Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
В нашей стране подача газа на значительные расстояния осуществляется по магистральным газопроводам больших диаметров, представляющих собой сложную си...полностью>>
'Учебно-методический комплекс'
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. Х.М. БЕРБЕКОВА...полностью>>
'Публичный отчет'
В отчетном периоде текущего года усилия служб и подразделений отдела были направлены, прежде, всего, на выполнения требования Директивы МВД РФ №2дсп-1...полностью>>
'Документ'
:k=0,94;83%;Сметн.пр.: 5%] 9, 100 м 4717,33 3,7 3 ,01 8, 5 0 1,5 43 8 4 9 80 187 0 154,87 1434,10 101-19 1 Материалы рулонные кровельные для верхнего ...полностью>>

Протокол №8 від 25. 10. 2011 р. Теми докторських дисертаційних досліджень (педагогіка)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ПРОТОКОЛ № 8

від 25.10.2011 р.

Теми докторських дисертаційних досліджень (педагогіка)

№ за/п

Назва теми

Прізвище автора та установа, де затверджена тема

1

2

3

13.00.01 – загальна педагогіки та історія педагогіки

1.

Концептуалізація освітніх інновацій України та Польщі в умовах глобалізації суспільства (13.00.01)

Н. консультант: дійсний член НАПН України Андрущенко В.П.

АНДРУШКЕВИЧ Ф.

(НПУ імені М.П. Драгоманова)

13.00.02 – теорія та методика навчання (з галузей знань)

2.

Розвиток змісту шкільної суспільствознавчої освіти в Україні у XX столітті

(13.00.02 – теорія та методика навчання -
історія та суспільствознавчі дисципліни)
Н. консультант: член-кор. НАПН України Пометун О.І.

АРЕШОНКОВ В.Ю.

(Ін-т педагогіки

НАПН України)

3.

Теоретико-методичні засади професійної орієнтації старшокласників в умовах профільного навчання технологій

(13.00.02 – теорія та методика навчання технологій)

Н. консультант: дійсний член НАПН
України Мадзігон В.М.

ДОРОТЮК В.І.

(Інститут педагогіки НАПН України)

13.00.04 теорія і методика професійної освіти

4.

Теоретичні і методичні засади підготовки майбутніх учителів технологій до інноваційної педагогічної діяльності

(13.00.04)

Н. консультант: член-кор. НАПН України

Гуревич P.C

ШЕВЧЕНКО Л.С.

(Вінницький держ. пед.

ун-т імені Михайла Коцюбинського)

5.

Система професійної підготовки вчителів середньої школи у Сполучених Штатах Америки

(13.00.04)

Н. консультант: д.п.н., професор Радул В.В.

ШАНДРУК С.І.

(Кіровоградський

держ. пед. ун-т імені Володимира Винниченка)

6.

Теоретичні та методичні засади формування професійних цінностей вчителя іноземної мови (13.00.04)

Н. консультант: д.п.н., професор

Харченко СЯ.

СЕРГЄЄВА В.Є.

(Луганський нац. ун-т імені Тараса Шевченка)

7.

Теоретичні і методичні основи модернізації природничонаукової підготовки майбутніх фахівців фізичної культури у вищому педагогічному навчальному закладі

(13.00.04)

Н. кер.: д.п.н., професор Кравченко Л.М.

ХОМЕНКО П.В.

(Полтавський нац. пед. ун-т імені В.Г. Короленка

8.

Теорія і практика формування готовності до рекреаційно-туристичної діяльності майбутніх учителів у процесі професійної підготовки (13.00.04)

Н. кер.: д.п.н., професор Чайка В.М.

СКАЛІЙ О.В.

(Тернопільський нац.

пед. ун-т імені Володимира Гнатюка)

9.

Теоретико-методичні засади формування у майбутніх учителів компетентності запобігання і подолання педагогічних бар’єрів у процесі професійної підготовки

(13.00.04)

Н.кер.: д.п.н., професор Гриньова В.М.

ГЛАЗКОВА І.Я.

(Бердянський держ.

пед. ун-т)

10.

Теоретичні і методичні засади педагогічної освіти майбутніх магістрів вищих навчальних закладів непедагогічного профілю

(13.00.04)

Н. консультант: член-кор. НАПН України

Сисоєва С.О.

МАЧИНСЬКА Н.І.

(Київський ун-т

імені Бориса Грінченка)

11.

Система професійної підготовки фахівців з медсестринства в медичних навчальних закладах Австрії

(13.00.04)

Н. кер.: д.п.н., професор Романишина Л.М.

ПАЛАСЮК Г.Б.

(Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка)

12.

Теоретичні і методичні основи формування комунікативно-когнетивної компетентності майбутніх філологів

(13.00.04)

Н. консультант: член-кор. НАПН України

Кузьмінський А.І.

ВОВК О.П.

(Черкаський нац. ун-т

ім. Богдана Хмельницького)

13.

Теоретичні і методичні засади підготовки майбутніх учителів початкових класів у вищих навчальних закладах Польщі засобами мультимедійних технологій

(13.00.04)

Н. консультант: член-кор. НАПН України

Кузьмінський А.І.

КУГАЙ О.В.

(Черкаський нац. ун-т

ім. Богдана Хмельницького)

13.00.05 – соціальна педагогіка

14.

