Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Анализ'
RTE (Real Тime Еxcutive) – режим реального времени, в котором анализ процесса идет за время в течение которого изменение этого процесса не превышает ...полностью>>
'Закон'
Родился 17 мая 1947 г. в рабочем поселке Базарный Сызган Инзенского района Ульяновской области. В 1967 году закончил в Ульяновский автомеханический т...полностью>>
'Закон'
планувальна зона - Ж-2-р "Житлова зона багатоквартирної забудови з обмеженнями поверховості по умовах зон регулювання забудови" функціональ...полностью>>

Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университетті

Главная > Библиографический указатель
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университетті

Ғылыми кітапхана


Бейбітшілік пен жасампаздықтың

20 жылы

Библиографиялық көрсеткіш20 лет

мира и созидания

Библиографический указатель

Қарағанды 2011

Оқырмандарға

Сіздердің назарларыңызға Қазақстан Республикасының Егемендігінің 20 жылдығына арналған әдебиеттердің библиографиялық көрсеткішін ұсынамыз.

Көрсеткіш Е.А.Бөкетов атындағы ҚарМУ ғылыми кітапханасының қорында бар және 2001-ші жылдан бастап 2011-ші жыл аралығында жарық көрген кітаптар мен журналдық жарияланымдар туралы мәліметтерден тұрады. Барлық материал бойынша топтасқан мағлұматтар үш бөлімнен тұрады: «Қазақстан Республикасының саяси және конституциялық негізі»; «Қазақстан Республикасының әлеуметтік- экономикалық дамуы»; «Мәдениет. Ғылым. Білім». Ақпарат әр бөлімнің ішінде басылым жылдары бойынша алдымен қазақ тілінде, сонан соң орыс тілдерінде хронологиялық кері жүйемен берілген. Кітаптар туралы ақпараттан соң журналдағы жарияланымдар туралы мәліметтер бар. Әрбір бөлімшенің шегінде (тіл және жыл) деректер жайында ақпарат әліпбилік ретпен авторлары мен тақырыптары көрсетілген. Жазулардың нөмірі әрбір бөлімнің соңында. Көрсеткіш үшін басылымдарды іріктеу 2011 жылдың 15-ші қазанында аяқталды.

Ақпараттарды іздеудегі қолайлылық үшін библиографиялық құрал авторлар көрсеткішімен жетістірілген.

Библиографиялық көрсеткіш Қазіргі Қазақстан тарихы жайлы қызығушылық танытқан оқытушылар, студенттер, магистранттар, оқу дәрісіне дайындалушыларға, курстық, дипломдық және басқа ғылыми жұмыстар жазуға, сонымен қатар әр түрлі саладағы оқырмандар қауымына арналған.

К читателям

Вашему вниманию предлагается библиографический указатель литературы, посвященный 20-летию Независимости Республики Казахстан.

Указатель содержит сведения о книгах и журнальных публикациях, вышедших в свет за период с 2001 по 2011 гг. и имеющихся в фондах научной библиотеки КарГУ им. Е.А. Букетова. Весь материал сгруппирован по трем разделам: «Политические и конституционные основы Республики Казахстан», «Социально-экономическое развитие Республики Казахстан»; «Культура. Наука. Образование». Внутри каждого раздела информация представлена по годам издания, сначала на казахском языке, затем на русском в порядке обратной хронологии. После информации о книгах даны сведения о журнальных публикациях. В пределах каждого подраздела (год и язык) информация об источниках представлена в алфавите авторов и заглавий. Нумерация записей – в пределах каждого раздела. Отбор изданий для указателя закончен 15 октября 2011г.

Для удобства поиска информации библиографическое пособие снабжено именным указателем.

Библиографический указатель предназначен преподавателям, студентам, магистрантам для подготовки к учебным занятиям, написанию курсовых, дипломных и других научных работ, а также другим категориям читателей, интересующихся современной историей Казахстана.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ САЯСИ ЖӘНЕ КОНСТИТУЦИЯЛЫҚ НЕГІЗІ

ПОЛИТИЧЕСКИЕ И КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОСНОВЫ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Для правильного роста народа,

прежде всего, необходимы

свобода и знание.

Ч. Валиханов

Кітаптар

Сыртқы саясат саласындағы терминдер және олардың қолданылуы : сыртқы саясат саласындағы терминдерге арналған дөңгелек үстел материалдары / Ш.Шаяхметов атын. тілдерді дамытудың респ. үйлестіру-әдістемелік орталығы ; жауап. ред. Ш. Құрманбайұлы ; құраст.: Сәлемов С., Г. Азанбаева, М. Мамбетов. - Астана, 2011. - 71 б.

Бисембаев А.А.

Қазақстан Республикасындағы саяси жобалаудың негізгі элементтері : қазақстандық реформаның әдіснамасы / А. А. Бисембаев, Ғ. Т. Қойшыбаев. - Астана : Баспа-полиграфиялық орталығы, 2010. - 183 б. - Библиогр.: 177-182 б.

Кемеңгер: Н.Ә.Назарбаев әлем назарында = Кемеңгер: Н.А.Назарбаев: феномен лидерства : ғылыми басылым. - Алматы : Қазақ энциклопедиясы, 2010. - 318 б. : сурет.

Қазақ жерінің зиялы азаматтары : ғылыми басылым / құраст. Ж. А. Уралбаев. - Алматы : Дәуір, 2010. - 678 б. : фото. - (Ғұмырнамалық жинақтар сериясы ; 10-ші кітап: Қазақстан Республикасы бойынша)

Перевод заглавия: Почитаемые люди земли Казахстанской

Қазақстанның үздік адамдары : энциклопедия / рук. проекта А. В. Бруй. - Алматы : ТОО "Редакция энциклопедии "Лучшие люди Казахстана". - 2010

2-ші басылым. - 2010. - 557 б. : фото.цв.

Қарағанды мемлекеттік ун-ті . Ғылыми қолжазбалар: Конституциялық реформа және казіргі таңдағы заңнаманың дамуы : ғылыми басылым / Қарағанды мемлекеттік ун-ті . - Қарағанды : Арқа және К. - 2010

1-ші басылым. - 2010. - 171 б.

Перевод заглавия: Ученые записки: Конституционная реформа и развитие современного законодательства

Қарағанды мемлекеттік ун-ті .

Қазақстан Респуликасында құқықтық мемлекет пен азаматтық қоғамның дамуы және қалыптасуы = Становление и развитие гражданского общества и правового государства в Республике Казахстан : ғылыми еңбектер жинағы / Қарағанды мемлекеттік ун-ті . - Қарағанды : ҚарМУ баспасы, 2010. - 122 б.

Нұрсұлтан Назарбаев - Қазақстан Республикасының тұңғыш Президенті : ретроспективтік библиографиялық көрсеткіш / құраст.: М. Әбілова,

А. Нұрсейітова, А. Өтебаева. - Алматы : Қазақ энциклопедиясы. - 2010.

1-ші т. - 2010. - 735 б.

Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев - тәуелсіз мемлекеттің негізін қалаушы : ғылыми басылым / бас. ред. Б. Ө. Жақып. - Алматы : Қазақ энциклопедиясы, 2010. - 224 б. : сурет.

Президент және жастар : фотоальбом. - Астана : Шаңырақ - Медиа, 2010. - 50 л. : цв.ил.

Перевод заглавия: Президент и молодежь

Тәуелсіз Қазақстанның саяси тарихы : оқиғалар жылнамасы / құраст. Ш. Әмірбеков [ж.б.]. - Алматы : Қазақ энциклопедиясы, 2010. - 462 б.

Әлем Қазақстан туралы. Әлем Президент туралы : ғылыми басылым / жобаның

авт. М. Жолдасбеков ; ғылыми кеңесші М. Қасымбеков. - Астана : Күлтегін. - 2009. –

2-ші т. : 1992 жыл: хроника, оқиғалар, айғақтар. - 2009. - 271 б.

3-ші т. : 1992 жыл: хроника, оқиғалар, айғақтар. - 2009. - 303 б.

Қозыбаев М.

Киелі тәуелсіздік : ғылыми басылым / М. Қозыбаев. - Алматы : Баспалар үйі, 2009. - 445 б. - (Сана)

Назарбаев Н. Елмен сырласу : ғылыми басылым / Н. Назарбаев. - Астана : Күлтегін

2-ші т. : Сөздер, сұхбаттар. - 2009. - 254 б.

3-ші т. : Сөздер, сұхбаттар. - 2009. - 335 б.

4-ші т. : Сөздер, сұхбаттар. - 2009. - 327 б.

