Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
На 1.01.2011 г. сеть государственных общедоступных библиотек системы Министерства культуры РФ в Астраханской области составила 276, сократившись по с...полностью>>
'Реферат'
Під матеріальною шкодою слід розуміти зменшення майнових чи немайнових благ, що охороняються законом та мають певну економічну цінність і виражаються ...полностью>>
'Документ'
Каждый ученик класса получает задание подготовить компьютер­ную презентацию о маме. Это задание творческое, оно предполагает собственный подход ребен...полностью>>
'Документ'
Осуществление взаимодействия с отраслевыми исполнительными органами государственной власти по ежегодному планированию и уточнению значений индикаторов...полностью>>

Конспект лекцій для студентів спеціальності 050104 "Фінанси"

Главная > Конспект
Сохрани ссылку в одной из сетей:

МІНІСТЕРСТВО Освіти і НАУКИ УКРАїНи

Сумський державний університет

Міжнародний менеджмент

конспект лекцій

для студентів спеціальності

8.050104 – “Фінанси”
всіх форм навчання та слухачів ЦПО

Суми

Видавництво СумДУ

2009

МІНІСТЕРСТВО Освіти і НАУКИ УКРАїНи

Сумський державний університет

Міжнародний менеджмент

конспект лекцій

для студентів спеціальності

8.050104 – “Фінанси”
всіх форм навчання та слухачів ЦПО

Затверджено

на засіданні кафедри

фінансів з дисципліни

“Міжнародний менеджмент”

Протокол №1 від 28.08.09р.

Суми

Видавництво СумДУ

2009

Міжнародний менеджмент: Конспект лекцій / Укладач К.В. Савченко. - Суми: Вид-во СумДУ, 2009.-154с.

Кафедра фінансів

зміст

ТЕМА 1 Суть І характерні риси міжнародного менеджменту 6

1.1 Суть міжнародного бізнесу та періодизація його розвитку 6

1.2 Глобалізація та інтернаціоналізація міжнародного бізнесу 8

1.3 Транснаціональні корпорації як об’єкт міжнародного менеджменту 11

1.4 Суть міжнародного менеджменту та основні національні школи менеджерів 12

ТЕМА 2 Середовище міжнародного менеджменту 16

2.1 Політико-правове середовище міжнародних корпорацій 17

2.2 Економічне середовище міжнародних корпорацій 18

2.3 Соціально-культурне середовище міжнародних корпорацій 19

2.4 Технологічне середовище міжнародного менеджменту 21

ТЕМА 3 Стратегічне планування в міжнародних корпораціях 23

3.1 Суть міжнародного стратегічного планування 23

3.2 Сучасні стратегічні орієнтації транснаціональних корпорацій 26

3.3 Основні типи міжнародних стратегій 27

3.4 Основні етапи розроблення і реалізацій міжнародних стратегій 28

ТЕМА 4 Прийняття рішень у міжнародних корпораціях 34

4.1 Суть та особливості прийняття рішень у міжнародних корпораціях 34

4.2 Вплив національних культур на прийняття управлінських рішень 38

4.3 Ключові сфери прийняття рішень у міжнародних корпораціях 38

4.4 Управління політичними ризиками 39

ТЕМА 5 Організаційний розвиток міжнародних корпорацій 42

5.1 Суть та основні типи організаційних структур міжнародних корпорацій 42

5.2 Координація та інтеграція діяльності підрозділів міжнародних корпорацій 46

5.3 Управління змінами та організаційним розвитком міжнародних корпорацій 48

5.4 Інтегровані структури міжнародного бізнесу та міжнародні стратегічні альянси 51

ТЕМА 6 Управління людськими ресурсами в міжнародних корпораціях 53

6.1 Система управління людськими ресурсами в міжнародних корпораціях 53

6.2 Мотивація в міжнародних корпораціях 56

6.3 Система відбору персоналу в міжнародних корпораціях 57

6.4 Розвиток персоналу та трудові відносини в міжнародних корпораціях 60

ТЕМА 7 Керування і комунікації в міжнародних корпораціях 63

7.1 Особливості керівництва в міжнародних корпораціях 63

7.2 Моделі лідерства в міжнародних корпораціях та лідерство в міжнародному контексті 66

