Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Программа'
Рассмотрев проект областной целевой программы "Социальная поддержка инвалидов в Челябинской области" на 2011 - 2015 годы Правительство Челя...полностью>>
'Документ'
Сообщество стало на регулярной основе принимать четырехлетние программы научно-технического развития (Framework Programmes for Research and Technolog...полностью>>
'Доклад'
Качество жизни является широкой концепцией, касающейся уровня благосостояния в обществе. Эта концепция выходит за пределы подхода, связанного с услови...полностью>>
'Урок'
ОБОРУДОВАНИЕ: портреты писателей, выставка книг, грамзапись оперы Н.А. Римского- Корсакова «Сказка о царе Салтане», портрет композитора, сказочный цве...полностью>>

Дистанционных курсов на весенний семестр 2008/09 учебного года

Главная > Программа
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Аннотации

дистанционных курсов на весенний семестр 2008/09 учебного года

Программа:

«Культурное наследие и туризм»

Код курса: 06.2.04

Назва курса: Асновы музеязнаўства

Колькасць крэдытаў: 4 ( у т. л . 1 кр. – музейная практыка)

Працягласць курса: 18 тыдняў

Патрабаванні да ўдзельнікаў курса: агульная гуманітарная падрыхтоўка.

Мэта: вывучэнне асноўных катэгорый сучаснага музеязнаўства, вывучэнне сацыяльных функцый музеяў, форм і відаў музейной актыўнасці, фарміраванне навыкаў распрацоўкі концепцый новых музеяў і музейных экспазіцый.

Чакаемы вынік: авалоданне ведамі аб падмурках музеязнаўства, унутранай структуры і відах музейнай актыўнасці; навыкі праектнага падыхода і творчай распрацоўкі канцепцый будучых музеяў і экспазіцый.

Праграма курса ўключае наступныя тэмы:

 1. Прадмет i задачы курса “Асновы музеязнаўства». Крыніцы для навучання.

 2. Генезіс музея. Музей як сацыякультурны інстытут.

 3. Музеялогія як навуковая дысцыпліна.

 4. Навукова-фондавая работа музея.

 5. Экспазіцыйна-выставачная дзейнасць музея.

 6. Адукацыйная дзейнасць музея.

 7. Менеджмент і маркетынг у музейнай справе.

 8. Новая музеялогія.

 9. Музей і Інтернет.

Мова выкладання: беларуская і руская

Парадак працы па курсу:

Курс складаецца з дзесяці крокаў, пераход з аднаго на другі прывязаны да тыдняў.

Першы крок – прадстаўленне сябе і уласнай пазіцыі ў дачынені да жыцця і да курса зойме першы віленскі тыдзень.

Крокі другі–восьмы – праца з элементамі тэарэтычных ведаў – найбольш складаная частка курса. Вам будуць прапанаваны дзевяць тэмаў з тэорыі музеязнаўства. Па выніках працы з якімі ад Вас у сумме чакаецца напісанне шасці справаздачных работ.

Дзевяты крок – абмеркаванне тэматыкі абраных вамі творчых прац. Пасля яго мы дамаўляемся, што потым кожны працягне распацоўку праекта канцэпцыі ўласнага музея на маршы.

Чакаецца, што з кожнага кроку вы будзеце дабаўляць да абраных вамі асабістых праектных тэм нейкія асаблівасці таго ці іншага бакоў музейнай дзейнасці.

Таксама адбудзецца тры цьютарата (такая форма заняткаў, якая прадугледжвае індывідуальныя кансультацыі, няхай і ў электронным выглядзе).

Пры магчымасці асабістых сустрэч мы б маглі face-to-face адаладжваць нашу камунікацыю і настройкі курса. У сітуацыі дыстанса – паспрабую рабіць гэта праз формы, прапанаваныя абалонкаю, на якіх падчас асабістых сустрэч ці, магчыма, чатаў мы паспарбуем вызначыцца (сустрэча першая - №1), абмеркаваць, зацвердзіць (цьютарат №2) і прыняць (летняя сустрэча) выніковыя творчыя працы.

Дзесяты, апошні крок – абарона творчых прац, а таксама ваша ацэнка курса, падзядзенне агульных вынікаў.

Статус: абавязковы курс для бакалаўрскай праграмы “Культурная спадчына і турызм.

