Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
рассмотрела в судебном заседании от 1 февраля 2011 года кассационную жалобу осужденного Адомайтиса СИ., адвоката Першина А.Е., адвоката Анянова А.Е.,...полностью>>
'Документ'
По поводу института возложения исполнения обязанностей в Трудовом кодексе Российской Федерации фактически не сказано ни слова. В вышеуказанном нормат...полностью>>
'Учебно-методический комплекс'
Системы и закономерности их функционирования и развития. Переходные процессы. Принцип обратной связи. Методы и модели теории систем. Управляемость, д...полностью>>
'Доклад'
Лицензия: Серия А № 232082 Регистрационный № 65 от 14 марта 2007 г. Свидетельство о государственной аккредитации: Серия АА 021278 Регистрационный № 10...полностью>>

Програма вступного інструктажу з охорони праці для працівників 42 Програма вступного інструктажу для учнів 46 (2)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ПОЛОЖЕННЯ

про службу охорони праці

1. Загальні положення

1.1. Положення про службу охорони праці в закладі відпрацьовано на підставі статті 13 Закону України „Про охорону праці” і Типового положення „Про службу охорони праці”.

1.2. Служба охорони праці вирішує завдання:

а) забезпечення безпеки навчального процесу, навчального обладнання, безпечної і надійної експлуатації будівлі школи;

б) професійної підготовки і підвищення кваліфікації працівників з питань охорони праці, пропаганди безпечних методів праці,

в) вибору оптимальних режимів праці і відпочинку працюючих,

г) професійного добору виконавців для визначених видів робіт,

д) забезпечення працюючих засобами індивідуального та колективного захисту.

1.3. Служба охорони праці входить до структури школи як основна технічна служба і підпорядкується безпосередньо директору школи.

1.4. Служба охорони праці складається зі посадових осіб, які поєднують роботу з охорони праці зі основними посадовими обов’язками. Наказом директора призначається особа, яка відповідає за організацію роботи по рішенню питань охорони праці. Для рішення конкретних питань з охороні праці призначається комісія з охороні праці. Служба з охорони праці у своєї діяльності керується законодавством про працю, нормативними актами з охорони праці і Положенням про службу охорони праці.

1.5. Служба охорони праці має право видавати керівникам структурних підрозділів обов’язкові для виконання приписи щодо усунення наявних недоліків.

1.6. Припис Служби охорони праці може скасувати тільки директор закладу.

2. Служба охорони праці школи

2.1. У закладі служба охорони праці складається з особи, яка відповідає за організацію питань з охорони праці та членів комісії з організації охорони праці, яки відповідають за рішення конкретних питань з охорони праці. Ці посадові особи повинні мати вищу освіту, пройти навчання і перевірку знань з питань охорони праці у встановленому законодавством порядку.

2.2. Служба охорони праці виконує такі функції:

2.2.1. Опрацьовує ефективну цілісну систему управління охороною праці, сприяє удосконаленню діяльності у цьому напрямку кожного структурного підрозділу кожної посадової особи.

2.2.2. Проводить оперативно методичне керівництво роботою з охорони праці.

2.2.3. Складає разом зі структурними підрозділами школи комплексні заходи щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці, а також розділ „Охорона праці” у колективному договорі.

2.2.4. Проводить для працівників ввідний інструктаж з питань охорони праці.

2.2.5. Організує:

а) забезпечення працюючих правилами, стандартами, нормами положеннями, інструкціями та іншими нормативними актами з охорони праці;

б) паспортизацію кабінетів, особливо з підвищеною небезпекою, щодо відповідності їх вимогам охорони праці;

в) облік, аналіз нещасних випадків, професійних захворювань, а також шкоди від цих подій;

г) підготовку статистичних звітів закладу з питань охорони праці;

д) розробку перспективних та поточних планів роботи закладу щодо створення безпечних та нешкідливих умов праці.

е) обручення та перевірку знань працівників з питань охорони паці.

2.2.6. Бере участь у:

а) розслідуванні нещасних випадків та аварій;

б) роботі комісії по перевірки знань працівників з питань охорони праці;

г) роботі комісії по загальним періодичним оглядам технічного стану будівлі школи;

д) розробці положень, інструкції, інших нормативних актів про охорону праці, що діють у межах школи;

е) роботі постійно діючої комісії питань атестації робочих місць за умовами праці.