7.3 Особливості керівництва міжнародними командами 68

7.4 Міжнародні ділові комунікації та комунікативні бар’єри 71

ТЕМА 8 Контроль і звітність міжнародних корпорацій 76

8.1 Особливості контролю в міжнародних корпораціях 76

8.2 Основні системи контролю в міжнародних корпораціях 80

8.3 Техніка контролю в міжнародних корпораціях 83

8.4 Звітність у міжнародному менеджменті 86

ТЕМА 9 Технологічна політика міжнародних корпорацій 93

9.1 Особливості сучасного технологічного розвитку 93

9.2 Міжнародний ринок технологій 96

9.3 Організація технологічної діяльності міжнародних корпорацій 100

9.4 Система тотального управління якістю в міжнародних корпораціях 103

ТЕМА 10 Фінансовий менеджмент міжнародних корпорацій 108

10.1 Міжнародне фінансове середовище 108

10.2 Управління валютними ризиками 110

10.3 Управління довгостроковими активами і зобов’язаннями міжнародних корпорацій 113

10.4 Трансферне ціноутворення в міжнародних корпораціях 113

ТЕМА 11 Торговельні операції міжнародних корпорацій 115

11.1 Комерційні операції міжнародних корпорацій 115

11.2 Експортні операції міжнародних корпорацій 117

11.3 Нетрадиційні методи фінансування міжнародними корпораціями експортних операцій 118

11.4 Страхування і державна підтримка експортних операцій міжнародних корпорацій 120

ТЕМА 12 Інвестиційні операції міжнародних корпорацій 123

12.1 Міжнародний ринок інвестицій 123

12.2 Прямі іноземні інвестиції міжнародних корпорацій 125

12.3 Портфельні інвестиції міжнародних корпорацій 126

12.4. Міжнародні інвестиційні компанії 127

ТЕМА 13 Етика і соціальна відповідальність міжнародних корпорацій 130

13.1 Особливості етики в міжнародних корпораціях 130

13.2 Основні етичні концепції в міжнародному менеджменті 135

13.3 Соціальна відповідальність міжнародних корпорацій 137

13.4 Екологічна діяльність міжнародних корпорацій 140

ТЕМА 14 Становлення глобального менеджменту 144

14.1 Глобальне управління і глобальний менеджмент 144

14.2 Становлення глобальних підприємств 146

14.3 Глобальне управління людськими ресурсами в багатокультурному середовищі 150

14.4 Глобальний менеджмент і природне середовище 153

Список Рекомендованої літератури 155

вступ

Для завершення економічних реформ у країні, інтеграції української економіки в СОТ необхідні глибокі знання ринкових механізмів, принципів та методів управління транснаціональними корпораціями, дослідження вітчизняного та світового ринків, економічної кон’юнктури, комплексу заходів ефективного впливу на конкурентні позиції підприємства в ринкових умовах. Такі знання дає дисципліна «Міжнародний менеджмент» як філософія підприємницької діяльності міжнародних корпорацій в умовах глобалізації.

Необхідна навчальна база перед початком вивчення дисципліни: з метою найкращого засвоєння матеріалу студенти повинні до початку вивчення дисципліни опанувати знання і навички в галузі загальної економічної теорії, макро- і мікроекономіки, отримані при вивченні дисциплін: «Менеджмент», «Міжнародна економіка», «Економіка підприємств», «Маркетинг», «Фінанси підприємств», «Фінансовий та управлінський облік», «Статистика».

У результаті вивчення дисципліни студенту необхідно знати:

 • значення й складові середовища міжнародного бізнесу, вплив глобалізації на управління транснаціональними корпораціями;

 • сутність і складові міжнародного менеджменту, його зв'язок з міжнародним бізнесом і сфери використання в Україні;

 • особливості менеджменту міжнародних корпорацій за умов різних національних культур, основні національні школи менеджменту;

 • основні типи сучасних стратегій міжнародних корпорацій та їх реалізацію в Україні;

 • особливості реалізації основних функцій менеджменту в міжнародних корпораціях та їх використання в Україні;

 • систему управління людськими ресурсами в транснаціональних корпораціях і її особливості в Україні;

 • основні проблеми й перспективи розвитку міжнародного менеджменту в контексті дальшої глобалізації бізнесу та їх специфіку в Україні.

При складанні конспекту лекцій використовувалися:

- підручники і навчальні посібники українських авторів: Є. Панченко, В. Рокочі, О. Плотнікова, В. Новицького та інших;

- зарубіжних авторів: Д. Баркана, Є. Бригхема, А. Майзелята, С. Пивоварова, Л. Тарасевича та інших;

- законодавча і нормативна бази України в галузі міжнародного менеджменту;

- матеріали, подані в періодичній літературі.

ТЕМА 1 Суть І характерні риси міжнародного менеджменту

1.1 Суть міжнародного бізнесу та періодизація його розвитку.

