Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Доклад'
В настоящее время администрацией Волгограда инициирована работа по комплексному обновлению Стратегического плана развития Волгограда до 2025 года, в ...полностью>>
'Документ'
Период перехода от социалистической к рыночной экономике не имеет аналогов в мировой истории и, соответственно, не может быть описан традиционными мо...полностью>>
'Конкурс'
24 мая в Театре «Школа Драматического Искусства» пройдет конференция «15 лет индустрии маркетинговых услуг (BTL). Сегодня и завтра», которая по традиц...полностью>>
'Методическая разработка'
ознакомление слушателей с особенностями профилактических мероприятий при болезнях верхних дыхательных путей на современном этапе, тактикой диспансери...полностью>>

Тести Зкурсу Основи маркетингу

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Тести

З курсу”Основи маркетингу»

Варіантил 1 л :

1. Що є основним у визначенні суті маркетингу?

 1. збут товарів;

 2. зниження витрат виробництва;

 3. підвищення якості життя;

 4. встановлення цін на товари;

 5. задоволення потреб споживачів.

2. Яка із перерахованих орієнтацій комерційної діяльності відповідає сучасній
концепції маркетингу?

 1. товарна орієнтація;

 2. виробнича орієнтація;

 3. збутова орієнтація;

 4. орієнтація на споживання;

 5. орієнтація на споживача, суспільство в цілому.

3. Об'єктами маркетингу є:

 1. товари;

 2. послуги;

 3. фірми;

 4. люди, ідеї;

 5. усі перераховані вище відповіді.

4. Мета маркетингової діяльності підприємства полягає у:

 1. якнайскорішому погашенні кредитів;

 2. забезпеченні ефективності інвестицій;

 3. якнайповнішому та ефективному задоволенні запитів клієнтури ринку;

 4. виконанні заявленої у реєстраційних документах програми підприємства;

 5. поліпшенні якості життя населення.

5. Вказати серед перерахованих функції маркетингу:

 1. орієнтація на комерційний успіх;

 2. стимулювання збуту;

 3. цінова політика;

 4. комплексний аналіз зовнішнього середовища;

 5. ситуаційне управління.

б. Маркетинг практикується на рівні:

 1. підприємства;

 2. регіону, міста, області;

 3. країни;

 4. комерційних підприємств будь-якої сфери діяльності;

 5. некомерційних закладів і організацій в національному масштабі.

7.Які із зазначених нижче визначень краще відображають суть маркетингової стратегії:

7. Які із зазначених нижче визначень краще відображають суть маркетинго­вої стратегії:

 1. розв язання проблем і прийняття рішень;

 2. збільшення обсягів реалізації товарів і поліпшення управління;

 3. підвищення якості продукції і зниження цін;

 4. орієнтація на споживача і прибутковий продаж;

 5. низькі ціни і поліпшення обслуговування.

8. Визначення маркетингу містить у собі всі перераховані елементи, крім:

 1. максимізації прибутків;

 2. створення собівартості;

 3. урахування суспільних цінностей;

 4. створення цільового ринку;

 5. подолання конкурентів на ринку.

9. Які з перерахованих видів діяльності лежать поза сферою маркетингу:

 1. маркетингові дослідження;

 2. інвентарний контроль;

 3. складське господарство;

 4. планування продукту;

 5. жоден з вищеперерахованих.

10 Які з прикладів належать до маркетингу промислових товарів:

 1. спортклуб продає ракетки для любителів тенісу;

 2. одяг купується студентами;

 3. скло для власника дачного будинку;

 4. гітари купуються для рок-груп;

 5. жоден з вищеперерахованих.

Ш Тестові завдання

1. Здійснено закупівлю устаткування для переробки м'ясної продукції птахівницт­
ва. До якого з видів товарів відноситься устаткування?

 1. товари особистого споживання;

 2. товари масового попиту;

 3. товари виробничого призначення у сільському господарстві;

 4. послуги;

 5. товари виробничого попиту.

2. До якого виду товарів відноситься куплена акція акціонерного товариства ?

 1. ділові послуги;

 2. товар попереднього вибору;

 3. товар пасивного попиту;

 4. некапітальне майно.

3. До якого з видів товарів відноситься замовлення на доставку додому товарів?

 1. послуга додаткового стимулювання;

 2. товар з підкріпленням;

 3. товар пасивного попиту;

 4. товар щоденного попиту;

 5. товар короткочасного використання.

