Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
9.Трагічний і героїчний пафос, потужний ліризм, наявність відомих і безіменних героїв, жартівливі елементи, образи матері, коханої дівчини, сумний аб...полностью>>
'Документ'
Когда же собралось множество народа, и из всех городов жители сходились к Нему, Он начал говорить притчею: 5вышел сеятель сеять семя свое, и когда он...полностью>>
'Документ'
ВОСКРЕСЕНЬЕ. Завтрак. Переезд в Прагу. Чехия - Здесь горные массивы сменяются дремучими лесами и живописными равнинами Здесь реки пива и лечебные це...полностью>>
'Документ'
О разграничении полномочий избирательной комиссии муниципального образования и территориальных избирательных комиссий при проведении муниципальных вы...полностью>>

Робоча навчальна програма дисципліни Історія України Для базового напряму іеск ІІ вид роботи

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

"ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА"

Кафедра історії, теорії та практики культури

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Голова Науково-методичної ради ІГСН

_________ Куньч З.Й.

«28» 08. 2008 р.

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

Дисципліни Історія України

Для базового напряму ІЕСК - ІІ

Вид роботи

Денна форма

Заочна форма

1 семестр

2 семестр

Всього

1 семестр

2 семестр

Всього

Лекційні заняття, год

16

16

Практичні заняття, год

16

16

Модульний контроль, год

-

-

Всього аудиторних, год.

36

36

Самостійна робота, год

36

36

Загальний обсяг, год

72

72

Курсова робота

Контрольні роботи, шт

1

1

Екзамени

Заліки

1

1

Львів – 2008

Робоча навчальна програма складена на основі освітньо-професійної програми ГСВО напряму ІЕСК- 2

Робоча навчальна програма складена:

доц., к. і. н.

Гаврилів І.О.

Робоча програма обговорена та схвалена на засіданні кафедри

Історії, теорії та практики культури.

Протокол № 1 від 28.08. 2008 р.

Завідувач кафедри Зінкевич Р.Д.

Робоча програма обговорена та схвалена на засіданні методичної комісії базового напрямку підготовки

Протокол № 1 від 01.09. 2008 р.

.

1. Мета та завдання дисципліни та її місце у навчальному процесі

1.1. Метою вивчення дисципліни є: не дублюючи в деталях шкільного курсу історії України, розкрити основні етапи з історичної боротьби нашого народу за українську державність та її розбудову на сучасному етапі, не залишаючи осторонь найважливіших подій самої історії українського народу.

1.2.Завдання вивчення дисципліни: вироблення навиків систематичної самостійної роботи над опрацюванням джерел, документів, наукової літератури, періодичних видань на основі принципів науковості, історизму, об`єктивності, гуманізму та загальнолюдських цінностей; формування почуття патріотизму, національної гідності, об`єктивності в оцінці подій і фактів історії України та її державності.

В результаті вивчення дисципліни підготовлений фахівець повинен знати: основні етапи розвитку історії України та її державності; бути ознайомленими з основними історичними джерелами та історіографією курсу: розуміти хід історичного процесу в Україні; знати діячів нашої минувщини; розуміти досягнення та труднощі сучасної розбудови Української держави.

Підготовлений фахівець повинен уміти : аналізувати історичні процеси на території України; співставляти минуле та сучасне; порівнювати героїчне та трагічне в історії України з боротьбою за свободу і державність інших народів Європи та світу; вміти зпрогнозувати поступ української державності у ХXІ ст.

1.3 Перелік дисциплін, знання яких необхідні студенту для вивчення курсу:

№ з/п

Назва дисципліни

Назва розділів та тем

1

Українська та зарубіжна культура

Всі

2

Нова історія країн Західної Європи

Всі

2. Зміст дисципліни

2.1. Лекції - 16 год.

№п/п

Найменування розділів, тем, їх питання

Години

Лек.

Сем.

1

2

3

4

1.

Вступ. Становлення українського етносу та його державності. Українська державність княжої доби.

Предмет, завдання, концепція і методологія курсу “Історія України та її державності”. Джерела та історіографія курсу. Держава як історичне явище. Основні типи держав, атрибути держави.

Україна – одна з колисок світової цивілізації. Головні етапи генези українського етносу. Українці – автохтонне ( корінне) населення праукраїнських земель. Перші державні утворення на території України.

Теорії виникнення Київської держави та їх оцінка. Дохристиянський період розвитку держави Київської Русі.

Князь Володимир Великий. Завершення процесу об`єднання земель. Зміцнення централізованої влади київського великого князя. Ярослав Мудрий. Економічний, політичний та культурний розквіт Київської Русі, її суспільно-політичний лад.

Початок князівських міжусобиць. Останнє піднесення Київської Русі за Володимира Мономаха і Мстислава Великого. Розпад Київської держави на окремі князівства та його причини.

Політичний та соціальний розвиток галицьких та волинських земель. Початки Галицько-Волинської держави. Розквіт могутності Галицько-Волинської держави за короля Данила Галицького. Соціально-економічний та суспільно-політичний устрій Галицько-Волинської держави. Занепад та історичне значення Галицько-Волинської держави для розвитку і зміцнення української нації, її державності.