5-ші т. : Сөздер, сұхбаттар. - 2009. - 286 б.

6-шы т. - 2009. - 206 б.

Тәуелсіздік шежіресі : ғылыми басылым / жобаның авт. М. Жолдасбеков ; ғылыми кеңесші М. Қасымбеков. - Астана : Күлтегін. – 2009

2-ші т. : 2001-2005 жж. - 2009. - 237 б. - Библиогр.: 236 б.

3-ші т. : 2006-2008 жж. - 2009. - 199 б. - Библиогр.: 198 б.

Әлем Қазақстан туралы. Әлем Президент туралы : 1991 жыл: хроника, оқиғалар, айғақтар / құраст. Г. Тәңірбергенова [ж.б.]. - Астана : Күлтегін. - 2008

1-ші т. - 2008. - 326 б

1986 жылғы желтоқсан оқиғасы: саясат, билік, тағдырлар: республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары = Декабрьские события 1986 года: политика, власть, судьбы: материалы научно-практ. конференции : ғылыми басылым / Қазақ ұлттық ун-ті ; ред. Л. М. Иватова. - Алматы : Қазақ университеті, 2008. - 166 б

Елбасы жолдады - елі қолдады : ғылыми басылым / құраст. Г. Тәңірбергенова [ж.б.]. - Астана : Күлтегін. - 2008

1-ші т. - 2008. - 309 б.

Есмағамбетов К.Тарих таңдақтары : ғылыми басылым / К. Есмағамбетов. - Алматы : Арыс. - 2008. - ISBN 9965-17-548-9

1-ші кітап. - 2008. - 414 б.

Қазақстан Республикасы: саяси жаңғыру : ғылыми бас. / ред.: А. С. Сағынғали, Б. М. Каипова. - Алматы : Таймас, 2008. - 191 б

Перевод заглавия: Республика Казахстан: политическая модернизация

Қазақстан тәуелсіздігінің қалыптасу тарихы = История становления независимости Казахстана : ғылыми басылым / ред.: А. С. Сағынғали, Б. М. Каипова. - Алматы : Таймас баспа үйі, 2008. - 262 б.

Қазақстан этностарына діни ұйымдардың әсері : халықаралық ғылыми - практикалық конференциясының материалдар жинағы = Влияние религиозных организаций на этносы Казахстана : сб. материалов междунар. науч. - практ. конф. / РМК "Достық үйі- ҰҚПЗО", РГП "Дом Дружбы - Центр по исследованию проблем межэтнических отношений". - Алматы : Эверо, 2008. - 279 б.

Қазақстанның демографиялық жағдайының қалыптасуындағы әр түрлі ұлттардың көші - қонының рөлі = Роль миграции различных национальностей в формировании демографической ситуации Казахстана : ғылыми басылым / РМК "Достық үйі - ЭҚПЗО", РГП "Дом Дружбы - Центр по исследованию проблем межэтнических отношений". - Алматы : Эверо, 2008. - 178 б.

Назарбаев Н. Елмен сырласу : сөздер, сұхбаттар / Н. Назарбаев ; құраст. Г. Тәңірбергенова [ж.б.]. - Астана : Күлтегін. - 2008

1-ші т. - 2008. - 279 б

Тәуелсіздік шежіресі : 1991- 2000 жж. / құраст. Г. Теңірбергенова [ж.б.]. - Астана : Күлтегін. - 2008

1-ші т. - 2008. - 423 б. - Библиогр.: 421-422 б.

Тоқаев Қ.-Ж.

Беласу : ғылыми басылым / Қ. -Ж. Тоқаев. - Алматы : Дәуір, 2008. - 551 б. : сурет

Тоқаев Қ. - Ж.

Нұр мен көлеңке : ғылыми басылым / Қ. Ж. Тоқаев. - Алматы : Дәуір, 2008. - 575 б. : сурет.

Атабаев Қ.

Ұлт және тарих : (таңдамалы мақалалар жинағы) / Қ. Атабаев. - Алматы : Қазақ энцикл., 2007. - 230 б. : сурет

Елбасы мәртебесі - ел мәртебесі = Награда Президенту - признательность народу : ғылыми басылым / құраст.: М. Б. Қасымбеков, А. М. Молдағаринов, Ә. С. Әлібеков. - Толық. 2-ші рет басылуы. - Алматы : Өнер, 2007. - 120 б. : сурет.

Қазақстан және әлем елдері : кітап - альбом / құраст.: Н. Б. Ермекбаев, Г. Т. Қойшыбаев, К. К. Лама Шариф. - Алматы : Өнер, 2007. - 303 б. : сурет.

Қазақстан : ұлттық энциклопедия / бас.ред.Б.Аяған. - Алматы : Қазақ энциклопедиясының . - ISBN 9965-9389-8-9

9-шы т. - 2007. - 686 б. : сур. - Есімдер көрсеткіші : 672- 684 б.

10-шы т.-2007.-701 б.:сур.-Есімдіктер көрсеткіші:693-701 б.

Kazakhstan : Encyclopedic Reference Book / ed. B. Ayagan. - Almaty : Kazakh Encyclopedia, 2007. - 463 p. : il. - (Cultural Heritage = Культурное наследие)

Перевод заглавия: Казахстан: энциклопедический справочник

Назарбаев Н.А.

Қазақстан жолы : ғылыми басылым / Нұрсұлтан Назарбаев. - Астана : [Арко], 2007. - 370 б.

Абдулпаттаев С.

Халықаралық қатынастар және Қазақстанның сыртқы саясаты : научное издание / С. Абдулпаттаев. - Алматы : Қарасай, 2006. - 212 б.

Назарбаев Н. Ә.

Ой бөлістім халқыммен : научное издание / Н. Ә. Назарбаев. - Алматы : Мектеп, 2006. - 246 б.

Н. Назарбаев - этносаралық және конфессияаралық келісімнің қазақстандық үлгісінің негізін қалаушы : научное издание. - Алматы : Жеті жарғы, 2006. - 211 б.

Сейдін Н. Б.

Қазақстан Республикасының мемлекеттік шекарасы: қалыптасуы, мәселелері және айқындалу барысы : научное издание / Н. Б. Сейдін. - Алматы : ҚР Президенті жанындағы ҚСЗИ, 2006. - 171 б. - Библиогр.: 155-165 б.

Табеев Қ. Т.

Қазақтың Желтоқсаны : (деректі хикаяттар мен мақалалар) / Қайым - Мұнар Табеев. - Алматы : Дайк - Пресс, 2006. - 326 б.

Шахай Ш.

Тәуелсіздік: қас-қағым сәт : Егемен Қазақстанның фотошежіресі : кітап-альбом / Ш. Шахай. - Астана : Атамұра корпорациясы, 2006. - 382 б. : сур.

1990 жылдан бастап 2004 жыл аралығындағы кезеңде Қазақстан Республикасының Парламенті бекіткен және күшін жойған халықаралық шарттар тізбесі = Перечень международных договоров ратифицированных и денонсированных Парламентом Республики Казахстан за период с 1990 по 2004 годы : ғылыми басылым / құраст. Қ. З. Ыдырысов [ж.б.]. - Астана : АкПол, 2005. - 301 б.

ХХІ ғасыр: Әлем саясаткерлері, руханият жетекшілері, зияткерлері мен кәсіпшілері Н. Ә. Назарбаев туралы : научное издание / ред. Ә. Пірманов. - Астана : Атамұра, 2005. - 288 б. : сур.

Қазақстан Республикасында балалар құқықтарының сақталуы туралы : Қазақстан Республикасындағы Адам құқықтары жөніндегі уәкіл баяндамасы. - Астана : Астана полиграфия, 2005. - 195 б. : сур

Қазақстан Республикасының Конституциясына 10 жыл : заң актілерінің жинағы = 10 лет Конституции Республики Казахстан : сб. законодат.актов / құраст. Ғ. Сапарғалиев. - Алматы : Жеті жарғы, 2005. - 374 б.

Қарағанды мемлекеттік ун-ті.

Қазақстанда тәуелсіз мемлекеттіліктің қалыптасуы мен дамуындағы конституцияның ролі : ҚР Конституциясынын 10 жылд. арн. халықаралық ғылыми-практ. конф. матер. = Роль Конституции в становлении и развитии независимой государственности в Казахстане : материалы междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 10-летию Конституции РК / Қарағанды мемлекеттік ун-ті. - Қарағанды : ҚарМУ баспасы, 2005. - 385 б.

Назарбаев Н. Ә.

Еуразия жүрегінде : научное издание / Н. Назарбаев. - Астана : Атамұра, 2005. - 192 б. : ил.

