Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Методические указания'
Методические указания адресованы слушателям спецфакультета пси­хологии НГУ, могут быть также использованы при подготовке учителей, воспитателей, соци...полностью>>
'Документ'
Від успішної реалізації цієї проблеми залежить рівень діяльності бібліотек, підвищення їх статуcу і суспільного визнання, так як кожна бібліотека у с...полностью>>
'Лекция'
На базе проведенных комплексных исследований и современных представлений о влиянии лазерного излучения на организм человека разработан и утвержден ря...полностью>>
'Конкурс'
Международный конкурс «Лучший продукт-2010» проводится Минсельхозом России во время работы 16-й международной выставки продовольственных товаров и сыр...полностью>>

Управління продуктивністю праці з огляду на тип виробництва підприємства

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Висновки до розділу 1

У розділі 1 даної дисертаційної роботи розглянуто теоретико-методологічні підходи щодо управління продуктивністю праці на підприємствах різних типів виробництв. Проведене дослідження та аналіз наукової літератури дозволяють зробити такі висновки:

1. Теоретична розробленість даної проблеми недостатня. У зв’язку з цим досліджено поняттєво-категоріальний апарат у сфері ефективності управління персоналом підприємства, зокрема, уточнено сутність визначення поняття “управління продуктивністю праці” і пропонується власна інтерпретація його визначення. Управління продуктивністю праці - системний процес, комплекс методів, способів і прийомів, які зумовлюють певний рівень продуктивності праці, що формується у свою чергу під впливом певних факторів і може бути скоригований через резерви його росту, з метою вирішення поставленої перед підприємством задачі.

2. За рахунок систематизації та узагальнення виділено етапи становлення соціально-економічної категорії “продуктивність праці”, що дозволить уникнути змішування та підміни понять у сфері ефективності управління персоналом підприємства. Виділено такі етапи становлення соціально-економічної категорії “продуктивність праці” у вітчизняній науковій думці: зародження, розвиток, розквіт, занепад та в сучасних умовах спостерігається її відродження.

3. Вдосконалено теоретико-методичний підхід щодо визначення продуктивності праці та запропоновано коефіцієнт поправки на тип виробництва, що дасть можливість отримати співставні оцінки продуктивності праці персоналу на підприємствах різних типів виробництв та створити підґрунтя для вдосконалення методики планування продуктивності праці.

4. Вивчено та уточнено класифікаційні ознаки факторів і резервів росту продуктивності праці з метою визначення критеріїв їх диференціації для різних типів виробництв.

5. Вдосконалено класифікацію факторів впливу на продуктивність праці введенням класифікаційної ознаки - тип виробництва підприємства. Запропонована класифікація з урахуванням специфіки виробничого процесу, дозволить конкретизувати рівень продуктивності праці на підприємствах з різним типом організації виробничого процесу. Виділені конкретні фактори, які притаманні одиничному, серійному та масовому виробництву, вони дозволяють розробляти більш точні та обґрунтовані практичні рекомендації щодо управління продуктивністю праці в одиничному, серійному та масовому виробництві.

6. Вдосконалено класифікацію резервів росту продуктивності праці за рахунок введення групувальної ознаки - тип виробництва підприємства, що дозволило виділити специфічні резерви росту продуктивності праці для одиничного, серійного та масового виробництва. Класифікація включає: резерви, притаманні одиничному виробництву (пов’язані з підвищенням кваліфікації працівників, покращенням охорони праці й техніки безпеки, підвищенням ділової та соціальної активності); резерви, притаманні серійному виробництву (пов’язані з підвищенням кваліфікації працівників, механізацією й автоматизацією виробництва, ліквідацією причин, що викликають брак і відхилення від запроектованих технологічних процесів); резерви, притаманні масовому виробництву (пов’язані з механізацією й автоматизацією виробництва, модернізацією діючого устаткування, вдосконаленням технологічних процесів і організації виробництва тощо).

7. Встановлено специфічний вплив факторів росту продуктивності праці для конкретних типів виробничого процесу та виявлено взаємозв’язок між факторами та резервами росту продуктивності праці для конкретних типів виробничого процесу, що дозволяє більш точно планувати резерви підвищення ефективності живої праці.

Основні результати розділу опубліковані в наукових працях автора [57; 82; 83; 84; 86; 89; 90; 95].

РОЗДІЛ 2

Сучасний стан управління продуктивностю праці

в різних типах виробництв

2.1. Стан і оцінка рівня продуктивності праці в різних типах виробництв

Для забезпечення ефективного використання трудових ресурсів, стійкого зростання продуктивності праці та економічного зростання України необхідно розробити такі організаційно-економічні заходи, які здатні реалізувати процес наближення України до європейських стандартів. Створення ефективного економічного середовища, а також сприятливих і безпечних умов праці з урахуванням специфіки виробничого процесу є досить складним завданням для підприємств різних типів виробництв. Вирішення цього завдання безпосередньо пов’язане із застосуванням методів системного аналізу, математичного моделювання та використання сучасних інформаційно-комп’ютерних технологій.

Вырезано.

Для приобретения полной версии работы перейдите по ссылке.

Таблиця 3.7

Виявлений взаємозв’язок коефіцієнту закріплення операцій з коефіцієнтом поправки на тип виробництва

Показник

Тип виробництва

одиничне

серійне

масове

дрібно-серійне

середньо-серійне

велико-серійне

Коефіцієнт закріплення операцій (Кз.о.)

40

понад 20 до 40

понад 10 до 20

понад 1 до 10

1

Коефіцієнт поп-равки на тип ви-робництва (kптв)

1,20 - 1,10

1,09 - 1,01

1

0,99 - 0,91

0,90 - 0,80

Цифрове вираження коефіцієнту поправки на тип виробництва, зазначено в табл. 3.8 та розроблено за допомогою даних по випуску продукції. За основу розрахунку прийняті норми часу певних операцій на її виготовлення.

