Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Программа'
Доброго вечора. Прямий ефір – це "Свобода", а мы – самая свободная программа в Украине на "Первом национальном" и телеканале "...полностью>>
'Документ'
"Да, да, - подумал Америго Бонасера. - Звери. Звери." Двое молодых людей с коротко подстриженными блестящими волосами и гладко выбритыми ще...полностью>>
'Исследование'
Жизненный цикл организаций, фазы развития, кризисные точки, причины кризисов, их протекание и последствия. Влияние внешних и внутренних факторов на кр...полностью>>
'Викторина'
17.Существует легенда о том, как в бесплодной пустыне люди, истощенные голодом и трудным переходом, встретили на земле массу мелких сухих крупинок, п...полностью>>

Затверджено на засіданні кафедри фінансів, протокол №1 від 22. 08. 2011 р

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

ЦЕНТРАЛЬНИЙ БАНК І ГРОШОВО-КРЕДИТНА ПОЛІТИКА

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ І ЗАВДАННЯ

до виконання курсового проекту

для студентів базового напряму 030508 “Фінанси і кредит”

спеціальності 6.030508 “Фінанси і кредит”

денної і заочної форми навчання та екстернату

Затверджено

на засіданні кафедри фінансів,

протокол №1 від 22.08.2011 р.

Львів – 2011

Центральний банк і грошово-кредитна політика: Методичні вказівки і завдання до виконання курсового проекту для студентів базового напряму 030508 “Фінанси і кредит” спеціальності 6.030508 “Фінанси і кредит” денної і заочної форми навчання та екстернату / Укл.: Л.Г. Кльоба, П.І. Віблий, В.М. Кащишин, - Львів: Національний університет “Львівська політехніка”, 2011. -27 с.

Укладачі: Кльоба Л.Г., канд. екон. наук, доц.,

Віблий П.І., ст. викл.,

Кащишин В.М., асист.,

Відповідальний за випуск: Хома І.Б., канд. екон. наук, доц.,

Рецензенти Паранчук С.В., канд. екон. наук, проф.,

Скибінський О.С., канд. екон. наук, доц.

Методичні вказівки і завдання до виконання курсового проекту з навчальної дисципліни „Центральний банк і грошово-кредитна політика” обговорено, затверджено та рекомендовано до відкритого друку на засіданні кафедри фінансів, протокол №1 від 22 серпня 2011 р.

Завідувач кафедри фінансів,

д.е.н., проф. І.В. Алєксєєв

Методичні вказівки і завдання обговорено та рекомендовано до відкритого друку на засіданні методичної комісії напряму підготовки «Фінанси і кредит», протокол №1 від 22 серпня 2011 р.

Секретар

методичної комісії
асист. І.Я. Цигиль

ЗМІСТ

Вступ ………………………………………………………………… 4

Розділ І. Основні вимоги до підготовки, оформлення і захисту курсового проекту ..…………………………………………………… 5

  1. Загальні положення ………………………………………. 5

  2. Структура та зміст основних частин курсового проекту ….. 7

  3. Правила оформлення курсового проекту ………………….. 8

Розділ ІІ. Тематика курсових проектів ……………………………… 15

Розділ ІІІ. Варіанти тем курсового проекту ………………………... 19

Список використаної та рекомендованої літератури ………… 20

Додатки ……………………………………………………………. 24

Додаток А ………………………………………………………… 24

Додаток Б ………………………………………………………… 25

Додаток В ………………………………………………………… 26

ВСТУП

Національний банк України, здійснюючи грошово-кредитну політику, використовуючи сучасні інструменти її проведення, визначально впливає на стан кредитного ринку України, динаміку процен­тних ставок, кредитний потенціал комерційних банків України, можливо­сті суб'єктів господарювання в одержанні кредитів від комерційних бан­ків.

Вивчення функцій та операцій Центрального банку, основних принципів і ме­ханізмів грошово-кредитної політики, спрямованих на закріплення до­сягнутих результатів з метою стабілізації внутрішніх цін та відповідної стабільності грошово-кредитного ринку, передбачено програмою навчальної дисципліни “Центральний банк і грошово-кредитна політика” для студентів спеціальності 6.030508 “Фінанси і кредит”.