***

Course code: 06.2.07

Course name: Geography of International Tourism and Recreation

Number of credits: 3

Duration of the course: 14 weeks

Participation Prerequisites: Basic Knowledge of written and spoken English is required (not less than two years of studying in high school), certification by the course «Страноведение».

This course focuses on travel and tourism to examine the unique characteristics of the world regions, countries and other areas from a geographic perspective.

The goal of the course is to give the students knowledge to the distribution and utilization of nature and man-made tourism potential. Tourist flows and infrastructure supporting tourism will be analyzed too.

Expected Outcomes. By the end of this course, students will:

 • Demonstrate an understanding of selected characteristics of the travel and tourism industry from a geographical perspective;

 • Analyze global patterns of tourism and the factors that effect them;

 • Identify and explain resent trends in travel and tourism;

 • Analyze global tourist flows and explain the reasons of the observed patterns;

 • Classify different types of travel and tourism and explain reasons why people travel;

 • Identify and evaluate the natural recourses on which travel and tourism is based;

 • Know locations and profile of significant global tourist destinations and attractions;

 • Analyze the positive and negative impacts of tourism on people and the natural environment in selected destination regions;

 • Demonstrate an ability to collect, organize, analyze and syntheses tourism information from a wide variety of sources including statistics, videos, pictures, newspaper and magazine articles, books, maps and electronic sources, effectively;

 • Use geographic terms correctly in written and oral communication.

The course syllabus includes the following topics:

 1. Tourism of the world.

 2. Tourism in Western and Northern Europe.

 3. Tourism in Southern/ Mediterranean Europe.

 4. Tourism in Central Europe.

 5. Tourism in Russia and other CIS countries.

 6. Tourism in East, South-East and South Asia.

 7. Tourism in Australia, New Zealand and Oceania.

 8. Tourism in the Middle East and Africa.

 9. Tourism in North America.

 10. Tourism in the Caribbean, Central and South America.

Language of Instruction: English

Course Methodology:

The course is delivered in a distance format. All necessary teaching materials are placed in electronic versions in the educational system "Moodle". Students can also use literature, libraries, and Internet-resources accessible to them.

In case of occurrence of problems and/or questions, students can state them in an electronic form in course forums, or by e-mail.

Status: This course is obligatory for students of the Bachelor programme Cultural Heritage and Tourism.

***

Код курса: 06.2.08

Название курса: Экономика туризма

Количество кредитов: 3 кредита

Продолжительность курса: 15 недель

Требования для участия в курсе: Для записи на курс слушатели должны обладать навыками работы с компьютерными информационными технологиями в рамках базового общего среднего или среднего специального образования, знать современные тенденции и направления развития туризма, основные свойства туристического продукта и туристической услуги.

Перечень дисциплин, усвоение которых необходимо для изучения данного курса: менеджмент туризма, география туризма и страноведение, правовое обеспечение в туризме, маркетинг туризма, современные информационные технологии.

Цели курса: систематизировать и углубить знания слушателей в области базовых понятий экономики туризма; раскрыть сущность основных теоретических положений и категорий экономики туризма; ознакомить с современными тенденциями и прикладными аспектами, позволяющими расширить знания о роли туристической отрасли в экономике государств; сформировать у студентов умения и навыки работы со справочной и статистической информацией, публичной защиты мультимедийных компьютерных презентаций.

Ожидаемые результаты: После изучения курса слушатели овладеют необходимыми знаниями и практическими умениями в области экономики туризма (смогут определять место туризма в системе хозяйственного комплекса, определять привлекательность инвестиционных вложений и экономическую выгоду туризма, анализировать эффективность хозяйственной деятельности туристического предприятия), которые обеспечат требуемый уровень компетентности их использования в выбранной сфере деятельности.

Программа курса включает следующие темы:

 1. Сущность и экономическое содержание туризма

 2. Туризм как часть экономической системы страны. Влияние туризма на основные макроэкономические показатели

 3. Международный туризм как составная часть мировой экономики

 4. Туристический рынок как сфера проявления экономических отношений. Туристический рынок: сущность и функции

 5. Механизм функционирования и экономические закономерности туристического рынка

 6. Туристический комплекс – многоотраслевая функциональная подсистема национального хозяйства. Сектор транспортных перевозок

 7. Сегмент размещения и питания. Сегмент развлечений

 8. Организация хозяйственной деятельности в сфере туризма. Ценообразование на туристическом рынке.

