Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Диплом'
- настройка сети и сетевых служб ipfw, pf, iptables, nat, bind, dhcp, ntp, openvpn, mpd, pppoe, nfs, ipsec(racoon), bgp(quagga), vlans, lagg/bonding, ...полностью>>
'Документ'
«Все пов’язано зі всім» - так трактує І закон екології відомий вчений Б. Коммонер. Здавна було помічено, що паразити також є здобиччю для інших твари...полностью>>
'Документ'
Россия… Как велика она,  как многолика . На её необозримых просторах живут и трудятся россияне. Живут, радуясь мирным восходам и закатам, любуясь кра...полностью>>
'Конкурс'
Федеральное агентство по образованию Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Тверской государственный технич...полностью>>

Закону України "Про благоустрій населених пунктів"

Главная > Закон
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України
від 12 травня 2009 р. N 127

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
19 червня 2009 р. за N 549/16565 


МЕТОДИКА
ВИЗНАЧЕННЯ ВІДНОВНОЇ ВАРТОСТІ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ

1. Загальні положення

1.1. Методика встановлює механізм визначення відновної вартості зелених насаджень (дерев, кущів, газонів, квітників) у населених пунктах, що підлягає сплаті при видаленні зелених насаджень або при їх втраті у зв'язку із відведенням земельної ділянки у встановленому порядку юридичній або фізичній особі.

1.2. Методику розроблено відповідно до:

Закону України "Про благоустрій населених пунктів";

Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2006 N 1045 (далі - Порядок);

Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 "Витрати", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.12.99 N 318, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.01.2000 за N 27/4248 (далі - Положення);

Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства від 10.04.2006 N 105, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 27.07.2006 за N 880/12754 (далі - Правила).

1.3. Поняття, що використовується у цій Методиці, має таке значення:

економічно обґрунтовані плановані витрати - витрати, планування яких здійснюється з дотриманням вимог стандартів, нормативів, норм, технологічних регламентів, а також вимог щодо надання відповідних послуг визначеної кількості та якості з урахуванням економічних і природно-кліматичних особливостей регіону.

Інші поняття та терміни у цій Методиці вживаються у значеннях, які наведені в Законі України "Про благоустрій населених пунктів", Положенні та Правилах.

1.4. Визначення відновної вартості зелених насаджень здійснюється комісією, створеною відповідно до Порядку, яка складає акт обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню, зразок якого наведений у додатку 1 до цієї Методики.

1.5. Видалення зелених насаджень здійснюється відповідно до Порядку після отримання погодженого з територіальними органами центрального органу виконавчої влади у сфері охорони навколишнього природного середовища акта обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню, та з оформленням ордера на видалення зелених насаджень, зразок якого наведений у додатку 2 до цієї Методики.

1.6. Доцільність і можливість пересадки дерев та кущів, які підлягають видаленню, визначається комісією при їх обстеженні та оцінці.

2. Визначення відновної вартості дерев та кущів

2.1. Відновна вартість дерев та кущів складається із вартості їх створення (посадки) та утримання за попередні роки з урахуванням характеристик, які визначають їх цінність, за такою формулою:

Вв = Вств + Ву,

 де:  

Вв - відновна вартість дерев та кущів;

Вств - вартість створення (посадки) дерев та кущів (комплексу робіт зі створення і догляду за ними у період приживлення);

Ву - вартість утримання дерев та кущів за попередні роки з урахуванням характеристик, які визначають їх цінність.
2.2. Визначення вартості створення дерев та кущів здійснюється відповідно до вимог державних будівельних норм і правил та передбачає визначення вартості робіт з підготовки механізованим або ручним способом стандартних місць садіння дерев та кущів, їх садіння і догляд за ними протягом дворічного періоду приживлення та вартості посадкового матеріалу.

2.3. Визначення вартості утримання дерев та кущів за попередні роки

2.3.1. Вартість утримання дерев та кущів за попередні роки розраховується на основі економічно обґрунтованих планових витрат на виконання робіт з їх утримання за попередні роки з урахуванням планового прибутку та податку на додану вартість. Під час розрахунку враховується вартість утримання дерев та кущів до досягнення ними віку, в якому відбувається їх обстеження.

Розрахунок вартості утримання дерев та кущів за попередні роки визначається із урахуванням їх віку та застосуванням коефіцієнтів якісного стану і зонального розподілу території населеного пункту за такою формулою:

Ву = Вдм х В х Кя х Кз,

 де:  

Ву - вартість утримання дерев та кущів;

Вдм - вартість утримання дерев та кущів протягом року;

В - вік дерева або куща;

Кя - коефіцієнт якісного стану;

Кз - коефіцієнт зонального розподілу території населеного пункту.
2.3.2. Вартість утримання дерев та кущів протягом року визначається на основі економічно обґрунтованих планових витрат на виконання робіт з їх річного утримання згідно з технологічними картами з урахуванням прибутку та податку на додану вартість.

