Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
00-9.00 Завтрак 10.00-11.30 Некоторые проблемы глобального характера. Лекция. Академический директор региональной Программы к.э.н. В.И....полностью>>
'Документ'
У процесі роботи слухачі курсів отримають інформацію про створені українськими фахівцями програмні педагогічні засоби з географії, познайомляться з ї...полностью>>
'Программа'
- знать современное состояние и направления развития программного обеспечения, информационных технологий, систем и уметь оценивать перспективы их испо...полностью>>
'Исследование'
Исследование эффективности использования систем машинного перевода в автоматизированных информационно-поисковых системах (на примере системы машинног...полностью>>

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1-11 класи

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Міністерство освіти і науки України

Комітет з фізичного виховання та спорту

Науково методичний центр середньої освіти

Інститут проблем виховання АПН України

ОСНОВИ ЗДОРОВ’Я І ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів

1-11 класи

Затверджено Міністерством освіти і науки України

(Лист Міністерства освіти і науки України від 29.11.2001 р. №1/11)

Програму підготувала група фахівців Науково-методичної комісії Міністерства освіти і науки України під керівництвом кандидата педагогічних наук Миколи Дмитровича Зубалія.

Пояснювальна записка

“Основи здоров’я і фізична культура” вивчаються у загальноосвітніх навчальних закладах як окремий предмет. Основна його мета - збереження і зміцнення здоров’я, розвиток основних фізичних якостей та рухових здібностей, підвищення рівня фізичної підготовленості учнів.

У процесі вивчення предмета “Основи здоров’я і фізична культура” враховуються найсприятливіші вікові та анатомо-фізіологічні періоди розвитку та оздоровлення організму школярів; розкривається значення занять фізичними вправами для здоров’я учнів; розвиваються основні фізичні якості та рухові здібності; формуються знання, вміння і навички дотримання особистої гігієни; загартування організму, профілактики захворювань, дотримання правил технііки безпеки; розвиваються уміння і навички використання фізичних вправ для запобігання порушення постави, зняття втоми учнів.

Під час вивчення предмета «Основи здоров’я і фізична культура» реалізуються навчальні, розвивальні, пізнавальні та виховні цілі.

Навчальні цілі полягають у вивченні учнями рухливих і народних ігор; елементів спортивних ігор, окремих видів спорту, основ техніки виконання загальнорозвивальних, стройових, гімнастичних, акробатичних, легкоатлетичних, ігрових і танцювальних вправ, вправ художньої і ритмічної гімнастики, вправ ковзаняра, лижника та плавця; в отриманні елементарних знань, умінь і навичок дотримання режиму дня, особистої гігієни, загартування організму, ведення здорового способу життя та підвищення працездатності.

Розвивальні цілі полягають у розвитку в учнів основних фізичних якостей і рухових здібностей; умінь і навичок використання фізичних вправ для запобігання порушення постави, зняття втоми та розвантаження; в отриманні основ знань про фізичну культуру, власне здоров’я як важливі компоненти загальнолюдської культури і формування особистості; в розвитку рухової активності, яка є основою розвитку людського організму, його органів і систем; в отриманні елементарних знань про рухливі, народні і спортивні ігри, гімнастику, акробатику, легку атлетику, художню і ритмічну гімнастику, плавання, ковзанярський і лижний спорт.

Пізнавальні цілі полягають у розвитку і розширенні кругозору, елементарних уявлень учнів про фізичну культуру, спорт, туризм, основи здоров, здорового способу життя; в знайомстві з українською народною фізичною культурою, спортивними традиціями, національними іграми, забавами, визначними спортивними діячами, вченими, тренерами, спортсменами, командами, їх виступами на Олімпійських іграх, чемпіонатах світу, Європи та інших міжнародних змаганнях.