4. Назвати правильну послідовність життєвого циклу товарів:

 1. ріст посилення, впровадження, зрілість, спад;

 2. впровадження, зрілість, ріст, насичення, спад;

 3. впровадження, спад, зрілість, ріст, посилення;

 1. впровадження, ріст, зрілість, посилення, спад;

 2. впровадження, ріст, посилення, зрілість, спад.

5. Назвати, в якому з елементів фірмового стимулювання є адресність форми: 1) товарний знак; 1) фірмовий блок;

 1. логотип;

 2. фірмові константи;

 3. фірмовий комплект шрифтів.

6. Який елемент у системі «фірмовий стиль» є основним?

 1. фірмовий колір; !

 2. логотип;

 3. фірмові константи;

 4. товарний знак;

5) фірмовий комплект шрифтів. •
7. Що підлягає юридичній реєстрації?

 1. товарна марка;

 2. товарний знак; • '..' '■

 3. логотип;

 4. фірмові константи;

5) фірмовий колір.

8. За яким із показників можна визначити мінімальний обсяг виготовлення иовог

товару?

 1. за кривою спадаючого попиту;

 2. за кривою пропозиції;

 3. за місткістю ринку;

 4. за обсягом продажу конкурентів;

 5. за точкою беззбитковості.

9. До способів утримання ЖЦТ на стадії зрілості та продовження росі

відносять:

 1. модифікація товару;

 2. модифікація маркетингових засобів;

 3. модифікація ринку;

 4. модифікація фірми;

5) усі вище перелічені відповіді правильні.

10. Маркетинг послуг використовує наступні методи узгодження попит.

пропозиції:

 1. здійснювати маркетинг послуг за споживчими сегментами;

 2. наймати тимчасових співпрацівників в період верхньої точки попиту;

 3. інформувати споживачів щодо використання послуг в періоди не максималі

го попиту;

4) пропонувати додаткові стимули і знижки цін в періоди не максимального поп,

5) усі перераховані вище відповіді правильні.

: __________

11. Найбільший можливий рівень попиту на ринку, який виробник може досягнути у наступному році визначається поняттям: 1) потенційного продажу;


 1. прогнозованого продажу;

 2. зміни ринкового середовища;

 3. потенціалу ринку;

 4. відносного потенційного продажу.

12. Найбільш ймовірний рівень ринкового попиту, який може бути досягнутий вироб­
ником у певній галузі за певний проміжок часу визначається:

 1. потенційними продажами;

 2. прогнозованими продажами;

 3. ринковим потенціалом;

 4. прогнозованими змінами ринкового середовища;

 5. абсолютними потенційними продажами.

13. Очікуваний рівень продажу, якого фірма може дійсно досягнути, зумовлений пев­
ним рівнем і типом маркетингу, а також, створеними ринковими умовами і
Грунтується:

 1. на прогнозованому ринковому потенціалі;

 2. на прогнозованих продажах;

 3. на прогнозі потенційних продажів;

 4. на прогнозі змін ринкового середовища;

 5. пункти (1) і (3).

14. Потенціал ринку є:

 1. очікуваним рівнем продажу, якого фірма може дійсно досягнути, зумовленим певним рівнем і типом маркетингу, а також: створеними ринковими умовами;

 2. максимальною часткою продажу кожного специфічного товару;

 3. найбільш ймовірним рівнем ринкового попиту, який може бути досягнутий ви­робником у певній галузі за певний проміжок часу;

 4. прогнозування виробничих потужностей;

 5. нічим із вищеперерахованого.

15. Потенційні продажі є:

 1. очікуваним рівнем продажу, якого фірма може дійсно досягнути, зумовленим певним рівнем і типом маркетингу, а також: створеними ринковими умовами;

 2. максимальною часткою продажу кожного специфічного товару, якої окрема компанія очікує досягнути;

 3. найбільш ймовірним рівнем ринкового попиту, який може бути досягнутий ви­робником у певній галузі за певний проміжок часу;

 4. прогнозуванням виробничих потужностей;

 5. нічим із вищеперерахованого.

16. Який показник визначає максимальну частку продажу кожного специфічного товару:

 1. потенційні продажі;

 2. прогнозовані продажі;

 3. потенціал ринку;

 4. потенціал ринкового середовища;

 5. відносний потенціал.

17. Що з перерахованого нижче найбільшою мірою сприяє ринковому успіху продукту:

 1. перевага продукту;

 2. маркетингові переваги;

 3. ефективна реклама;

 4. усі фактори;

 5. жоден із них.

ТЕМА 4. ЦІНОВА ПОЛІТИКА «

8. Які види діяльності входять в перелік обов'язків менеджера по розробці нових
продуктів:

 1. складання планів маркетингу;

 2. вироблення стратегії реклами;

 3. розробка бюджету;

 4. підготовка персоналу до збуту;

 5. всі види.