Таблиця 3.8

Норми часу на виконання операцій по виготовленню виробу “Ось

(гриф. 715111.013) ” в різних типах виробництв, в нормо-годинах

Вид операції

Тип виробництва

одиничний

серійний

масовий

дрібно-серійний

середньо-серійний

велико-серійний

1

2

3

4

5

6

Підготовчі

0,087

0,064

0,038

0,030

0,012

Автоматні

0,33

0,325

0,32

0,315

0,31

Шліфувально-поліровочні

1,357

1,1048

1,0329

0,908

0,42

продовження таблиці 3.8

1

2

3

4

5

6

Обезжирювання

0,126

0,126

0,126

0,126

0,126

Волочильні

0,007

0,007

0,007

0,007

0,007

Слюсарні

0,0587

0,0324

0,0117

0,0105

0,0094

Термічні

1,03

1,03

1,03

1,03

1,03

Обезжирювання (термічне)

0,0008

0,0008

0,0008

0,0008

0,0008

Заключні

0,009

0,009

0,009

0,009

0,009

Разом

3,0055

2,699

2,5754

2,4363

2,1942

Індекс трудоміст-кості (середньо-серійний = 100%)

1,167

1,048

1

0,946

0,852

Коефіцієнт поп-равки на тип ви-робництва (kптв)

1,20 - 1,10

1,09 - 1,01

1

0,99 - 0,91

0,90 - 0,80

Результати проведеного дослідження зазначені в табл. 3.7 дозволяють побудувати графік (рис. 3.2), який відбиває взаємозв’язок коефіцієнту закріплення операцій (Кз.о.) з коефіцієнтом поправки на тип виробництва (kптв). Для побудови графіку було обрано цифрові значення коефіцієнту закріплення операцій та відповідні їм значення коефіцієнту поправки на тип виробництва.

Аналіз рис. 1.3 та рис. 3.2 свідчить про деяку схожість кривих, зазначених на вказаних графіках. Однак, слід зазначити, що побудована крива хоч і подібна до гіпотетичної кривої, однак має певні відмінності, тому гіпотеза висунута в пункті 1.2 повністю не підтвердилася.

Вырезано.

Для приобретения полной версии работы перейдите по ссылке.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 1. Амоша А.И. Каноны рынка и законы экономики / А.И. Амоша, Е.Т. Иванов. – Донецк: ИЭП НАН Украины, 1999 – – Кн.2. Процесс производства. – 1999. – 518 с.

 2. Ансофф И. Стратегическое управление / И. Ансофф ; [пер. с англ. и авт. предисл. Л.И. Евенко ]. – М.: Экономика, 1989. – 519 с.

 3. Арефьева Е. Факторы воздействия на производительность труда / Е. Арефьева, В. Тонкопряд // Бизнес – Информ. – 1997. – № 6. – С.37 - 39.

 4. Архив валютных курсов. [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: .ua/

 5. Афанасьева Н.В. Логистические системы и российские реформы / Н.В. Афанасьєва. – СПб.: Издательство С. Петербургского университета экономики и финансов, 1995. – 14 с.

 6. Баканов М.И. Анализ хозяйственной деятельности в торговле: [учеб. для торг. вузов] / М.И. Баканов. – М.: Экономика, 1990. – 352 с.

 7. Белопольский Н.Г. Энвироника – наука о развитии и совершенствовании общества и мира / Н.Г. Белопольский. – Донецк-Мариуполь: ИЭП НАН Украины, 1997.– 331 с.

 8. Белых Л.П. Реструктуризация предприятия: [учеб. пособие для вузов] / Л.П. Белых, М.А. Федотова. – М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – 399 с.

 9. Берсуцкий Я.Г. Экономико-математическое моделирование в управлении предприятием / Я.Г. Берсуцкий, А.Я. Берсуцкий // Экономика промышленности. Экономика Украины на пороге третьего тысячелетия / НАН Украины. Ин-т экономики пром-ти. АО "НКМЗ". – Донецк, 2000. – 347с.

 10. Бланк И.А. Управление прибылью / И.А. Бланк. – К.: “Ника-Центр”, 1998.- 544 с.

 11. Блэк Джон. Внедрение новой системы управления и организации труда в английской компании / Джон Блэк, Дарен Маккейб // Проблемы теории и практики управления. – 1996. – № 1. – С.78 - 82.

 12. Богиня Д.П. Основи економіки праці: [навч. посіб.] / Д.П. Богиня, О.А. Грішнова. – К.: Знання-Прес, 2000, – 313 с.

 13. Бойчук І.М. Економіка підприємства / Бойчук І.М., Харів П.С., Хопчан М.І. – Львів: В-во “Сполом”, 1998. – 212 с.

 14. Буряк П.Ю. Економіка праці й соціально-економічні відносини: [навчальний посібник] / Буряк П.Ю., Карпінський Б.А., Григор’єва М.І. – Київ: Центр навчальної літератури, 2004. – 440 с.

 15. Велецкий С.Н. Земская статистика / С.Н. Велецкий с предисл. А.И. Чупрова. – М.,.: Изд-ние М. и С. Сабашниковых, 1890 – –

ч. ІІ. – 1890. – 348 с.

 1. Вітвіцький В. Вплив основних чинників на підвищення продуктивності аграрної праці / Вітвіцький В., Метельська З., Юдіна В. // Україна: аспекти праці, 2006, № 2. – С. 29 - 33

 2. Волик И.Н. Повышение производительности труда в машиностроении / И.Н. Волик. – К.: Наукова думка, 1988. – 149 с.