Розрахунок вартості утримання дерев та кущів протягом року здійснюється на нормативній основі відповідно до економічно обґрунтованих планованих витрат, а також на підставі державних і галузевих нормативів (норм) витрат матеріальних і паливно-енергетичних ресурсів, техніко-економічних розрахунків та кошторисів, ставок податків і зборів (обов'язкових платежів), норм і нормативів з оплати праці.

Витрати, об'єктивне нормування яких неможливе, розраховуються з урахуванням економічно обґрунтованих планових витрат за попередній рік, прогнозу індексу зміни цін виробників та на підставі планованих кошторисів.

2.3.3. До економічно обґрунтованих планованих витрат включаються: планована виробнича собівартість робіт та адміністративні витрати.

2.3.4. Планована виробнича собівартість робіт

2.3.4.1. До планованої виробничої собівартості робіт належать прямі витрати (прямі матеріальні витрати та прямі витрати на оплату праці, які повинні визначатись за відповідними технологічними картами, а також інші прямі витрати) та загальновиробничі витрати.

2.3.4.2. До прямих матеріальних витрат входять витрати, які безпосередньо належать до конкретного об'єкта витрат і пов'язані з використанням:

палива та електроенергії (витрати визначаються на основі цін (тарифів) на паливно-енергетичні ресурси, але не вище цін, що склалися на відповідному ринку);

матеріалів, запасних частин, комплектувальних виробів, напівфабрикатів та інших матеріальних ресурсів для забезпечення технологічного процесу (витрати визначаються на основі норм використання таких ресурсів та цін (тарифів) на них з виключенням вартості зворотних відходів).

2.3.4.3. До прямих витрат на оплату праці належать витрати, які безпосередньо належать до конкретного об'єкта витрат:

витрати з основної заробітної плати виробничого персоналу, діяльність якого безпосередньо пов'язана з виконанням робіт з утримання зелених насаджень, що визначаються виходячи з чисельності персоналу за штатним розписом, установлених на підприємстві тарифних ставок (окладів), відрядних розцінок для робітників та посадових окладів для керівників, фахівців, технічних службовців;

витрати з додаткової заробітної плати виробничого персоналу, діяльність якого безпосередньо пов'язана з виконанням робіт з утримання зелених насаджень, що визначаються виходячи з розміру встановлених доплат, надбавок, інших заохочувальних та компенсаційних виплат, які відповідно до підпункту 5.6.1 пункту 5.6 статті 5 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" включаються до валових витрат, премій, пов'язаних з виконанням виробничих завдань і функцій, оплатою невідпрацьованого часу.

2.3.4.4. До інших прямих витрат зараховують всі інші виробничі витрати, які безпосередньо належать до конкретного об'єкта витрат, а саме:

страхові внески на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування (до Пенсійного фонду України);

страхові внески на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття;

страхові внески на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності;

страхові внески на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням;

сума амортизаційних відрахувань, нарахованих на балансову вартість основних засобів і нематеріальних активів.

Сума амортизаційних відрахувань для розрахунку вартості робіт з утримання зелених насаджень визначається з урахуванням руху основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів виробничого призначення у планованому періоді.

Для розрахунку амортизації основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів виробничого призначення застосовуються норми, установлені Законом України "Про оподаткування прибутку підприємств".

2.3.4.5. До загальновиробничих витрат належать витрати, які безпосередньо належать до конкретного об'єкта витрат і підтверджуються відповідними розрахунками:

витрати на управління виконанням робіт (оплата праці апарату управління цехами, дільницями, відрахування на соціальні заходи й медичне страхування апарату управління цехами, дільницями, передбачені законодавством, та витрати на оплату службових відряджень персоналу цехів, дільниць тощо);

сума амортизаційних відрахувань, нарахованих на балансову вартість основних засобів і нематеріальних активів загальновиробничого призначення;

витрати на утримання, експлуатацію та ремонт, страхування, операційну оренду основних засобів, інших необоротних активів загальновиробничого призначення;

витрати на вдосконалення технологій та організацію виконання відповідних робіт (оплата праці та відрахування на соціальні заходи працівників, зайнятих удосконаленням технології і організації та поліпшенням якості виконання робіт, підвищенням їх надійності, довговічності, інших експлуатаційних характеристик; витрати матеріалів, купівельних комплектувальних виробів і напівфабрикатів, оплата послуг сторонніх організацій тощо);

витрати на утримання виробничих приміщень (страхування майна, ремонт, комунальні послуги, витрати на охорону та оренду);

витрати на обслуговування процесів виконання робіт (оплата праці загальновиробничого персоналу; відрахування на соціальні заходи, медичне страхування робітників та апарату управління виробництвом; витрати на здійснення технологічного контролю за процесами виконання робіт та якістю робіт);

