Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Лекции'
Во вводной лекции к этому разделу было рассказано о ходе возникновения первого классового общества и о том специфическом пути его развития, который с...полностью>>
'Урок'
Не остались в стороне воспитатели групп продленного дня. Занятия проходили в разных формах: чаепитие с баранками (ГПД № 3), викторины и путешествия (...полностью>>
'Документ'
ознакомиться с условиями и порядком возмещения части расходов на продажу, покупку или строительство недвижимости за счет возврата уплаченного в бюдже...полностью>>
'Программа'
Данные контрольные работы по дисциплине «Методика физического воспитания» по темам: «Оздоровительная работа в ДОУ», «Подвижные игры», «Ритмическая ги...полностью>>

Навчальна програма для студентів напряму підготовки 0305 філологія спеціальностей «Українська мова І література»

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Міністерство освіти і науки України

Черкаський національний університет

Імені Богдана Хмельницького

Ольга Піскун

східна література

навчальна програма

для студентів напряму підготовки 0305 – філологія

спеціальностей «Українська мова і література»,

«Українська мова і література та документознавство»

денної форми навчання

Черкаси 2011

УДК

ББК

Східна література: Програма навчальної дисципліни / Розробник Піскун О. Ю.; Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – Черкаси: Вид. від. Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, 2011.

Інститут української філології та соціальних комунікацій

Кафедра української літератури і компаративістики

Укладач:

Ольга Юріївна Піскун

Рецензенти:

доктор філології, професор Поліщук В. Т.

доктор педагогічних наук, професор ГРАдОВСЬКИЙ А. В.

Затверджено на засіданні кафедри

української літератури та компаративістики

(протокол №__ від «»__________200 ___р.)

Завідувач кафедри проф. В. Т. Поліщук

Рекомендовано до друку Вченою радою

Черкаського національного університету

імені Богдана Хмельницького

(протокол №  від )

© Черкаський національний університет

Вступ

Робочу програму укладено відповідно до навчального плану спеціальностей «Українська мова і література», «Українська мова і література та документознавство».

Робочу програму складено на підставі навчальної програми зі східної літератури, затвердженої на засіданні кафедри української літератури та компаративістики (протокол № __ від _______________200____року).

Робоча програма розрахована на студентів другого курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр.

Програма побудована за вимогами кредитно-модульної (модульно-рейтингової) системи організації навчального процесу у вищих закладах освіти.

Трудомісткість курсу для СТУДЕНТІВ

Семестр

Кількість навчальних тижнів

Кількість годин на тиждень

Розподіл годин

Усього

Кількість кредитів

Кількість кредитів за ECTS

Аудиторні

Лекції

Практичні

Модуль

Лабораторні

Контрольні

Консультації

Усього

Самостійна робота

Індивідуальна робота

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

2

17

2

54

22

6

5

33

26

Разом

54

22

6

5

33

26

Мета і завдання дисципліни,

її місце у навчальному процесі

1. 1. Мета викладання дисципліни: ознайомити студентів із розвитком історико-літературного процесу в країнах Близького, Середнього й Далекого Сходу, індійського культурно-історичного регіону на матеріалі кращих творів, представлених передовсім в українських перекладах.

1. 2. Завдання вивчення дисципліни. Знання та уміння

Завдання вивчення дисципліни. Процес вивчення означеного курсу базується на методологічній основі, згідно з якою студенти повинні

 • оволодіти

 • вміннями аналізу конкретної історичної доби, насамперед Раннього й Зрілого Середньовіччя, окремих національних літератур східного ареалу (індійської, перської, арабської, єврейської, візантійської, грузинської, азербайджанської, вірменської, узбецької, китайської, японської),

 • знанням і розумінням основних тенденцій розвитку орієнталістики в Україні,

 • ознайомитися зі студіями провідних орієнталістів, вітчизняних зокрема, вміти виявляти орієнтальні впливи на вітчизняне письменство.

Студенти повинні знати:

  • найважливіші відомості про тенденції літературного процесу у країнах східного ареалу;

  • основні відмінності у розвитку національних літератур як східних регіонів загалом, так і окремих країн;

  • істотні відмінності у розвитку західноєвропейської та східної літератур доби Середньовіччя;

  • основні філософські і релігійні системи, що визначили і далі визначають розвиток культури народів Сходу;

  • основні тенденції розвитку орієнталістики в Україні;

  • превалюючі жанри, поетичні форми східної літератури.