Назарбаев Н. А.

Қазақстан халықтарының ассамблеясы : 10 жыл = Ассамблея народов Казахстана : 10 лет / Н. Назарбаев. - Астана : Елорда, 2005. - 439 б.

Сарыарқа – достықтың мекені : Қазақстан халықтары Ассамблеясына 10 жыл = Сарыарка-колыбель дружбы : 10 лет Ассамблее народов Казахстана. - Павлодар : ЭКО, 2005. - 201 б. : сур.

Бәкір Ә.

Қазақстан Республикасы кәсіби Парламентінің қалыптасуы : научное издание / Ә. Бәкір. - Астана : Елорда, 2004. - 284 б.

Қазақстан : ұлттық энциклопедия. - Алматы : Қазақ энцикл.

6-шы т. : Қ-Н / бас ред. Б. Аяған. - 2004. - 695 б. : сур.

Сартаев С.

Тәуелсіз Қазақстан - егеменді мемлекет : ғылыми басылым / С. Сартаев, Д. Нүрпейісов. - Алматы : Дәуір, 2004. - 575 б.

Қазақстан : ұлттық энциклопедия. - Алматы : Қазақ энцикл.

5-ші т. : К-Қ / бас. ред. Б. Аяған. - 2003. - 719 б. : сур.

Қазіргі кезеңде құқықтық мемлекеттің қалыптасуының басты бағыттары = Основные направления формирования правового государства в современных условиях : сб. науч. трудов : ғылыми-еңбектер жинағы. - Қарағанды : Фемида. - 2003

2-ші шығарылым. - 2003. - 398 б.

Перевод заглавия: The Main Ways of Forming of the Law State in the Modern World

Назарбаев Н. Ә.

Бейбітшілік кіндігі : ғылыми басылым / Н. Ә. Назарбаев . - Алматы : Атамұра, 2003. - 255 б. : сурет.

Назарбаев Н. Ә.

Сындарлы он жыл : ғылыми басылым / Н. Ә. Назарбаев . - Алматы : Атамұра, 2003. - 239 б.

Назарбаев Н. Ә.

Тарих толқынында : ғылыми басылым / Н. Ә. Назарбаев. - Алматы : Атамұра, 2003. - 286 б.

Назарбаев Н. Ә.

Тәуелсіздік белестері : ғылыми басылым / Н. Ә. Назарбаев. - Алматы : Атамұра, 2003. - 335 б

Назарбаева Г.

Қазақстан: тарих пен тағдыр : мақалалар / Г. Назарбаева, Х. Әбжанов ; Л. Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық ун-ті. - Алматы : Кітап баспасы, 2003. - 296 б.

Петухов В.Е.

Қарағанды : Сегодня:Фотоальбом посвящается 70-летию Караганды / В.Е. Петухов. - Карағанды : РекСлайд, 2003. - 131 с. : фото.цв.

Тәуелсіздік жылнамасы : 1991-2001 / құраст. А. Ж. Жанғожин, Е. С. Лұқпанов, М. С. Сембаев. - Қарағанды : [Арко], 2003. - 208 б. : сур.

Қазақстан : ұлттық энцикл. - Алматы : Қазақ энцикл.

4-ші т. : Ж-К / бас ред. Ә. Нысанбаев. - 2002. - 719 б. : сур.

Қазіргі кезеңдегі Қазақстан-Түркия қатынастары : 1991-2001 жылдар / ақпараттық шолуды баспаға әзірлеген А. Бурыбаева. - Алматы : Орталық ғылыми кітапхана, 2002. - 162 б. - (Қазақстан және әлемдік қауымдастық = Казахстан и мировое общество)

Абдрахманов С.А.

Тәуелсіздік шежіресі : научное издание / Абдрахманов С.А. - Астана : Елорда, 2001. - 325б. с

Қазақстан Республикасы : 10 жыл шежіресі / ред.Нысанбаев Ә. - Алматы : Қазақ энциклопедиясы, 2001. - 501б. с. : сурет.

Ким, В.

Жасампаз жылдар : Қазақстан Респ.Тұңғыш Президентінің саяси және конституц.-құқықтық көзқарастарын талдау / Ким, В. - 2-ші толық.бас. - Алматы : Эдельвейс, 2001. - 311б. с

Назарбаев Н. Ә.

Бейбітшілік кіндігі : научное издание / Н. Ә. Назарбаев. - Алматы : Елорда, 2001. - 301 б. : сурет.

Назарбаев, Н.Ә.

Қазақстан-2030:Барлық Қазақстандықтардың өсіп-өркендеуі,қауіпсіздігі және әл-ауқатының артуы:Ел Президентінің Қазақстан халқына Жолдауы : научное издание / Назарбаев, Н.Ә. - Алматы : Білім, 2001. - 94б. с

Оразалин, Н.

Азаттық айдыны : Сұхбаттар,сапарнамалық толғаныстар / Оразалин, Н. - Алматы : Санат, 2001. - 294б. с. : сур.

Книги

Биекенов Н.А.

Национальная полиция Казахстана: конституционно-правовые основы организации и деятельности : монография / Н. А. Биекенов. - Бишкек : [Алтын принт], 2011. - 429 с.

Казахстан: 20 лет независимости : научное издание / пед. Ред. Б. К. Султанова. - Алматы : КИСИ при Президенте РК, 2011. - 403 с. : ил., табл.

Послание Президента Республики Казахстан Н.А.Назарбаева народу Казахстана "Построим будущее вместе!" : материалы круглого стола (8 февраля 2011 г., Алматы) / ред. Б. К. Султанов. - Алматы : КИСИ при Президенте РК, 2011. - 134 б.

Перевод заглавия: Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан халқына жолдауы "Болашақтың іргесін бірге қалаймыз!" : "дөңгелек үстел"материалдары (8 ақпан 2011 ж., Алматы)

Современный Казахстан : общественное мнение / ред. Б. К. Султанов. - Алматы : КИСИ при Президенте РК, 2011. - 155 с.

Бисембаев А.А.

Основные элементы политического проектирования в Республике Казахстан : методология казахстанских реформ / А. А. Бисембаев, Г. Т. Койшыбаев. - Астана : Издательско-полиграфический центр, 2010. - 187 с. - Библиогр.: с. 181-186

Бурханов К.Н.

Казахстанский путь в дилемме: Восток или Запад? : научное издание / К. Н. Бурханов, С. Булекбаев. - Астана : Елорда, 2010. - 333 с. - Библиогр.: с. 330-332

Внешнеполитическая деятельность президента Республики Казахстан Н. А. Назарбаева в 2009 году : научное издание / под ред. К. Ш. Сарыбай ; сост.: К. Д. Исаев. - Алматы : КИСИ при Президенте РК, 2010. - 430 с. : фото.цв.

Внешнеполитические инициативы Президента Республики Казахстан Н. А. Назарбаева : историко-документальное исследование / Г. Нурымбетова, Р. Кудайбергенов ; под ред. А. Б. Гелманулы ; вступ. ст. С. В. Селиверстова. - Алматы : Қазақ энциклопедиясы, 2010. - 382 с.

Дьяченко С.А.

Казахстан политический: история, практика, личный опыт : научное издание / Сергей Дьяченко. - Астана : Елорда, 2010. - 263 с.

История Казахстана : Энциклопедический справочник / К. Алдажуманов [и др.] ; пер.: Р. Жазыкбаева, С. Бакимбаева, М. Тнимов. - Алматы : Аруна, 2010. - 631 с. : ил. - (Культурное наследие). - Библиогр.: с. 630

Касымбеков М.Б.

Лидер и независимость : научное издание / М. Б. Касымбеков. - Алматы : Қазақ энциклопедиясы, 2010. - 199 с.

Кубеев Е.К.

Казахская советская автономия как форма национальной государственности : Монография / Е. К. Кубеев, Г. З. Кожахметов. - Алматы : Білім, 2010. - 351 с. - Библиогр.: с. 332-349

Назарбаев Н. А.Избранные речи / Н. А. Назарбаев. - Астана : Сарыарка. - 2009. - ISBN 9965-536-90-2

Т.4, кн. 1 : 1999-2002. - 2010. - 519 с. : портр. - Указ. геогр. названий: с. 498-505. - Указ. имён: с. 506-510. - Указ. организаций и учреждений: с. 511-515

Т.4, кн. 2 : 2003-2005. - 2010. - 639 с. : портр. - Указ. геогр. названий: с. 616-623. - Указ. имён: с. 624-627. - Указ. организаций и учреждений: с. 628-634

Т.5, кн. 1 : 2006-2007. - 2010. - 526 с. : портр. - Указ. геогр. названий: с. 507-512. - Указ. имён: с. 513-5114. - Указ. организаций и учреждений: с. 515-521

Т.5, кн. 2 : 2008-2009. - 2010. - 467 с. : портр. - Указ. геогр. названий: с. 448-454. - Указ. имён: с. 455-456. - Указ. организаций и учреждений: с. 457-463

Назарбаев Нурсултан Абишевич – основатель независимого государства : научное издание / гл. ред. Б. О. Жакып. - Алматы : Қазақ эциклопедиясы, 2010. - 224 с.