Теорія і практика розвитку соціальності школярів в умовах інклюзивної освіти

(13.00.05)

Н. кер.: д.п.н., професор Савченко С.В.

РАССКАЗОВА О.І.

(Луганський нац. ун-т
ім. Тараса Шевченка)

13.00.06 - теорія і методика управління освітою

15.

Теоретичні і методичні засади управління формуванням професійної компетентності магістрів педагогіки вищої школи

(13.00.06)

Н. консультант: дійсний член НАПН України Олійник В.В.

ДРАЧ І.І.

(Університет менеджменту освіти НАПН України)

16.

Теорія і практика формування кадрового потенціалу навчальних закладів післядипломної педагогічної освіти

(13.00.06)

Н. консультант: дійсний член НАПН України Олійник В.В.

ЧЕРНИШОВА Є. Р.

(Університет менеджменту освіти НАПН України)

13.00.09 – теорія навчання

17.

Формування дидактичної компетентності майбутніх учителів філологічних спеціальностей у вищих педагогічних навчальних закладах

(13.00.09)

Н. консультант: д.п.н., професор Караман СО.

МІШЕНІНА Т.М.

(Інститут педагогіки

НАПН України)

13.00.10 – інформаційно-комунікаційні технології в освіті

18.

Теоретичні і методичні основи створення і використання Web-технологій у іншомовній підготовці

(13.00.10)

Н. консультант: д.техн.н., професор Меняйленко О.С.

КРАСНОПОЛЬСЬКИЙ В.Е.

(Луганський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка)

Тема докторського дисертаційного дослідження (психологія)

№ за/п

Назва теми

Прізвище автора та установа, де затверджена тема

1

2

3

19.00.07 – педагогічна та вікова психологія

1.

Психологічні засади розвитку професіоналізму майбутніх фахівців соціономічних професій (19.00.07)

Н. кер.: дійсний член НАПН України

Максименко С.Д.

ОНУФРІЄВА Л.А.

(Ін-т психології ім. Г.С. Костюка

НАПН України)

Теми кандидатських дисертаційних досліджень (педагогіка)

№ за/п

Назва теми

Прізвище автора та установа, де затверджена тема

1

2

3

13.00.01 – загальна педагогіки та історія педагогіки

1.

Тенденції реформування дистанційного навчання у системі вищої освіти Швеції (13.00.01)

Н. кер.: д.п.н., професор Стрельніков В.Ю.

АГЕЙЧЕВА А.О.

(Полтавський нац. пед. ун-т імені В.Г. Короленка)

2.

Становлення та розвиток системи управління середніми навчальними закладами України (друга половина XIX – початок XX століття) (13.00.01)

Н. кер.: член-кор. НАПН України

Побірченко Н.С.

ШЕЛЕПКО Г.А.

(Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини)

3.

Розвиток освіти дорослих у Франції (13.00.01)

Н. кер.: к.п.н., доцент Заболотна O.A.

КОМАР О.С.

(Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини)

4.

Модернізація системи управління державними школами в Нідерландах (13.00.01)

Н. кер.: к.п.н., доцент Ковальчук О.С.

БОИЧЕНКО К.В.

(Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини)

5.

Правове виховання старшокласників у виховній роботі загальноосвітньої школи (друга половина ХХ століття)

(13.00.01)

Н. кер.: к.п.н., професор Пантюк Т.Г.

КАЩУК М.Г.

(Дрогобицький держ. пед.
ун-т ім. Івана Франка)

6.

Навчання іноземних мов у спеціалізованих школах з поглибленим вивченням в Україні (кінець ХХ – початок ХХІ століття)

(13.00.01)

Н. кер.: к.п.н., доцент Невмержицька О.В.

ХУДЗЕЙ О.О.

(Дрогобицький держ. пед.
ун-т ім. Івана Франка)

7.

Громадянське виховання старшокласників у США (друга половина ХХ століття)

(13.00.01)

Н. кер.: к.п.н., професор Рацул А.Б.

ЗАХАРОВА О.Ю.

(Кіровоградський держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка )

8.

Ідеї єзуїтської педагогіки в працях вітчизняних вчених-педагогів (середина
ХVІ – кінець ХVІІІ століття)

(13.00.01)

Н. кер.: д.п.н., професор Моторіна В.Г.

МАЛИК В.Я.

(Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т
імені Григорія Сковороди)

9.

Просвітницькі ідеї та навчально-виховна діяльність православних чернечих монастирів Центральної України (к. ХVІ – ХVІІІ ст.) (13.00.01)

Н. кер.: д.п.н., професор Кравченко Л.М.

СКОРИК Б.С.

(Полтавський нац. пед.
ун-т імені В.Г. Короленка)

10.

Формування гендерної культури студентської молоді (60-ті роки ХХ – початок ХХІ століття) (13.00.01)

Н. кер.: д.філос.н., професор

Молодиченко В.В.

ПЕТРУЧЕНЯ Г.Г.

(Мелітопольський держ.
пед. ун-т)

11.

Комплексні навчальні програми у діяльності початкових шкіл України (20-30 роки ХХ століття)

(13.00.01)

Н. кер.: к.п.н., доцент Войтова Л.В.

ШАРГОРОДСЬКА Н.М.

(Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини)

12.

Організація навчання іноземних студентів в університетах Великої Британії

(13.00.01)

Н. кер.: к.п.н., доцент Тихонович В.М.

