчальних модулів

Навчальний матеріал дисципліни структурований за модульним принципом і складається з одного навчального модуля.

1.5.1. У результаті засвоєння навчального матеріалу навчального модуля №1 „Трудове законодавство України. Правочини” студент повинен:

Знати:

 • порядок укладення трудового договору;

 • порядок оформлення прийняття на роботу;

 • підстави і порядок звільнення з роботи;

 • поняття робочого часу та часу відпочинку, їх види;

 • поняття трудової дисципліни;

 • основи оплати праці;

 • порядок застосування дисциплінарної та матеріальної відповідальності за трудовим законодавством;

 • правове забезпечення охорони праці;

 • порядок вирішення трудових спорів,

 • основні цивільно-правові договори та умови дійсності правочинів;

Вміти:

 • аналізувати нормативно-правові акти, що визначають основні засади застосування праці;

 • застосовувати правові норми при вирішенні ситуаційних задач та при захисті трудових прав громадян;

 • складати проекти договорів та угод.

1.6. Міждисциплінарні зв’язки навчальної дисципліни Вивчення даної дисципліни дає можливість поглибити знання, здобуті при вивченні таких навчальних предметів:

Правознавство

Економіка та організація

виробництва

Правове забезпечення професійної діяльності

Охорона

праці в галузі

Інтелектуальна

власність

2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

2.1. Тематичний план навчальної дисципліни

п/п.

Назва теми

Обсяг навчальних занять

(год.)

Усього

Практич. заняття

Сам. роб.

Інд. роб.

1

2

3

4

6

9 семестр

Модуль №1 „Трудове законодавство України. Правочини.”

1.1

Поняття, предмет та джерела трудового права України. Трудовий договір та порядок його укладення.

7

2

3

2

1.2

Зміна умов трудового договору. Підстави та порядок припинення трудового договору.

9

4

5

1.3

Поняття та види робочого часу і часу відпочинку. Оплата праці. Гарантії і компенсації.

6

2

4

1.4

Матеріальна відповідальність сторін трудових правовідносин.

5

2

3

1.5

Поняття трудової дисципліни. Види та порядок застосування дисциплінарних стягнень.

5

2

3

1.6

Поняття, види та порядок розгляду трудових спорів.

4

1

1

2

1.7

Охорона праці.

2

1

1

1.8

Авторське право та право промислової власності.

6

2

4

1.9

Виконання ДЗ

8

8

1.10

Модульна контрольна робота № 1

2

1

1

Усього за модулем №1

54

17

33

4

2.2. Проектування дидактичного процесу з видів навчальних занять
2.2.1. Практичні заняття, їх тематика і обсяг

пор.

Назва теми

Обсяг навчальних занять (год.)

Практич.

заняття

СРС

1

2

3

4

9 семестр

Модуль № 1„Трудове законодавство України. Правочини”

1.1

Поняття, предмет та джерела трудового права. Трудові правовідносини: суб’єкти, об’єкт, зміст. Види трудових правовідносин. Поняття трудового договору, його сторони, зміст, види, порядок укладення. Строк випробування. Особливості укладення трудового договору з працівниками цивільної авіації.

2

3

1.2

Зміна умов трудового договору. Переведення, переміщення, зміна істотних умов праці.

2

2

1.3

Загальні підстави та порядок припинення трудового договору. Підстави та порядок припинення трудового договору за ініціативою працівника та роботодавця. Порядок оформлення звільнення.

2

3

1.4

Поняття робочого часу та його види: нормальної тривалості, скорочений, неповний і ненормований. Поняття часу відпочинку та його види. Види відпусток. Порядок надання щорічної основної відпустки. Поняття заробітної плати, її структура порядок виплати. Гарантії і компенсації.

2

4

1.5

Матеріальна відповідальність сторін трудових правовідносин: поняття, підстави застосування та види. Порядок визначення розміру шкоди та її відшкодування.

2

3

1.6

Поняття трудової дисципліни. Види та порядок застосування дисциплінарних стягнень. Заходи заохочення: види, порядок їх застосування.

2

3

1.7

Поняття та види трудових спорів. Порядок розгляду індивідуальних трудових спорів. Порядок розгляду колективних трудових спорів.

1

1

1.8

Правові засади охорони праці.

1

1

1.9

Загальна характеристика авторського права та права промислової власності, їх суб’єкти та об’єкти.

2

4

1.10

Модульна контрольна робота №1

1

1

Усього за модулем №1

17

25Скачать документ

Похожие документы:

 1. Програма навчальної дисципліни "Економіка та організація виробництва" (за кредитно-модульною системою) Напрям: 0925 „Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології"

  Документ
  Робоча навчальна програма узгоджена з випусковою кафедрою комп’ютерно-інтегрованих комплексів спеціальності 8.092502 „Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва”.

Другие похожие документы..