1.2 Глобалізація та інтернаціоналізація міжнародного бізнесу.

1.3 Транснаціональні корпорації як об'єкт міжнародного менеджменту.

1.4 Суть міжнародного менеджменту та основні національні школи менеджерів.

1.1 Суть міжнародного бізнесу та періодизація його розвитку

Міжнародний бізнес являє собою сукупність ділових операцій, пов'язаних з перетинанням національних кордонів і рухом товарів, послуг, капіталів, працівників; трансфером технологій, інформації і даних, і навіть керівництво виконавцями.Міжнародний бізнес базується на можливості отримання вигод саме з переваг міждержавних ділових операцій, тобто з того факту, що продаж даного товару в іншій країні або налагодження фірмою однієї країни виробництва в іншій країні, або надання послуг спільно фірмами двох країн третій і т. д. забезпечують залученим у бізнес сторонам більше переваг, ніж вони б мали, якби вели справу у своїх країнах. Це — ключовий момент не лише в розумінні природи і специфіки власне міжнародного бізнесу, але й поясненні виникнення і розвитку міжнародного менеджменту як такого.

Варто звернути увагу на те, що конкретні вигоди міжнародного бізнесу пов'язані з отриманням більшого прибутку з урахуванням таких факторів:

 1. доступ до зарубіжних ринків робочої сили (ціна, кваліфікація);

 2. вихід до родовищ корисних копалин і джерел сировини;

 3. прагнення нових ринків збуту;

 4. збільшення обсягів виробництва і зниження собівартості виробів (ефект масштабу і крива досвіду);

 5. зменшення валютних ризиків.

Основні риси міжнародного бізнесу:

 1. Отримання прибутку міжнародними корпораціями, використовуючи переваги виходу за межі виключно національних кордонів.

 2. Підприємці прагнуть використовувати додаткові економічні можливості, що випливають із:

 • ресурсних особливостей зарубіжних ринків;

 • місткості зарубіжних ринків;

 • правових особливостей зарубіжних країн;

 • специфіки міждержавних політичних і економічних взаємовідносин, що регулюються відповідними формами міждержавної взаємодії.

3. Міжнародний бізнес суттєво варіаційний залежно від глибини рівня інтернаціоналізації: від разових поставок на зарубіжний ринок до розвинутої структури МНК.

 1. Унаслідок інтернаціоналізації будь-якому бізнесу стає максимально доступним глобальний бізнес-сервіс пакета різноманітних послуг: від наукових до фінансових і від транспортних до підбору інтернаціональних колективів.

 2. Урахування в бізнесі культурного фактора, тобто сукупності вимог і обмежень, що накладаються культурою даної країни на тих, хто веде в ній бізнес.

 3. Глобальний характер міжнародного бізнесу є його найважливішою рисою: він охоплює світову систему інформаційного ділового обміну, світовий фінансовий ринок, глобальну структуру технологічних нововведень і т.д.

 1. Міжнародний бізнес як система поновлюваних і складно взаємодіючих професійних знань принципово вищого рівня, ніж наявна в будь-якому національному бізнесі.

 2. Міжнародний бізнес вбирає найкращі національні зразки, все найкраще у світовій практиці.

 3. Інформація — головний стратегічний ресурс, а адаптація — головна стратегічна зброя.

10. Принципова відмінність міжнародного бізнесу полягає в оберненій оцінці внутрішньодержавної ситуації: негативні тенденції в економіці країни (або окремої її галузі) можуть бути оцінені міжнародною фірмою по-іншому, оскільки саме ці тенденції можуть відкрити фірмі додаткові можливості бізнесу.

11. На відміну від внутрішньодержавної конкуренції міжнародний бізнес може відчувати підтримку своєї держави у боротьбі з конкурентами в багатьох неявних формах.

Найвідоміша концепція періодизації розвитку міжнародного бізнесу запропонована відомим американським дослідником Річардом Робінсоном. Згідно з його концепцією протягом останніх п'яти століть виокремлюються чотири ери у розвитку міжнародного бізнесу: комерційна, експансійна, концесійна та ера незалежних держав.

Комерційна ера (1500 — 1850 рр.). Починається з часів великих географічних відкриттів і закінчується серединою XIX ст. Пошук величезних особистих вигід, пов'язаних із торгівлею колоніальними товарами в Європі, був потужною рушійною силою, яка визначала розвиток базової форми міжнародної торгівлі. Ризики цього бізнесу були також надзвичайно великими (пов'язані з далекими морськими подорожами), але сама можливість отримання прибутків, що набагато перевищували затрати, залучала в цей найперший міжнародний бізнес дедалі нові покоління підприємців.