ПОТАПЕНКО Т.О.

(Харківський нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди)

13.

Розвиток неперервної освіти у Канаді (13.00.01)

Н. кер.: к.п.н., доцент Мукан Н.В.

БАРАБАШ О.В.

(Нац. ун-т «Львівська політехніка»)

14.

Активні методи підготовки учнівської молоді в навчальних закладах України

(1919-1937 рр.)

(13.00.01)

Н. кер.: к.п.н., доцент Васенко В.В.

ВЕЛИКДАН Ю.В.

(Переяслав-Хмельницький державний пед. ун-т імені Григорія Сковороди)

13.00.02 - теорія та методика навчання (з галузей знань)

15.

Розвиток критичного мислення майбутніх учителів фізики на основі міжпредметних зв’язків фізики й математики

(13.00.02 – теорія і методика фізики)

Н. кер.: к.фіз.мат. н., професор Мінаєв Ю.П.

КЕНЄВА І.П.

(Державний вищий навчальний заклад «Запорізький нац. ун-т»)

16.

Методика навчання французького професійно спрямованого монологічного мовлення студентів технічних спеціальностей з урахуванням їх навчальних стилів

(13.00.02 – теорія і методика навчання -романо-германські мови)

Н. кер.: к.п.н., доцент Саєнко Н.С.

БОНДАР Л.В.

(Національний техн. ун-т України Київський політехнічний ін-т)

17.

Формування рухових навичок дівчат 11-14 років засобами міні-футболу у дитячо-юнацьких спортивних школах

(13.00.02 – теорія і методика навчання -фізична культура, основи здоров’я)

Н.кер.: к.п.н., доцент Ткаченко А.В.

ШАПОВАЛ Є.Ю.

(Полтавський нац. ун-т ім. В.Г. Короленка)

18.

Формування здорового способу життя студентів класичного університету із застосуванням інформаційних технологій

(13.00.02 – теорія і методика навчання -фізична культура, основи здоров’я)

Н.кер.: д.п.н., професор Гончаренко М.С.

КУЧУК Н.Г.

(Харківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна)

19.

Методика навчання проектування баз даних майбутніх інженерів-педагогів

(13.00.02 – теорія та методика навчання – технічні дисципліни)

Н. кер.: к.техн.н., доцент Антоненко О.В.

КОРЖОВА М.М.

(Бердянський держ.

пед. ун-т)

20.

Розвиток критичного мислення старшокласників у процесі навчання

фізики з використанням інформаційно-комунікаційних технологій

(13.00.02 – теорія і методика навчання фізики)

Н. кер.: д.п.н., професор Сосницька Н. Л.

КОСТИНІЧ О.С.

(Бердянський держ.

пед. ун-т)

21.

Розвиток рухових навичок студентів університету засобами легкої атлетики (13.00.02 - теорія і методика навчання -фізична культура, основи здоров’я)

Н.кер.: к.п.н., доцент Яловик В.Т.

ЯЛОВИК А.В.

(Волинський нац. ун-т

ім. Лесі Українки)

22.

Формування графічної навички письма першокласників з опорою на уяву і наочно-образне мислення

(13.00.02 – теорія і методика навчання української мови)

Н. к.п.н., доцент Цепова І.В.

СУРЖАН Н.В.

(Харківський нац. педагогічний ун-т імені

Г.С. Сковороди)

23.

Методика диференційованого навчання фізичних вправ учнів основної малокомплектної школи засобами баскетболу (13.00.02 - теорія і методика навчання -фізична культура, основи здоров’я)

Н. кер.: д.п.н. Тимошенко О.В.

КОСТЮК Ю.С.

(Житомирський держ.
ун-т ім. Івана Франка)

24.

Методика розвитку спеціальних рухових здібностей старшокласників у процесі занять баскетболом

(13.00.02- теорія і методика навчання -фізична культура, основи здоров’я)

Н. кер.: д.біол.н., професор Ткачук В.Г.

КУЗЮРА Г.М.

(Національний пед. ун-т

ім. М.П. Драгоманова)

25.

Формування у майбутніх учителів технологій практичних умінь та навичок обробки конструкційних матеріалів

(13.00.02 - теорія і методика навчання технологій)

Н. кер.: д.п.н., професор Коберник О.М.

ГАЙДУК В.Д.

(Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини)

26.

Формування рухових умінь та навичок курсантів вищих навчальних закладів МВС України у процесі занять зі спеціальної фізичної підготовки

(13.00.02 – теорія і методика навчання -фізична культура, основи здоров’я)

Н. кер.: д.п.н., професор Пліско В.І.

БОНДАРЕНКО В.В.

(Чернігівський нац.
пед. ун-т

ім. Т.Г. Шевченка)

27.

Методика реалізації міжпредметних зв’язків у процесі навчання професійно орієнтованих дисциплін майбутніх техніків – землевпорядників у аграрних коледжах (13.00.02 – теорія і методика навчання сільськогосподарських дисциплін)

Н. кер.: д.п.н., професор Тверезовська Н.Т.

СИДОРКО В.П.

(Нац. ун-т біоресурсів
і природокористування України)

28.

Розвиток валеологічних знань студентів у процесі застосування індивідуальних оздоровчих програм у позааудиторній роботі (13.00.02 – теорія і методика навчання (фізична культура, основи здоров’я)

Н. кер.: д.п.н., професор Гончаренко М.С.