9. Все нижченаведене є технічними причинами провалу нових продуктів, крім:

 1. невдалого часу появи на ринку;

 2. поганої організації;

 3. технічних проблем;

 4. розпорошеності продукту по окремих точках;

 5. відсутності продуманої стратегії.

10. Що з перерахованого найбільше сприяє успіху продукту:

 1. переваги продукту;

 2. маркетингові переваги;

 3. ефективна реклама;

 4. усі фактори;

 5. жоден з факторів.

ТЕМА 4. ЦІНОВА ПОЛІТИКА

 1. Роль і значення ціни. Теорія еластичності попиту і ціни.

 2. Класифікація цін.

 3. Основні стратегії ціноутворення.

 4. Методи ціноутворення.

Ключові поняття і терміни:

л ціна, •* цінова політика, ■* ціноутворення, ■*■ затрати, ■* прибуток, ■*. се­редовище, -А попит, >* еластичність, А методи ціноутворення, Л стратегія ціноутворення, -* моделі ціноутворення

Після вивчення теми студент повинен

у^> суть і значення ціни товару; Ц & основні етапи ціноутворення;

^ що розуміють під поняттям «еластичність попиту і ціни»; Ж с? основні цілі стратегії ціноутворення; т ер головні чинники, які впливають на формування ціни.

—п?5 пояснити відмінність між середньостатистичною та поточною ціною; , ■ ■ "їі розраховувати та аналізувати коефіцієнти еластичності попиту;

"Ї5 пояснити, чому розробка ціни на нові та унікальні товари відрізняєть­ся від ціни на існуючі товари;

<ї> розрізняти і класифікувати основні моделі встановлення цін;

*5 пояснити, яким чином зовнішні чинники маркетингового середови-—I ща впливають на ціну товару.

^^

Ш Тестові завдання

16. Залежність ціни від попиту:

 1. різна для різних видів цін;

 2. змінюється на різних ринкових сегментах;

 3. порівняно легко визначається на промисловому ринку;

 4. усе вищеперераховане;

 5. пункти 1) і 2).

17 Якщо ціна товару знижується і попит не залежать від ціни маркетологи сти­
каються з тим, що річний прибуток:

 1. дещо підвищиться;

 2. різко підвищиться;

 3. не зміниться;

 4. зменшиться.

18. Якщо Ви хочете здійснити тимчасове зниження цін, то кращою стратегією буде:

 1. знизити ціни на існуючі товари, а не на нові марки;

 2. знизити ціни у період найвищого попиту;

 3. вдатися до частих знижок;

 4. нічого з перерахованого;

 5. знизити ціни на дефіцитні товари.

19/ Які з тверджень не підходять для пояснення цін проникнення:

 1. це протилежність стратеги «зняття вершків»;

 2. це дає новатору стійкі позиції, нездоланні для конкурентів;

 3. це використовується у разі встановлення еластичних цін;

 4. жодне з них;

 5. відповіді п. 1)—3) правильні.

20. Який із перелічених елементів є найбільш впливовим на цінову політику?

 1. пропозиція;

 2. реклама;

 3. попит;

 4. конкуренція;

 5. витрати виробництва.

21. В якому з видів цін входять витрати продавця на транспортні, строкові і мит­
ні затрати?

 1. базові;

 2. фактурні;

 3. повзучі;

 4. монопольні;

 5. номінальні.

22 Агрофірма почала виготовлення нового товару, відомого лише за кордоном. Який
метод встановлення ціни Ви їй порекомендуєте використати?

 1. метод цінових ліній;

 2. метод просування у фарватері;

 3. метод «зняття вершків»;

 4. метод атаки;

 5. метод цінового лідера.

23 Назвати умови, при яких агрофірмі вигідно проводити цінову політику, яку нази­
вають «впровадження»:

1)еластичність попиту велика, собівартість знижується, товар вводиться за дуже низькою ціною;

 1. еластичність попиту низька, собівартість знижується, товар вводиться за високою ціною;

 2. еластичність попиту велика, собівартість знижується дуже повільно, товар вводиться за низькими цінами;

 3. фірма намагається швидко повернути витрати на НДР, конкуренти не здат­ні протистояти;

 1. встановлювати високу ціну, фірма розуміє, що доведеться за якийсь час її знизити.

24 Найнижча ціна товару фірми залежить від:

 1. собівартості виробу;

 2. частки, яку займає фірма на ринку;

 3. мети фірми на ринку;

 4. рівня конкуренції на регіональному ринку;

 5. у переліку немає правильної відповіді.