Курсовий проект з навчальної дисципліни “Центральний банк і грошово-кредитна політика” виконується з метою формування та закріплення у студентів теоретичних знань і практичних навичок з питань функціонування та ролі центрального банку у регулюванні грошового обігу, у розробці грошово-кредитної, процентної, валютної політики держави.

Завдання курсового проекту:

 • систематизація, закріплення та розширення теоретичних знань з фахової дисципліни;

 • поглиблене вивчення конкретних проблем, що стосуються діяльності центрального банку та грошово-кредитної політики.

У курсовому проекті мають бути враховані зміни, які відбулися за останні роки в діяльності НБУ, та сучасний стан грошово-кредитної політики і тенденції її розвитку.

Курсовий проект повинен мати дослідницький характер і бути логічно завершеним.

РОЗДІЛ І

ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ПІДГОТОВКИ, ОФОРМЛЕННЯ І ЗАХИСТУ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ

1.1. Загальні положення

Навчальним планом підготовки бакалаврів зі спеціальності “Фінанси і кредит” передбачається підготовка і захист студентами курсового проекту з навчальної дисципліни “Центральний банк і грошово-кредитна політика”.

Курсовий проект виступає як одна з найбільш важливих форм самостійної роботи студентів під час вивчення даної навчальної дисципліни.

Використовуючи знання із загальнотеоретичних і спеціальних дисциплін, а також підібрані матеріали з наукових та періодичних видань, статистичних довідників, студент повинен самостійно глибоко і фундаментально дослідити одну з актуальних тем навчальної дисципліни “Центральний банк і грошово-кредитна політика”.

В процесі підготовки і оформлення курсового проекту студенти мають, по-перше, оволодіти основами сучасного економічного мислення, по-друге, навчитись аналізувати матеріали наукової та спеціальної економічної літератури, по-третє, робити самостійні висновки і формулювати самостійні теоретичні положення, по-четверте, аналізувати економічний матеріал і його теоретично узагальнювати, по-п'яте, формулювати практичні рекомендації на основі правильного узагальнення і теоретичного дослідження.

Теми курсових проектів (розділ II) розроблено відповідно до змісту навчальної дисципліни “Центральний банк і грошово-кредитна політика”.

Вибір тем курсових проектів здійснюється студентом згідно варіанту який відповідає порядковому номеру студента у списку групи (розділ ІІІ).

Курсовий проект повинен мати науковий характер, а не бути переказом відомих положень і висновків, почерпнутих із літературних і наукових джерел. У процесі викладу матеріалу не дозволяється пряме переписування з навчальних чи наукових джерел.

На час написання курсового проекту за студентами закріплюється науковий керівник. Процес підготовки курсового проекту починається з вибору теми і затвердження науковим керівником плану курсового проекту.

Студент повинен скласти план курсового проекту (додаток А) і узгодити його з науковим керівником.

Курсовий проект повинен бути повністю готовим у строки, визначені графіком навчального процесу, і вчасно поданий студентом на кафедру фінансів для рецензування науковим керівником.

Курсовий проект, виконаний згідно зі встановленими вимогами, допускається науковим керівником до захисту. Неграмотний виклад матеріалу знижує загальну оцінку роботи. Курсовий проект який оформлено неграмотно, з наявністю багатьох граматичних помилок, у якій є багато неправильно оформлених таблиць, графіків і іншого фактичного матеріалу не рецензується науковим керівником і повертається на доопрацювання і виправлення граматичних помилок.

Доопрацьований курсовий проект подається студентом на кафедру фінансів для повторної перевірки. В окремих випадках, за згодою наукового керівника, може бути змінена тема курсового проекту при його повторній підготовці.

За день до захисту студент зобов'язаний повернути курсовий проект з позитивною рецензією наукового керівника на кафедру фінансів.