2.2.7. Розглядає листи, заяви, скарги працюючих з питань охорони праці.

2.2.8 Надає методичну допомогу керівникам структурних підрозділів школи у розроблені заходів з питань охорони праці.

2.2.9. Готує проекти наказів та розпоряджень з питань охорони праці, загальних для всього школи.

2.2.10. Розглядає факти наявності ситуацій, небезпечних для життя чи здоров’я працівників або учнів, у випадку відмовлення дорученої їм роботи.

2.2.11 Контролює:

а) дотримання чинного законодавства, міжгалузевих, галузевих та інших нормативних актів, виконання працівниками посадових інструкцій з питань охорони праці;

б) виконання приписів Держнагляду;

в) відповідність нормативним актам про охорону праці обладнання, що знаходиться на балансі закладу, засобів протиаварійного, колективного та індивідуального захисту працюючих.

г) своєчасне проведення навчання та інструктажів працюючих, атестації та переатестації з питань охорони праці посадових осіб та осіб, які виконують роботи з підвищеною небезпекою , а також дотримання вимог небезпеки при виконанні цих робіт;

д) забезпечення працівників певних категорій спецодягом та іншими засобами індивідуального захисту, санітарно - побутовими приміщеннями, надання працівникам передбачених законодавством пільг і компенсацій, пов’язаних з важкими та шкідливими умовами праці;

е) використання праці неповнолітніх, жінок та інвалідів згідно з діючим законодавством;

є) проходження попереднього і періодичних медичних оглядів працівників згідно до статті 17 Закону України „Про охорону праці”;

ж) виконання заходів, наказів, розпоряджень з питань охорони праці, а також заходів до усунення причин аварій, які визначені і в актах розслідування.

2.3. Робітники служби охорони праці має право:

2.3.1. Особа, яка відповідає за організацію роботи з охорони праці, представляти школу в державних та громадських установах при розгляді питань охорони праці.

2.3.2. Безперешкодно в будь-який час відвідувати структурні підрозділи закладу, зупиняти навчально - виховний процес і роботу технічного персоналу у разі порушень, яки створюють загрозу життю або здоров’ю працюючих; Одержувати від посадових осіб необхідні відомості, документи і пояснення (письмово чи усно) з питань охорони праці.

2.3.3. Перевіряти стан безпеки, гігієни праці на робочих місцях, видавати керівнику перевіреного підрозділу обов’язковий до виконання припис за формою згідно з додатком №1.

2.3.4 Вимагати від посадових осіб відсторонення від роботи працівників, які не пройшли медичного огляду, навчання, інструктажу, перевірки знань з охорони праці, не мають допуску до відповідних робіт або порушають нормативні акти про охорону праці.

2.3.5 Надсилати директору школи подання про притягнення до відповідальності працівників, які порушають вимоги щодо охорони праці.

2.4. Відповідальність робітників служби охорони праці.

Несуть персональну відповідальність за:

а) невідповідність прийнятих ним рішень вимогам діючого законодавства з охорони праці;

б) невиконання своїх функціональних обов’язків, передбачених цим Положенням та посадовими інструкціями,

в) недостовірність та несвоєчасність підготовки статистичних звітів з охорони праці;

г) низьку якість проведеного ним розслідування нещасних випадків у закладу.

Розробив

особа , відповідальна за ОП

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА №

ПОЛОЖЕННЯ

Про навчання з питань

охорони праці

ОДЕСА 200

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом директора №_____

Від „____”_________ 20 р.

ПОЛОЖЕННЯ

Про навчання з питань

охорони праці

1. Загальні положення.

1.1. Положення про навчання з питань охорони праці спрямовано на реалізацію в закладі системи безперервного навчання з питань охорони праці, яке проводиться з працівниками в процесі трудової діяльності, а також з учнями закладу.

1.2. Положення встановлює порядок і види навчання, а також форми перевірки знань з питань охорони праці працівників всіх категорій та учнів закладу.

1.3. Вимоги цього положення є обов’язковими для виконання усіма працівниками та учнями закладу.

1.4. Особи, які суміщають професії, проходять навчання та інструктажі з охорони праці як з їх основних професій, так і з професій за сумісництвом.

1.5. Працівники закладу при прийнятті на роботу і періодично в процесі роботи, а учні під час навчально-виховного процесу повинні проходити навчання і перевірку знань згідно з вимогами цього положення. Допуск до роботи (виконання навчально-практичних завдань) без навчання і перевірки знань охорони праці забороняється.