 3. Выявление и оценка резервов роста производительности труда на промышленных предприятиях (в объединениях). – Москва: «Экономика», 1990. – 121 с. – (Методические рекомендации. НИИ труда Государственного комитета СССР по труду и социальным вопросам).

 4. Гаврилов Р.В. Производительность труда: показатели планирования и методы измерения / Р.В. Гаврилов. – М.: Экономика, 1985. – 120 с.

 5. Гаркавий В.К. Продуктивність аграрної праці: [навч. посібник] / В.К. Гаркавий, Н.Г. Гончаренко за ред.. В. К. Гаркавого. – Харків, 1999. с.15 – (Харк. держ. аграр. ун-т ім.. В.В. Докучаєва).

 6. Генкин Б.М. Экономика и социология труда. [учебник для вузов] / Б.М. Генкин. – М.: Издательская группа НОРМА – ИНФРА-М, 1998. – 384 с.

 7. Герчикова И.Н. Менеджмент: [учебник] / И.Н. Герчикова. – [3-е изд., перераб. и доп.]. - М.: ЮНИТИ, 2000. – 501 с.

 8. Гетьман О.О. Економіка підприємства: [навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів] / О.О. Гетьман, В.М. Шаповал. – Київ, Центр навчальної літератури, 2006. – 488 с.

 9. Горфинкель В.Я. Экономика предприятий / В.Я. Горфинкель [и др.]. – М.: Банки и биржи, 1996. – 217 с.

 10. Гурьянов С.Х. Труд и заработная плата на предприятии / С.Х. Гурьянов, Л.А. Костин. – [изд. 2-е, перераб. и дополн.]. – М.: Экономика, 1973. – 448 с.

 11. Гурьянов С.Х. Справочник экономиста по труду / Гурьянов С.Х., Поляков И.А. и Ремизов К.С. – [Изд. 3-е, доп. и переработ. ] – М.: Экономика, 1968. – 240 с.

 12. Данилов Н. Регулирование развития крупных городских промышленных центров: использование новых организационно-хозяйственных форм / Н. Данилов // Российский экономический журнал. – 2000. – № 3. – С. 44 - 52.

 13. Дієсперов В. Продуктивність праці в сільському господарстві / В. Дієсперов // Економіка України, 2003. – №11. – С. 61

 14. Дієсперов В. Продуктивність праці – критерій стану і спроможності господарства / В. Дієсперов // Україна: аспекти праці, 2006. – № 3. – С. 41-45

 15. Дослідження операцій в економіці: [підручник] / за ред.. І.К. Федоренко, О.І.Черняка. – К.: Знання, 2007. – 558 с.

 16. Економіка підприємства: [навч. посіб. ] / А.В. Шегда, Т.М. Литвиненко, М.П. Нахаба [та ін.]; за ред. А.В. Шегди. – [3-тє вид., випр. ]. – К.: Знання-Прес, 2003, - 335 с.

 17. Економіка підприємства: [навч. посіб. ] / За ред. А.В. Шегди. – К.: Знання, 2005, - 431 с.

 18. Економіка підприємства: [підручник] / За заг. ред. д.е.н., проф. Л.Г. Мельника. – Суми: ВТД “Університетська книга”, 2004. – 648 с.

 19. Економіка підприємства.: [підручник в 2 т.] / За ред. С.Ф. Покропивного. – К.: Вид-во “Хвиля-Прес”, Донецьк: Мале підприємство “Поиск”. 1995. – Т.1. – 1995. – 400 с.

 20. Економіка підприємства.: [підручник] / За заг. ред. С.Ф. Покропивного.- [вид. 2-ге, перероб. та доп. ]. – К.: КНЕУ, 2001. – 528 с.

 21. Економіка праці: [навчальний посібник] / Укл.: В.А. Никифорак, Л.С. Білик. – Чернівці: Рута, 2001. – 75 с.

 22. Економічна енциклопедія: [У трьох томах] / Редкол.: ...С.В. Мочерний (відп. ред.) [та ін.]. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – – Т. 1. – 2000. – 864 с.

 23. Економічна енциклопедія: [у трьох томах] / Редкол.: ...С.В. Мочерний (відп. ред.) [та ін.]. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2002. – – Т. 3. – 2000. – 952 с.

 24. Єгупов Ю.А. Організація виробництва на промисловому підприємстві. [навчальний посібник ] / Ю.А. Єгупов. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 488 с.

 25. Єрьоменко В.О. Основи нормування праці: [навчальний посібник] / Єрьоменко В.О., Коваленко Г.О., Рижиков В.С. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 192 с.

 26. Єщенко П.С. Сучасна економіка: [навч. посіб.] / П.С. Єщенко, Ю.І. Палкін. – К.: Вища шк.., 2005. – 327 с.

 27. Зайцев И.А. Высшая математика: [учеб. для неинж. спец. с.-х. вузов.] / И.А. Зайцев. – М.: Высш. шк. 1991. – 400 с.

 28. Зайцев А.П. Справочник мастера по социально-экономическому развитию машиностроительного предприятия / А.П. Зайцев, Ю.Н. Куликов, А.Г. Саблин. – Одесса: Маяк, 1989. – 176 с.

 29. Зведені показники фінансово-економічної діяльності підприємств та організацій Мінпромполітики України за січень-грудень 2005 року. (Рейтинг найбільших підприємств Мінпромполітики України). – К.: УкрДНВЦ “Квант-Модуль”, 2006. – 8 с.

 30. Звягинцев Ю.Е. Оперативное планирование и организация ритмичной работы на промышленных предприятиях / Ю.Е. Звягинцев. – К.: Техника, 1990. – 159 с.

 31. Жуков Л.И. О классификации факторов производительности труда (Методологический аспект). Производительность труда: резервы, анализ, планирование. Межвузовский сборник. / Жуков Л.И., Ловков В.А. под ред. А.И. Жукова. –Л.: ЛФЭИ, 1985. – 157 с.