При підготовці до захисту студент повинен звернути особливу увагу на зауваження рецензента, проблемні питання. Захист курсового проекту здійснюється публічно перед студентами групи, членами комісії, які формуються кафедрою фінансів. Одним із членів комісії, як правило, є науковий керівник курсового проекту студента.

Захист курсового проекту проводиться шляхом співбесіди. Члени комісії можуть ставити запитання по темі курсового проекту, методиці виконання та змісту окремих питань, які розглядаються у курсовому проекті.

За результатами співбесіди і з врахуванням рецензії наукового керівника комісія виставляє оцінку. Оцінка з курсового проекту диференціюється: “незадовільно”, “задовільно”, “добре”, “відмінно”. Оцінка виставляється відразу після завершення співбесіди зі студентом. Один із членів комісії повідомляє оцінку, проставляє її в екзаменаційну відомість та залікову книжку студента.

1.2. Структура та зміст основних частин курсового проекту

Структурно курсовий проект повинен складатися із:

- вступу;

- основної частини проекту (3 питання);

- висновків;

- списку використаної літератури;

- додатків.

Загальний обсяг курсового проекту - 40-45 сторінок рукописного тексту або 30-35 сторінок комп'ютерного набору (без додатків).

У вступі до курсового проекту студент повинен, розкрити актуальність вибраної теми курсового проекту, визначити основну мету і завдання, вказати на наукову, методологічну базу написання роботи. Обсяг - 1-3 сторінки.

Основний розділ курсового проекту включає теоретичну, аналітично-дослідницьку та рекомендаційну частини.

Теоретична частина (питання 1).

В даній частині обґрунтовується теоретична база досліджуваної проблеми на підставі огляду літературних джерел, нових розробок, іншої інформації, пов'язаної з темою роботи. Викладений в цій частині матеріал повинен містити вичерпну інформацію, яка розкриває зміст досліджуваної проблеми, ступінь вивчення проблеми в історичному аспекті та шляхи її вирішення в різних країнах світу. Необхідно також уважно вивчити і проаналізувати діючі інструкції і нормативні акти Національного банку України, які мають відношення до досліджуваної проблеми.

Аналітично-дослідницька частина (питання 2).

В даній частині потрібно висвітити основні результати здійсненого аналізу сучасного стану практичного вирішення проблеми на прикладі української та світової практики, основні недоліки існуючої практики в Україні та питання, які потребують вирішення.

В якості аналітичної бази дослідження рекомендується використовувати статистичні дані як по Україні, так і відповідні статистичні дані зарубіжних країн, які допомагають наочно відобразити практичні аспекти вирішення досліджуваної проблеми. Відображення такого матеріалу для наочності рекомендовано представити у вигляді графіків, діаграм та таблиць.

Рекомендаційна частина (питання 3).

Дана частина повинна носити творчий характер. Основна вимога до неї полягає у розробці та обґрунтуванні висновків та практичних пропозицій спрямованих на вирішення проблем, досліджуваних у курсовому проекті. Студент повинен дослідити взаємозв’язок між показниками, які характеризують вибрану проблему, виділити певні невирішені питання проблеми, яка досліджується, та надати рекомендації щодо шляхів їх вирішення.

В основному розділі проекту виклад матеріалу здійснюється на основі опрацювання літературних і інших джерел (в т.ч. статистичних). Виклад повинен бути самостійним (без переписування) з відображенням авторського розуміння проблем і з його власними висновками.

Обсяг кожного окремого питання основного розділу проекту - від 8 до 10 сторінок.

У висновках потрібно зробити узагальнення по кожному із питань основної частини проекту (по 2-3 пункти на кожне питання). Висновки повинні бути зроблені таким чином, щоб вони відображували основний зміст курсового проекту.

У висновках також потрібно відзначити ті положення, які були одержані автором на основі опрацювання наукового і практичного матеріалу, тобто авторське розуміння основних проблем курсового проекту.

До списку використаних джерел включаються лише ті джерела, які дійсно були використані під час написання курсового проекту.

Глибина обізнаності студента з наведеними в списку джерелами перевіряється комісією в процесі захисту і оцінки курсового проекту.