1.6. Перевірка знань працівників з питань охорони праці проводиться за тими нормативними актами про охорону праці, додержання яких входить до їх службових обов’язків.

1.7. Формою перевірки знань з охорони праці працівників є іспит , який проводиться за екзаменаційними білетами у вигляді усного опитування. Результати перевірки знань працівників з питань охорони праці оформляються протоколом (додаток №1).

1.8 При незадовільних результатах перевірки знань з питань охорони праці

працівник на протязі одного місяця повинен пройти повторне навчання та перевірку знань.

1.9. Загальна відповідальність за організацію і здійснення навчання та перевірки знань працівників з питань охорони праці покладається, згідно з вимогами Типового положення, на директора закладу, а в підрозділах - на заступників директора. Контроль за проведенням навчання та перевіркою знань працівників з питань охорони праці покладеться на особу, яка відповідає за організацію роботи з охорони праці

2.Навчання з питань охорони праці

при прийнятті на роботу і в процесі роботи

2.1. Навчання і перевірка знань з питань охорони праці працівників.

2.1.1.Організацію навчання та перевірку знань з питань охорони праці працівників здійснює особа, яка відповідає за організацію роботи з охороні праці.

2.1.2.Періодичність перевірки знань працівників, робота яких з підвищеною небезпекою проводиться перед початком роботи і періодично 1 раз на рік.

2.1.3. Для інших робіт підготовка, перепідготовка робітників за професіями здійснюється в учбовому закладі. При цьому дисципліна загального курсу “Охорона праці” вивчається в об’ємі не менш 20 годин.

2.1.4. На підприємстві наказом директора створюється постійно діюча комісія. Головою комісії призначається директор, а членами комісії є заступник директора, на якого покладається організація роботи з охорони праці у школі, заступник директора з АГР ( не менш 3-х осіб, яки пройшли навчання в НПЗ та перевірку знань комісією за участю представника Держнаглядохоронпраці ) .

2.1.5. Перед перевіркою знань працівників з питань охорони праці в закладі організовуються заняття . Програма навчання з питань охорони праці дивитися у додатку 2 до цього положення.

2.2. Навчання і перевірка знань охорони праці посадових осіб і спеціалістів

2.2.1. Проходити попереднє і періодичне навчання та перевірку знань з питань охорони праці повинні:

- директор закладу,

- заступник директора, якому доручено організація роботи з охорони праці,

- заступник директора з АГР.

2.2.2. Навчання і перевірка знань з питань охорони праці цих осіб проводиться в навчальних закладах, які отримали дозвіл Держнаглядохоронпраці на проведення цієї роботи.

2.2.3. В окремих випадках, за погодженням з Держнаглядохоронпраці, навчання посадових осіб і спеціалістів може здійснюватися у порядку самостійного навчання за тематичними планами і програмою (додаток 2), затвердженою директором закладу. Перевірка знань проводиться комісією відповідного вищестоящого органу, до складу комісії повинен входити представник Держнаглядохоронпраці

2.2.4. Інші посадови особі, що не входять до списку посадових осіб (див. пункт. 2.2.1) і робітники, що не входять до списку осіб, які зайняті на роботах з підвищеною небезпекою (див. пункт 2.1.2) проходять навчання і перевірку знань з питань охорони праці стосовно робіт, що входять до їх функціональних обов’язків, до початку роботи і періодично 1 раз на 3 роки безпосередньо у закладі. Перевірку знань проводить комісія школи по перевірки знань з питань охорони праці.

2.2.5. Посадові особи, які при перевірки знань виявили незадовільні знання, повинні протягом одного місяця пройти повторне навчання та перевірку знань з питань охорони праці.

2.2.6. Позачергове навчання та перевірка знань посадових осіб спеціалістів з охорони праці проводяться:

- при введенні в дію нових або переглянутих нормативних документів про охорону праці,

- при введенні в експлуатацію нового устаткування,

- при переведенні працівника на іншу роботу або призначення його на нову посаду, що потребує додаткових знань з питань охорони праці,

- на вимогу працівника органу державного нагляду за охороною праці.

3. Вивчення питань з охороні праці в закладі

3.1. У закладі передбачено навчальними планами вивчення питань охорони праці.

3.2. Зміст і обсяги навчання з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладі регламентуються програмами, яки складаються на підставі типових програм.