Ера експансії (1850 — 1914 рр.). У цей період здійснюються остаточне оформлення і структуризація колоніальних імперій на фоні бурхливого розвитку європейських країн (пізніше США), спричиненого промисловою революцією початку XIX ст. і подальшими досягненнями технологічного розвитку. Відбувся перехід від виведення екзотичних заморських товарів до видобутку сировини і систематичного плантаційного господарства в колоніальних регіонах як вигідніших і економічно перспективніших сфер міжнародного бізнесу.

Ера концесій (1914 — 1945 рр.). У цей період якісно змінилась роль найбільших компаній, що оперували на колоніальних ринках. Майже повсюдно компанії-концесіонери перетворюються на автономні економічні держави, що здійснюють виробничі, торгові, освітні, медичні, транспортні, поліцейські функції не лише для своїх робітників, але часто для всіх жителів районів, що належать до концесій.

Ера національних держав (1945 1970 рр.), якій притаманні дві особливості розвитку. З одного боку, це становлення і бурхливий розвиток десятків нових національних держав, що отримали внаслідок концесійної ери в певному розумінні розвинутий економічний базис і певну кадрово-технологічну структуру. З іншого боку, у спадщину дісталися і всі недоліки колоніального господарського розвитку: від монопродуктових економік до тяжких фінансових проблем. Це стало першим поштовхом для значного розвитку міжнародного бізнесу: незалежні держави проводили активний пошук ринків збуту традиційних продуктів свого експорту і були активними реципієнтами для будь-яких інвестицій. Таким чином, розвиток міжнародних ринків капіталу одержав новий імпульс, що зумовило появу і розвиток ряду нових фінансових інструментів, зростання сфери міжнародного аудиту та консалтингу.

Згодом Р. Робінсон виокремив п'яту еру розвитку міжнародного бізнесу, що охоплює період після Другої світової війни і містить такі чотири періоди:

1.Післявоєнна декада (194 51955 рр.), для якої було притаманне утворення численних міжнародних фірм, насамперед у США, які здійснювали ефективний трансфер ресурсів між країнами та експорт американського менеджменту.

 1. Період зростання (1955 1970 рр.). У цей час утворились великі міжнародні фірми і почала проявлятися міжнародна конкуренція.

 2. Кризовий період (1970 1980 рр.). За умов кризи в практику міжнародного бізнесу запроваджуються конкретні корпоративні стратегії, системи управління політичними ризиками, розробляються механізми формування міжнародних корпоративних культур, що поєднують організаційну культуру, з одного боку, та національну культуру — з іншого.

 3. Новий міжнародний порядок (після 1980 р.). Для сучасного періоду дедалі більшого значення набувають процеси глобалізації й утворення глобальних підприємств. Це виявляється, зокрема, у зростанні прямих іноземних інвестицій.

1.2 Глобалізація та інтернаціоналізація міжнародного бізнесу

Суть глобалізації полягає в розвитку взаємозв'язків і посиленні взаємозалежності між окремими країнами й географічними регіонами світу.

Глобалізація — це об'єктивний соціальний процес, змістом якого є зростаючий взаємозв'язок та взаємозалежність національних економік, національних політичних, соціальних систем, національних культур і навколишнього середовища.

.За умов глобалізації міжнародні корпорації стають частиною трикутника, в якому, крім них, діють місцеві фірми, а також інші міжнародні конкуренти. Кожній корпорації доводиться вести конкурентну боротьбу в трьох напрямах:

 1. з місцевим конкурентом даної країни;

 2. з іноземним конкурентом у даній країні;

 3. з іноземними конкурентами на зарубіжних ринках.

Щоб отримати успіх в умовах глобалізації, міжнародним корпораціям доводиться пропонувати, а місцевим фірмам сприймати не окремі дії компаній, а цілий комплекс пропозицій — так звані пакети розвитку, що містять усі основні аспекти бізнесу: від досліджень і персоналу до реклами й капіталу.

Ця ідея була обґрунтована С. Роненом [Rohnen, 1986, р. 67]. Згідно з цією ідеєю реальне просування бізнесу до ефективного виробництва товарів і послуг потребує комплексу «пакета розвитку», до складу якого входять: капітал, технології, інформація, кваліфікація і компетенція персоналу, рекламна і консалтингова підтримка, збутова мережа і т. ін. Звичайно, можна отримувати складові пакета частками окремо від різних фірм і дешевше. Однак врешті-решт досягнення світового рівня виробничих процесів уповільнюються. У цьому зв'язку варто звернути увагу на ефективність впровадження в Україні «пакетів розвитку» міжнародних корпорацій «Мак-Дональдс», «Кока-Кола», «Лукойл» та ін.