 32. Инструкция к составлению центральными статистическими управлениями союзных республик и статистическими управлениями областей, краев и АССР сводных годовых отчетов по промышленности за 1979 год. Часть ІУ. Указания к составлению итогов по валовой продукции, показателям труда, основным фондам. ЦСУ СССР. – Москва. 1979. – 83 с. – (Инструкция).

 33. Инструкция по учету выработки продукции и заработной платы по конечной операции в объединениях, на предприятиях и организациях тяжелого и транспортного машиностроения. НИИ организации производства и экономики. – Свердловск, 1987. -11 с. – (Инструкция).

 34. Историко-статистический обзор промышленности России. – М., 1879 – т.ІІ. – 1879. – 126 [21] с.

 35. Калина А.В. Менеджмент продуктивності: [навч. посіб.] / А.В. Калина, С.П. Калініна, Н.Д. Лук`янченко. – К.: МАУП, 2005. – 232 с.

 36. Кардашевский В. Повышение производительности: европейский поход / В. Кардашевский, А. Бондаренко // Экономист – 2000. – № 11. – С. 35 - 40.

 37. Ковальчук Т.Т. Економічна безпека і політика: із досвіду професійного аналітика / Т.Т. Ковальчук. – К.: Т-во "Знання", КОО, 2004. – 638 с.

 38. Кожекин Г.Я. Организация производства: [учеб. пособие] / Г.Я. Кожекин, Л.М. Синица. – МН.: ИП “Экоперспектива”, 1988. – 334 с.

 39. Колот А. Проблеми становлення й розвитку соціально-трудових відносин в Україні / А. Колот // Україна: аспекти праці. – 2000. – № 3. – С.23 - 27.

 40. Конарева Л.А. Опыт реструктуризации компаний США и Японии в 90-е годы / Л.А. Конарева // США: Экономика, политика, идеология. – 1998. – № 9. – С. 96 -106.

 41. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств: [навч.посіб.] / М.Я. Коробов . – К.: Т-во «Знання», КОО, 2000. – 378 с.

 42. Костромін Г.Т. До питання про теоретичне обґрунтування класифікації факторів, що впливають на продуктивність праці працівників промислового підприємства / Г.Т. Костромін, І.С. Мірошниченко // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету: Економічні науки, вип.7, ч.ІІІ. – Кіровоград: КНТУ, 2005. – 330, [180 - 183] с.

 43. Костромін Г.Т. Особливості формування якісного складу працівників підприємств різних типів виробництв / Г.Т. Костромін, І.С. Мірошниченко // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету: Економічні науки, вип.11. – Кіровоград: КНТУ, 2007. – 402, [92 - 97] с.

 44. Костромин Г.Т. Проблемы адаптации производственного коллектива предприятия к организационно-экономическим изменениям в условиях реструктуризации производства / Г.Т. Костромин // Матеріали У Міжнародної науково-практичної конференції [Наука і освіта - 2002]. Том 11. Економіка. - Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2002, - 52 [26 - 27] c.

 45. Костромин Г.Т. Совершенствование управления развитием предприятия в современных условиях / Г.Т. Костромин // Матеріали другої всеукраїнської науково-практичної конференції [Україна наукова 2002]. Том 4. Економіка. - Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2002, - 52 [30 - 33] c.

 46. Кремнев Г.Р. Управление производительностью и качеством/ Г.Р. Кременев. – М.: Издательский Дом «ИНФРА-М», 1999. – 312 с.

 47. Крепостная мануфактура в России. ч. ІІІ, № 23, 1669-1676 гг., С. 63

 48. Лапішко М.Л. Основи фінансово-статистичного аналізу економічних процесів / М.Л. Лапішко. – Львів: Світ, 1995. – 328 с.

 49. Лебединский Н.Ф. Производительность труда в промышленности СССР (некоторые вопросы теории и практики)/ Н.Ф. Лебединский. – Л., из-во Ленинградского ун-та, 1968. – 72 с.

 50. Левицький Є.Г. Типова система управління продуктивністю на підприємстві / Є.Г. Левицький // Продуктивність. –1997. – № 3. – С. 2 - 15.

 51. Лемберт Т. Ключові проблеми керівника. 50 перевірених способів вирішення проблем: [пер. з англ.] / Т. Ламберт. – К.: Всеувито, Наук. думка, 2001.–304 с.

 52. Ломанов І. Про показник оцінки продуктивності виробництва / І. Ломанов // Економіка України. – 2003. - № 8. – C. 86 - 87

 53. Лукінов І.І. Економічні трансформації (наприкінці ХХ сторіччя) / І.І. Лукінов. – К.: ІЕ НАН України, 1997. – 456 с.

 54. Лук’яненко І.Г. Економетрика: [підручник] / І.Г. Лук’яненко, Л.І. Краснікова. – К.: Товариство «Знання», КОО, 1998. – 494 с.

 55. Мазаракі А.А. Економіка торговельного підприємства. [підручник для вузів] / Мазаракі А.А. [та ін.] під ред.. проф.. Н.М. Ушакової. – К.: Хрещатик, 1999. – 800 с.

 56. Маркин Ю.П. Анализ внутрипроизводственных резервов / Ю.П. Маркин. – М.: Финансы и статистика, 1991. – 160 с.

 57. Маркс К. Сочинения, Изд. 2-е, / Карл Маркс, Фридрих Энгельс.– М.: Госполитиздат, 1955. – –

Т. 4. – 1955. – 612 с.

 1. Масалаб Р.М. Використання показників продуктивності праці в управлінні господарською діяльністю підприємства: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.06.01 “Економіка, організація і управління підприємствами” / Масалаб Раїса Миколаївна. – Донецьк. 2003. - 17 с.