Виховні цілі полягають у вихованні в учнів: інтересу і звички до занять фізичними вправами; цікавості до українських народних ігор. національних, народних і олімпійських видів спорту, бережливого ставлення до власного здоров’я; формуванні стійких мотиваційних установок на здоровий спосіб життя як одну з основних умов зміцнення власного здоров’я; формуванні усвідомленої індивідуальної установки на необхідність розвивати свої фізичні якості та рухові здібності; вихованні морально-вольових і психологічних якостей особистості.

Завданнями предмета “Основи здоров’я і фізична культура” є:

- розвиток в учнів основних фізичних якостей та рухових здібностей;

- формування життєво важливих рухових навичок та вмінь;

- набуття елементарних знань в галузі фізичної культури, гігієни, здорового способу життя;

- виховання інтересу і звички до занять фізичними вправами;

- формування здорового способу життя;

- формування усвідомленої індивідуальної установки на необхідність розвивати свої фізичні якості та рухові здібності;

- виховання морально-вольових і психологічних якостей особистості.

Зміст предмета “Основи здоров’я і фізична культура” інтегрований з хореографією та іншими предметами.

У процесі його вивчення програми здійснюються міжпредметні зв’язки з анатомією і фізіологією людини, гігієною, біологією, теорією і методикою фізичного виховання, історією фізичної культури і спорту, музикою та ін.

У старших класах поглиблюється інтеграція курсу та міжпредметні зв’язки, але головні функції покладаються на практичне виконання фізичних вправ.

Основним організаційно-педагогічним принципом програми є диференційоване використання засобів фізичної культури на заняттях зі школярами різної статі та віку з урахуванням стану їхнього здоров’я, ступеня фізичного розвитку та рівня фізичної підготовленості.

Програма складається з таких розділів:

І. Навчальний пріоритетний матеріал.

ІІ. Матеріал для обов’язкового повторення і домашніх завдань.

ІІІ. Контрольні навчальні нормативи і вимоги.

ІV. Орієнтовний комплексний тест оцінки фізичної підготовленості ( далі - орієнтовний комплексний тест).

Матеріал програми розрахований на три і більше обов’язкових занять на тиждень.

Основними темами для учнів початкової школи є рухливі та народні ігри, гімнастика, легка атлетика, спортивні ігри, плавання, орієнтовний комплексний тест, теоретичні знання та основи здорового способу життя.

Головними вимогами до сучасних уроків фізичної культури мають бути: вироблення інструктивних навичок та умінь самостійних занять фізичними вправами, розвиток пізнавальних інтересів, здійснення міжпредметних зв’язків, використання системи домашніх завдань. Уроки фізичної культури проводяться як на свіжому повітрі з використанням необхідного обладнання, так і в спортивних приміщеннях з обов’язковим дотриманням установлених санітарно-гігієнічних норм і вимог та заходів до попередження спортивного травматизму. Спортивний одяг і взуття мають відповідати вимогам і правилам видів спорту, елементи яких вивчаються учні (з дозволу вчителя у вимоги до одягу і взуття можуть вноситися зміни).

За результатами медичного огляду школярі тимчасово розподіляються на основну. підготовчу та спеціальну медичну групи. Усі вони відвідують обов’язкові уроки, але виконують вправи з різним фізичним навантаженням, ті, які їм не протипоказані, загальнорозвивальні та коригувальні вправи. Крім цього, для учнів, віднесених до спеціальної медичної групи, організуються додаткові заняття за спеціальною програмою, які проводить відповідно підготовлений учитель.

Протягом навчального року школярі виконують вправи орієнтовного комплексного тесту оцінки стану фізичної підготовленості (6 вправ упродовж року і 6 — наприкінці). Він складається вправ, які характеризують прояви фізичних якостей:

швидкості — біг 30 м;

витривалості — біг від 200 до 1500 м, в залежності від віку;

гнучкості — нахил уперед з положення сидячи (відстань між ступнями ніг — 25–30 см, коліна не згинаються, долоні рук дістають якомога далі, результат утримується 2 секунди);

сили — підтягування на перекладині (дівчата — на низькій перекладині);

спритності — «човниковий» біг 49 м з перенесенням предмета;

швидкісно-силових якостей — стрибок у довжину з місця.