Тимченко а.м.

(Харківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна)

29.

Формування основ здоров’я дівчаток молодшого шкільного віку в процесі занять естетичною гімнастикою

(13.00.02 – теорія та методика навчання - фізична культура, основи здоров’я)

Н. кер.: член-кор. НАПН України Носко М.О.

ЛИТВИН Т.С.

(Чернігівський нац.

пед.

ун-т імені Т.Г. Шевченка)

30.

Методика розвитку рухових здібностей дівчат старшої школи на уроках фізичної культури

(13.00.02 – теорія та методика навчання - фізична культура, основи здоров’я)

Н. кер.: к. н. з фізичного виховання та спорту Осадчий О.В.

ДЯГОВЕЦЬ О.В.

(Чернігівський нац. пед.

ун-т імені Т.Г. Шевченка)

31.

Методика розвитку рухових здібностей у дівчат 11-14 років на уроках фізичної культури (13.00.02 – теорія та методика навчання - фізична культура, основи здоров’я)

Н. кер.: к.мед.н., доцент Дейкун М.П.

ФРАНЧУК О.П.

(Чернігівський нац. пед.

ун-т імені Т.Г. Шевченка)

32.

Формування рухових навичок техніки гри в баскетбол майбутніх учителів фізичної культури

(13.00.02 – теорія та методика навчання - фізична культура, основи здоров’я)

Н. кер.: член-кор. НАПН України Носко М.О.

ЧУСТА А.Ю.

(Чернігівський нац. пед.

ун-т імені Т.Г. Шевченка)

13.00.03 - корекційна педагогіка

33.

Корекція навчальної діяльності молодших школярів з тяжкими порушеннями мовлення у процесі розв'язування арифметичних задач (13.00.03)

Н. кер.: к.психол.н., доцент Гаврилова Н.С.

РУЖИЦЬКА Л.І.

(Кам'янець-Подільський нац. ун-т

імені Івана Огієнка)

34.

Логопедичний супровід дітей раннього віку з дитячим церебральним паралічем

(13.00.03)

Н. кер.: к.п.н., доцент Конопляста С.Ю.

БАХМАЧ Т.О.

(НПУ

імені М.П. Драгоманова)

13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

35.

Формування готовності до інноваційної діяльності майбутніх технологів у коледжах аграрного профілю

(13.00.04)

Н. кер.: д.п.н., професор Джеджула О.М.

КОБЗАР В.М.

(Вінницький нац.

аграрний ун-т)

36.

Формування професійної компетентності майбутніх менеджерів організацій у процесі вивчення професійно орієнтованих дисциплін (13.00.04)

Н. кер.: д. економ. н., професор Комарова O.A.

АФАНАСЬЄВА Л.В.

(Державна льотна

академія України)

37.

Професійна підготовка майбутніх інженерів-педагогів до проектування одягу засобами інформаційних технологій

(13.00.04)

Н. кер.: д.п.н., професор Оршанський Л.В.

СКВАРОК М.Ю.

(Дрогобицький

держ. пед. ун-т

імені Івана Франка)

38.

Педагогічні умови формування графічної компетентності майбутніх кваліфікованих робітників машинобудівного профілю (13.00.04)

Н. кер.: к.п.н., доцент Голіяд І.С.

ВОРОНЦОВА І.В.

(Ін-т професійно-технічної освіти НАПН України)

39.

Формування екологічної компетентності техніків лісового господарства у лісотехнічних коледжах

(13.00.04)

Н. кер.: к.біол.н., с.н.с. Робак В.Є.

СТРИЖАК Н.І.

(Львівський наук.-практ. центр професійно-технічної освіти НАПН України)

40.

Формування комунікативної компетентності у майбутніх авіаційних диспетчерів у вищих навчальних закладах авіаційного профілю (13.00.04)

Н. кер.: д.п.н., професор Лузік Е.В.

ЛАВРУХІНА Т.В.

(Нац. авіаційний університет)

41.

Формування професійної компетентності майбутніх фахівців з управління персоналом та економіки праці

(13.00.04)

Н. кер.: д.економ.н., професор Дмитренко Г.А.

ГОЛОВАЧ Н.В.

(Ун-т менеджменту освіти НАПН України)

42.

Розвиток комунікативної компетентності викладача професійно-технічного навчального закладу у післядипломній освіті

(13.00.04)

Н. кер.: д.п.н., професор Локарєва Г.В.

ЄРМАКОВА З.І.

(Державний вищий навчальний заклад «Запорізький нац. ун-т»)

43.

Формування готовності майбутніх учителів технологій до міжособистісної взаємодії засобами комунікативних технологій

(13.00.04)

Н. кер.: д.п.н., професор Лісова С.В.

ПУШКАР Т.М.

(Житомирський держ. ун-т імені Івана Франка)

44.

Підготовка майбутніх правознавців до використання інформаційних технологій у професійній діяльності

(13.00.04)

Н. кер.: к.п.н., доцент Карташова Л.А.

ЛИПСЬКА Л.В.

(Київський нац. лінгвістичний ун-т)

45.

Система навчально-педагогічних ситуацій у підготовці майбутніх учителів початкових класів до оцінювальної діяльності

(13.00.04)

Н. кер.: к.п.н., професор Омельяненко С.В.

НЕПОКРИТА О.В.