витрати на обов'язкове медичне обстеження працівників підприємства та оплату лікарняних листів за перші п'ять днів тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов'язаної з нещасним випадком на виробництві, згідно із законодавством;

витрати на охорону праці, техніку безпеки, охорону навколишнього природного середовища;

плата за землю, зайняту виробничими приміщеннями і допоміжними цехами, дільницями;

загальнодержавні податки, збори (обов'язкові платежі): податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів у частині технологічного транспорту, збір за забруднення навколишнього середовища тощо;

місцеві податки і збори (обов'язкові платежі), які передбачені чинним законодавством;

інші витрати (внутрішньозаводське переміщення матеріалів, деталей, напівфабрикатів, інструментів зі складів до цехів тощо).

2.3.4.6. Планована виробнича собівартість продукції зменшується на вартість супутньої продукції, яка реалізується або використовується балансоутримувачем.

2.3.5. Адміністративні витрати

2.3.5.1. До адміністративних витрат належать загальногосподарські витрати, безпосередньо пов'язані з утриманням дерев та кущів та спрямовані на обслуговування та управління підприємством:

витрати на утримання апарату управління та іншого загальногосподарського персоналу (заробітна плата, відрахування);

витрати на службові відрядження;

витрати на утримання основних засобів, інших матеріальних необоротних активів загальногосподарського використання (оренда, страхування майна, ремонт, комунальні послуги, охорона);

винагороди за професійні послуги (юридичні, з оцінки землі, майна тощо);

витрати на зв'язок (поштові, телеграфні, телефонні, телекс, факс тощо);

сума амортизаційних відрахувань, нарахованих на балансову вартість основних засобів, інших матеріальних та нематеріальних активів загальногосподарського використання;

податки і збори (обов'язкові платежі), крім податків, зборів (обов'язкових платежів), що включаються до планової виробничої собівартості продукції, робіт, послуг;

плата за розрахунково-касове обслуговування та інші послуги банків;

інші витрати загальногосподарського призначення, які безпосередньо пов'язані з утриманням зелених насаджень.

2.3.5.2. Адміністративні витрати підтверджуються відповідними розрахунками та включаються до економічно обґрунтованих планованих витрат у розмірі, що не перевищує 5 відсотків планованої виробничої собівартості.

Темпи зростання адміністративних витрат не повинні перевищувати визначеного рівня інфляції.

2.3.6. Планування витрат, пов'язаних із сплатою податку на прибуток підприємства, здійснюється відповідно до законодавства.

2.3.7. Рівень рентабельності підтверджується відповідними розрахунками та формується з урахуванням необхідності спрямування частини отриманого прибутку на технічне переоснащення підприємства і не повинен перевищувати 12 відсотків економічно обґрунтованих планованих витрат.

2.3.8. Вік дерева або куща визначається комісією без врахування дворічного періоду приживлення та з урахуванням даних інвентаризації зелених насаджень у разі їх наявності. Граничним значенням віку є усереднена вікова межа експлуатації, наведена у додатку 1 до Правил.

2.3.9. Коефіцієнт якісного стану дерев та кущів визначається відповідно до додатка 3 до цієї Методики.

2.3.10. Якісний стан дерев визначається за такими ознаками:

добрий - дерева здорові, нормально розвинені, листя густе, рівномірно розміщене на гілках, нормального розміру і забарвлення, без ознак хвороб і шкідливих ран, ушкоджень стовбурів і скелетних гілок, а також дупел;

задовільний - дерева здорові, але з ознаками уповільненого росту, з нерівномірно розвиненою кроною, на гілках мало листя, є незначні механічні пошкодження і невеликі дупла;

незадовільний - дерева дуже ослаблені, стовбури мають викривлення, крони слаборозвинені, є сухі та засихаючі гілки, приріст однорічних пагонів незначний, технічно пошкоджені стовбури, є дупла.

2.3.11. Якісний стан кущів визначається за такими ознаками:

добрий - кущі нормально розвинені, здорові, листя густе по всій висоті, механічні пошкодження і пошкодження через хвороби відсутні, забарвлення і розміри листя нормальні;

задовільний - кущі здорові з ознакою уповільненого росту, листя мало, є сухі гілки, крона одностороння, є незначні механічні пошкодження і пошкодження, заподіяні шкідниками;

незадовільний - кущі ослаблені, значно оголені знизу, листя дрібне, багато сухих гілок, механічних пошкоджень, пошкоджень, заподіяних шкідниками.

2.3.12. Коефіцієнт зонального розподілу території населеного пункту визначається з урахуванням містобудівної цінності ділянки території населеного пункту відповідно до додатка 4 до цієї Методики.