 2. Масалаб Р.Н. Использование показателей производительности труда в управлении хозяйственной деятельностью предприятия: дис…. канд. экон. наук: 08.06.01. / Масалаб Раиса Николаевна. – Донецк, 2003. – 241 с.

 3. Масютин С.А. Изменение организационной структуры предприятия: целесообразность и возможности / С.А. Масютин, С.И. Леонтьев // ЭКО. – 1998. - № 2. – С. 77 - 90.

 4. Межотраслевые методические рекомендации по способам определения нормативной технологической трудоемкости продукции, порядку ее разработки и применения при управлении трудом. НИИ труда. – Москва. Экономика, 1989. – 82 с. – (Межотраслевые методические рекомендации).

 5. Менеджмент продуктивності: [навч. посіб.] / Укл. А.О.Ласкавий. – К.: КНЕУ, 2004. – 288 с.

 6. Методика составления отчета по выполнению плана повышения производительности труда на предприятии. ЦНИИТЭИС. – М., 1972. – 52 с. – (Отраслевые рекомендации).

 7. Методичні вказівки щодо проведення реструктуризації державних підприємств: Наказ Міністерства економіки України від 23.01.1998 р.// Офіційний вісник України. – 1998. – № 12. – С. 475.

 8. Методические рекомендации по определению влияния темпов развития отраслей народного хозяйства на рост производительности труда в республике. Государственный комитет Украинской ССР по труду. Украинский филиал научно-исследовательского института труда Госкомтруда СССР. – Ворошиловград. 1988. – 35 с. – (Методические рекомендации).

 9. Методические указания к разработке государственных планов развития народного хозяйства СССР. – М.: Экономика, 1974. – 338 с. – (Методические указания).

 10. Мірошниченко І.С. До питання дослідження категорії “продуктивність праці” / І.С. Мірошниченко // Наукові записки. Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу. Випуск 15. – Тернопіль: “Економічна думка” ТДЕУ, 2006, - 324 [88 - 90] c.

 11. Мірошниченко І.С. До питання про теоретичні підходи щодо класифікації резервів росту продуктивності праці працівників підприємств / І.С. Мірошниченко // Теорія і практика сучасної економіки. - Черкаси: ЧДТУ, 2005. – 383 [330 - 332] c.

 12. Мірошниченко І.С. Етапи становлення соціально-економічної категорії “продуктивність праці” / І.С. Мірошниченко // Резерви підвищення ефективності діяльності підприємств та організацій у ХХІ столітті // Тези доповідей учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених, аспірантів та студентів. – Кіровоград: КНТУ, 2008. – 160 [152 - 153] c.

 13. Мірошниченко І.С. Менеджмент умов праці як фактор підвищення її продуктивності в різних типах виробництв / І.С. Мірошниченко // Наукове забезпечення процесів реформування економічних відносин в умовах ринкової економіки / Mатеріали УІ науково-практичної конференції. - Сімферополь: КІБ, 2006. – 105 [37 - 39] c .

 14. Мірошниченко І.С. Особливості визначення продуктивності праці в залежності від типу виробництв / І.С. Мірошниченко // Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Випуск 217. Т. ІІІ. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2006, - 853 [655 - 661] c.

 15. Мірошниченко І.С. Особливості підходів до формування якісного складу працівників підприємств з різним типом виробництв / І.С. Мірошниченко // Формування ринкової економіки: Зб. наук. праць. Спец. вип. Управління людськими ресурсами: проблеми теорії та практики. – Т.1. Ч. ІІ. – К.: КНЕУ, 2007. – 521 – 1013 [569 – 572] c.

 16. Мірошниченко І.С. Особливості управління продуктивністю праці на підприємствах різних типів виробництв / І.С. Мірошниченко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки.Т.1.– Хмельницький, 2007, - 268 [133 - 135] c.

 17. Мірошниченко І.С. Основні підходи до класифікації резервів росту продуктивності праці підприємств з різним типом виробництв / І.С. Мірошниченко // Вісник економічної науки України, №1(11), - Донецьк: ТОВ “Юго-Восток, Лтд”, 2007, - 206 [94 - 98 ] c.

 18. Мірошниченко І.С. Резерви росту продуктивності праці різних типів виробництв / І.С. Мірошниченко // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції [Сучасні проблеми економіки та управління підприємствами]. Том 7.- Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2007, - 807 [582 - 586] c.

 19. Мірошниченко І.С. Співвідношення темпів зростання продуктивності праці та заробітної плати працівників малих підприємств Кіровоградської області / І.С. Мірошниченко // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету: Економічні науки, вип.10, ч.І. – Кіровоград: КНТУ, 2006. – 332 [175 - 178] c.

 20. Мірошниченко І.С. Удосконалення системи планування продуктивності праці на підприємствах різних типів виробництв / І.С. Мірошниченко // Управління проектами: стан та перспективи. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція. – Миколаїв, 2007. – 299 [185 - 190] c.

 21. Мірошниченко І.С. Умови праці як соціально-економічний фактор росту продуктивності праці / І.С. Мірошниченко // Формування ринкової економіки: [Зб. наук. праць]. Вип.. 17. – К.: КНЕУ, 2007, - 416 [113-123] c.

 22. Мирошниченко И.С. Влияние реструктуризации производства на производительность труда работников предприятиях разных типов производств / И.С. Мирошниченко //Сборник научных статей Международной научно-практической конференции [Социально-экономические проблемы и перспективы развития организаций и регионов Беларуси в условиях европейской интеграции] / УО “ВГТУ”. - Витебск, 2007.– 294 [197 - 201] c.