25/. Максимальна ціна товару встановлюється на підставі:

 1. витрат, пов 'язаних з виробництвом;

 2. інтенсивності попиту на товар;

 3. якості виробу;

 4. мети фірми на ринку;

 5. відповіді п. 1, 3 є правильними.

Щ Тесте ня

1. Фірми користуються послугами маркетингових посередників, щоб:

 1. позбутися багатьох обтяжливих функцій процесу виробництва та продажу товарів;

 2. ефективніше виконувати основну функцію фірми— виготовляти вироби;

 3. розширити коло фірм-учасників бізнесу і тим самим знизити конкуренцію;

 1. збільшити зайнятість населення, його купівельну спроможність та обсяги за­купівель ним товарів фірми;

5) збільшити кількість потенційних покупців товарів фірми.

2. Залучення маркетингових посередників не є необхідним:

 1. у разі продажу товарів через фірмові крамниці, з допомогою франчайзингу;

 2. для організації постачання;

 3. для організації взаємин з кредитними установами;

 4. для залучення транспортних, будівельних організацій;

 5. для опрацювання належного дизайну виробів.

3. Хто з торгових посередників приймає право власності на товар?

 1. агент виробника;

 2. брокер;

 3. дилер;

 4. збутовий агент;

 5. торговельник на комісії.


4. Збутова концепція маркетингу є ефективною за умов:

 1. що покупці, які незадоволень покупкою, швидко забувають про це;

 1. на ринку є достатньо потенційних покупців, і фірму не турбує те, що хтось не купуватиме товару повторно;

 2. покупці не знають своїх прав і не можуть захистити своїх інтересів під час купівлі;

 1. усі відповіді правильні;

 2. жодна з відповідей неправильна.

5. Реалізацію яких саме цілей передбачає стратегія товаропросування?

 1. переведення покупців зі стадії вагань у стадію купівлі;

 2. поширення образу фірми-новатора, роз'яснення її позицій з різних питань;

 1. афішування доброчинної діяііьності фірми та показ її позитивного впливу на життя місцевої громади;

 1. вилучення з продажу товарів, які втрачають свої позиції на ринку;

 2. усіх названих цілей.

6. Як приймається рішення про застосування маркетингової стратегії товаропро­
сування на фірмі?

 1. на підставі аналізу сильних і слабких сторін фірми;

 2. на підставі аналізу сильних і слабких сторін фірм-конкурентів;

 3. на підставі аналізу кон 'юнктури товарного ринку;

 4. відповіді п. 1, 2 є правильними;

 5. у переліку немає правильної відповіді.

7. Які види комісійних винагород використовуються для оплати праці посередників?

 1. лінійні (стабільний відсоток від обсягу продажу);

 2. регресивні (зі збільшенням обсягу продажу відсоток виплат зменшується);

 3. прогресивні (зі збільшенням обсягу продажу відсоток виплат збыыиуетъся);

 4. відповіді п. 1-3 доповнюють одна одну;

 5. у переліку немає правильної відповіді.

8. Яку функцію виконує фірма-посередник у разі продажу офісних меблів, техноло­
гічного устаткування, інших аналогічних товарів?

 1. налагоджування та підтримування контактів з потенційними покупцями;

 2. «припасовування» товарів до запитів клієнтів;

 3. проведення дослідної роботи для полегшення продажу;

 4. узгодження цін та інших умов договорів продажу;

 5. у переліку немає правильної відповіді.

9. Для товарів, які швидко псуються, рекомендована кількість рівнів або учасників
каналу розповсюдження є:

 1. мінімальною;

 2. усі такі товари реалізуються через канал нульового циклу;

 3. максимальною;

 4. вимоги до зберігання товарів не впливають на кількість рівнів каналу розповсюдження;

 5. у переліку немає правильної відповіді.

10. Зі збільшенням кількості рівнів каналу розповсюдження частка витрат, пов'я­
заних з продажем товару:

 1. зменшується;

 2. зростає;

 3. залишається без змін;

 4. це залежить від виду товару, його властивостей;

 5. усі відповіді правильні.

ТЕМА 7. МАРКЕТИНГ КОМУНІКАЦІЙ Ш

а н н я

1. Які риси товару найважче рекламувати у маркетинговій стратегії:

 1. дизайн; 3) марку; 5) модифікації.

 2. колір; 4) якість;

2. Яка з реклам відноситься до прямої?

 1. вручення рекламних матеріалів; 4) вітрини магазинів;

 2. надрукуваний проспект; 5) біжучі доріжки, панно.