2

2

2.

Козацько-гетьманська держава.

Причини, характер і початок Визвольної війни під проводом гетьмана Б.Хмельницького. Зборівський трактат і відновлення державності України. Діяльність Б.Хмельницького по розбудові суверенної держави. Політичний та адміністративно-територіальний устрій Української гетьманської держави, її військовий характер.

Руїна Української козацької держави.

Збереження автономного статусу українських земель на Лівобережній Україні. Глухівські статті. Обрання гетьманом І.Самойловича і перетворення України в гетьманську аристократичну державу. “Вічний мир” між Москвою та Польщею і остаточне закріплення поділу України.

Коломацькі статті. Гетьман І.Мазепа та зростання авторитету гетьманської влади. Стосунки Мазепи з Москвою. Порушення Московщиною прав і вольностей козацтва. Зростання антимосковських настроїв. Переговори Мазепи з Польщею та Швецією. Розрив Мазепою угоди з Москвою, союз з Швецією і боротьба за відновлення незалежності України та її наслідки. Гетьман – емігрант П.Орлик, його конституція та державницька діяльність.

Великодержавницька шовіністична політика Петра І в Україні після Полтавської катастрофи. Ліквідація Катериною ІІ автономії Гетьманщини і Слобожанщини. Наступ російського царизму на “Вольності” Запоріжжя. Знищення Запорізької Січі, його причини та наслідки для українського народу. Три поділи Польщі і розчленування українських земель між Росією та Австрією.

4

4

3.

Українська національна революція 1917-1921 рр. Відновлення державності України.

Українське питання напередодні і в роки І світової війни. Пробудження національно-державного життя в Україні в умовах Лютневої революції у Петрограді, його перші кроки.

4

4

Створення Центральної Ради і її захист по відновленню української державності. Проголошення незалежності УНР та вплив цієї події на подальший хід історії України. Гетьман України П.Скоропадський та діяльність його уряду. Вступ Директорії до Києва. Відновлення УНР. Піднесення національного руху на західноукраїнських землях. Проголошення ЗУНР. Акт соборності українських земель та його історичне значення. Українсько-польська війна, її хід. Діяльність Директорії УНР. Українські землі під владою більшовиків. Ризький мирний договір та його наслідки для України. Причини невдач визвольних змагань українського народу за відродження національної державності у 1917-1921 рр, та їх історичні уроки.

4.

Україна в роки Другої світової війни.

Діяльність українських політичних сил напередодні Другої світової війни. Карпатська Україна. Початок Другої світової війни. Окупація німецькими та радянськими військами західних українських земель. Політика сталінського режиму на землях Західної України. ОУН та УЦК в Генеральній губернії та її діяльність.

Вибух німецько-радянської війни. Відступ Червоної Армії і варварське знищення НКВС українских в`язнів у тюрмах України. Проголошення ОУН/б/ Акту відновлення української державності. Окупація Правобережної України. Евакуація населення України та її виробничого потенціалу на схід. Знищення НКВС визначних діячів науки і культури, матеріальних та культурних цінностей. Встановлення на території України нацистського окупаційного режиму.

Виникнення і діяльність підпільних організацій і партизанських загонів. Утворення УПА. Дивізія СС”Галичина”, причини створення та її трагедія. Головні військові операції на території України. Вигнання німецьких військ з України. Вклад українського народу у перемогу над фашизмом. Україна- одна з фундаторів ООН.

2

2

5.

Українських визвольний рух в умовах кризи комуністичного тоталітарного режиму. Розпад СРСР. Прголошення незалежності Української Держави та її розбудова.

Матеріальні і людські втрати України під час ІІ світової війни. Відбудова народного господарства.

4

4

Суспільно-політичне життя в Україні. Посилення культу Сталіна і новий виток репресій. Рух ОУН-УПА на західноукраїнських земляхю Антиукраїнська політика уряду Польщі в післявоєнний період. Акція “Вісла”.

Початок лібералізації суспільного життя в Україні в середині 50-х – на початку 60-х рр. Розширення деяких прав республіки в економічному та культурному розвитку. Хрущовська відлига. Зростання демократичних процесів. Курс на русифікацію народної освіти.

Нове посилення тоталітаризму. Шістдесятники. Виникнення нелегальних організацій та їх діяльність. Петро Шелест. Антиукраїнська діяльність В.Щербицького та його поплічників.. Поступ в соціально-економічному розвитку України. Русифікація. Фальсифікація історичного минулого України. Продовження репресій проти українського визвольного руху.

Загально-політична, економічна і духовна криза в радянському суспільстві. Курс на перебудову та його крах. Перші прояви демократизації суспільного життя в Україні у другій половині 80-х рр. Формування політичних організацій.

Народний рух України – перемога демократичних сил. Вибори до Верховної Ради та місцевих Рад. Успіх Демократичного блоку у західних областях України. Прийняття Декларації про державний суверенітет України. Формування в Україні багатопартійної системи.