3.3. Обсяг і зміст навчання та форми перевірки знань з питань охорони життя, здоров’я та безпеки в закладі навчальними планами, які складаються на підставі типових планів.

3.4. Облік виконання планів навчання учнів з питань охорони праці ведеться в журналі виконання педагогічних навантажень відповідно до встановлених Міносвіти вимог.

4. Інструктажі з питань охорони праці

4.1. Види інструктажів

За характером і часом проведення інструктажі з питань охорони праці поділяються на вступний, первинний, повторний, позаплановий та цільовий.

4.1.1. Вступний інструктаж

Проводиться :

 • з усіма працівниками, які приймаються на постійну або тимчасову роботу, незалежно від їх освіти, стажу роботи та посади;

 • з працівниками інших організацій, які прибули до закладу і беруть

 • безпосередню участь в навчальному процесі або виконують другу роботу;

 • зі учнями, які прибули до закладу для проходження викладацької

 • практиці;

 • з усіма учнями при зарахуванні до закладу.

4.1.2. Первинний інструктаж:

Проводиться до початку роботи безпосередньо на робочому місці з працівником:

 • новоприйнятим (постійно чи тимчасово) на роботу,

 • який переводиться з одної роботи на другу,

 • який буде виконувати для нього нову роботу,

 • з учнями на початку занять фізичної культури і спорту.

 • на початку вивчення кожного нового предмета навчального плану - із загальних вимог безпеки, пов’язаних з тематикою і особливостями проведення цих занять.

4.1.3. Повторний інструктаж

Проводиться с працівниками на робочому місці в терміни:

 • на роботах із підвищеною небезпекою - 1 раз на 3 місяці;

 • для решти робіт - 1 раз на 6 місяців.

4.1.4. Позаплановий інструктаж

Проводиться:

 • при введенні у дію нових або переглянутих нормативних актів про

 • охорону праці, а також при внесенні змін та доповнень до них;

 • при порушенні працівниками вимог нормативних актів про охорону

 • праці, що можуть привести до нещасних випадків чи аварійної

 • ситуації;

 • при виявленні особами, що здійснюють державний нагляд і контроль

 • за охороною праці, незнання вимог безпеки стосовно робіт, що

 • виконуються працівником;

 • при перерві робіт більш чім на 30 днів для робіт з підвищеною

 • небезпекою і 60 днів - для решти робіт;

  • з учнями - в кабінетах лабораторіях при порушенні нормативних актів про охорону праці, що можуть привести до аварій чи травм.

4.1.5. Цільовий інструктаж

Проводиться с працівниками:

 • при виконанні робіт, не передбачених трудовою угодою;

 • при ліквідації аварій, стихійного лиха;

 • з учнями в разі організації масових заходів (екскурсії, походи, спортивні заходи тощо ).

4.2. Порядок проведення інструктажів

4.2.1. Усі працівники, які приймаються на постійну чи тимчасову і при подальшій роботі, повинні проходити у закладі навчання в формі інструктажів з питань охорони праці, подання першої допомоги потерпілим от нещасних випадків, а також с правил поведінки при виникненні пожеж чи других аварійних ситуацій.

4.2.2. Вступний інструктаж проводиться спеціалістом з охорони праці по програмі вступного інструктажу.

Запис про проведення вступного інструктажу робиться в журналі реєстрації вступного інструктажу, який зберігається спеціалістом з охорони праці .

4.2.3. Первинний інструктаж проводиться індивідуально або з групою осіб одного фаху за діючими у закладі інструкціями з охорони праці відповідно до виконуваних робіт, а також з урахуванням вимог програми первинного інструктажу.

4.2.4. Повторний інструктаж проводиться індивідуально з окремим працівником або з групою працівників, які виконують однотипні роботи, за обсягом і змістом переліку питань первинного інструктажу.

4.2.5. Позаплановий інструктаж проводиться індивідуально з окремим працівником або з групою працівників одного фаху. Обсяг і зміст позапланового інструктажу визначається в кожному окремому випадку залежно від причин і обставин, що спричинили потребу його проведення.

4.2.6. Цільовий інструктаж проводиться індивідуально з окремим або з групою працівників. Осяг і зміст цільового інструктажу визначаються залежно від виду робіт, що ними виконуватимуться.

4.2.7. Первинний, повторний, позаплановий і цільовий інструктажі проводить безпосередній керівник робіт (заступники директору) і закінчує їх усним опитуванням .