Інтернаціоналізація бізнесу і менеджменту — поєднання зусиль національних і міжнародних компаній різних країн у здійсненні різноманітних ділових операцій.З розвитком процесів інтернаціоналізації форми міжнародного бізнесу змінюються від простих (міжнародна торгівля) до складних (міжнародні корпорації з прямими іноземними інвестиціями).

До основних форм міжнародного бізнесу можна віднести:

 • експорт (імпорт);

 • ліцензування;

 • управлінські контракти;

 • спільні підприємства;

 • міжнародні корпорації.

Слід зазначити, що експорт є найпростішою формою міжнародного бізнесу і являє собою продаж товарів (послуг) в інші країни. У сучасних умовах зовнішньоторговельні операції становлять понад 80% обсягів міжнародного бізнесу. До того ж експорт є найменш ризикованою, але й найменш прибутковою формою міжнародного бізнесу.

Зазначені особливості примушують учасників міжнародного бізнесу модернізувати експорт. Найпоширенішими формами такої модернізації є локальне складування і продаж, а також локальне складання і продаж.

Локальне складування і продаж означає завезення великих партій товарів на спеціальні склади в країні-господарі з метою подальшого продажу товарів з цього складу-магазину.Локальне складання і продаж означає експорт з материнської країни або з третіх країн до країни-господаря комплектуючих деталей чи вузлів з подальшим складанням у місці на власному або орендованому підприємстві готової продукції з подальшими продажами як у приймаючій країні, так і третіх країнах.Ліцензування означає передачу прав інтелектуальної власності партнеру з іншої країни на умовах отримання певних доходів. Ця форма часто поєднується із франчайзинговими угодами.Управлінські контракти є способом направлення фірмою частини свого управлінського персоналу до іншої країни для надання підтримки іноземній фірмі чи виконання спеціалізованих управлінських функцій протягом установленого періоду за певну плату.Спільним підприємством називають такі міжнародні фірми, які мають двох або більше засновників — юридичних осіб з різних країн.Міжнародні корпорації являють собою підприємства з прямими іноземними інвестиціями, коли зарубіжні філії є власністю компанії.Для розуміння етапів інтерналізації корисно використовувати відому модель ЕРRG (етноцентризм — поліцентризм — регіоцентризм — геоцентризм), яку розробив Говард Перлмуттер.

Етноцентризм (Е) означає підпорядкування зарубіжних операцій внутрішнім операціям.

Поліцентризм (Р) — урахування особливостей бізнесового середовища кожної приймаючої країни.

Регіоцентризм (К) — зосередження повноважень і комунікацій на регіональному рівні, який містить групу приймаючих країн-сусідів.

Геоцентризм (глобалізм) (О) — означає діяльність компанії по всьому світу шляхом розвитку співробітництва штаб-квартири з філіями для розроблення стандартів і процедур, що відповідають і загальним, і локальним завданням фірми.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Конспект лекцій для студентів спеціальності 050104 «Фінанси» заочної форми навчання

  Конспект
  Перехід України до ринкової економіки вимагає узгодженості національної економічної політики зі світовими економічними процесами та закономірностями розвитку світового господарства і світової системи взагалі.
 2. Конспект лекцій Удвох частинах Частина 1 для студентів спеціальності 050104 «Фінанси» усіх форм навчання

  Конспект
  Конспект лекцій з дисципліни «Податковий менеджмент» охоплює питання ведення обліку платників податків, порядку нарахування податків та облік фактич­но внесених сум, методики проведення камеральних і документаль­них перевірок, правильності
 3. Конспект лекцій Удвох частинах Частина 2 для студентів спеціальності 050104 «Фінанси» усіх форм навчання

  Конспект
  Відповідно до Закону України від 26.06.1997 р. № 400/97-ВР "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" і Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників перед бюджетами і держав­ними цільовими
 4. Конспект лекцій Суми Видавництво Сумду 2010

  Конспект
  У загальному розумінні інформаційними (автоматизованими) системами управління називають організаційні системи, в яких переробка інформації відбувається за допомогою засобів обчислювальної техніки.
 5. Конспект лекцій Удвох частинах Частина 2 Суми

  Конспект
  Залучені кошти є найбільш значною частиною пасивів банку, яка в кілька разів перевищує його власні кошти. Фактично залучені кошти - це основне джерело формування ресурсів комерційного банку, які спрямовуються на проведення активних операцій.

Другие похожие документы..