Нарикбаев М.С.

Казахстан: годы реформ : диалоги и размышления / Максут Нарикбаев. - Астана : ЦБО И МИ, 2010. - 541 с.

Нурсултан Назарбаев - Первый Президент Республики Казахстан : ретроспективный библиографический указатель / сост.: М. Абилова, А. Нурсеитова, А. Утебаева. - Алматы : Қазақ энциклопедиясы. - 2010

Т.1 - 2010. - 735 б.

Т.2. - 2010. - 735 с. - Указ.: с. 696-733

Онучко М.Ю.

Государственно-конфессиональные отношения: мировой опыт и Казахстан : научное издание / М. Ю. Онучко. - Алматы : Баспалар үйі, 2010. - 184 б. - Библиогр.: с. 170-183

Первый Президент Республики Казахстан и формирование правового государства / Музей Первого Президента РК; под общ. ред.: А. С. Сағынғали, Б. М. Каиповой, Г. Б. Карагизовой. - Алматы : Таймас. - 2008

Ч.2. - 2010. - 207 с. : портр. - Библиогр. в конце глав

Первый Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев. Хроника деятельности. 1990-1991 годы : научное издание / рук. М. Б. Касымбеков ; отв. ред. Б. Б. Темирболат. - Астана : Деловой мир Астана, 2010. - 489 с. : фот.цв. - (Первый Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев. Хроника деятельности). - (Издание социально важных видов литературы)

Первый Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев. Хроника деятельности. 1992-1993 годы : научное издание / рук. М. Б. Касымбеков ; отв. ред. Б. Б. Темирболат. - Астана : Деловой мир Астана, 2010. - 635 с. : фот.цв. - (Первый Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев. Хроника деятельности). - (Издание социально важных видов литературы)

Первый Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев. Хроника деятельности. 1994-1995 годы : научное издание / руководитель М. Б. Касымбеков ; отв. ред. Б. Б. Темирболат. - Астана : Деловой мир Астана, 2010. - 527 с. : фот.цв. - (Первый Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев. Хроника деятельности). - (Издание социально важных видов литературы)

Первый Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев. Хроника деятельности. 1996-1997 годы : научное издание / руководитель М. Б. Касымбеков ; отв. ред. Б. Б. Темирболат. - Астана : Деловой мир Астана, 2010. - 597 с. : фот.цв. - (Первый Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев. Хроника деятельности). - (Издание социально важных видов литературы)

Первый Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев. Хроника деятельности. 1998-1999 годы : научное издание / руководитель М. Б. Касымбеков ; отв. ред. Б. Б. Темирболат. - Астана : Деловой мир Астана, 2010. - 511 с. : фот.цв. - (Первый Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев. Хроника деятельности). - (Издание социально важных видов литературы)

Первый Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев. Хроника деятельности. 2000 год : научное издание / руководитель М. Б. Касымбеков ; отв. ред. Б. Б. Темирболат. - Астана : Деловой мир Астана, 2010. - 233 с. : фот.цв. - (Первый Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев. Хроника деятельности). - (Издание социально важных видов литературы)

Первый Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев. Хроника деятельности. 2002 год : научное издание / руководитель М. Б. Касымбеков ; отв. ред. Б. Б. Темирболат. - Астана : Деловой мир Астана, 2010. - 350 с. : фот.цв. - (Первый Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев. Хроника деятельности)

Первый Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев. Хроника деятельности. 2003 год : научное издание / рук. М. Б. Касымбеков ; отв. ред. Б. Б. Темирболат. - Астана : Деловой мир Астана, 2010. - 367 с. : фот.цв. - (Первый Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев. Хроника деятельности)

Первый Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев. Хроника деятельности. 2009 год : научное издание / руководитель М. Б. Касымбеков ; отв. ред. Б. Б. Темирболат. - Астана : Деловой мир Астана, 2010. - 381 с. : фот.цв. - (Первый Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев. Хроника деятельности). - (Издание социально важных видов литературы)

Председательство Казахстана в ОБСЕ и региональные вызовы. Круглый стол : сб. материалов "круглого стола" (г. Алматы, 14 июля 2010 г.) / отв. ред. Б. К. Султанов. - Алматы : Казахстанский ин-т стратег. исслед. при Президенте РК, 2010. - 73 с. : табл. - Библиогр. в конце ст.

Перевод заглавия: Қазақстанның ЕҚЫҰ-ға Төрағалығы және аймақтық қауіп - қатерлер. "Дөңгелек үстел" : "Дөңгелек үстел" материалдарың жинағы

Председательство Казахстана в ОБСЕ и укрепление взаимодействия с международными организациями на Евразийском пространстве: материалы международной научно-практической конференции (г.Алматы, 09.12.2009 г.) : научное издание / отв. ред. Б. К. Султанов. - Алматы : КИСИ при Президенте РК, 2010. - 107 с.

Перевод заглавия: Қазақстанның ЕҚЫҰ-ға төрағалығы және Еуразиялық кеңістіктегі халықаралық ұйымдармен өзара ықпалдастықты нығайтуы: халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция: конференция материалдары, (Алматы, 09.12.2009)

Председательство Республики Казахстан в ОБСЕ: предварительные итоги и перспективы : VIII Ежегодная Алматинская конференция: материалы конференции ( г.Алматы, 28 мая 2010 г.) / отв. ред. Б. К. Султанов. - Алматы : КИСИ при Президенте РК, 2010. - 148 с.

Перевод заглавия: Қазақстан Республикасының ЕҚЫҰ-ға төрағалығы: алғашқы қорытындылар және келешегі: VIII Жылсайынғы Алматы конференциясы (Алматы, 28.05.2010 ж.)

Президент Н. А. Назарбаев и современный Казахстан : сб. документов и материалов: в 3 т. / отв. ред. Б. К. Султанов. - Алматы : КИСИ при Президенте РК. - 2010

Т. 1 : Н. А. Назарбаев и социально-экономическое развитие Казахстана / сост. А. Ж. Рахимжанова. - 2010. - 255 с.

Т.2 : Н. А. Назарбаев и казахстанская стратегия политических реформ / сост. М. А. Абишева. - 2010. - 279 с.

Т. 3 : Н. А. Назарбаев и внешняя политика Казахстана / сост. Б. А. Ауелбаев. - 2010. - 335 с.

Хан Г.Б.

Нурсултан Назарбаев : гуманизм и политическая воля (историко-философский политический анализ) : научное издание / Г. Б. Хан, О. А. Абдыкаримов, И. Г. Хан. - Алматы : Раритет, 2010. - 379 с.

Центральная Азия : 1991-2009 гг. : научное издание / под ред. Б. К. Султанова. - Алматы : КИСИ при Президенте РК, 2010. - 299 с. : рис. - Библиогр. в конце глав

Элита Казахстана. Власть. Бизнес. Общество / рук. проекта Е. Сейтимов ; ред. - корректор А. Жагпарова. - Алматы : Vox Populi. - 2010

Т.2. - 2010. - 316 с. : фот.

Зиманов С.

Проблемы государственно-правовой науки и юридическое высшее образование в Казахстане : научное издание / Салык Зиманов. - Алматы : Арыс, 2009. - 406 с. - (Лучшие образцы казахской науки)

К председательству Казахстана в ОБСЕ : сб. документов и материалов / под общ. ред. Б. К. Султанова. - Алматы : КИСИ при Президенте РК, 2009. - 336 с

Казахстан - Россия - Европейский Союз: перспективы стратегического партнерства: междунар. научно-практ. конф. (г. Алматы, 22 октября 2009 г.) : научное издание / отв. ред.: Б. К. Султанов, А. А. Махлай, П. Линке. - Алматы : КИСИ при Президенте РК, 2009. - 197 с

Перевод заглавия: Қазақстан-Ресей-Еуропалық Одақ: стратегиялық серіктестіктің болашағы: халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция. Kazakhstan-Russia-European Union: prospects for strategic partership: International Scientific-Practical Conference

Казахстан и ОБСЕ : монография / под общ. ред. Б. К. Султанова. - Алматы : КИСИ при Президенте РК, 2009. - 285 с. - Библиогр.: с. 269-276

Казахстан сегодня : научное издание. - Алматы : КИСИ при Президенте РК, 2009. - 413 с. : ил.