Антиконституційний переворот в СРСР. Проголошення повної незалежності Української держави. Референдум 1 грудня 1991 р. – підтвердження Акту незалежності України, вибори президента країни.

Активізація зовнішньополітичної діяльності української дипломатії. Розгортання та підсумки виборчих кампаній 1993-1994 рр.та 1998-1999 рр. Конституція України ( 28.06.1996 р.). Всеукраїнський референдум за народною ініціативою 2000 р. та його підсумки. Вибори до Верховної Ради 2002 р. та іх результати.

Розвиток незалежної Української держави на поч. ХХ ст.: успіхи, труднощі, перспективи.

  1. Практичні заняття – 16 год.

п/п

Зміст ( теми) занять

Години

Лекц.

Семін.

1

2

3

4

1.

Вступ. Становлення українського етносу. Українська державність княжої доби.

2

2.

Козацько-гетьманська держава.

4

4

3.

Українська національна революція в 1917-1921 рр.

Відновлення державності України.

4

4

4.

Україна в роки Другої світової війни.

2

2

5.

Український визвольний рух в умовах кризи комуністичного тоталітарного режиму. Проголошення державної незалежності України та її розбудова.

4

4

ВСЬОГО:

16

16

2.3. Самостійна робота ­­- 36 год.

п/п

Зміст роботи

Кількість годин

1.

Підготовка до семінарських занять

20

2.

Підготовка до контрольних занять

8

3.

Виконання індивідуального домашнього завдання

8

2.4. Розподіл балів присвоєних студентам (до заліку)

Мод.

конт

роль

Максимальна оцінка в балах

Поточний контроль

Контро-

льний

захід

Семестрова

оцінка

(ПК + КЗ)

Лаб.

зан.

Сем.

зан.

РГР

КР

КП

(КР)

Реферат

Колок-віум

Разом

балів

ПК

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

-

-

25

-

-

-

-

-

25

75

100

1-й

-

2-й

-

3. Навчально-методичні матеріали

 1. 3.1. Література до теоретичного курсу.

1. Курс лекцій з історії України та її державності. За науковою редакцією проф. Дещинського Л.Є. – Львів, 2006.

3.2. Література до практичних (семінарських) занять.

1. Плани семінарських занять та методичні поради до них. - Львів, 2004.

4. Узгодження з іншими дисциплінами

№ з/п

Назва дисципліни, з якою проводиться узгодження

Прізвище викладача

Під-пис, дата

1

2

Українська та зарубіжна культура
Нова історія країн Західної Європи

Денісов Я.Я.

Мазур О.Я.

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

"ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА"

Кафедра історії, теорії та практики культури

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Голова Науково-методичної ради ІГСН

_________ Куньч З.Й.

«28» 08. 2008 р.

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

Дисципліни Історія України

Для базового напряму “Практична психологія”

Вид роботи

Денна форма

Заочна форма

1 семестр

2 семестр

Всього

1 семестр

2 семестр

Всього

Лекційні заняття, год

16

16

Практичні заняття, год

16

16

Модульний контроль, год

10

10

Всього аудиторних, год.

32

32

Самостійна робота, год

30

30

Загальний обсяг, год

72

72

Курсова робота

Контрольні роботи, шт

1

1

Екзамени

Заліки

1

1

Львів – 2008Скачать документ

Похожие документы:

 1. Для окремого напряму підготовки спеціальності «Образотворче мистецтво»

  Документ
  2. Спеціальні вимоги до зарахування: історія України, українська мова і література (сертифікати), творчий конкурс з 2 турів: 1) рисунок натюрморту з гіпсових геометричних тіл (40\50, аркуш, олівець); 2) живописне зображення натюрморту
 2. 2. Спеціальні вимоги до зарахування: історія України, українська мова І література (сертифікати), творчий конкурс з 2 турів: 1 (1)

  Конкурс
  2. Спеціальні вимоги до зарахування: історія України, українська мова і література (сертифікати), творчий конкурс з 2 турів: 1.виконання сольної програми з трьох музичних творів (поліфонія, велика форма, п’єса) та пісні під власний акомпанемент; 2.
 3. 2. Спеціальні вимоги до зарахування: історія України, українська мова І література (сертифікати), творчий конкурс з 2 турів: 1 (2)

  Конкурс
  2. Спеціальні вимоги до зарахування: історія України, українська мова і література (сертифікати), творчий конкурс з 2 турів: 1.виконання сольної програми з трьох музичних творів (поліфонія, велика форма, п’єса) та пісні під власний акомпанемент; 2.
 4. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки 0305 економіка та підприємництво

  Документ
  Мета: Сформувати в нової генерації української інтелігенції світорозуміння, адекватне мисленню та завданням, що стоять перед людством у ХХІ ст. Сприяти гуманітаризації вищої освіти.
 5. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів філософського факультету за напрямом підготовки 020101 культурологія, спеціальністю "культурологія":, 20. с. Розробник (2)

  Документ
  Релігієзнавство. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів філософського факультету за напрямом підготовки 6.020101 – культурологія, спеціальністю “культурологія”: , 20 .

Другие похожие документы..