Перед закінченням школи учні виконують за вибором вправи обов’язкового комплексного тесту (6 вправ наприкінці навчального року). Отримані ними оцінки зараховуються до Державної підсумкової атестації навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти. Для проведення тестування упродовж навчального року (12 уроків) учитель користується змагальним методом.

В учнів молодших класів відбувається інтенсивний розвиток більшості рухових якостей, необхідних для зміцнення здоров та формування систем організму. Вчитель повинен враховувати, що у молодшому шкільному віці найкраще розвиваються такі фізичні якості як швидкість, спритність, гнучкість і помірно — сила та витривалість. Тому заняття з дітьми та їхню фізичну підготовку повинен здійснювати спеціаліст з фізичної культури і спорту або відповідно підготовлений учитель початкової школи. Матеріал програми для 1 класу може використовуватися у підготовчих групах дитячих дошкільних закладів.

У 1 класі 6 орієнтовних тестових вправ застосовуються лише наприкінці навчального року. Важливу частину програмного матеріалу в 1 і 2 класах становлять рухливі та народні ігри. Вони можуть замінюватись народними іграми регіону, які сприяють засвоєнню необхідних елементів у подальших заняттях.

Програма не встановлює чітко визначеної кількості годин для проходження тих чи інших розділів. але під час планування зобов’язує вчителя найбільшу частину часу приділяти навчанню і засвоєнню пріоритетного матеріалу, враховуючи місцеві умови проведення уроків та найсприятливіші вікові періоди у розвитку фізичних якостей учнів. При цьому вчитель повинен домагатися виконання школярами навчальних контрольних нормативів, вимог і показників комплексного тесту.

Згідно зі схемою розподілу програмового матеріалу, кількість годин, відведених для його вивчення – мінімально три уроки на тиждень. Умовна кількість часу, відведеного для засвоєння тих чи інших елементів, є показником пріоритетності їх використання під час навчання цих рухових дій та розвитку необхідних фізичних якостей. Учитель залежно від умов проведення уроків, наявності спортивного обладнання та інвентаря, фізичної підготовленості учнів кожного класу, враховуючи вказану пріоритетність елементів програмного матеріалу, може змінювати кількість відведених для їх вивчення.

Учитель фізичної культури методично забезпечує, організовує і проводить з учнями своїх класів позакласну оздоровчу і фізкультурно-спортивну роботу:

1) складає комплекси фізкультурних хвилинок і допомагає в їх організації на загальноосвітніх уроках;

2) надає вчителям та учням методичну допомогу в проведенні інших форм оздоровчої та фізкультурно-спортивної роботи упродовж навчального дня;

3) організовує діяльність шкільного спортивного клубу та спільно з ним готує і проводить раз на півріччя за сценарієм, затвердженим радою школи, фізкультурно-спортивні заходи і змагання з вправ комплексного тесту та елементів видів спорту, які входять до навчальної програми;

організовує роботу спортивної секції з вибраного разом з учнями або традиційного для даної школи виду спорту;

організовує підготовку та забезпечує участь команд школи у різних змаганнях.

Головною метою вчителя фізичної культури в роботі з учнями є виховання у них бажання систематично займатися фізичними вправами та навчання їх самостійного виконання найпростіших рухових дій і правил безпеки.

Плануючи роботу, вчитель фізичної культури повинен скласти для кожного класу, і урахуванням його особливостей, графік розподілу і проходження навчального матеріалу. встановивши кількість годин для кожного розділу, робочий план реалізації розділів програми на рік чи півріччя та план-конспект на групу чи «систему» уроків з методики навчання рухових дій. де, як головне, виділити організаційно-методичні вказівки. Також учителю необхідно спланувати проведення оздоровчих і фізкультурно-спортивних заходів у школі. Для обліку навчальної роботи ним заповнюється класний журнал та зошит учителя, а для обліку позакласної роботи - протоколи спортивних змагань та зведені протоколи показників виконання комплексного тесту. Основний звітний документ учителя фізичної культури — звіт адміністрації школи.