 9. Организация хозяйственной деятельности и финансовых отношений в туризме

 10. Экономические показатели развития туризма и эффективности предприятий туристического комплекса

Язык преподавания: русский

Формат работы в курсе:

 • минимально ожидаемое от студента время, затрачиваемое на работу в курсе – 6 астрономических часов в неделю.

 • в ходе изучения курса слушателям будет предложено 3 задания для самопроверки, а также 4 задания, проверяемые преподавателем. Задания для самопроверки, как правило, будут предлагаться в форме теста, 4 других практических задания будут включать эссе, реферат, контрольную работу, мультимедийную компьютерную презентацию. Ответы на практические задания должны представлять не простой пересказ или копирование источника, а самостоятельный анализ проблемы и содержать собственные выводы автора.

 • срок выполнения заданий – срок, указанный в задании. Слушатели в течение 5 дней после получения ответа на задание будут получать комментарии преподавателя с рекомендациями и оценкой. Слушатели, не выполнившие своевременно задания, могут ликвидировать задолженность в установленный срок, о чем будет дополнительно сообщаться.

 • формы контакта со студентами – электронная почта.

знания и результаты работы студентов оцениваются в форме экзамена по накопительной модели оценки

Преподаватель выступает как посредник и помощник в освоении студентами материалов курса; непосредственно связаться с ним участники могут по электронной почте, а также с помощью иных интегрированных в курс средств коммуникации.

Статус: курс обязательный для бакалаврской программы «Культурное наследие и туризм».

***

Код курса: 06.2.10

Название курса: Маркетинг в туризме

Количество кредитов: 3 (120 часов)

Продолжительность курса: 14: 1 ориентационная неделя + 12 рабочих недель + 1 итоговая неделя

Требования для участия в курсе: желательно знакомство с основами маркетинга.

Цель: сформировать у студентов целостное представление о маркетинге и его особенностях в туризме с учетом современных тенденций.

Задачи курса:

 • ознакомить с общими положениями теории и методологии маркетинга применительно к туристской деятельности;

 • заложить основы маркетингового мышления;

 • развить базовые навыки принятия маркетинговых приемов и инструментов в туристском бизнесе;

 • дать представление о наиболее эффективных методах маркетингового планирования, сбора, анализа, интерпретации информации и формирования маркетинговой стратегии;

 • сформировать представление об особенностях продвижения туристской дестинации (национального туристского продукта).

Ожидаемые результаты: В результате изучения курса студенты должны обладать:

 • знаниями специфики методологии маркетинга в сфере туризма;

 • умениями анализировать конкретные ситуации и принимать оптимальные маркетинговые решения; проводить сегментацию потребителей и позиционирование туристского продукта;

 • навыками использования матричных инструментов для анализа сложившейся ситуации с целью формирования маркетинговой стратегии.

Программа курса включает следующие темы:

1.Сущность, содержание и основные понятия маркетинга в туризме.

2. Маркетинговые исследования и информационные системы.

3. Стратегический анализ и формирование маркетинговых стратегий в туризме.

4. Покупательское поведение в индустрии туризма и факторы, определяющие его

5. Сегментация, определение целевого сегмента и позиционирование.

6. Формирование маркетинговой стратегии.

7. Маркетинговая продуктовая стратегия

8. Маркетинговая сбытовая стратегия

9. Маркетинговая ценовая стратегия

10. Маркетинговая коммуникационная стратегия. Особенности комплекса маркетинговых коммуникаций.

11. Маркетинг дестинаций. Роль национальных администраций в продвижении туристского продукта.

12. Туристические выставки и ярмарки. Фирменный стиль туристского предприятия.

Язык преподавания: русский

Формат работы в курсе:

 1. Курс полностью проходит в онлайновом режиме в рамках специальной оболочки для дистанционного обучения.

 2. Минимально ожидаемое от студента время, затрачиваемое на работу в курсе – 5 часов в неделю.