 23. Мирошниченко И.С. Методологические подходы к классификации факторов роста производительности труда в разных типах производств / И.С. Мирошниченко //Современный научный вестник. Серия: экономика и право. № 8 (16), - Белгород, ООО “Руснаучкнига”, - 2007. – 84 [53 - 57] c.

 24. Мирошниченко И.С. Совершенствование управления производительностью труда на предприятиях разных типов производств / И.С. Мирошниченко // Уральский научный вестник. Экономика и право. № 6 (7). - Уральск, ЖШС «Уралнаучкнига», 2007. – 108 [4 - 9] c.

 25. Мыльник В.В. Основы планирования на предприятиях в условиях рынка. / В.В. Мыльник, Ю.М. Богатов. – М.: Издательство МГАУТУ, 1996. – 82 с.

 26. Нариси з історії статистики України. [2-ге вид., випр. та доп.]. – К.: Держкомстат України; НДІ статистики Держкомстату України, 1999. – 187 с.

 27. Научная организация труда в машиностроении [сборник статей ] под ред. доктора эконом. наук. Л.Я. Шухгальтера. - М.: Машиностроение, 1969. - 368 с.

 28. Научная организация труда и управление производственным коллективом: общеотраслевые науч.-метод. реком. / НИИ труда.–М.: Экономика, 1987. – 317с. – (Общеотраслевые научно-методические рекомендации).

 29. Новожилов В.В. Измерение затрат и результатов / В.В. Новожилов. – М.: Экономика, 1967.

 30. Олійник Т.Удосконалення методів визначення вартісних показників продуктивності сільської праці / Т. Олійник // Україна: аспекти праці. – 2008. - № 1. – С.40 - 44

 31. Организационно-экономические отношения как фактор интенсификации производства в машиностроении./ [Золотарев А.Н., Волик И.Н., Бикулова Д.У., Демьянова В.И.]. – Киев.: Наукова думка, 1993. –162 с.

 32. Організація і планування на підприємстві: [навч.посіб.] / [Семенов Г.А., Станчевський В.К., Панкова М.О., Семенов А.Г., Гребінець К.М.]. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 528 с.

 33. Организация и нормирование труда [учеб. пособие под ред. В.В. Адамчук]. – М.: ЗАО "Финстатинформ", 1999. – 301 с.

 34. Организация, планирование и управление предприятием машиностроения: [учебник для студентов машиностроительных специальностей вузов ] / [И.И. Разумов, Л.А. Глаголева, М.И. Ипатов, В.П. Ермилов ]. – М.: Машиностроение, 1982. – 544 с.

 35. Организация производства и управление предприятием: [учебник ] / Туровец О.Г., Бухалков М.И., Родинов В.Б. [и др.]; под ред. О.Г. Туровца. – М.: ИНФРА-М, 2003. – 528 с.

 36. Орлов П.А. Указатель фабрик и заводов Европейской России. –СПб., 1881, вып.1; 1887, вып.2; 1894, вып.3.

 37. Осипов В.І. Економіка підприємства: [підручник] / В.І. Осипов. – Одеса: Маяк, 2005. - 720 с.

 38. Отношение к нормированию и производительности труда начинает меняться // Человек и труд. – 2000. - № 9. – С. 77.

 39. Оценка резервов роста производительности труда в промышленности /О.А.Турецкий, И.Н. Сухов, Н.Е. Гринева, Н.Б. Реут; Под ред. О.А.Турецкого. – К.: Техніка, 1984. – 112 с.

 40. Петер фон дер Липпе. Экономическая статистика. Статистические очерки. / Петер фон дер Липпе. [5-ое издание]. Издательство Густав Фишер Фелаг Штуттгарт, Йена, 1995.

 41. Петрович Й.М. Економіка підприємства: Підручник / Петрович Й.М., Кіт А.Ф., Кулішов В.В. [та ін. ] за загальною редакцією Й.М. Петровича. –Львів: Магнолія плюс, видавець В.М. Піча. 2004. – 680 с.

 42. Планування діяльності підприємства: [навч. посібник.] / [Шимко О.В., Рижиков В.С., Грибкова С.М., Шимко О.І., Щолокова А.Л.]. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 296 с.

 43. Подкуйко Н.Д. Рост производительности труда - основное направление повышения эффективности производства / Н.Д. Подкуйко. — Киев, 1978. - 35 с.

 44. Пономаренко О.І. Сучасний економічний аналіз: [у 2 ч. ]: [навч. посіб.] / О.І. Пономаренко, М.О. Перестук, В.М.Бурим. –К.: Вища шк.., 2004. – –

Ч. 1. – Мікроекономіка. – 2004. – 262 с.

 1. Пономаренко О.І. Сучасний економічний аналіз: [у 2 ч.] [Навч. посіб.] / О.І. Пономаренко, М.О. Перестук, В.М.Бурим. –К.: Вища шк.., 2004. – – Ч. 2. – Макроекономіка. 2004. – 207 с.

 2. Попов Л.А. Анализ и моделирование трудовых показателей: [учебник] / Л.А. Попов. [2-е изд., доп. и перераб.]. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 400 с.

 3. Поршнев А.Г. Управление организацией: [учебник] / Под ред. А.Г. Поршнева. – М.: ИНФРА-М, 1999. – 669 с.

 4. Производительность труда: факторы и резервы роста (социально-экономические проблемы). / Под ред. А.Н. Гржегоржевского [и др. ]. – М.: Мысль, 1971, - 311 с.

 5. Радукин В.П. Производительность труда в машиностроении и резервы ее роста / В.П. Радукин, Г.Я. Мазер. – М.: Машиностроение, 1987. – 160 с.