Головними критеріями у виставленні оцінки за виконання рухової дії є комплексне оцінювання знань, техніки виконання (за сприятливих для учня умов) та нормативного показника Специфікою у виставленні оцінки за 12-бальною системою є те, що за показником навчального нормативу визначають рівень компетентності, а потім за технічними показниками виконання рухової дії та теоретичними знаннями виставляють остаточну оцінку в балах. Якщо рухова дія не має нормативного показника, рівень компетентності визначається за структурою техніки виконання та остаточне оцінювання в балах здійснюється за показниками теоретичних знань Оцінювання 6 вправ комплексного тесту відбувається, навпаки, за сумою балів. За кращий показник учень отримує 2 бали, за гірший — 1 бал. Ще нижчий показник не враховується. Таким чином, максимально учень набирає 12 балів. Після виставлення певної кількості балів установлюється рівень компетентності учня (від початкового до високого) у його фізичній підготовленості.

Умовна сітка розподілу навчальних годин за темами та елементами програмного матеріалу

Теми та елементи

Класи

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Інваріантна складова

1

Теоретико-методичні знання

На всіх уроках

2

Рухливі та народні ігри, забави

20

10

5*

3

Гімнастика

16

16

16

16

12

8*

8*

8*

8*

10

10*

4

Основні поняття та елементи спортивних ігор.

Спортивні ігри (баскетбол, гандбол, волейбол, інші за вибором)

Футбол

12

34

18

34

20

34

24

34

26*

34

31

34

33

34

24*

34

21*

34

12*

34

12*

34

5

Легка атлетика

6

6

6

6

8

7*

7*

16

16

16

12*

6

Плавання

2

6

4*

4*

7

Кросова та лижна (ковзанярська) підготовка

5

4*

6

6

4*

4*

5

4*

4*

8

Туризм

2

4

4

4

4

6

9

Атлетизм, загальна і спеціальна фізична підготовка

10

12

11

Професійно-прикладна фізична підготовка

4

6

12

Вправи комплексного тесту оцінки стану фізичної підготовленості

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

Примітка: теми та елементи, які включені до розділу обов’язкового повторення і потребують закріплення, позначені значком *.

Типові навчальні плани включають інваріантну частину, сформовану на державному рівні, спільно для усіх загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від підпорядкування і форм власності, та варіативну частину, у якій передбаченні додаткові години на предмети інваріантної частини. Повноцінність загальної середньої освіти забезпечується реалізацією як інваріантної так і варіативної частин навчального плану.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Всесвітня історія. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 10–11 класи. Рівень стандарту

  Документ
  Основні цінності та здобутки індустріальної цивілізації .Періодизація світового розвитку. Людство у 1900- 1939 рр. ХХ ст. Демографічний портрет. Завершення формування націй.
 2. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів правознавство 10 клас (1)

  Документ
  Демократизація суспільних відносин сприяє підвищенню активності особи як суб’єкта цих відносин, а тому й вимагає глибокого розуміння нею процесів, що відбуваються у суспільстві, їх сутності, особливостей організації, функціонування та керування ними.
 3. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів правознавство 10 клас (2)

  Документ
  Демократизація суспільних відносин сприяє підвищенню активності особи як суб’єкта цих відносин, а тому й вимагає глибокого розуміння нею процесів, що відбуваються у суспільстві, їх сутності, особливостей організації, функціонування та керування ними.
 4. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 5-9 класи

  Документ
  Програму розроблено на підставі Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти (Постанова Кабінету Міністрів України № 1392 від 23.11.
 5. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Українська мова 5-9 (4)

  Документ
  навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України для використання в основній і старшій школі у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням українською мовою

Другие похожие документы..