 3. реклама на транспорті;

3. Яка з реклам відноситься до найбільш дорогої?

 1. через газету; 3) радіо; 5) зовнішня реклама.

 2. телебачення; 4) журнали;

4. Рекламування товарів та стимулювання їх збуту слід віднести до функцій:

 1. маркетингових; 4) технічних;

 2. виробничих; 5) правильної відповіді нема в переліку.

 3. управлінських;

5. Рекламна кампанія в процесі реалізації маркетингової стратегії просування—це:

 1. власна ініціатива агентства, яке обслуговує фірму;

 2. система рекламних заходів фірми, спрямованих на досягнення її цілей на рин­ку товарів;

 3. одноразова рекламна процедура у виконанні потужного рекламного агентства;

 4. звичайна щоденна праця рекламного агентства;

 5. відповіді п. 1,4 є правильними і доповнюють одна одну.

6. «Паблік рилейшнз» у рамках маркетингової стратегії просування товарів—це:

 1. форма пропагування товарів фірми або її самої за певну платню;

 2. зв 'язок фірми з широким колом комівояжерів, дилерів, дистрибуторів, брокерів;

 3. певна методика збільшення доходів та прибутку фірми за рахунок залучення нової клієнтури;

 4. популяризація фірми, її товарів через установлення зв 'язків фірми з громадсь­кими організаціями та особами;

5) у переліку немає правильної відповіді. 7. Якщо фірма тільки готується до відкриття, то якою може бути мета реклами?

 1. переконати потенційних покупців у перевагах продукту фірми;

 2. переконати купити цей товар;

 3. спонукати до придбання продукту цієї фірми;

 4. інформувати про фірму та її продукт;

 5. у переліку немає правильної відповіді.

8. Основними складовими частинами рекламного звернення є:

 1. структура рекламного звернення ;

 2. форма рекламного звернення;

 3. вартість рекламного звернення;

 4. стиль рекламного звернення;

 5. усі перелічені відповіді є правильними.

9. Чим може привернути увагу аудиторії друкована реклама?

 1. якістю паперу та розміром шрифта;

 2. формою та розміщенням заголовка;

 3. правильно підібраними кольорами рисунків;

 4. формою розкриття змісту звернення;

 5. усі відповіді правильні.

10. Яку мету може мати рекламне звернення до цільової аудиторії?

 1. привернути увагу; 4) відповіді п. 1, 3 є правильними;

 2. утримати інтерес; 5) у переліку немає правильної відповіді.

 3. спонукати до дії, тобто купівлі;

ТЕМА 8. МАРКЕТИНГОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ

|

1. Проведення маркетингових досліджень дозволяє вирішувати наступні завдання:

 1. пошук потенційних покупців та детальний аналіз потреб існуючих покупців;

 2. дослідження поведінки та мотивації покупців;

 3. продаж: товарів за ціною, нижчою від собівартості;

 4. поступове захоплення цільового ринку збуту;

 5. збільшення реальних доходів громадян.

2. Вказати правильний варіант послідовності процесу маркетингового дослідження;

 1. практичний збір інформації;

 2. визначення мети і завдань досліджень;

 3. вибір джерел та засобів інформації;

 4. зведення результатів, підсумків та надання пропозицій;

 5. обробка і аналіз фактично зібраної інформації.

ТЕМА 8. МАРКЕТИНГОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ 177

3. Призначення маркетингових досліджень полягає, насамперед, в тому, щоб:

 1. забезпечити прибуткову діяльність фірми;

 2. визначити діяльності та долати проблеми в процесі досягнення цієї мети;

 3. постійно поповнювати інформацію, потрібну для ефективної роботи струк­турних підрозділів фірми;

 4. гарантувати стійкість фірми за умов жорсткої конкуренції;

 5. визначати обсяг бюджету витрат на маркетинг.

4. Підвищення ефективності маркетингових досліджень потребує:

 1. систематичності;

 2. комплексності;

 3. безперервності;

 4. точності;

5)усіх цих вимог, разом узятих.

5. Які з цих груп досліджень належать до маркетингових?

 1. дослідження ринку та збуту;

 2. дослідження оцінок споживчих властивостей товару, реклами;

 3. дослідження мотивів поведінки покупців, споживачів; ,j$,: 4) дослідження структури товарообороту;

5) усі перелічені дослідження.

$ Первинна маркетингова інформація—це:

 1. інформація, нагромаджена окремими відділами фірми;

 2. інформація, зібрана науково-дослідними установами;

 3. інформація, зібрана з будь-якою метою, але вперше;

 4. інформація, зібрана окремими маркетологами;

 5. відповіді п. 1. З є правильними і доповнюють одна одну.