2.3.13. Визначення зон містобудівної цінності територій населених пунктів здійснюється відповідно до додатка 5 до цієї Методики.

2.4. У разі встановлення комісією необхідності пересадження дерев або кущів сума їх відновної вартості складається з вартості робіт з пересадження рослини та догляду за нею на період приживлення протягом двох років.

3. Визначення відновної вартості газонів

3.1. Відновна вартість газонів розраховується із врахуванням вимог державних стандартів, норм і правил та застосуванням коефіцієнтів функціональної належності, якісного стану та зонального розподілу території населеного пункту за формулою:

Вв = Вств х Кф х Кя х Кз,

 де:

Вв - відновна вартість газонів;

Вств - вартість створення газонів;

Кф - коефіцієнт функціональної належності;

Кя - коефіцієнт якісного стану;

Кз - коефіцієнт зонального розподілу території населеного пункту.
3.2. Коефіцієнт функціональної належності газонів визначається відповідно до додатка 6 до цієї Методики.

3.3. Коефіцієнт якісного стану газонів визначається відповідно до додатка 3 до цієї Методики.

3.4. Якісний стан газонів визначають за такими ознаками:

добрий - поверхня добре спланована, трава густа, однорідна, рівномірна, регулярно підстригається, колір інтенсивно зелений, бур'янів і моху немає;

задовільний - поверхня газону зі значними нерівностями, травостій нерівний, багато бур'янів, підстригається нерегулярно, колір зелений, витоптаних місць немає;

незадовільний - травостій рідкий, неоднорідний, різнобарвний, переважно жовтого відтінку, багато широколистих бур'янів, моху та витоптаних місць.

3.5. Коефіцієнт зонального розподілу території населеного пункту визначається згідно з підпунктом 2.3.12 цієї Методики.

3.6. Для кожного виду газону можуть розроблятись окремі технологічні карти. У такому випадку відновна вартість газонів визначається на основі відповідних технологічних карт із врахуванням державних стандартів, норм і правил та застосуванням коефіцієнтів якісного стану та зонального розподілу території населеного пункту.

4. Визначення відновної вартості квітників

4.1. Відновна вартість квітників розраховується із врахуванням вимог державних стандартів, норм і правил та застосуванням коефіцієнтів якісного стану та зонального розподілу території населеного пункту за формулою:

Вв = Вств х Кя х Кз,

 де:  

Вв - відновна вартість квітників;

Вств - вартість створення квітників;

Кя - коефіцієнт якісного стану квітників;

Кз - коефіцієнт зонального розподілу території населеного пункту.
4.2. Коефіцієнт якісного стану квітників визначається відповідно до додатка 3 до цієї Методики.

4.3. Якісний стан квітників з багаторічних рослин визначають за такими ознаками:

добрий - поверхня старанно вирівняна, ґрунт удобрений, рослини добре розвинені, однакові за якістю, бур'янів немає, догляд регулярний;

задовільний - поверхня погано вирівняна, мало внесено добрив у ґрунт, рослини нормально розвинені, є бур'яни, догляд за квітниками і ремонт нерегулярні;

незадовільний - поверхня має значні нерівності, добрива не внесені, рослини слаборозвинені, багато бур'янів, сухого листя.

4.4. Коефіцієнт зонального розподілу території населеного пункту визначається згідно з підпунктом 2.3.12 цієї Методики.

 

Начальник Управління благоустрою,
комунального обслуговування та
інженерного захисту територій  

 
 
О. П. Ігнатенко 
 

Додаток 1
до Методики визначення відновної вартості зелених насаджень 


Скачать документ

Похожие документы:

 1. Методичні рекомендації розроблені відповідно до законів України "Про благоустрій населених пунктів", "Про захист тварин від жорстокого поводження", "Про місцеве самоврядування в Україні" та інших нормативно-правових актів.

  Методичні рекомендації
  Методичні рекомендації з розроблення правил утримання домашніх тварин у населених пунктах (далі – Методичні рекомендації) призначені для удосконалення підходів із розроблення органами місцевого самоврядування правил утримання домашніх
 2. Закон України Про регулювання містобудівної діяльності

  Закон
  Цей Закон встановлює правові та організаційні основи містобудівної діяльності і спрямований на забезпечення сталого розвитку територій з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів.
 3. Закон україни (14)

  Закон
  Цей Закон встановлює правові та організаційні основи містобудівної діяльності і спрямований на забезпечення сталого розвитку територій з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів.
 4. Закон україни (48)

  Закон
  Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 19 травня 2011 року N 3395-VI, від 17 листопада 2011 року N 4052-VI, від 22 грудня 2011 року N 4220-VI
 5. Закон україни (105)

  Закон
  Цей Закон встановлює правові та організаційні основи містобудівної діяльності і спрямований на забезпечення сталого розвитку територій з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів.

Другие похожие документы..