Казахстанский опыт межнационального и межконфессионального согласия: предложения для ОБСЕ: материалы международной конференции,25.02.2009 : научное издание / отв. ред. Б. К. Султанов. - Алматы : КИСИ при Президенте РК, 2009. - 158 с

Перевод заглавия: Ұлтаралық және дінаралық келісімнің қазақстандық тәжірибесі: ЕҚЫҰ үшін ұсыныстар: халықаралық конференция материалдары, 25.02.2009

Казахстанско-российские отношения: состояние и перспективы : материалы междунар. науч. конференции: Алматы, 22 сентября 2008 г. / отв. ред. Б. К. Султанов ; ред. кол. Г. И. Чуфрин [и др.]. - Алматы : КИСИ при Президенте РК, 2009. - 157 с.

Перевод заглавия: Қазақстан-Ресей қатынастары: жағдайы мен келешегі: халықаралық конференция материалдары: 22.09.2008

Могильницкий В.М.

Наш Назарбаев : художественно-документальное издание / Валерий Могильницкий. - Астана : Елорда, 2009. - 237 с. - Библиогр.: с. 236

"Молодежь-за здоровый образ жизни" : областная научно-практ. конференция: сб. материалов / сост. А. С. Артакшинова ; ред.: И. Ю. Любарская, Г. Б. Далабаева. - Караганда : НМЦ "Алсем - Астана", 2009. - 200 с

Назарбаев Н. А.Избранные речи / Н. А. Назарбаев. - Астана : Сарыарка. - 2009. - ISBN 9965-536-90-2

Т.1 : 1989-1991 гг. - 2009. - 546 с. : портр. - Указ. геогр. названий: с. 528-532. - Указ. имён: с. 533-535. - Указ. организаций и учреждений: с. 536-542

Т.2 : 1991-1995 гг. - 2009. - 670 с. : портр. - Указ. геогр. названий: с. 644-651. - Указ. имён: с. 652-658. - Указ. организаций и учреждений: с. 659-665

Т.3 : 1995-1998. - 2009. - 580 с. : портр. - Указ. геогр. названий: с. 556-563. - Указ. имён: с. 564-570. - Указ. организаций и учреждений: с. 571-576

Национальный план действий в области прав человека в Республике Казахстан на 2009-2012 годы : научное издание. - Астана : [Б.и.], 2009. - 135 с

ОБСЕ и процессы демократизации в контексте региональной безопасности: материалы международной конференции, 28.05.2009 : научное издание / отв. ред. Б. К. Султанов. - Алматы : КИСИ при Президенте РК, 2009. - 117 с

Перевод заглавия: ЕҚЫҰ және аймақтық қауіпсіздік шеңберіндегі демократияландыру үрдістері: халықаралық конференция материалдары, 28.05.2009

Общенациональная идея - как основа модернизации современного Казахстана : (опыт политологического анализа) / Евразийский нац. ун-т им. Л.Н. Гумилева. - Астана : Сарыарка, 2009. - 209 с

Первый Президент Республики Казахстан : хроника деятельности: 2005 год. / отв. ред. Б. Б. Темирболат. - Астана : Деловой мир Астана, 2009. - 387 с. : цв.ил. - (Первый Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев. Хроника деятельности)

Первый президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев : хроника деятельности:2008 год / отв. ред. Б. Б. Темирболат. - Астана : Деловой мир Астана, 2009. - 394 с. : цв.ил.

Первый президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев : хроника деятельности:2007 год / отв. ред. Б. Б. Темирболат. - Астана : Деловой мир Астана, 2009. - 343 с. : цв.ил.

Первый Президент Республики Казахстан. : хроника деятельности: 2006 год / отв. ред. Б. Б. Темирболат. - Астана : Деловой мир Астана, 2009. - 355 с. : цв.ил. - (Первый Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев. Хроника деятельности)

Первый Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев : хроника деятельности: 2004 год / отв. ред. Б. Б. Темирболат. - Астана : Деловой мир Астана, 2009. - 348 с. : цв.ил. - (Первый Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев. Хроника деятельности)

Первый Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев. Хроника деятельности. 2001 год : научное издание / рук. М. Б. Касымбеков ; отв. ред. Б. Б. Темирболат. - Астана : Деловой мир Астана, 2009. - 307 с. : фот.цв. - (Первый Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев. Хроника деятельности)

Сабден О.

Конкурентоспособная экономика и инновации : монография / Оразалы Сабден. - Алматы : Эксклюзив, 2009. - 152 с. - Библиогр.: с. 148-151

"Стратегия "Казахстан-2030 : возможности и перспективы нового десятилетия для Казахстана" : материалы международной научно-практической конференции (10 октября 2009 года) / сост. Б. Т. Абдишев [и др.]. - Астана : Б.и., 2009. - 100 с. : фот.

Астана : энциклопедия / конс. Г. Айтбаева. - Алматы : Атамұра, 2008. - 575 с. : ил.

Верховенство Конституции и Закона: их роль в структуризации правовой системы : материалы респ. науч.-теоретич. конференции: КазГЮУ, Алматы, 21 ноября 2008 г. = Конституция және заңның үстемдігі: олардың құқықтық жүйені құрылымдаудағы рөлі атты республикалық ғылыми-теориялық конференциясының материалдары : КазГЗУ, Алматы, 2008 жыл 21 қараша / отв. ред. А. А. Салимгерей. - Алматы : КазГЮУ, 2008. - 316 с

Джаксыбеков А.

Так начиналась Астана : записки первого акима столицы / А. Джаксыбеков. - Астана : Изд-во-фирма "Валери-ART", 2008. - 302 с.

Казахстан в современном мире: реалии и перспективы : научное издание / отв. ред. Б. К. Султанов. - Алматы : КИСИ при Президенте РК, 2008. - 347 с

Казахстанский путь политического реформирования: круглый стол 12 декабря 2007 г. : научное издание / отв. ред. Б. К. Султанов. - Алматы : КИСИ при Президенте РК, 2008. - 102 с. - Библиогр. в конце ст.

Перевод заглавия: Саяси реформалаудың Қазақстандық жолы: дөңгелек үстел 12 желтоқсан 2007 ж.

Казахстанско-Российские отношения : сб. док. и материалов: 2007 / авт.-сост. А. А. Алибеков [и др.]. - М. : Изд-во ВеГа, 2008. - 407 с

Перевод заглавия: Қазақстан-Ресей қатынастары : құжаттар мен материалдар жинағы

Караганда. Карагандинская область : энциклопедия / гл. ред. А. Абдулин. - Алматы : Атамұра, 2008. - 526 с. : ил.

Касымбеков М. Б.

Первый Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев : хроника деятельности 01.01.2007-31.12.2007 / М. Б. Касымбеков. - Астана : Сарыарка, 2008. - 318 с. : ил.

Касымбеков М. Б.

Первый. Очерки о Президенте Республики Казахстан : научное издание / М. Б. Касымбеков. - Астана : Фолиант, 2008. - 298 с. : фото. цв.

Кубеев Е.К.

Конституция Республики Казахстан: теоретико-правовой анализ : научное издание / Е. К. Кубеев, С. К. Амандыкова ; Карагандинский гос. ун-т . - Алматы : Білім, 2008. - 300 с. - Библиогр.: с. 286-299

Могильницкий В. М.

Наш Назарбаев : художественно - документальная книга / Валерий Могильницкий. - Караганда : Гласир, 2008. - 219 с. : цв.ил. - (Новая серия: жизнь и дела замечательных людей). - Библиогр.: с. 218

Первый Президент Республики Казахстан и формирование правового государства / Музей Первого Президента РК; под общ. ред.: А. С. Сағынғали, Б. М. Каиповой, Г. Б. Карагизовой. - Алматы : Таймас. - 2008

Ч.1. - 2008. - 192 с. - Библиогр. в конце глав

Послания лидера нации к народу / сост.: Г. Танибергенова, К. Калилаханова, Р. Алимбеков. - Астана : Күлтегін

Т.2. - 2008. - 303 с. - Библиогр.: с.301

Процесс политической трансформации в начале XXI века: опыт Европы и Центральной Азии [Электронный ресурс] : научное издание. - Электрон. текстовые дан.; 15,5МБ. - Караганда : Инновационно-технолог. центр, 2008. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM)

Перевод заглавия: The process of political transformation at the ouset of the 21 century: the experience of Eurupean and Central Asian countries: materials of the international research conferense, Almaty, 30 october 2006

Экземпляры: всего:1 - 5м(1).