 6. Ревенко А. Продуктивність праці в сучасних умовах / А. Ревенко // Україна: аспекти праці, 2008, № 2. – С. 32 - 37

 7. Ремизов К.С. Основы экономики труда: [учебник] / К.С. Ремизов. – М.: Изд-во МГУ, 1990. – 208 с.

 8. Реструктуризация предприятий и компаний: Справочное пособие / И.И. Мазур, В.Д.Шапиро и др. – М.: Высш.шк., 2000. – 587 с.

 9. Савенко Л.Г. Продуктивність праці: динаміка і резерви зростання / Л.Г. Савенко. – К.: Політвидав України, 1979. – 96 с.

 10. Синк Д.С. Управление производительностью: планирование, измерение и оценка, контроль и повышение / Д.С. Синк. – М.: Прогресс,1989. – 532 с.

 11. Скудар Р.В. Реструктуризація виробництва в умовах реформування підприємств важкого машинобудування: дис…. канд. екон. наук: 08.06.01 / Скудар Роман Валерійович. – Донецьк, 2004. – 167 с.

 12. Смачило В. Регулювання робочого часу як складова нематеріальної мотивації / В. Смачило, О. Колмакова // Україна: аспекти праці. – 2007. - № 8. – С.49 - 50

 13. Сміт Адам. Добробут націй. Дослідження про природу та причини добробуту націй. / Адам Сміт [Пер. О.Васильєва, М. Межевікіної, А.Малійського]. – К.: Port – Royal, 2001. – 593 с.

 14. Соколицын С.А. Организация и оперативное управление машиностроительным производством: [учебник для вузов по специальности «Экономика и организация машиностроительной промышленности»] / С.А. Соколицын, Б.И. Кузин. – Л.: Машиностроение. Ленингр. Отд-ние, 1988. – 527 с.

 15. Статистика: Курс лекций / Харченко Л.П., Долженкова В.Г., Ионин В.Г. [и др.]; Под ред. к.э.н. В.Г. Ионина. – Новосибирск: Изд-во НГАЭиУ, М.: ИНФРА-М, 1999. – 310 с.

 16. Статистические сведения о фабриках и заводах, не обложенных акцизом. – М., 1909.

 17. Статистическое изучение производительности труда. Академия Наук СССР. Центральный экономико-математический институт. – М.: Издательство “Наука”, 1981. – 408 с.

 18. Статистичний бюлетень за січень 2004 р. № 1. Державний комітет статистики України, 2004. – 160 с. – (Статистична інформація).

 19. Статистичний бюлетень за січень 2005 р. № 1. Державний комітет статистики України, 2005. – 158 с. – (Статистична інформація).

 20. Статистичний бюлетень за січень 2006 р. № 1. Державний комітет статистики України, 2006. – 134 с. – (Статистична інформація).

 21. Статистичний бюлетень за січень 2007 р. № 1. Державний комітет статистики України, 2007. – 144 с. – (Статистична інформація).

 22. Статистичний бюлетень за січень 2008 р. № 1. Державний комітет статистики України, 2008. – 128 с. – (Статистична інформація).

 23. Статистичний збірник “Регіони України” 2005, частина ІІ. Державний комітет статистики України. – К., 2006. – 814 с. – (Статистична інформація).

 24. Статистичний збірник “Регіони України” 2007, частина ІІ. Державний комітет статистики України. – К., 2007. – 824 с. – (Статистична інформація).

 25. Статистичний щорічник України за 2001 рік / Державний комітет статистики України / Під ред. О. Г. Осауленка. – К.: Вид-во “Консультант”, 2002. – 648 с. – (Статистична інформація).

 26. Статистичний щорічник України за 2002 рік / Державний комітет статистики України / Під ред. О. Г. Осауленка. – К.: Вид-во “Консультант”, 2003. – 664 с. – (Статистична інформація).

 27. Статистичний щорічник України за 2003 рік / Державний комітет статистики України. – К.: Вид-во “Консультант”, 2004. – 632 с. – (Статистична інформація).

 28. Статистичний щорічник України за 2006 рік / Державний комітет статистики України. – К.: Вид-во “Консультант”, 2007. – 552 с. – (Статистична інформація).

 29. Струмилин С.Г. Проблемы экономики труда / С.Г. Струмилин. – М.: Наука, 1982, - 471 с.

 30. Сурганов Б.С. Планирование – практика (популярный словарь-справочник) / Б.С. Сурганов. – М..: Знание, 1980. – 222 с.

 31. Таран В.А. Повышение деловой активности и эффективности производства / В.А. Таран // Машиностроитель. – 2002. – № 5. – С. 5 - 19.

 32. Татевосов К.Т. Основы оперативно-производственного планирования на машиностроительном предприятии / К.Т. Татевосов. – Ленинград.: Машиностроение, 1985. – 278 с.

 33. Трудовой метод измерения производительности труда на предприятиях. - М., 1975. – 120 с. – (Методические рекомендации. НИИ труда).

 34. Україна у цифрах у 2005 році. Статистичний довідник. Державний комітет статистики України. – К.: Видавництво “Консультант”, 2006. – 248 с. – (Статистична інформація).

 35. Фільштейн Л.М. Економіка праці в машинобудівному комплексі / Л.М. Фільштейн, Ю.В. Малаховский. – Кіровоград: ПП “Інвест-груп”, 2004. – 284 с.

 36. Фільштейн Л.М. Планування продуктивності праці та заробітної плати на машинобудівному підприємстві / Фільштейн Л.М., Плаксов В.А., Кущ Н.П. [Курс лекцій]. – Кіровоград: КІСГМ, 1993. – 64 с.

 37. Фільштейн Л.М. Економіка праці. [навчальний посібник] / Л.М. Фільштейн, І.М. Сочинська. – Міністерство освіти і науки України. Кіровоградський державний технічний університет, 2001. - 131 с.