7. Основними методами збору первинної інформації є:

 1. опитування;

 2. спостереження;

 3. розрахунково-аналітичний;

 4. експеримент; '^>-

 5. усі перелічені вище.

8. Вторинна маркетингова інформація—це:

 1. інформація, яку збирають нерегулярно;

 2. інформація, зібрана для інших цілей, ніж ті, що цікавлять користувача;

 3. інформація, яку реєструють за певною формою;

 4. інформація, зібрана науково-дослідними установами;

 5. відповіді п. 1,3 є правильними і доповнюють одна одну.

9. Вторинну інформацію можна одержати з таких джерел:

 1. періодичні видання та спеціальна література;

 2. статистичні щорічники, звіти фірми;

 3. дані власних соціологічних досліджень; ,

 4. звіти фірм-конкурентів;

 5. усі відповіді, крім п. З є правильними.

10. Які з перелічених вимог не застосовуються до інформації:

 1. достовірність і точність;

 2. повнота і своєчасність;

 3. своєрідність та довговічність;

 4. порівнянність та цілеспрямованість;

 5. комплексність.

Тема 10. СЕГМЕНТУВАННЯ РИНКУ 213

Ш Тестові завдання

/. Яке із тверджень відносно ринкової сегментації є вірним:

1) рішення зайняти відповідний сегмент ринку для промислової фірми означає
значне довгострокове вкладення коштів у виробництво;

2) при оцінюванні альтернативних основ сегментації маркетолог намагається
визначити передумову розбіжностей у поведінці покупців;

 1. рішення про вибір сегмента набагато легше прийняти на промисловому ринку, ніж: на ринку кінцевих споживачів;

 2. усе вищеперераховане;

 3. пункти 1 і 2.

2. Сегментація ринку:

1) є більш корисною для маркетологів,які вивчають споживчі товари, ніж: для
маркетологів, які вивчають промисловий ринок;

2) не має великого значення для маркетологів у промисловій сфері, націленій на
державний сектор;

 1. важка при застосуванні на промисловому ринку, оскільки більшість рішень про купівлю приймаються групами, а не індивідами;

 2. корисна для промислового ринку і для споживчого;

 3. неприйнятна для фірм із незначною часткою ринку.

3. Для того, щоб захопити місце на ринку, компанія повинна шукати сегменти:

 1. які мають великий ринковий потенціал;

 2. привабливі для великих компаній;

 3. які незайняті існуючими компаніями;

 4. на яких є перешкоди для проникнення;

 5. усі вищеперераховані відповіді правильні.

4. Послідовність робіт з дослідження ринку і його сегментації є такою:

 1. дослідження ринку, сегментація ринку, розроблення комплексу маркетингових заходів;

 2. розроблення комплексу маркетингових заходів, сегментація ринку, досліджен­ня ринку;

 3. дослідження ринку, розроблення маркетингових заходів, сегментація ринку;

 4. певна послідовність робіт у процесі іх виконання на фірмі не є обов 'язковою, головне—рівень іх виконання;

 5. у переліку немає правильної відповіді.

5. Потенційно вигідним д.ія фірми може бути той сегмент ринку, який:

 1. має найбільшу кількість покупців;

 2. вільний, незайнятий іншими фірмами;

 3. географічно розміщений ближче до фірми;

 4. приваблює фірми такого самого профілю;

 5. усі відповіді є правильними.

6. Які сегменти ринку за критерієм ставлення до товару завжди наявні на кожно­
му регіональному ринку?

 1. ті, хто захопленні від товару;

 2. ті, хто позитивно ставиться до товару;

 3. ті, хто негативно ставиться до товару;

 4. ті, кого не цікавить даний вид товару;

 5. присутні всі елементи одночасно.

7. Відмінність критеріїв сегментації ринку споживчих товарів і товарів виробни­
чого призначення пояснюється тим, що:

 1. об'єкти маркетингу є абсолютно різними;

 2. чинники комплексу маркетингу для цих двох типів ринку є дуже специфічними;

 3. структура і покупці цих ринків є зовсім різними;

 4. цілі маркетингу для таких різних типів товару є майже альтернативними;

 5. у переліку немає правильної відповіді.

8. Маркетингова сегментація дає змогу фірмі:

 1. вибрати один із багатьох сегментів, проте найкращий;

 2. максимізувати прибуток на одиницю товару;

 3. конкурувати з великими фірмами навіть за невеликих ресурсів;

 4. усі відповіді доповнюють одна одну;

 5. у переліку немає правильної відповіді.