Сотрудничество НАТО и стран Центральной Азии в контексте региональной безопасности в XXI веке: реалии и перспективы [Электронный ресурс] : материалы круглого стола, 12 августа, 2005 г., Алматы / Карагандинский гос. ун-т. - Электрон. текстовые дан.; 7,71МБ. - Караганды : Инновационно-технолог. центр, 2008. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM)

Экземпляры: всего:1 - 5м(1).

Токаев К. - Ж.Векторы внешней политики / К. - Ж. Токаев. - Алматы : Жибек жолы. - (Таным). - ISBN 978-601-7152-00-0

Т.3. Кн. 1 : Восточное направление (девяностые годы XX века). - 2008. - 268 с.

Т.4. Кн. 2 : Европейское направление (девяностые годы XX века). - 2008. - 207 с.

Центральная Азия : состояние и перспективы регионального взаимодействия : материалы VI Ежегод. Алмат. конф. (Алматы, 11 июня 2008 г.) : научное издание / отв. ред. Б. К. Султанов . - Алматы : КИСИ при Президенте РК, 2008. - 259 с

Перевод заглавия: Орталық Азия: аймақтық өзараәрекеттесудің жағдайы мен келешегі : VI Жылсайынғы Алматы конференциясы

ШОС в поисках нового понимания безопасности: междунар. науч. конф. 4 октября 2007 г. : научное издание / отв. ред. Б. К. Султанов. - Алматы : КИСИ при Президенте РК, 2008. - 191 с.

Перевод заглавия: ШЫҰ қауіпсіздіктің жаңа түсінігінің ізденісінде: халықаралық ғылыми конференция 4 қазан 2007 ж.

ШОС и проблемы безопасности и сотрудничества в Центральной Азии : материалы науч. - практ. конф. (Алматы,15 апреля 2008 г.) / гл. ред. Б. К. Султанов . - Алматы : КИСИ при Президенте РК, 2008. - 150 с. - Библиогр. в конце глав

Перевод заглавия: ШЫҰ және Орталық Азиядағы қауіпсіздіктің пен ынтымактастық мәселелері : халық. ғылыми тәжірибелік конф.(Алматы, 15 сәуір 2008 ж.)

Актуальные проблемы юридических и общественных наук в Республике Казахстан : материалы междунар. научно-теоретич. конф. - Караганда : КЮИ МВД РК им. Б. Бейсенова. - 2007

Вып.7 / отв.ред.: Б. М. Нургалиев, С. З. Абдрахманов. - 2007

Амреев Б.

Восток и Запад : вызовы глобализации : научное издание / Багдат Амреев. - Астана : Елорда, 2007. - 310 с

Исторические личности : научное издание / сост.: Б. Тогусбаев, А. Сужикова ; пер.: Г. Н. Касабекова, А. К. Рысбаева. - Алматы : Алматыкітап, 2007. - 311 с. : ил., портр. - (Менің Қазақстаным). - Библиогр.: с. 310

Kazakhstan : Encyclopedic Reference Book / ed. B. Ayagan. - Almaty : Kazakh Encyclopedia, 2007. - 463 p. : il. - (Cultural Heritage = Культурное наследие)

Перевод заглавия: Казахстан: энциклопедический справочник

Казахстан и Россия : экономические и политические аспекты стратегического партнерства : мат. междунар. науч. конф. (5 апр. 2007 г., Москва). - Алматы : КИСИ при Президенте РК, 2007. - 116 с.

Перевод заглавия: Қазақстан және Ресей: стратегиялық серіктестіктің экономикалық және саяси көріністері : халықаралық ғылыми конференциясы Мәскеу қ, 5 сәуір 2007 ж.

Карагандинский гос. ун-т .

Центральная Азия в фокусе современных международных отношений : материалы научно-практической конференции: Караганда, 16 ноября 2007 г. / Карагандинский гос. ун-т , Исторический факультет ; отв. ред.: Л. Л. Батурина, Г. М. Смагулова. - Караганды : Гласир, 2007. - 208 с.

Касымбеков М. Б.

Первый Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев : хроника деятельности 01.01.2006 - 01.01.2007 / М. Б. Касымбеков. - Астана : Елорда, 2007. - 543 с

Конституционная реформа - новый этап в развитии Казахстана : материалы "Круглого стола" (22 мая 2007 г.). - Алматы : КИСИ при Президенте РК, 2007. - 148 с.

Перевод заглавия: Конституциялық реформа - Қазақстан дамуындағы жаңа кезең : "Дөңгелек үстелдің" материалдары

"Конституция Республики Казахстан : стабильность и динамизм" : науч. - практ. конф. 7 дек. 2006 г. = "Қазақстан Республикасының конституциясы : тұрақтылық және динамизм" : ғылым. - практ. конф. 7 желтоқсан 2006 ж. / отв. ред. Б. К. Султанов. - Алматы : КИСИ при Президенте РК, 2007. - 74 с.

Кубеев Е. К.

Конституционное право на образование в Республике Казахстан : научное издание / Е. К. Кубеев, Р. Р. Султанов. - Алматы : Білім, 2007. - 495 с.

Кыдыралина Ж. У.

Этнос и религия в Казахстане: история и судьбы : научное издание / Ж. У. Кыдыралина. - Алматы : Елорда, 2007. - 221 с. - Библиогр.: с. 196-204

Мусырман А. Ш.

Казахстан в условиях модернизации : ХХ - начало ХХI веков / А. Ш. Мусырман. - Петропавловск : Полиграфия, 2007. - 269 с. - Библиогр.: с. 235-269

Назарбаев Н. А.

Мыслями с народом поделюсь : научное издание / Н. А. Назарбаев. - Алматы : Мектеп, 2007. - 286 с

Новый Казахстан в новом мире : послание Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева народу Казахстана. - Астана : Мирас. - 2007

Ч. 1. - 2007. - 70 с.

Россия - Казахстан на пути к интеграции / отв. ред. Е. И. Пивовар. - М. : Изд-во МГУ. – 2007

Т. 1 : ЕвроАзия : фев. 2007. - 141 с. : табл.

Т. 2 : ЕвроАзия : фев. 2007. - 2007. - 96 с. : табл. - Библиогр.: с. 95

Т. 3 : Евро-Азия : сб. работ молодых ученых. - 2007. - 83 с. - Библиогр.: с.82

Твердая поступь страны : К десятилетию Стратегии развития Казахстана до 2030 года / авт.-сост. и гл. ред. А. С. Гурский. - Астана : Ин-т системных исследований, 2007. - 439 с. : цв.ил

Токаев К.

Свет и тень : научное издание / Касым-Жомарт Токаев. - Астана : Астана Полиграфия, 2007. - 574 с. : фото.цв.

Жумагулов Б.

Во что я верю : научное издание / Б. Жумагулов. - Астана : Корпорация Атамұра, 2006. - 463 с. : цв.ил

Казахстан и страны мира : кн.-альбом / сост. Н. Б. Ермекбаев, Г. Т. Койшыбаев, Лама Шариф К. К. - Алматы : Өнер, 2006. - 254 с. : ил.

Мониторинг нарушений свободы слова в Казахстане : итоги 2005 г.: законы, конфликты, правонарушения / под ред. Г. Ким. - Алматы : Әділ сөз, 2006. - 541 с.

Матаева М. Х.

Конституционная история Казахстана и стран Центральной Азии. ХХ век : сравнительно - правовое исследование: монография / Майгуль Матаева. - Алматы : Елорда, 2006. - 414 с. - Библиогр.: с. 393-412

Назарбаев Н. А.

Казахстан на пороге нового рывка вперед в своем развитии : стратегия вхождения Казахстана в число пятидесяти наиболее конкурентоспособных стран мира: послание Президента РК Нурсултана Назарбаева народу Казахстана / Нурсултан Назарбаев. - Астана : Елорда, 2006. - 43 с

Назарбаев Н. А.

Казахстанский путь : научное издание / Нурсултан Назарбаев. - Караганда : Арко, 2006. - 370 с. : портр.

Обеспечение конституционных прав граждан в досудебных стадиях уголовного процесса : материалы междунар. научно-практ. конференции г. Астана, 26-27 августа 2005 года / ред. кол. Р. Т. Тусупбеков [и др.]. - Астана : Эдельвейс, 2006. - 295 с

"Опыт демократических реформ на Евразийском пространстве : сравнительные модели и практические механизмы" : междунар. науч. конф. = "Еуразиялық кеңістіктегі демократиялық реформалардың тәжірибесі : салыстырмалы үлгілері мен қолданбалы тетіктері" : халық. ғылыми конф. / отв. ред. А. М. Байменов, Б. К. Султанов. - Алматы : КИСИ при Президенте РК, 2006. - 199 с.