 3. Предусмотрено 12 форм контроля знаний студентов, из них 6 тестов и 6 письменных заданий, носящих в значительной степени творческий характер (1 эссе, 1 рецензия, 3 аналитических задания (решение кейса), 1 творческая работа). Срок выполнения заданий – последний день рабочей недели либо иной срок, указанный в задании. Слушатели, не выполнившие своевременно задания, могут ликвидировать задолженность в установленный срок, о чем будет дополнительно сообщаться.

 4. Студенты в любое время могут обратиться со своими вопросами и проблемами к преподавателю в форуме либо по электронной почте.

 5. Структура курса – календарная.

Статус: курс обязательный для бакалаврской программы “Культурное наследие и туризм”.

***

Код курса: 06.3.02

Название курса: Историко-культурные регионы Беларуси: туристско-рекреационный потенциал

Количество кредитов: 5 кредитов (в т.ч. 2 кредита – курсовая работа для студентов заочной формы обучения).

Продолжительность курса:18 недель

Требования для участия в курсе: общая гуманитарная подготовка

Цель: дать представление о процессе формирования историко-культурных регионов; показать богатство и разнообразие этнокультурного наследия каждого из шести историко-культурных регионов Беларуси (Подвинья, Восточного и Западного Полесья, Поднепровья, Понемонья и Центральной Беларуси); выявить перспективы и проблемы туристского использования историко-культурных регионов Беларуси.

Ожидаемые результаты: В результате студенты должны знать этапы формирования историко-культурных регионов Беларуси; проводить сравнительный анализ регионов и определять своеобразие территорий по ряду признаков, оценивать туристский потенциал территории, выявлять проблемы и перспективы туристского развития территории.

Программа курса включает следующие темы:

 1. Формирование и эволюция историко-культурных регионов Беларуси

 2. Перспективные для развития туризма территории.

 3. Основные элементы комплекса традиционной белорусской культуры: перспективы туристского использования

 4. Туристский потенциал историко-культурных регионов Беларуси.

Язык преподавания: русский, белорусский

Формат работы в курсе:

Курс полностью проходит в онлайновом режиме в рамках специальной оболочки для дистанционного обучения. Минимально ожидаемое от студента время, затрачиваемое на работу в курсе, составит 4-5 часа в неделю. Предусмотрено 12 форм контроля знаний студентов, включая тесты, письменные задания, носящих в значительной степени творческий характер.

Статус: курс обязательный для бакалаврской программы “Культурное наследие и туризм”.

***

Код курса: 06.3.03

Название курса: Экскурсоведение

Количество кредитов: 5 кредитов

Продолжительность курса: 18 недель

Требования для участия в курсе: общая гуманитарная подготовка

Цель курса : дать теоретические знания по использованию экскурсионного метода познания, сформировать навыки подготовки экскурсии и техники ее проведения.

Задачи курса «Экскурсоведение» охватывают спектр знаний теории экскурсионной деятельности в процессе ее развития, специфику подготовки экскурсии, экскурсионного обслуживания различных групп экскурсантов с учетом их потребностей и запросов.

Ожидаемые результаты: В результате изучения курса студенты должны овладеть знаниями по теории и истории экскурсионного дела, освоить методику подготовки экскурсии и получить практические навыки по проведению экскурсии на маршруте.

Программа курса включает следующие темы:

1. Экскурсия, ее сущность. Функции, признаки, классификация экскурсий

2. Методика подготовки экскурсии. Этапы подготовки

3. Экскурсионные объекты. Критерии оценки объектов

4.Структура экскурсии. Контрольный и индивидуальный текст. Методическая разработка экскурсии

5. Методика проведения экскурсии. Методические приемы показа и рассказа

6. Техника проведения экскурсии

7. Профессиональное мастерство экскурсовода. Культура речи

8. Дифференцированный подход к экскурсионному обслуживанию

9. Организация работы экскурсовода. Лицензирование

10. Экскурсионные ресурсы Республики Беларусь

Язык преподавания: русский

Формат работы в курсе:

Курс полностью проходит в онлайновом режиме в рамках специальной оболочки для дистанционного обучения. Студенты в любое время могут обратиться со своими вопросами и проблемами к преподавателю в форуме либо по электронной почте. Минимально ожидаемое от студента время, затрачиваемое на работу в курсе, составит 4-5 часа в неделю. Предусмотрено 16 форм контроля знаний студентов, из них 6 тестов и 10 – письменных заданий, носящих в значительной степени творческий характер.