Курсовий проект може містити також додатки, які розміщуються в самому кінці роботи після сторінки із списком використаної літератури.

1.3. Правила оформлення курсового проекту

Курсовий проект виконується і оформляється з додержанням усіх технічних вимог до наукових робіт.

Текст роботи має бути написаний на одному боці аркуша білого паперу формату А4 (210 х 297) та розміщуватися таким чином, щоб залишалися краї таких розмірів: лівий - не менше 25 мм, правий - не менше 10 мм, верхній та нижній — не менше 20 мм. В оформленні роботи не можна використовувати маркувань і курсивів.

Текст курсового проекту пишеться від руки чітким, розбірливим почерком, або виконується на комп'ютері (при наборі використовується шрифт Times New Roman (Суr), а при відсутності також Arial (Суr), кегель 14). При друкуванні роботи на комп'ютері: текст розміщується через 1,5 міжрядкові інтервали до 30 рядків на сторінці. В разі написання тексту від руки слід користуватися трафаретом.

Курсовий проект починається з титульного аркуша (додаток Б). На титульному аркуші вказуються назва теми, спеціальність, група, прізвище, ім'я та по батькові студента, а також науковий ступінь, вчене звання (посада), прізвище, ім'я та по батькові наукового керівника, місто і рік виконання роботи.

За титульним аркушем послідовно розміщуються: зміст (додаток В), основний текст, список використаної літератури, додатки. У змісті зазначають початкові сторінки кожної частини курсового проекту (вступу, кожного питання основної частини, висновків, списку використаної літератури, додатків).

Заголовки структурних частин курсового проекту „ЗМІСТ”, „ВСТУП", „ПИТАННЯ", „ВИСНОВКИ", „СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ", ДОДАТКИ" друкують великими літерами симетрично до тексту.

Заголовки питань друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. Крапку в кінці заголовка не ставлять. Якщо заголовок складається з двох або більше речень, то їх розділяють крапкою. Відстань між заголовком питання (за винятком заголовка пункту) та текстом повинна дорівнювати 3-4 міжрядковим інтервалам. Кожну структурну частину курсового проекту треба починати з нової сторінки.

Нумерацію сторінок, питань, пунктів, підпунктів, рисунків, таблиць, формул подають арабськими цифрами без знака №.

Першою сторінкою курсового проекту є титульний аркуш, який включають до загальної нумерації сторінок курсового проекту. На титульному аркуші номер сторінки не ставлять, на наступних сторінках номер проставляють у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці.

Такі структурні частини курсового проекту, як зміст, перелік умовних позначень, вступ, висновки, список, використаної літератури не мають порядкового номера.

Таблицю, рисунок або креслення розміщують після згадування в тексті або у додатках.

Ілюстрації позначають словом "Рис." і нумерують послідовно в межах окремого параграфа, за винятком ілюстрацій, поданих у додатках. Номер ілюстрації може складатися з порядкового номера параграфа і порядкового номера ілюстрації, між якими ставиться крапка (наприклад, Рис. 1.2 (другий рисунок першого параграфа)), або нумеруватися арабськими цифрами наскрізно (Рис. 1, Рис. 2 і т. д.).

Таблиці нумерують послідовно (за винятком таблиць, поданих у додатках) в межах параграфа. В правому верхньому куті над відповідним заголовком таблиці розміщують напис "Таблиця" із зазначенням її номера. Номер таблиці може складатися з номера параграфа і порядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка (наприклад, "Таблиця 1.2" (друга таблиця першого параграфа)), або нумеруватися арабськими цифрами наскрізно (наприклад Таблиця 1, Таблиця 2 і т.д.).

Приклад оформлення рисунку показано на рис. 1.Рис. 1. Джерела формування банківських інвестиційних ресурсів

Для зручності порівняння показників цифровий матеріал, як правило, оформляється у вигляді таблиць. Кожна таблиця повинна мати назву, яку розміщують над таблицею і пишуть (друкують) симетрично до тексту. Слово "Таблиця" і назву таблиці починають з великої літери, назву не відокремлюють. У назві таблиці має точно і стисло відображатися її зміст, вказуватись назва об'єкта дослідження, на матеріалах якого складається таблиця, та період дослідження. Крім того, над таблицею вказується скорочено одиниця виміру. Якщо використовується не одна, а кілька одиниць виміру, то вони подаються в кінці назви кожного стовпця або після назви показників.