Республика Казахстан 15 лет : достижения и перспективы : науч. - практ. конф. = Қазақстан Республикасына 15 жыл : жетістіктері мен болашағы : ғылыми-тәжірибелік конф. / отв. ред. Б. К. Султанов. - Алматы : КИСИ при Президнте РК, 2006. - 203 c.

Траектория технологического развития металлургии Казахстана : научное издание / Д. Муканов. - Алматы, 2006. - 294 с. : табл.

Экземпляры: всего:10 - 01(1), 2(2), 6н(3), 8(2), 10(2).

Управление качеством образования в вузе в контексте реализации образовательных программ и требований работодателей : научное издание / под ред.: Т. А. Кожамкулова, Г. К. Ахметовой ; сост.: Ш. Т. Таубаева, А. А. Ульман. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2006. - 145 с.

10 лет Ассамблее народов Казахстана = Қазақстан халықтарының Ассамблеясына 10 жыл : научное издание. - Астана : Елорда, 2005. - 234 с. : ил.

XXI век: политики, духовные лидеры, интеллектуалы и бизнесмены мира о Н. А. Назарбаеве : научное издание / ред. Н. Жиенгалиев. - Астана : Атамұра, 2005. - 287 с. : ил. - Загл. обл. : XXI век : мировая элита о Н. А. Назарбаеве

Казахстан сегодня : информ.-аналит. сб. / Под ред. К.С. Абдиева. - Алматы : Агентство РК по статистике, 2005. - 407 с. : ил : табл.

Казахстан: история успеха глазами мирового сообщества : научное издание / ред. Е. Дудка. - Алматы : Таймас, 2005. - 416 с. : ил.

Карагандинский гос. ун-т.

Республика Казахстан - суверенное демократическое государство : сб. науч. тр. / Карагандинский гос. ун-т ; КарГУ; отв. ред. Н. С. Ахметова. - Караганды : Изд-во КарГУ, 2005. - 221 с. - Библиогр. в конце ст.

Карагандинский гос. ун-т.

Современная экономика Казахстана: вопросы теории и практики : сб. науч. тр. студентов и магистрантов экон. фак. / Карагандинский гос. ун-т ; под общ. ред. Р. С. Каренова; КарГУ. - Караганда : Изд-во КарГУ, 2005. - 154 c.

Қарағанды мемлекеттік ун-ті.

Қазақстанда тәуелсіз мемлекеттіліктің қалыптасуы мен дамуындағы конституцияның ролі : ҚР Конституциясынын 10 жылд. арн. халықаралық ғылыми-практ. конф. матер. = Роль Конституции в становлении и развитии независимой государственности в Казахстане : материалы междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 10-летию Конституции РК / Қарағанды мемлекеттік ун-ті. - Қарағанды : ҚарМУ баспасы, 2005. - 385 б.

Ким В.

Эпоха созидания : анализ социально-политических и конституционно-правовых взглядов Первого Президента Республики Казахстан / Владимир Ким. - [3-е изд., доп. и испр.]. - Алматы : Дәуір, 2005. - 447 с. : портр.

Конституционное право Республики Казахстан : сб. конституционно-правовых актов / сост. С. Г. Шеретов. - Алматы : Юрист, 2005. - 372 с

Мамонов В. В.

Парламент и Правительство Республики Казахстан : их взаимоотношения, система сдержек и противовесов / Мамонов Василий Владимирович. - Астана : Ин-т законодательства РК, 2005. - 32 с. - Библиогр.: с. 32

Мониторинг нарушений свободы слова в Казахстане : законы, конфликты, правонарушения: итоги 2004 г. / под ред. О. Талановой . - Алматы : Әділ сөз, 2005. - 515 с.

Н. Назарбаев - основатель казахстанской модели межэтнического и межконфессионального согласия : научное издание / под общ. ред. Ж. А. Алиева. - Алматы : Жеті жарғы, 2005. - 211 с.

Назарбаев Н.

В сердце Евразии : научное издание / Н. Назарбаев. - Алматы : Атамұра, 2005. - 191 с. : ил., фото

О соблюдении прав детей в Республике Казахстан : докл. Уполномоченного по правам человека в РК. - Астана : Астана полиграфия, 2005. - 179 с

Сааданбеков Ж.

Нурсултан Назарбаев : законы лидерства / Жумагул Сааданбеков. - Астана : Күлтегін, 2005. - 602 с. : ил.

Салимгерей А. А.

Конституция Республики Казахстан и формирование Парламента РК : научное издание / Салимгерей Арон Аманжолович. - Астана : Ин-т законодательства РК, 2005. - 36 с. - Библиогр.: с. 35-36

Сарыарқа - достықтың мекені : Қазақстан халықтары Ассамблеясына 10 жыл = Сарыарка-колыбель дружбы : 10 лет Ассамблее народов Казахстана. - Павлодар : ЭКО, 2005. - 201 б. : сур.

Сафарова Т. С.

Законодательная деятельность Парламента Республики Казахстан : научное издание / Сафарова Тамарахан Сериковна. - Астана : Ин-т законодательства РК, 2005. - 24 с. - Библиогр.: с. 24

Сборник международных документов по правам человека : в 11 т. / сост. Е. А. Жовтис. - Алматы : OST-XXI век. - ISBN 9965-490-69-4

Т. 5, ч. 2. - 2005. - 479 с

Шиллер С. В.

Парламент Республики Казахстан : структура, рабочие органы / Шиллер Светлана Владимировна. - Астана : Ин-т законодательства РК, 2005. - 39 с. - Библиогр.: с. 39

Абдразаков , Талгатбек Абдрахманович. Карагандинский гос. ун-т.

Политико-экономические вопросы современности / Абдразаков, Т.А. ; Караганд.гос.ун-т. - Караганды : Изд-во КарГУ, 2004. - 115с.

Алдонгаров А.А.

Геополитическая миссия Казахстана : научное издание / А.А. Алдонгаров, А.Ш. Олжабай. - Караганда : Тэффи, 2004. - 345 с. - Библиогр.: с.341-343

Амрекулов Н. А.

Арманжер-мечта человечества : научное издание / Н. А. Амрекулов. - Алматы : Галым, 2004. - 732 с.

Арыстанбекова А. Х.

Казахстан в ООН : история и перспективы / А. Арыстанбекова. - Алматы : Дайк - Пресс, 2004. - 433 с. - Библиогр.: с. 399-423

Восточная Сарыарка. Каркаралинский регион в прошлом и настоящем : научное издание / под ред. К. С. Алдажуманова, А. З. Бейсенова, редкол. А. А. Абдакимов [и др.]. - Алматы : Эверо, 2004. - 563 с. : ил.

Дымов О. Г.

Мы, народ Казахстана... = We are the people of Kazakhstan : научное издание / О. Г. Дымов. - Астана : Дизайн-бюро Проксима, 2004. - 629 с. : цв.ил

Казахстан : национальная энцикл. / гл. ред. Б. Аяган. - Алматы : Қазақ энциклопедиясы. - 2004. - (Мәдени мұра). - (Культурное наследие). - ISBN 9965-9389-8-9

Т. 1 : А-В. - 2004. - 560 с. : ил., цв.ил, карты. - Имен. указ.: с. 535-557

Казахстан и современный мир : сб. ст. и выступлений / ред. А. Е. Абишев. - Астана : Metromedia, 2004. - 255 c.

Конституция Республики Казахстан : научно-правовой коммент. / под ред. Г. С. Сапаргалиева. - Алматы : Нұр-пресс, 2004. - 559 с.

Майлыбаев, Б.А.

Институт Президента в Казахстане : научное издание / Майлыбаев, Б.А.; ред.Зиманов, С.З. - 2-е изд.,доп. - Алматы : Б.и., 2004. - 591с.

Майлыбаев, Б.А.

Послания Президента в потоке истории : Политический анализ,документы,публицистика / Майлыбаев, Б.А. - Алматы : Б.и., 2004. - 482с. : 1 л.портр.

Мами К. А.

Конституционная законность и судебная власть в Республике Казахстан : основные тенденции и приоритеты / К. А. Мами. - М. : Наука, 2004. - 310 с. - Библиогр.: с. 295-310

Могильницкий В. М.

Қарағанды : Худож.-документ.книга / В. М. Могильницкий, Г. М. Мукашев. - Караганда : Карагандинская Полиграфия, 2004. - 137с. : ил.