Статус: курс обязательный для бакалаврской программы “Культурное наследие и туризм”.

***

Код курса: 06.3.04

Название курса: Феномен туризма в контексте современной социальной критической теории

Количество кредитов: 3 кредита

Продолжительность курса: 1 ориентационная неделя + 12 рабочих недель + 1 итоговая неделя

Требования для участия в курсе: Продвинутый уровень знания английского языка, интерес к современным социальным исследованиям.

Цели курса: ознакомление студентов с ключевыми концептами в области современных социальных и культурных исследований в области проблематики пространственной мобильности, туристических практик, а также социальных форм организации городского пространства как преимущественной локализации туристических индустрий; контекстуализация и проблематизация феномена туризма в исторических и социально-экономических рамках как специфически модерной культурной формы.

Ожидаемые результаты: Студенты приобретут навыки нахождения соответствия между доминирующими тенденциями в сфере туризма и более широкими тенденциями социальной динамики; выработают в себе более рефлексивную и концептуальную позицию в отношении различных проектов в сфере туризма, включая возможные собственные разработки; усвоят язык и концептуальный аппарат социальных подходов к туристическим практикам и индустрии.

Программа курса включает следующие темы:

 1. Феномен мобильности как фундаментальная характеристика общества модерна и пост - модерна

 2. Туристические потоки и географическое неравномерное развитие

 3. Конкуренция и конкурентоспособность географических единиц

 4. Предпринимательство в городской экономике и исторические вариации ‘city making’

 5. Туризм и социальное значение архитектурного наследия

 6. Туризм и проблема культурной аутентичности

 7. Туризм и культурные / спортивные «мега-события»

 8. Туризм и тенденции европеизации

Язык преподавания: русский

Формат работы в курсе:

 • минимально ожидаемое от студента время, затрачиваемое на работу в курсе – 30 академических часов в месяц.

 • слушателям будет предложено 6 заданий в виде творческих письменных работ (одна из них итоговая) и 6 заданий на самопроверку. Срок выполнения заданий – воскресенье каждой недели.

 • формы контакта со студентами – сами задания, обсуждения на форуме, по e-mail, skype.

 • итоговая оценка за курс выставляется как средний результат по итогам изучения всех тем (50% итоговой оценки), а также итогового экзамена (50% итоговой оценки).

Статус: курс по выбору для бакалаврской программы “Культурное наследие и туризм”.

***

Код курса 06.3.06

Название курса: Психология делового общения и ораторское искусство.

Количество кредитов 4

Продолжительность курса 18 недель

Требования для участия в курсе: Обладать достаточным уровнем общей гуманитарной подготовки. Иметь представление о базовых категориях общей психологии, владеть навыками интроспекции и рефлексии, или быть положительно настроенным к опыту познания самого себя.

Цель: Изучение психологических составляющих процесса успешного делового общения и ораторского искусства.

Задачи: К числу основных задач относится формирование следующих знаний и умений:

Знания:

 • Знание основных составляющих коммуникативной компетентности специалиста.

 • Знание технологий рационального поведения в конфликте.

 • Знание закономерностей организации публичных выступлений и ораторского мастерства.

Умения:

 • Сформировать навыки проведения эффективных презентаций и результативных деловых переговоров с партнерами по общению.

 • Актуализировать уже имеющийся опыт делового общения  и обогащение его профессиональными навыками.

Ожидаемые результаты:

 • Анализировать свою профессиональную деятельность с точки зрения основных коммуникативных компетенций и оценивать уровень их сформированности.

 • Владеть приемами организации эффективных бизнес-коммуникаций и быть более результативными в деловом общении.

 • Владеть приемами предупреждения конфликтного взаимодействия и техниками разрешения конфликтов.

Программа курса включает следующие темы:

1.Введение в психологию делового общения и ораторского мастерства.

2. Общение как процесс установления контакта и обмена информацией.

3. Средства общения: вербальные и невербальные.

4. Причины возникновения и способы преодоления конфликтного взаимодействия в ситуации делового общения.

5. Основные закономерности организации успешного делового общения.

6.Ораторское мастерство как одна из составляющих успешного делового общения.

7. Презентация. Этапы подготовки.