(Кіровоградський держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка)

46.

Педагогічні умови використання електронних навчально-методичних комплексів у професійній підготовці кваліфікованих робітників

(13.00.04)

Н. кер.: к.п.н., с.н.с. Литвин А.В.

МАЦЕЙКО О.В.

(Львівський наук.-практ. центр професійно-технічної освіти НАПН України)

47.

Підготовка керівних кадрів до організації мережевого профільного навчання у регіоні (13.00.04)

Н. кер.: к.п.н., доцент Старєва А.М.

СТОЙКОВА В.В.

(Миколаївський обласний ін-т післядипломної педагогічної освіти)

48.

Формування управлінської компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників

(13.00.04)

Н. кер.: к.п.н., доцент Дияк В.В.

СНІЦА В.А.

(Нац. академія держ. прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького)

49.

Формування професійних вмінь майбутніх молодших спеціалістів економічного профілю у процесі вивчення фахових дисциплін

(13.00.04)

Н. кер.: д.п.н., професор Булгакова Н.Б.

ГАВРУТЕНКО Л.А.

(Національний

авіаційний ун-т)

50.

Формування інформаційно-технологічної компетентності майбутнього вчителя початкових класів у процесі професійної підготовки у педагогічному коледжі

(13.00.04)

Н. кер.: к.п.н., доцент Кондратюк С.М.

КІРДІЩЕВ А.П.

(Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка)

51.

Формування фахової компетентності майбутніх менеджерів туризму засобами інформаційно-комунікаційних технологій

(13.00.04)

Н. кер.: д.п.н., професор Романишина А.М.

ЛОІК Г.Б.

(Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка)

52.

Підготовка майбутніх учителів технологічної освіти до використання мультимедіа у професійній діяльності

(13.00.04)

Н. кер.: д.п.н., професор Грітченко А.Г.

ЗАХАРЕВИЧ М.А.

(Уманський держ. пед.

ун-т ім. Павла Тичини)

53.

Формування творчого потенціалу майбутніх учителів початкової школи у процесі фахової підготовки

(13.00.04)

Н. кер.: к.п.н., доцент Молчанюк О.В.

ДЬОМІНА Ю.В.

(Українська інженерно-педагогічна академія)

54.

Формування змісту підготовки з безпеки життєдіяльності майбутніх педагогів у вищому педагогічному навчальному закладі

(13.00.04)

Н. кер.: д.п.н., професор Васильєва М.П.

ТРОЩІЙ Н.П.

(Харківський нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди)

55.

Формування вмінь ділового спілкування майбутніх фахівців технічного профілю у процесі вивчення соціально-гуманітарних дисциплін

(13.00.04)

Н. кер.: к.п.н., доцент Олійник Т.О.

ТАМОЖСЬКА І.В.

(Харківський нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди)

56.

Організація навчального процесу в системі підвищення кваліфікації учителів у США (13.00.04)

Н. консультант: член-кор. НАПН України

Кузьмінський А.І.

БОНДАРУК І.В.

(Черкаський нац. ун-т

ім. Б. Хмельницького)

57.

Підготовка майбутнього соціального педагога до запровадження здорового способу життя учнів загальноосвітніх навчальних закладів (13.00.04)

Н. кер.: к.п.н. Грищенко С.В.

БОГАТИРЬОВА Т.В.

(Чернігівський нац. пед.

ун-т ім. Т.Г. Шевченка)

58.

Формування готовності майбутніх екологів до реалізації стратегії сталого розвитку у професійній діяльності

(13.00.04)

Н. кер.: к.п.н., доцент Лебідь С.Г.

НЄПЄІНА Г.В.

(Чорноморський держ. ун-т імені Петра Могили)

59.

Професійна підготовка майбутніх фахівців інженерних спеціальностей на засадах інтеграції навчання і виробничих практик (13.00.04)

Н. кер.: д.п.н., професор Мокін Б.І.

МЕНЗУЛ О.М.

(Вінницький держ. нац.

технічний ун-т)

60.

Формування ключових компетентностей майбутніх менеджерів сфери туризму у процесі вивчення гуманітарних дисциплін

(13.00.04)

Н. кер.: д.п.н., професор Коломієць А.М.

БОНДАР Н.Д.

(Вінницький держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського)

61.

Формування академічної мобільності майбутніх учителів іноземної мови

(13.00.04)

Н. кер.: к.п.н., доцент Горбунова Н.В.

ДЯДЧЕНКО О.В.

(Кримський гуманітарний ун-т (м. Ялта)

62.

Формування соціальної компетентності майбутніх агрономів у процесі вивчення соціо-гуманітарних дисциплін в аграрному коледжі (13.00.04)

Н. кер.: к.п.н., доцент Нерух Н.В.

КІКОС С.В.

(Університет менеджменту освіти НАПН України)

63.

Підготовка майбутніх учителів до формування культури здорового способу життя

(13.00.04)

Н. кер.: дійсний член НАПН України Андрущенко В.П.

МАРКІВ О.Т.

(НПУ імені М.П. Драгоманова)

13.00.05 – соціальна педагогіка

64.

Соціально-педагогічна корекція агресивної поведінки підлітків у процесі фізкультурно-оздоровчої діяльності

(13.00.05)

Н. кер.: к.п.н., доцент Караман О.Л.

АНДРЕЄВ Ю.С.