Перевод заглавия: Караганда

Почетные граждане Караганды : научное издание / сост.Могильницкий В.М., сост.Мукашев Г.М. - Караганда : Карагандинская полиграфия, 2004. - 94с. : ил.

Религия в политике и культуре современного Казахстана : научное издание / гл. ред. А. Н. Нысанбаев. - Астана : Елорда, 2004. - 309 с

Становление и развитие социально-экономических,политических и правовых механизмов обеспечения безопасности личности,общества и государства в современном Казахстане : Науч.изд. / Ашимбаев, М.С. - Алматы : КИСИ при Президенте РК, 2004. - 96с. : ил.

Аубакирова А.А.

Геополитические и географические факторы в формировании внешнеполитической стратегии Республики Казахстан : научное издание / А.А. Аубакирова; Под ред. Н.К. Мамыров. - Алматы : Экономика, 2003. - 271с. - Библиогр.: с.264-269

Булеков, С.Б.

Знатные и деловые люди Казахстана : От древнейших времен до наших дней:Историко-познавательный и энцикл.справ. / Булеков, С.Б. - Алматы : Зерде:Бекет-Ата, 2003. - 431с. : ил.

Башимов М. С.

Институт омбудсмена : уполномоченного по правам человека в странах СНГ и Балтии / М. С. Башимов. - Алматы : Данекер. - 2003

Т. 1 . - 2003. - 287 с.

Т. 2 . - 2003. - 261 с.

Башимов, М.С.

Институт омбудсмена (уполномоченного по правам человека) : научное издание / Башимов, М.С. - Астана : Фолиант, 2003. - 310с.

Видова, О.

Нурсултан Назарбаев : Портрет человека и политика / Видова, О. - 2-е изд.,доп. - М. : Дрофа, 2003. - 430с. : ил.

Концепция прав и свобод человека и ее реализация в Республике Казахстан (в помощь социальному педагогу и социальному работнику) / Карагандинский гос. ун-т . - Петропавловск : Б. и., 2003. - 28 с

Карагандинский гос. ун-т.

Молодежь и актуальные проблемы современного мира: Материалы II региональной науч. - практ. конф. молодых исследователей. 23 декабря = Жастар және қазіргі заманның өзекті мәселелері: II - аймақтық жас зерттеушілердің ғылыми - практикалық конф. материалдары. 23 желтоқсан : научное издание / Карагандинский гос. ун-т. - Қарағанды : Изд-во КарГУ, 2003. - 314 с.

Мониторинг прав этнических меньшинств в Казахстане : Научно-исслед.отчет / ред.Курганская В.Д. - Алматы : Центр гуманит.исслед., 2003. - 99с. : табл.,диагр.

Назарбаев Н. А.

Критическое десятилетие : научное издание / Н. А. Назарбаев. - Алматы : Атамұра, 2003. - 239 с. : ил.

Нурпеисов, Д.

Национальная безопасность: правовой аспект : Научно-справочное издание / Нурпеисов, Д. - Алматы : Б.и., 2003. - 168с.

Концепция прав и свобод человека и ее реализация в Республике Казахстан (в помощь социальному педагогу и социальному работнику) / Карагандинский гос. ун-т . - Петропавловск : Б. и., 2003. - 28 с

Народы Казахстана : энцикл. справ. / сост. Г. Анес [и др.]. - Алматы : Арыс, 2003. - 349 с. : ил. - Библиогр.: с. 343-347

Отчет о человеческом развитии : Казахстан 2003. - Алматы : Taіmas Prіntһose, 2003. - 123с. : табл.,ил.

Токаев, К.К.

Преодоление : Дипломатические очерки казахстанского министра / Токаев, К.К. - М. : Мир, 2003. - 463с. : ил. - (Лидер:XXІ век)

Абайдельдинов Е.М.Политико-правовая история Республики Казахстан : учебник / Е. М. Абайдельдинов. - Алматы : Данекер. - 2002

Ч.1. - 2002. - 293 с. : карт. - Библиогр.: с. 292

Арыстанбекова А. Х.

Объединенные Нации и Казахстан : научное издание / Арыстанбекова, А. - Алматы : Дайк-Пресс, 2002. - 431с. : ил.

Ашимбаев М. С.

Политический транзит: от глобального к национальному измерению : научное издание / М. С. Ашимбаев. - Астана : Елорда, 2002. - 303 с. - Библиогр.: с. 286-293

Демократия.Государство.Право.XXІ век : Материалы науч.-практ.конф. / ред.Сартаев С.С., ред.Жетписбаев Б.А. - Алматы : KRELS, 2001. - 338с.

Казахстан-2030 : научное издание. - Алматы : Юрист, 2002. - 131 с

Казахстанское и международное право образовательной деятельности : сб. документов / сост. Д. В. Ветлугин , Д. Р. Тастайбеков. - Алматы : Данекер, 2001. - 202 с

Карагандинский гос. ун-т.

Проблемы переходного общества : Сб.науч.тр. / Карагандинский гос.ун-т ; ред.Есенгараев Е.Ж. - Караганда : Караганд.Полиграфия, 2001. - 74с.

Касымбеков М.

Институт президентства как инструмент политической модернизации : научное издание / М. Касымбеков; Отв. ред. А.Н. Нысанбаев. - Астана : Акмолинская полиграфия, 2002. - 278 с. - Библиогр.: с. 263-277

Политика и интересы мировых держав в Казахстане : научное издание / Б. К. Султанов [и др.]. - Алматы : Дайк-Пресс, 2002. - 236 с.

Республика Казахстан : Энциклопед.справочник / ред.Нысанбаев А.Н. - Алматы : Қазақ энциклопедиясы, 2001. - 582с. : ил.

Демократия.Государство.Право.XXІ век : Материалы науч.-практ.конф. / ред.Сартаев С.С., ред.Жетписбаев Б.А. - Алматы : KRELS, 2001. - 338с.

Ертысбаев Е. К.

Казахстан и Назарбаев: логика перемен : научное издание / Ермухамет Ертысбаев. - Астана : Елорда, 2001. - 574 с. - Библиогр.: с. 545-567 - Имен. указ.: с. 568-573

Карагандинский гос. ун-т.

Проблемы реализации второго этапа государственно-правовой реформы в Республике Казахстан : Материалы региональной науч.-практ.конф.15 мая 2001 г. / Карагандинский гос.ун-т ; ред.Кожахметов Г.З., ред.Калгужинова А.М. - Караганда : Изд-во КарГУ, 2001. - 118с.

Политические элиты Центральной Азии : научное издание. - Тель-Авив : Б.и., 2001. - 180 с. : табл.

Хан Г.Б.

Внешняя политика Республики Казахстан : Моногр. / Хан Г.Б., Суворов Л.С., Рахманова Г.Б. - Алматы : Изд-во КазГЮА, 2001. - 511с.

Эволюция политической системы Казахстана : В 2 т. / авт. А. Нысанбаев, авт. М. Машан, авт. Ж. Мурзалин, авт. А. Тулегулов. - Алматы : Қазақ энциклопедиясы. - 2001

Т.1. - 352с.

Т.2. - 543с.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Қарағанды облысының 2008-2010 жылдарға арналған

  Документ
  Қарағанды облысының 2008-2010 жылдарға арналған әлеуметтік-экономикалық дамуының Ортамерзімдік жоспары (әрі қарай - Жоспар) Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002 жылдың 14 маусымындағы №647 қаулысымен бекітілген, Қазақстан Республикасының
 2. Л. Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті «болашақ»

  Документ
  «Болашақ» президенттік білім беру бағдарламасы аясында оқытушылар біліктілігінің артуы / Республикалық ғылыми-әдістемелік конференция. - Астана: Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті редакциялық баспа бөлімі, 2011ж.
 3. 1. Департамент высшего и послевузовского образования сообщает, что c 27 по 28 февраля 2012 года

  Документ
  1. Департамент высшего и послевузовского образования сообщает, что c 27 по 28 февраля 2012 года на базе Сибирского государственного аэрокосмического университета имени академика М.
 4. Вестник КазНУ (2)

  Документ
  Зарегистрирован в Министерстве культуры, информации и общественного согласия Республики Казахстан, свидетельство - № 956-Ж от 25.11. 1 г. (Время и номер первичной постановки на учет - № 766 от 22.
 5. Л. Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетті

  Документ
  CHAIRMANSHIP OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN IN ORGANIZATION FOR SECURITY AND COOPERATION IN EUROPE IN THE CONTEXT OF MAINTENANCE OF STABILITY AND SECURITY IN THE EURASIAN REGION

Другие похожие документы..