 38. Фильштейн Л.М. Планирование производительности труда и заработной платы на машиностроительном предприятии / Л.М. Фильштейн, В.А. Плаксов. – Кировоград, 1992. – 87 с.

 39. Формирование комплексных программ повышения производительности труда на промышленном предприятии / В.А. Пономарев, А.А. Беляев, М.И. Молдованов и др. – К.: Тэхника, 1988. – 168 с.

 40. Хуберт Е. Спадок плану Маршалла: центри продуктивності та результати їх діяльності / Е. Хуберт // Продуктивність. – 1997. - № 2. – С. 23 – 25 .

 41. Царев В.В. Автоматизация многоцелевого оперативного планирования на промышленных предприятиях / В.В. Царев. – Л.: Издательство Ленинградского Университета, 1984. – 135 с.

 42. Цесарук В.А. Производительность труда в условиях реформирования производственных отношений / В.А. Цесарук // Труди Всеукраїнскої наукової конференції студентів і молодих учених “Управління розвитком соціально-економічних систем: глобалізація, підприємництво, стале економічне зростання”. Ч. 2. – Донецьк: ДонНУ. - 2000. – С. 234 - 236.

 43. Цесарук В.О. Управління продуктивністю праці на промислових підприємствах: дис…. канд. екон. наук: 08.09.01 / Цесарук Вікторія Олександрівна. – Донецьк, 2003. – 194 с.

 44. Шонберг Р. Японские методы управления производством / Р. Шонберг. – М.: Машиностроение, 1988. – 158 с.

 45. Экономика машиностроительного производства: [учебник для машиностроит. спец. вузов] / Под ред. И.Э Берзиня, В.П. Калинина. – М.: Высшая школа, 1988. –304 с.

 46. Экономика предприятия: [пер. с нем.] / Под ред. А.П. Павлова, К. Рихтера, В.А. Антонова. – М.: ИНФРА-М, 2001. – 928 с.

 47. Экономика труда: [учебник для вузов] / Л.И. Жуков, Г.Р. Погосян, В.И. Сивцов и др.; под ред. Г.Р. Погосяна, Л.И. Жукова. – М.: Экономика, 1991. – 304 с.

 48. Экономика труда и социально-трудовые отношения / Под ред. Г.Г. Меликьяна, Р.П. Колосовой. – М.: Изд-во МГУ, Изд-во Че Ро,1996.– 623 с.

 49. Экономическая жизнь СССР. Хроника событий и фактов. 1917-1965. – [Изд. 2-е доп.]. [В 2-х книгах.] / Гл. ред. С.Г. Струмилин. – М.: Советская энциклопедия, 1967. – 932 с.

 50. Эмерсон Г. Двенадцать принципов производительности / Гарpисон Эмерсон. – М.: “Бизнес-Информ”, 1997. - 198 с.

 51. Энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгаузь, И.А. Ефронь. – С.Пб., 1898 – –

Т.ХХУ. – Книга 49. – 1898. – 478 с.

 1. Cobb G.W. A theory of production / Cobb G.W., Douglas P. H. // Amer. Econ. Rev. – 1928. – March. – P. 139-165

 2. French W.L. Human Resources Management / French W.L. – Boston: Houghton Miffin Company, 1990. – 234 p.

 3. Lawlor A. Productivity improvement manual / Lawlor A. – Aldershot, United Kingdom: Gower, 1985. – 306 p.

 4. OECD estimates of labour productivity levels.  [Электрон. ресурс]. –

Режим доступа:

/ G:\OECD estimates of labour productivity levels/mht.

 1. SECnology – анализатор системных журналов №1. [Электрон. ресурс]. –

Режим доступа:

mhtml:file://F:\SECnology

 1. Richard Thorpe. Human Resource Management / Richard Thorpe. Gill Homan.– Pearson Education, 2000.

 2. Treble J.G. Productivity and effort: the labor-supply decisions of late Victorian coalminers / Treble J.G. // J. of econ/ history. – Cambridge, 2001. - Vol. 61, №2. – P. 414 - 428.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Економіка підприємств Покропивний Поняття, цілі І напрямки діяльності підприємства

  Документ
  Поняття і цілі діяльності. Будь-яке суспільство для забезпечен­ня нормального (достатньо комфор­тного) рівня своєї життєдіяльності здійснює безліч видів конкретної праці.
 2. Міністерство освіти І науки україни донецький національний унивіеситет економіки та торгівлі імені михайла туган-барановського інститут економіки І управління

  Документ
  4. Перелік запропонованих програм навчання з присвоєнням ступенів (бакалавр, спеціаліст, магістр), кваліфікацій і тривалості навчання за кожною з них.
 3. РОбоча програма та методичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни «Економіка підприємства» для студентів 2 курсу напряму підготовки 030601 «Менеджмент» галузі знань 0306 «Менеджмент І адміністрування»

  Методичні рекомендації
  Робоча програма та методичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни «Економіка підприємства» для студентів 2 курсу напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» (усіх форм навчання).
 4. Реферат Об'єкт дослідження процес І результат управління якістю згідно міжнародних стандартів на дп „Хлібна база №82. Предметом дослідження виступає проблеми організації дієвої інформаційної системи контролю за якістю даного підприємства,

  Реферат
  Об'єкт дослідження – процес і результат управління якістю згідно міжнародних стандартів на ДП „Хлібна база № 82”. Предметом дослідження виступає проблеми організації дієвої інформаційної системи контролю за якістю даного підприємства,
 5. Конспект лекцій з курсу «управління якістю»

  Конспект
  Менеджмент якості являється спеціалізованим видом управлінської діяльності. До таких спеціалізованих видів управлінської діяльності відносяться: управління якістю, управління фінансами, управління персоналом, управління проектами,

Другие похожие документы..