Приклад побудови таблиці

Таблиця (номер)

Назва таблиці

Головка

Заголовки граф

Підзаголовки граф

Рядки

Боковик (заголовки рядків)

Графи (колонки)

При посиланні у тексті на таблицю слово „таблиця" пишуть скорочено

(табл. 1.1). У повторних посиланнях на таблицю пишуть „див. табл. 1.1”.

Таблицю розміщують після першого згадування про неї в тексті роботи таким чином, щоб її можна було читати на тому ж аркуші або (залежно від її розміру) на наступній сторінці, а за необхідності у додатках до роботи.

Використовуючи формули, треба дотримуватися певних техніко-орфографічних правил. Найбільші, а також довгі та громіздкі формули, які мають у складі знаки суми, добутку, диференціювання, інтегрування, розміщують на окремих рядках. Це стосується також і всіх нумерованих формул.

Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів треба подавати безпосередньо під формулою в тій послідовності, в якій вони подані у формулі. Значення кожного символу і числового коефіцієнта треба подавати з нового рядка. Перший рядок пояснення починають зі слова "де" без двокрапки.

Наприклад:

MV=∑PQ, (1.1)

де

М- маса грошей, що перебуває в обігу в країні протягом певного

періоду, грошових одиниць;

V— швидкість обігу грошової одиниці, коеф.;

Р - ціна індивідуального товару, реалізованого за вказаний період, грошових одиниць;

Q - загальна маса товарів, що реалізуються у даному періоді, кількість одиниць.

Рівняння і формули треба виділяти з тексту вільними рядками. Вище і нижче кожної формули потрібно залишити не менше одного вільного рядка.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Тематичний план з курсу «Аналіз фінансових ринків» для студентів 5 курсу денної форми навчання на 2011 2012 навчальний рік спеціальності 03050801 «Фінанси І кредит» спеціалізації «Фінансове посередництво»

  Документ
  КСПР – комплексна самостійна письмова робота; ПТ – письмове тестування; УО – усне опитування; ПІЗ – перевірка індивідуальних завдань, РЗ – розв’язок задач.
 2. Програма фахового вступного випробування для зарахування на навчання за окр «магістр» за спеціальністю 03050801 «Фінанси І кредит» Схвалено на засіданні

  Документ
  Комплексний фахове всупне випробування студентів факультету обліку, фінансів та підприємницької діяльності спеціальності 8.03050801 “Фінанси і кредит” на рівень «магістр» є узагальнюючим етапом вступу до Національного університету
 3. Програма фахового вступного випробування для зарахування на навчання за окр «спеціаліст» за спеціальністю 03050801 «Фінанси І кредит» Схвалено на засіданні

  Документ
  Комплексний фахове вступне випробування студентів факультету обліку, фінансів та підприємницької діяльності спеціальності 7.03050801 “Фінанси і кредит” на рівень «спеціаліст» є узагальнюючим етапом вступу до Національного університету
 4. Тематичний план з курсу „Фінансовий менеджмент для студентів Vкурсу денної форми навчання спеціальності 03060101 „Менеджмент організацій І адміністрування на 2011-2012 навчальний рік

  Документ
  Визначення вартості грошей у часі та її використання у фінансових розрахунках 1 - 10 - УО, Т, РЗ ІЗ, Р ЗМ (тема) 5.
 5. Тематичний план з курсу „Управління фінансовими ризиками" для студентів Vкурсу денної форми навчання спеціальності 03050801-д-11 "Фінансове посередництво"

  Документ
  Кредитний ризик у системі фінансових відносин 10 УО, ІЗ ІЗ ЗМ (тема) 5. Управління фінансовими ризиками на іпотечному ринку 10 Т, ІЗ ІЗ ЗМ (тема) .

Другие похожие документы..