Студенти повинні вміти:

 • аналізувати конкретну історичну добу, насамперед Раннє й Зріле Середньовіччя, окремі національні літератури східного ареалу (індійську, перську, арабську, єврейську, візантійську, грузинську, азербайджанську, вірменську, узбецьку, китайську, японську);

 • виявляти аналогічні процеси та тенденції в культурах східних та європейських народів, доби Середньовіччя зокрема;

 • аналізувати й інтерпретувати твори у єдності змісту й форми, визначати їх мотиви, характеризувати образи;

 • обґрунтовувати свою думку з приводу прочитаного;

 • простежувати компаративні зв’язки між прочитаними творами в діапазоні відомих порівняльно-історичних паралелей та культурних асоціацій;

 • виявляти орієнтальні впливи на вітчизняне письменство.

1. 3. Міждисциплінарні зв’язки. Перелік дисциплін із зазначенням розділів (тем), засвоєння яких студентам необхідно для вивчення даної дисципліни.

Для успішного вивчення даної дисципліни студенти повинні:

 • володіти передбаченими програмами об’ємом знань з теорії літератури, історії української і загалом світової літератури (Середньовіччя зокрема),

 • мати навички творчо застосовувати й переосмислювати ці знання;

 • докладно орієнтуватися у програмовому матеріалі зі вступу до літературознавства, історії, філософії, релігієзнавства.

2. 1. Структура та зміст дисципліни

Структура та обсяг годин за темами курсу

Тема

Кількість годин

Форма контролю

Аудиторні

Усього

Самостійна робота

Індивідуальна робота

Усього

Лекції

Практичні

Семінари

Контрольні

Модуль 1

Змістовий модуль 1

НАЙДАВНІШІ ПАМЯТКИ СЛОВЕСНОГО МИСТЕЦТВА

Тема 1. 1. Вступ. Основні чинники формування найдавніших пам‘яток словесного мистецтва

2

Контрольна робота № 1

Тема 1. 2. Найдавніші пам‘ятки словесного мистецтва: Веди, Авеста, Біблія, Коран

2

Контрольна робота № 1

Змістовий модуль 2

Література Ірану і середньої Азії. Арабська література

Тема 2. 1. Персько-таджицька література

2

2

Контрольна робота № 2

Тема 2. 2. Арабська література

2

Контрольна робота № 1

Змістовий модуль 3.

Література Закавказзя

Тема 3. 1. Вірменська література

2

Контрольна робота № 3

Тема 3. 2. Азербайджанська література

2

Контрольна робота № 3

Тема 3. 3. Грузинська література

2

2

Контрольна робота № 3

Змістовий модуль 4.

Література Далекого сходу

Тема 4. 1. Китайська література

4

1

Контрольна робота № 4

Тема 4. 2. Японська література

4

1

Контрольна робота № 4

Модуль 2

(Індивідуальна робота)

Модуль 3

(Самостійна робота)

Змістовий модуль 1

Індійська література

7

Колоквіум

Змістовий модуль 2

Візантійська література

7

Колоквіум

Змістовий модуль 3

Єврейська література

6

Колоквіум

Змістовий модуль 4

Узбецька література

6

Колоквіум

Всього

54

22

6

26Скачать документ

Похожие документы:

 1. В. П. Андрущенко доктор філософських наук, професор, академік апн україни

  Документ
  З віт про роботу НПУ імені М. П. Драгоманова за 2005/2006 навчальний рік / Укл. Г.М.Бойко, Т.А.Жижко, І.І.Загарницька, Л.Л.Макаренко, Ю.Л.Маленовський, Г.
 2. Звіт нпу імені М. П. Драгоманова

  Документ
  Звіт про роботу НПУ імені М. П. Драгоманова за 2006/2007 навчальний рік / Укл. Г.М.Бойко, Т.А.Жижко, І.І.Загарницька, Л.Л.Макаренко, Ю.Л.Маленовський, Г.
 3. Правила прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка в 2012 році (1)

  Документ
  Провадження освітньої діяльності у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України серія АГ № 508914 від 24.
 4. Київський національний університет імені тараса шевченка інститут міжнародних відносин кафедра міжнародної інформації вступ до спеціальності “міжнародна інформація” конспект лекцій студента І курсу

  Конспект
  Інформація – (від латинського слова informatio – роз’яснення, виклад) – одна з трьох основних (поряд з матерією та енергією) субстанцій, що утворюють природний світ, у якому живе людина.
 5. Правила прийому до Волинського національного університету імені Лесі Українки в 2012 році

  Документ
  Провадження освітньої діяльності у Волинському національному університеті імені Лесі Українки здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України серія АВ № 585899 від 15.

Другие похожие документы..