Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Опубліковано: Черномаз П. Харківська географічна школа: особистості, ідеї, відкриття   Історія української географії. Всеукраїнський науково-теоретичн...полностью>>
'Документ'
В российской исторической науке в целом период правления царя Федора Ивановича, последнего представителя ди­настии москов­ских князей и законного сын...полностью>>
'Документ'
Шановний Кандидате, ми дякуємо Вам за інтерес та бажання навчатись на Програмі МВА Міжнародного інституту бізнес-освіти КНЕУ ім. Вадима Гетьмана в 20...полностью>>
'Документ'
Всеволодович Мономах 11 5–113  Мстислав Владимирович Великий 113 –1139  Ярополк Владимирович 1139  Вячеслав Владимирович 1139–114  Всеволод Ольгович Ч...полностью>>

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни інститут інноваційних технологій І змісту освіти (2)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І ЗМІСТУ ОСВІТИ

03035, м.Київ, вул. Урицького, 36, тел.: (044) 248-91-14, 245-41-92, факс: (044) 248-91-14, institut@iitzo.gov.ua


Від 29.12.2011 №­­­­ 1.4/18-4193

 

Головам обласних (міських)

Рад директорів, керівникам вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації

Про інноваційну діяльність ВНЗ І-ІІ р.а. за 2010-2011 навчальний рік

Інформаційно-методичний лист

Сучасні вимоги щодо рівня професійної підготовки фахівців вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації на перший план висувають потреби формування творчої, активної, відповідальної і самостійної особистості майбутнього спеціаліста.

Це дає можливість критично переосмислити традиційні форми та методи навчання і постійно знаходитись у пошуку інноваційних педагогічних технологій, які спонукали б до активізації навчального процесу.

Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти постійно вивчаються матеріали щодо запровадження інноваційних технологій навчання у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації. Кращий педагогічний досвід формується в бюлетень і розповсюджується серед навчальних закладів.

У вищих навчальних закладах І-ІІ р.а. запроваджуються сучасні освітні технології: модульно-рейтингова технологія організації навчального процесу, технології проектів, інформаційно-телекомунікаційні, портфоліо, елементи дистанційного навчання, особистісно-орієнтовне навчання рейтингова система оцінювання досягнень студента, викладача тощо.

Значна робота з узагальнення та розповсюдження педагогічного досвіду проводиться радою директорів Дніпропетровської області. Ними видано збірник «Впровадження інноваційних педагогічних технологій як складова розвитку вищої освіти в сучасних умовах», в який увійшли найкращі методики вищих навчальних закладів І-ІІ р.а. усіх регіонів Дніпропетровської області.

Педагогічні колективи цих навчальних закладів намагаються змінити підходити у навчанні, впроваджуючи методи навчання через діяльність (рольові ігри, ситуативні задачі, креативні завдання, інтерактивні методи навчання тощо). Так, наприклад, у Дніпропетровських коледжах транспортно-економічному, технологій та дизайну, технікумі зварювання та електроніки ім. Є.О. Патона, найчастіше застосовуються інтегровані заняття, під час яких формуються особистісно-комунікаційні, професійні навички та творча свідомість студентів.

Викладачі вищих навчальних закладів Дніпродзержинського регіону на заняттях використовують мультимедійні технології, рольові ігри. Вагомий досвід накопичено також у навчальних закладах Північного регіону м. Кривого Рогу. Ефективні результати в навчанні дають проведення педагогічних та методичних нарад у формі презентацій, круглих столів, майстер-класів (відкриті виховні заходи та уроки педагогічної майстерності з використанням мультимедійних засобів), виставки-портфоліо методичних матеріалів.

Технології портфоліо (студента, викладача, мовне портфоліо (для оцінювання мовної компетентності студентів) запроваджені у Бродівському педагогічному коледжі, Вижницькому коледжі прикладного мистецтва.