(Луганський нац. ун-т

імені Тараса Шевченка)

65.

Педагогічна підтримка соціальної адаптації першокласників до шкільного освітньо-виховного середовища

(13.00.05)

Н. кер.: д.п.н., професор Савченко С.В.

САВЕНКО І.В.

(Луганський нац. ун-т

імені Тараса Шевченка)

66.

Підготовка майбутніх соціальних педагогів до комунікативної діяльності в умовах оздоровчих закладів

(13.00.05)

Н. кер.: к.п.н., с.п.н. Кравченко Т.В.

ПЮРА О.С.

(Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т імені Григорія Сковороди)

67.

Розвиток соціальної компетентності студентів з особливими потребами у вищому навчальному закладі

(13.00.05)

Н. кер.: к.п.н., доцент Рассказова О.І.

АНДРЕЄВА М.О.

(Українська інженерно-педагогічна академія)

13.00.06 – теорія і методика управління освітою

68.

Підготовка магістрів з управління навчальними закладами в університетах Німеччини (13.00.06)

Н. кер.: д.п.н., професор Алфімов В.М.

КУРКЧІ Є.К.

(Донецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти)

69.

Управління якістю маркетингової діяльності вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації

(13.00.06)

Н. кер.: д.п.н., професор Хриков Є.М.

ДМИТРІЄВ В.Ю.

(Луганський нац. ун-т імені Тараса Шевченка)

70.

Управління професійним розвитком методистів інститутів післядипломної педагогічної освіти на засадах компетентнісного підходу

(13.00.06)

Н. кер.: дійсний член НАПН України

Олійник В.В.

ВОЙЦЕХІВСЬКИЙ М.Ф.

(Ун-т менеджменту освіти НАПН України)

71.

Управління розвиток професійної компетентності вчителів-філологів в міжатестаційний період

(13.00.06)

Н. кер.: к.п.н., доцент Відінчук М.А.

АНДРОЩУК І.М.

(Ун-т менеджменту освіти НАПН України)

13.00.07 – теорія і методика виховання

72.

Виховання громадянськості молодших школярів у навчально-виховному комплексі «дитячий садок-школа» (13.00.07)

Н. кер.: дійсний член НАПН України Бех І.Д.

РІЗАК Т. М.

(Ін-т проблем виховання НАПН України)

73.

Особистісно-орієнтоване виховання студентів у культурно-дозвіллєвій діяльності вищого педагогічного навчального закладу

(13.00.07)

Н. кер.: д.п.н., професор Гриньова М.В.

БОЛОВАЦЬКА Ю.І.

(Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.П. Короленка)

74.

Виховання морально-естетичних ідеалів у студентів класичного університету засобами мистецтва

(13.00.07)

Н. кер.: член-кор. НАПН України

Шевченко Г.П.

ЛЕБЕДІНА О.В.

(Східноукраїнський нац. ун-т імені Володимира Даля)

75.

Виховання ціннісного ставлення до природи студентів педагогічних коледжів у процесі позааудиторної роботи

(13.00.07)

Н. кер.: д.п.н., професор Тарасенко Г.С.

КУЗЬМИНСЬКА Д.М.

(Вінницький держ. пед.. ун-т ім. Михайла Коцюбинського)

76.

Педагогічні умови правового виховання майбутніх фахівців комп’ютерної галузі (13.00.07)

Н. кер.: к.п.н., с.н.с. Якимович Т.Д.

ПОПАДИЧ О.О.

(Закарпатський держ. ун-т)

77.

Естетизація виховного середовища початкової школи як фактор формування емоційної культури першокласників

(13.00.07)

Н. кер.: к.п.н., пр.н.с. Масол Л.М.

ЖАБЛЯК М.Д.

(Ін-т проблем виховання НАПН України)

78.

Виховання моральних цінностей молодших школярів у процесі сприйняття лялькових вистав

(13.00.07)

Н. кер.: к.п.н., с.н.с. Журба К.О.

ПаНІНА Я.Ф.

(Ін-т проблем виховання НАПН України)

79.

Формування екологічного світогляду учнів основної школи в умовах дитячих природоохоронних об’єднань

(13.00.07)

Н. кер.: к.п.н. Окушко Т.К.

ПАЩЕНКО О.В.

(Ін-т проблем виховання НАПН України)

80.

Виховання у студентів педагогічних університетів світоглядної культури засобами художньо-трудової діяльності

(13.00.07)

Н. кер.: д.п.н., професор Тарасенко Г.С.

КОВАЛЬЧУК І.А.

(Кам'янець-Подільський нац. ун-т ім. Івана Огієнка)

81.

Формування у старшокласників ціннісного ставлення до суспільства і держави на культурно-освітніх та виховних козацьких традиціях у загальноосвітній школі

(13.00.07)

Н. кер.: д.п.н., професор Дем’янчук А.С.

КУБАЙ Н.О.

(Міжнародний економ. гуманітар. ун-т ім. акад. Степана Дем’янчука)

82.

Педагогічні умови гармонійного розвитку дітей 6-10 років на заняттях хореографією у позашкільних навчальних закладах

(13.00.07)

Н. кер.: д.п.н., професор Якименко С.І.

ТАРАСЮК А.М.

(Миколаївський обласний
ін-т післядипломної освіти)

83.