4.2.8. При незадовільних результатах перевірки знань після первинного, повторного чи позапланового інструктажів для працівника протягом 10 днів додатково проводяться інструктаж і перевірка знань. При незадовільних результатах і повторної перевірки знань питання щодо працевлаштування працівника вирішується згідно з чинним законодавством.

При незадовільних результатах перевірки знань після цільового інструктажу допуск до виконання робіт заборонено.

4.2.9. Про проведення цих інструктажів та про допуск до роботи вноситься запис до журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці. При цьому обов’язкові підписи як того, кого інструктували, так і того, хто інструктував. Сторінки журналу реєстрації інструктажів повинні бути пронумеровані, журнали прошнуровані і скріплені печаткою.

4.3 Порядок проведення інструктажів з безпеки життєдіяльності з учнями

4.3.1. Вступний інструктаж проводиться на початку занять, інструктаж проводить спеціаліст з охорони праці, або класний керівник по програмі вступного інструктажу.

Запис про проведення інструктажу робиться на окремій сторінки класного журналу.

4.3.2. Первинний інструктаж з безпеки життєдіяльності проводиться на початку навчального року перед початком занять у кожному кабінеті, перед початку зимових канікул, наприкінці навчального року перед початком літніх канікул.

Первинний інструктаж проводять учителі, класні керівники. Запис про проведення первинного інструктажу робиться в окремому журналі реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності, який зберігається в кожному кабінеті.

Учні, які інструктуються, розписуються в журналі, починаючи з 9-го класу.

Первинний інструктаж з безпеки життєдіяльності також проводиться перед виконанням кожного завдання, пов’язаного з використанням різних матеріалів, інструментів, приладів, на початку уроку, заняття, лабораторної, практичної роботи тощо.

Первинний інструктаж, якій проводиться перед початком кожного практичного заняття (практичної, лабораторної роботи тощо), реєструється в журналі обліку навчальних занять, виробничого навчання на сторінці предмета в розділі про запис змісту уроку, заняття. Учні, які інструктуються, не розписуються про такий інструктаж.

4.3.3. Позаплановий інструктаж з учнями проводиться у разі порушення ними вимог безпеки підчас навчального процесу, при зміні умов виконання лабораторних робіт, передбачених навчальними планами.

Реєстрація позапланового інструктажу проводиться в журналі реєстрації інструктажів.

4.3.4. Цільовий інструктаж проводиться з учнями в азі організації поза навчальних заходів (олімпіади,турніри з предметів, екскурсії, туристичні походи, спортивні змагання тощо), під час проведення громадських, позанавчальних робіт (прибирання територій, приміщень, тощо). Реєстрація проведення цільового інструктажу здійснюється у журналі реєстрації інструктажів.

Розробив,

особа, відповідальна за ОП

Додаток 1

до положення “Про навчання з питань охорони праці”

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

Протокол №___Скачать документ

Похожие документы:

 1. Програма вступного інструктажу з охорони праці для працівників 42 Програма вступного інструктажу для учнів 46 (1)

  Документ
  Вище вказаної особі постійно вести нагляд за технічним станом будівлі, регулярно вести технічний журнал по обслуговуванню та поточному ремонту будівлі.
 2. Законодавство про працю встановлює високий рівень умов праці, всемірну охорону трудових прав працівників

  Закон
  Кодекс законів про працю України регулює трудові відносини всіх працівників, сприяючи зростанню продуктивності праці, поліпшенню якості роботи, підвищенню ефективності суспільного виробництва і піднесенню на цій основі матеріального
 3. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників

  Документ
  Розділ 1 "Професії керівників, професіоналів, фахівців та технічних службовців" Випуску 1 "Професій працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності" Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників є
 4. Охорона праці в галузі

  Конспект
  Конспект лекцій містить лекції з курсу «Охорона праці в галузі». Тематика лекцій відповідає робочій програмі курсу. Кожна лекція розкриває ряд важливих питань, необхідних для зсвоєння курсу та подається у зручній для студентів формі.
 5. Д. В. Зеркалов Безпека праці в медичних закладах

  Документ
  Безпека праці в медичних закладах Електронний ресурс : Довідковий посібник / Д. В. Зеркалов. – Електрон. дані. – К. : Основа. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM); 12 см.

Другие похожие документы..