Донецькою обласною радою директорів узагальнено педагогічний досвід вищих навчальних закладів І-ІІ р.а. області та оформлено інформаційний бюлетень. Значна кількість навчальних закладів в навчальному процесі використовують мультимедійні технології, впроваджують кредитно-модульну систему, модульно-рейтингове навчання, розробляють електронні посібники. Серед таких можна виділити Донецький політехнічний, Дзержинський гірничий, Лисичанський нафтохімічний, Макіївський металургійний технікуми, Горлівський машинобудівний, Маріупольський механіко- металургійний, Краматорський машинобудівний коледжи. При викладанні дисциплін спеціального циклу викладачі практикують впровадження елементів мультимедійного навчання з використанням презентацій Microsoft PowerPoint.

Впровадження модульно-рейтингової системи в навчальних закладах вирішує не лише проблеми об’єктивності оцінювання знань та підвищення ефективності роботи викладацького складу, але й спонукає студентів до систематичної роботи, орієнтує їх на розкриття особистих здібностей.

Педагогічний колектив Індустріального технікуму Дон ДТУ працює над вирішенням таких проблем: вдосконалення модульно-рейтингової системи оцінки знань студентів, створення електронних навчально-методичних комплексів дисциплін, впровадження інформаційних технологій у навчальний процес (“Портфель студента”), комп’ютеризація навчального процесу.

Розробка електронних комплексів допомогла спрямувати методичну роботу в єдиному напрямку: всі методичні розробки виконуються за стандартом технікуму. Для проведення заліків за модулями, контрольних робіт, здачі екзаменів використовується комп’ютерне тестування. 3 усіх дисциплін розроблено в електронному вигляді завдання для виконання практичних, лабораторних робіт, які доступні студентам по локальній системі технікуму. Для повного забезпечення студентів інформаційним матеріалом проведено комп’ютеризацію бібліотеки, що автоматизує облік літератури, спрощує доступ студентів та викладачів до каталогу та підручників.

Також останнім часом викладачами вищих навчальних закладів І-ІІ р.а. значна увага приділяється розробці комп'ютерних підручників (посібників), україномовних термінологічних словників (в електронному вигляді), роботу над якими можна розглядати як спробу зробити серйозний крок на шляху до вирішення проблеми створення підручників (посібників) нового покоління. Це дає можливість посилення мотивації навчання, заощадження часу викладача і студента. Організація процесу навчання стає більш творчою для викладача і студента.

Викладачами української мови (за професійним спрямуванням), які цього року стали переможцями Всеукраїнського конкурсу «Кращий викладач української мови», розроблені україномовні термінологічні словники (також в електронному варіанті) для усіх напрямів підготовки в даних навчальних закладах: Калуський політехнічний коледж, Миколаївський коледж культури і мистецтв, Луцький педагогічний коледж.

Значну роботу з вивчення та розповсюдження педагогічного досвіду здійснює методичне об’єднання викладачів суспільних дисциплін м. Києва (голова Перевозченко Л.П.). Кожного року проводиться конкурс методичних розробок «Педагогічна знахідка», на якому представлені кращі роботи викладачів суспільних дисциплін. В роботах узагальнені інтерактивні методи навчання (тренінгові технології, мозковий штурм, рольові ігри, дебати, дискусії), а також модульно-рейтингова технологія.

Особливої уваги надавалося використанню модульно-рейтингової технології навчання як системи комплексного контролю знань студентів, що підвищує мотивацію їх у навчанні, гласність результатів, змагальність і систему заохочень, в результаті чого підвищуються показники у навчанні.

Інтерактивні методи застосовуються на практичних та семінарських заняттях, під час проведення практик, науково-практичних конференцій.