9. Підсумковою стадією процесу сегментації ринку є:

 1. вибір цільових сегментів ринку;

 2. позиціювання товару на ринку;

 3. розрахунок прибутковості сегмента ринку;

 4. розрахунок потужності сегмента ринку;

 5. правильної відповіді у переліку немає.

2

1. Які з вказаних нижче видів діяльності лежать поза сферою управління маркетингом:

 1. інвентарний контроль;

 2. маркетингові дослідження;

 3. складське господарство;

 4. планування продукту;

 5. усі перелічені відповіді неправильні.

2. Об'єктом управління маркетингу можуть бути:

 1. ринок як сукупність покупців, споживачів, підприємств, організацій, покупців товарів чи послуг фірми;

 1. підрозділи фірми;

 2. підпорядковані фірмі підприємства;

 1. підприємства та організації, постачальники, банки, рекламні агентства, транспортні контори;

 2. відповіді п. І, 3 є правильні.

3. До основних етапів управління маркетингом не відноситься:

 1. планування; 4) контроль;

 2. організація; 5) упорядкування.

 3. реалізація;

4. До основних форм інтегрованих організаційних структур управління маркетин­
гом не відносять:

 1. функціональну; 4) ринкову;

 2. товарну; 5) товарно-ринкову (змішану).

 3. універсальну;

5. Основними принципами організації маркетингової служби є:

 1. простота структурної побудови;

 2. ефективна система взаємозв'язків між підрозділами служби;

 3. гнучкість і пристосованість до змін;

 4. відповіді п.1, 2, 3 правильні;

 5. у переліку немає правильної відповіді.

6. Управління маркетингом потрібно розглядати як:

 1. оцінку ситуації на перевірку виконання;

 2. діагноз фірми та прогноз фірми;

 3. спостереження за станом та змінами на ринку;

 4. всеохоплюючий процес пристосування фірми до ринку;

 5. усі відповіді є правильними.

7. Операції з управління маркетингом поділяються на:

 1. головні і другорядні;

 2. результативні і забезпечувальні;

 3. обов'язкові і необов'язкові;

 4. відповіді п. 1-3 правильні;

 5. у переліку немає правильної відповіді.

8. Тактика маркетингової поведінки фірми на ринку:

 1. конкретизація стратегії маркетингу на певний період;

 2. поквартальна конкретизація дій у контексті вибраної стратегії маркетингу;

ТЕМА 12. МАРКЕТИНГОВЕ ПЛАНУВАННЯ 229

 1. конкретизація стосовно кожної із структур фірми та контроль виконання;

 2. усі відповіді правильні.

9. Ревізія і контроль як складові процесу управління маркетингом—це засоби:

 1. досягнення високої культури управління апаратом фірми;

 2. впливу на ринок клієнтів фірми;

 3. одержання інформації про рівень досягнення мети фірмою на ринку та витра­ти на маркетингову діяльність;

 4. відповіді п. 1, 2 є правильними;

 5. у переліку немає правильної відповіді.

10. Як вплине зміна регіону діяльності на структуру апарату управління фірмою?

 1. зміниться чисельність працівників апарату управління;

 2. зміняться регіональні спрямування певних структурних підрозділів;

 3. буде створено виробничий, збутовий та інші відділи для кожного з обслугову­ваних фірмою регіонів;

 4. відповіді п. 1, 3 є правильними;

 5. у переліку немає правильної відповіді.

ТЕМА 12. МАРКЕТИНГОВЕ ПЛАНУВАННЯ

 1. Суть і функції маркетингових планів.

 2. Види маркетингових планів.

 3. Структура маркетингового плану.

Ключові поняття і терміни:

4 маркетинговий план, ■*. предмет планування, 4 стратегія і тактика, Л методи планування, л структура плану, -*■ маркетингове середовище, ■*■ шанси і небезпеки.

Після вивчення теми студент повинен

~~\&> суть та функції маркетингових планів;

Щ & процес опрацювання маркетингового плану;

5> зміст маркетингової програми фірми; 1 а» структуру та взаємозв'язки маркетингових планів; _]^ у чому полягає відмінність між маркетинговими стратегіями і тактиками.

—"|tf> розрізняти та характеризувати види маркетингових планів;

s «> аналізувати поведінку споживачів;

.£ ^ характеризувати різні види маркетингових стратегій;

^> розраховувати та аналізувати основні фінансові показники маркетин­га гового плану; iJrf> коротко охарактеризувати піраміду маркетингових планів.