Виховання якостей толерантної особистості учнівської молоді в навчальних закладах Канади

(13.00.07)

Н. кер.: к.п.н., доцент Зеленов Є.А.

ВИСОЦЬКА О.В.

(Східноукраїнський нац.. ун-т імені Володимира Даля)

84.

Формування відповідальності молодших підлітків засобами спортивно-ігрової діяльності

(13.00.07)

Н. кер.: дійсний член НАПН України Бех І.Д.

ЄВТУШЕВСЬКА Н.Б.

(Черкаський нац.

пед. ун-т імені Богдана Хмельницького)

85.

Формування національних цінностей у студентів музичних спеціальностей Навчально-виховного процесу університету (13.00.07)

Н. кер.: к.п.н., доцент Борисова С.В.

СЮЙ ЧЖЕ

Навчальний заклад

(«Луганський нац. ун-т імені Тараса Шевченка»)

13.00.09 – теорія навчання

86.

Формування комунікативної компетентності студентів вищих технічних навчальних закладів у процесі навчання математичних дисциплін (13.00.09)

Н. кер.: д.п.н., професор Лосева Н.М

НЕПОМЯЩА Т.В.

(Донецький нац. ун-т)

87.

Розвиток творчих математичних здібностей учнів ліцею засобами інформаційно-комунікаційних технологій

(13.00.09)

Н. кер.: д.п.н., професор Романишина Л.М.

МАЛАНЮК Н.М.

(Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка)

88.

Стимулювання молодших підлітків до самовдосконалення у позаурочній пізнавальній діяльності

(13.00.09)

Н. кер.: член-кор. НАПН України Лозова В.І.

ІВАНОВА О.І.

(Харківський нац. пед.

ун-т імені Г.С. Сковороди)

89.

Формування у молодших школярів умінь ставити запитання у процесі оволодіння описовими знаннями

(13.00.09)

Н. кер.: член-кор. НАПН України Лозова В.І.

ЛаЗАРЄВА К.С.

(Харківський нац. пед. ун-т імені Г.С. Сковроди)

90.

Формування пізнавальної самостійності студентів технічного університету у процесі вивчення іноземних мов

(13.00.09)

Н. кер.: д.п.н., доцент Пріма Р.М.

КАБАНКОВА

(Татушко) О.М.

(Волинський нац.

ун-т імені Лесі Українки)

91.

Дидактичні засади формування здоров’язбережувального навчального середовища початкової школи

(13.00.09)

Н. кер.: д.п.н. Гуз К.Ж.

ДУДКО С.Г.

(Ін-т педагогіки НАПН України)

92.

Дидактичні умови активізації самостійної навчальної діяльності студентів на засадах компетентнісного підходу

(13.00.09)

Н. кер.: д.п.н., професор Малихін О.В.

УДОД І.В.

(Криворізький держ.

пед. ун-т)

13.00.10 – інформаційно-комунікаційні технології в освіті

93.

Інформаційно-методичне забезпечення вивчення спеціальних дисциплін майбутніми екологами у вищих аграрних навчальних закладах

(13.00.10)

Н. кер.: д.п.н. Тверезовська Н.Т.

ОСИПОВА Т.Ю.

(Національний
ун-т біоресурсів і природокористування України)

Тема кандидатських дисертаційних досліджень (психологія)

№ за/п

Назва теми

Прізвище автора та установа, де затверджена тема

1

2

3

19.00.01 – загальна психологія, історія психології

1.

Копінг-ресурси як чинник збереження професійного здоров’я особистості

(19.00.01)

Н. кер.: д.психол.н., професор Вірна Ж.П.

ГРАНДТ В.В.

(Державний вищий навчальний заклад «Запорізький нац. ун-т»)

2.

Психологічні детермінанти трансформації особистісного смислу професійної діяльності

(19.00.01)

Н. кер.: д.психол.н., професор Шевченко Н.Ф.

БАБИЧ С.С.

(Державний вищий навчальний заклад «Запорізький нац. ун-т»)

19.00.04 – медична психологія

3.

Психологічні механізми соціальної адаптації хворих на епілепсію

(19.00.04)

Н. кер.: дійсний член НАПН України

Чепелєва Н.В.

ЗІНЧЕНКО А.В.

(Ін-т психології імені Г.С. Костюка НАПН України)

19.00.05 – соціальна психологія, психологія соціальної роботи

4.

Соціально-психологічні функції лідерства у неформальних дозвіллєвих об'єднаннях молоді (19.00.05)

Н. кер.: к.психол.н., пр.н.с. Пророк Н.В.

ШЕВЧЕНКО Л.Ю.

(Ін-т психології

імені Г.С. Костюка

НАПН України)

5.

Соціально-педагогічні чинники гендерних відмінностей у ставленні роботодавців до конкуренції і партнерства

(19.00.05)

Н. кер.: к.психол.н., доцент Турбан В.В.

НЕСТЕРУК Н.О.

  (Ін-т психології ім. Г.С. Костюка)

6.

Соціально-психологічні особливості подолання чоловічої самотності

(19.00.05)

Н. кер.: к.психол.н., доцент Вереіна Л.В.

ПАГАВА О.В.

  (Східноукраїнський нац.

  ун-т імені В. Даля)

7.

Соціально-психологічні особливості професійних копінг-стратегій шахтарів (19.00.05)

Н. кер.: к.психол.н., доцент Лосієвська О.Г.

МЕЧЕТНИЙ А.Ю.