Також в цьому напрямі успішно працюють викладачі Запорізького комерційного технікуму, Горлівського технікуму ДНУ, Брацлавського агроекономічного, Вінницького технічного, Могилів-Подільського медичного коледжів, значна кількість вищих навчальних закладів І-ІІ р.а. Луганщини, а також аграрної освіти. З метою вдосконалення навчально-виховного процесу на базі відділу педагогічного досвіду і творчості молоді Навчально-методичного центру аграрної освіти відбуваються майстер-класи, на яких кращі викладачі демонструють інтерактивні методики навчання і виховання: мозковий штурм, метод проектів, рольову гру, дебати та дискусії. В наслідок чого створено навчальний відеофільм «Майстер-класи з інтерактивних форм і методів навчання».

В тематиці науково-теоретичних семінарів, проведених обласними методичними об’єднаннями Луганської області, приділена увага вимогам до сучасного рівня майбутніх фахівців: «Підготовка майбутніх фахівців до професійної діяльності в умовах інноваційного освітнього простору», «Інтеграція навчальної, наукової та соціально-гуманітарної роботи у процесі викладання соціально-гуманітарних дисциплін як складова якісної підготовки майбутніх фахівців», «Сучасні інноваційно-інформаційні технології навчання», «Створення нових педагогічних технологій з метою підвищення ефективності навчального процесу», «Роль інформаційних технологій навчання у формуванні професійно-ділових якостей молодшого спеціаліста».

В результаті вивчення та узагальнення педагогічного досвіду роботи ВНЗ І-ІІ р.а. Луганської області за 2010-2011 роки радою директорів сформовано бюлетень педагогічного досвіду.

Усі наведені педагогічні методики активізують пізнавальну діяльність студентів, сприяють виробленню систематичності вивчення програмного матеріалу дисциплін, якісному виконанню самостійної роботи і курсового проекту, об’єктивності оцінювання знань і вмінь студентів. Впровадження інноваційних

технологій у навчальний процес значно підвищує якісні показники навчання у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації.

Всі матеріали про інноваційний педагогічний досвід, що надходять до Інституту інноваційних технологій і змісту освіти, вивчаються і аналізуються, розповсюджуються через навчально-методичний журнал «Освіта. Технікуми, коледжі» та Інформаційний бюлетень педагогічного досвіду вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, який формується щорічно та розміщується на сайті Інституту.

Заступник директора К.М. Левківський

Оніщенко М.І.

248-21-69Скачать документ

Похожие документы:

 1. Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни інститут інноваційних технологій І змісту освіти нака з

  Документ
  Відповідно до Законів України "Про інформацію", "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах", Указів Президента України від 31 липня 2 року № 928/2 "Про заходи щодо розвитку національної
 2. Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни інститут інноваційних технологій І змісту освіти наказ (2)

  Документ
  Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 02.02.2010 № 61 на базі Дитячого оздоровчо-екологічного центру Оболонського району м.Києва проводиться дослідно-екпериментальна робота за темою «Виховний простір позашкільного
 3. Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни „інститут інноваційних технологій І змісту освіти нака з

  Документ
  Відповідно до Конституції України та законів України „Про освіту”, „Про професійно-технічну освіту”, "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні", Положення про професійно-технічний навчальний заклад тощо держава
 4. Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни інститут інноваційних технологій І змісту освіти 03035, м. Київ, вул. Урицького, 36, тел.(044) 248-91-14

  Документ
  На виконання ухвали колегії Міністерства освіти і науки України від 29.06.06 протоко №8 /1-2 “Про концептуальні засади вивчення в загальноосвітніх навчальних закладах предметів духовного-морального спрямування”, наказу Міністерства
 5. Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни «інститут інноваційних технологій І змісту освіти» наказ (4)

  Документ
  Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки від 18.08.2010 № 826 «Про проведення дослідно-експериментальної роботи на базі навчально-виховного комплексу № 28 м.
 6. Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни «інститут інноваційних технологій І змісту освіти» наказ (1)

  Документ
  Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки від 22.09.2009 № 888 «Про завершення ІІІ (організаційно-прогнозувального) етапу дослідно-експериментальної роботи на базі середньої загальноосвітньої школи № 46 м.

Другие похожие документы..