Язык преподавания: русский

Формат работы в курсе: Курс проходит в онлайновом режиме в рамках специальной системы дистанционного обучения. Курс рассчитан на 18 недель, из которых первая неделя отводится на проведение ориентации, 16 рабочих недель и последняя итоговая неделя. Минимально ожидаемое от студента время, затрачиваемое на работу в курсе, составит 4-5 часов в неделю. Предусмотрено 16 заданий, из них 8 – для самопроверки (тесты) и 8 – задания, проверяемые преподавателем.

Статус: курс обязательный для программы «Культурное наследие и туризм».

***

Код курса: 06.3.09

Название курса: Туроперейтинг

Количество кредитов: 3

Продолжительность курса: 14 недель

Требования для участия в курсе: знание основ туризмологии. Курс основывается на знаниях, полученных студентами в рамках дисциплины «Введение в туризмологию и рекреацию».

Цели курса: изучить особенности основных направлений работы современного туроператора, его взаимоотношений с поставщиками туристских услуг, органами государства, турагентами, туристами; сформировать у студентов теоретические знания и практические навыки по разработке туристского продукта.

Задачи: изучение теоретической базы туроперейтинга; приобретение умения анализировать внешнюю и внутреннюю среду туристского предприятия; изучение особенностей работы с туристами; приобретение навыков разработки нового туристского продукта.

Ожидаемые результаты: (знания и навыки, др. результаты, которые слушатели должны приобрести в результате изучения курса): В результате изучения курса студенты должны быть способны: четко представлять себе основные принципы организации главных направлений работы туроператора, основных стадий процесса туроперейтинга; уметь применить полученные теоретические знания на практике; разработать и создать свой собственный туристский продукт.

Программа курса включает следующие темы:

1. Ориентация. Ознакомление с программой курса, знакомство с преподавателем и участниками курса.

2. Основные понятия, сущность и содержание туроперейтинга.

3. Тур – основной продукт деятельности туристского предприятия.

4. Основные функции туроперейтинга.

5. Планирование туров. 1-й этап (стадия исследования и анализа).

6. 2-й этап. Формирование комплекса услуг.

7. 3-й этап. Организация мероприятий сбыта.

8. Организация туров. 1-й этап.

9. Вторая стадия организации туров. Прямые продажи (на тему отведены 2 недели)

10. 3-й этап организации туров. Обслуживание туристов в туристской поездке.

11. Стадия контроля.

12. Новые технологии, применяемые в туроперейтинге.

13. Подведение итогов курса.

Язык преподавания: русский

Формат работы в курсе:

- минимально ожидаемое от студента время, затрачиваемое на работу в курсе (в неделю/месяц/др.)

- тесты, реферат, практические задания, итоговый проект тура.

- очный,e-mail, icq, skype.

- др. информация, дающая потенциальному слушателю представление о фактической организации работы в данном дистанционном курсе, ее объеме и интенсивности.

Статус: курс обязательный для бакалаврской программы «Культурное наследие и туризм».Скачать документ

Похожие документы:

 1. Программа курса включает следующие темы: Псіхалогія творчасці пісьменніка (чаму мы пішам, для каго мы пішам). Паняцце тэксту І творчага прадукту

  Программа курса
  разабрацца з ключавымі паняццямі курсу: "тэкст", "стыль", "норма", "твор", "літаратурная апрацоўка", "рэдагаванне" і інш.
 2. Отчет о результатах самообследования математического факультета по состоянию на 01. 06. 2008 года

  Публичный отчет
  5.5 Результаты опросов общественного мнения студентов, преподавателей, потенциальных работодателей о качестве предоставляемых образовательных услуг, организации учебного процесса,
 3. Стратегический план развития Университета международного бизнеса на 2007-2010 годы

  Документ
  Стратегическое планирование призвано обеспечить необходимый экономический рост и желаемый уровень развития Университета международного бизнеса на предстоящий и долгосрочный период.
 4. Отчет о результатах самообследования основных видов деятельности института за период 2004 2009 годы

  Публичный отчет
  В соответствии с графиком Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки в апреле 2009 года Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Московский социально-экономический институт»
 5. Отчет о результатах самообследования за период с 2004 по 2008 гг

  Публичный отчет
  В соответствии с приказом ректора СПбГУЭФ №324-1 от 15.09.2008 комиссия в составе: председателя, ректора университета И.А. Максимцева, членов комиссии Егоровой И.

Другие похожие документы..