  (Східноукраїнський нац.

  ун-т імені В. Даля)

8.

Крос-культурні відмінності ціннісних орієнтацій турецьких та українських працівників фармфірм (19.00.05)

Н. кер.: дійсний член НАПН України Максименко С.Д.

БРИЙОВСЬКА І.Б.

(Ін-т психології НАПН України)

19.00.06 – юридична психологія

9.

Психолого-правові засади запобігання дитячій бездоглядності

(19.00.06)

Н. кер.: к.п.н., с.н.с. Малкова Т.М.

ЛУК'ЯНЕНКО Н.М.

  (Київський нац. ун-т внутрішніх справ)

19.00.07 – педагогічна та вікова психологія

10.

Психологічні передумови досягнення професійної зрілості психологами-практиками (19.00.07)

Н. кер.: к.психол.н., доцент Чорнобровкін В.А.

КАМЄНЄВА Л.В.

  (Луганський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка)

11.

Самооцінка як психологічна детермінанта навчальних досягнень молодшого школяра (19.00.07)

Н. кер.: д.психол.н., професор Приходько Ю.О.

ТОКАР М.А.

(НПУ імені

М.П. Драгоманова)

12.

Психологічні особливості мотивації професійної діяльності державних службовців місцевих органів виконавської влади

(19.00.07)

Н. кер.: к.психол., доцент Малімон Л.Я.

ГЛОВА І.В.

(Волинський нац. ун-т

імені Лесі Українки)

13.

Психологічні особливості подолання особистісної безпорадності у навчальній діяльності студентів

(19.00.07)

Н. кер.: к.психол., доцент Малімон Л.Я.

ДУЧИМІНСЬКА Т.І.

(Волинський нац. ун-т

імені Лесі Українки)

14.

Психологічні засади розвитку правової свідомості майбутніх юристів

(19.00.07)

Н. кер.: д.п.н., професор Топузов О.М.

ПРОХОРЕНКО О.О.

(Ін-т психології

імені Г.С. Костюка

НАПН України)

15.

Психологічні особливості формування деонтологічної культури майбутніх медиків засобами іноземної мови

(19.00.07)

Н. кер.: к.психол.н., доцент Філоненко М.М.

КАМІНСЬКА І.П.

(Національний медичний

ун-т імені О.О. Богомольця)

16.

Формування неконструктивних захисних механізмів психіки у дітей дошкільного віку під впливом безконтрольного перегляду телевізора (19.00.07)

Н. кер.: к.п.н., доцент Коробіцина М.Б.

ВАРНАВА У.В.

(Одеський нац. ун-т імені

І.І. Мечникова)

17.

Особливості формування психологічної готовності студентської молоді до шлюбного життя

(19.00.07)

Н. кер.: д.психол.н., професор Сафін О.Д.

ІЛЬЧЕНКО І.С.

(Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини)

18.

Особливості розвитку соціального інтелекту дітей шкільного віку

(19.00.07)

Н. кер.: к.психол.н., доцент Яворська Л.М.

МЕЛЬНИК А.А.

(Харківський нац. ун-т

імені В.Н. Каразіна)

19.00.09 – психологія діяльності в особливих умовах

19.

Психологічні умови саморегуляції психічних станів військовослужбовців підрозділів спеціального призначення

(19.00.09)

Н. кер.: д.психол., професор Матеюк О.А.

КОВШОВ Р.В.

(Нац. академія держ. прикордон. служби України ім. Б. Хмельницького)

19.00.10 – організаційна психологія, економічна психологія

20.

Психологічні особливості комунікативної діяльності медійних компаній у соціальних мережах

(19.00.10)

Н. кер.: к.психол., с.н.с. Філь О.А.

КОСТИНЯН М.М.

(Ін-т психології ім. Г.С. Костюка

НАПН України)Скачать документ

Похожие документы:

 1. Протокол №6 від 14. 06. 2011 р. Теми докторських дисертаційних досліджень(педагогіка)

  Документ
  Теоретичні і методичні засади формування психолого-педагогічної компетентності викладачів технічних дисциплін у системі неперервної інженерно-педагогічної освіти
 2. Протокол №9 від 29. 11. 2011 р. Теми докторських дисертаційних досліджень (педагогіка)

  Документ
  Методика формування професійних умінь у майбутніх техніків з монтажу, обслуговування устаткування і систем газопостачання у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації
 3. Протокол №2 від 22. 02. 2011 р. Теми докторських дисертаційних досліджень (педагогіка)

  Документ
  Національні засади розвитку освіти кримських татар (середина ХІХ – початок ХХІ століття) (13.00.01) Н. консультант: д.п.н.
 4. Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни бердянський державний педагогічний університет науково-дослідна діяльність Бердянського державного педагогічного університету у 2010 році

  Документ
  Бердянський державний педагогічний університет був заснований у 1932 році згідно з наказом Народного комісаріату освіти України та діяв як інститут соціального виховання.
 5. Інформація для громадськості щодо ліцензування Житомирського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти Житомирської обласної ради з підвищення кваліфікації фахівців з напряму «Педагогічна освіта»

  Диплом
  У Житомирській області освітню послугу у сфері вищої освіти з підвищення кваліфікації фахівців із напряму 0101 «Педагогічна освіта» надає Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Ліцензія Міністерства освіти

Другие похожие документы..