12.1. СУТЬ І ФУНКЦІЇ МАРКЕТИНГОВИХ ПЛАНІВ

Планування полягає і підготовці до майбутнього, випередженні подій, що дозволить одержати користь із очікуваних змін і одночас­но захистити себе від небажаного розвитку. Вихідною умовою для кожної запланованої діяльності є прагнення кращого чи досконалі­шого майбутнього. Це завжди є передумовою змін, оскільки приво­дить до поступового переходу від існуючого стану до бажаного.

ТЕМА 12. МАРКЕТИНГОВЕ ПЛАНУВАННЯ 243

.

Щ Тестові завдання

1. До якої з функцій відноситься планування маркетингу?

 1. аналітичної; 4) виробничо-технічної;

 2. виробничо-збутової; 5) ревізійної.

 3. управління і контролю;

2. До якого з видів плану відноситься ситуаційний аналіз?

 1. тактичного; 4) довготермінового;

 2. стратегічного; 5) аналітичного.

 3. короткотермінового;

3. Який плин включає розробку методів стимулювання продажу?
1) стратегічний; 4) довготерміновий;

 1. тактичний; 5) аналітичний.

 1. короткотерміновий;

4. Вказати правильний варіант послідовності розробки плану маркетингу:

 1. висування цілей, ситуаційний аналіз, стратегія і тактика контролю;

 2. ситуаційний аналіз, висування цілей, стратегія, тактика контролю;

 3. стратегія і тактика контролю, висування цілей, ситуаційний аналіз;

 4. у переліку немає правильної відповіді.

5. Який із розділів плану маркетингу є необов'язковим?

 1. зведення контрольних показників;

 2. виклад поточної маркетингової інформації, перелік небезпек і можливостей;

 3. розрахунок імовірних доходів і прибутків фірми;

 4. перелік завдань і проблем стратегії маркетингу;

 5. програма дій, бюджет, порядок контролю.

6. Які вимоги має задовольняти план маркетингу?

 1. він має бути стабільним, щоб його можна було виконувати та оцінювати хід виконання;

 2. він має бути гнучким, щоб постійно пристосовуватися до зовнішнього середо­вища фірми;

 3. він має відповідати вимогам п. 1 і вимогам п. 2;

 4. у переліку немає правильної відповіді.

7. Якими мали б бути стратегічні плани фірми маркетингової орієнтації?

 1. пошук технологічних проривів, поліпшення рівня якості товарів, виявлення нововведень;

 1. залучення і збереження лояльних груп споживачів через унікальне поєднання факторів маркетингу (товару, ціни, розповсюдження, просування);

 2. забезпечення захисту стратегій від негативного впливу конкурентів, учасни­ків каналів збуту і споживання;

 3. функціонування в межах бюджету, особлива увага до прибуткової продукції, контроль кредиту;

 1. відповіді п. 1, 4 є правильними і доповнюють одна одну.

8. Основними напрямами розвитку фірми в межах стратегічного планування є:

 1. інтенсивний розвиток; 4) усі ці напрями заслуговують на увагу;

 2. інтеграційний розвиток; 5) у переліку немає правильної відповіді.

 3. диверсифікаційний розвиток;

9. Визначення стратегії розвитку фірм як завершального етапу стратегічного пла­
нування має на меті:

 1. оцінити перспективу виробництва чи торгівлі товарами;

 2. виявити бажані для фірми сфери виробництва товарів;

 3. визначити бажані для фірми ринкові ніші;

 4. вибрати реальні орієнтири щодо доходів чи прибутків;

 5. у переліку немає правильної відповіді.

10. Визначення мети та завдання фірми в межах стратегічного планування необ­
хідне для того, щоб:

 1. наочніше продемонструвати свої наміри цільовій аудиторії;

 2. конкретизувати програму фірми, завдання кожному підрозділу та контролю­вати їх виконання;

 3. зареєструвати фірму в органах місцевої влади;

 4. узяти кредит у банку і вступити в одну із громадських асоціацій;

 5. у переліку немає правильної відповіді.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Особенности социального мышления студентов высших и средних специальных учебных заведений 19. 00. 13 Психология развития, акмеология

  Диссертация
  Защита состоится 21 декабря 2006 года в 12 часов на заседании диссерта-ционного совета К - 850.013.01 при Московском государственном психолого-педагогическом университете по адресу: 127051 г.
 2. Панюкова Юлия Геннадьевна, профессор кафедры философии Сибир­ского юридического института мвд россии, доктор психологических наук, профессор. Евтихов О. В. Е27 Тренинг лидерства: монография

  Монография
  Хасан Борис Иосифович, заведующий кафедрой психологии развития института естественных и гуманитарных наук Сибирского федераль­ного университета, доктор психологических наук,

Другие похожие документы..