Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Л.П. Бразалій — заступник директора з навчальної роботи Черкаського медичного коледжу, викладач-методист вищої категорії, голова циклової комісії сес...полностью>>
'Доклад'
Тип, вид, статус учреждения. ГОУ НПО ТО «Профессиональное училище № 30» было создано в июле 1967 года по приказу Тульского областного управления проф...полностью>>
'Реферат'
Хвала Аллаху, Которого мы восхваляем и к Которому взываем о помощи и прощении. Мы ищем защиты у Аллаха от зла наших душ и дурных дел. Кого Аллах веде...полностью>>
'Программа'
Программа разработана для целевой подготовки (совместно с зарубежными вузами-партнерами) управляющих инвестиционно-строительными проектами (менеджеро...полностью>>

Реферат Харків 2012 (1)

Главная > Реферат
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Державне космічне агентство України

ПАТ «АТ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ РАДІОТЕХНІЧНИХ ВИМІРЮВАНЬ»

СУЧАСНІ ПРИЛАДИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ УЛЬТРАЗВУКОВОЇ МЕДИЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ

1. БАРАННИК Євген Олександрович - доктор фізико-математичних наук, професор Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.

2. БОЙЧЕНКО Юрій Петрович - провідний інженер «Радмір» ДП ПАТ «АТ Науково-дослідний інститут радіотехнічних вимірювань» .

3. ВОЛОХОВ Юрій Володимирович - провідний інженер «Радмір» ДП ПАТ «АТ Науково-дослідний інститут радіотехнічних вимірювань».

4. КОЛОБКОВ Олег Вадимович – директор департаменту космічної виробничої інфраструктури та кооперації Державного космічного агентства України.

5. ЛІНСЬКА Ганна Володимирівна - науковий співробітник ДП Інститут неврології, психіатрії і наркології АМН України.

6. ЛІНСЬКИЙ Ігор Володимирович - доктор медичних наук, завідувач відділом ДП Інститут неврології, психіатрії і наркології АМН України

7. ЛИТВИНЕНКО Сергій Вікторович - кандидат технічних наук, директор «Радмір» ДП ПАТ «АТ Науково-дослідний інститут радіотехнічних вимірювань».

8. МАРУСЕНКО Анатолій Іларіонович - кандидат технічних наук, головний конструктор за напрямком, заступник директора з наукової роботи «Радмір» ДП ПАТ «АТ Науково-дослідний інститут радіотехнічних вимірювань»

9. ПУПЧЕНКО Віктор Іванович - начальник сектору «Радмір» ДП ПАТ «АТ Науково-дослідний інститут радіотехнічних вимірювань»

реферат

Харків – 2012

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність проблеми. Розробка, створення, серійне виробництво та впровадження у клінічну практику сучасних ультразвукових (УЗ) діагностичних комплексів, що знаходять своє застосування в усіх галузях системи охорони здоров’я, має велике практичне і соціально-економічне значення. Створенням такого обладнання займаються усі без виключення відомі розробники сучасного наукоємного радіотехнічного обладнання, такі як General Electrics, Siemens, Toshiba, Philips тощо. Над розробкою таких систем працює також велика кількість невеликих інноваційних фірм, які намагаються втілити у реальність свої винаходи та результати попередніх наукових досліджень. В результаті сучасний ринок медичного обладнання, і, зокрема, ринок УЗ діагностичних комплексів, є одним з найбільших і найбільш конкурентних у світі.

Заміщення коштовної медичної техніки закордонного виробництва є надзвичайно актуальним для медичних закладів. Ринкова ціна розроблених УЗ вітчизняних діагностичних комплексів суттєво нижча за ціну закордонних аналогів того ж класу не поступаючись, в той же час, якістю та повнотою функціональних можливостей. Впровадження високоякісних вітчизняних УЗ приладів сприяє зниженню ціни медичної техніки закордонного виробництва внаслідок конкуренції на внутрішньому ринку. Створення таких наукоємних систем є актуальним і з точки зору конкурентоспроможності на зовнішньому ринку, оскільки відкриває можливості для додаткових валютних надходжень завдяки експорту продукції. Нарешті, однією з найважливіших є проблема підвищення якості медичного обслуговування населення України завдяки поліпшенню якості діагностики і підвищення ефективності лікування.

Внаслідок високої конкуренції розробка УЗ діагностичного обладнання неможлива без великого обсягу актуальних з наукової точки зору досліджень, які включають в себе аналіз сучасних досягнень акустики, відповідні експериментальні і теоретичні дослідження, комп’ютерне моделювання фізичних процесів тощо. Вивчені за останній час фізичні механізми взаємодії УЗ стали основою великої кількості діагностичних методів. Встановлений, зокрема, великий внесок нелінійних механізмів у появу сили радіаційного тиску. На цій основі інтенсивно розвивається новий метод УЗ еластографії тканин за допомогою сили радіаційного тиску. Для його реалізації та подальшого вдосконалення актуальним є детальне вивчення властивостей нелінійної взаємодії і характеристик зсувних деформацій, що виникають під дією сил радіаційного тиску. Широке практичне застосування має також використання нелінійних гармонік випромінювання для УЗ діагностики.

Аналогічна проблема детального вивчення особливостей формування УЗ і допплерівського відгуку біологічних об’єктів та коректного опису їх спектральних властивостей лежить в основі підвищення якості всіх допплерівських методів, що широко застосовуються у медичній діагностиці. До них відноситься, зокрема, і допплерівська реєстрація зсувних хвиль, що виникають при застосуванні найбільш сучасних методів УЗ еластографії.

У більш широкому плані із цим пов’язана проблема оптимізації обробки сигналів УЗ та допплерівського відгуку з урахуванням фізичних механізмів їх формування, апаратних шумів, спекл-шумів, перешкод тощо. Тут для досягнення результату необхідна розробка алгоритмів цифрової обробки сигналів, що спирається на випадковий характер відгуку в біологічних об’єктах і дозволяє застосовувати методи оптимального синтезу сигналів, адаптивної фільтрації і т.д.. Це відноситься не тільки до алгоритмів обробки первинних сигналів, але й алгоритмів вилучення діагностичної інформації, що стосується структури біологічних об’єктів та параметрів їх руху.

Мета та завдання розробки. Метою даної роботи є створення сучасних наукоємних УЗ діагностичних приладів, що здатні замістити закордонну техніку в усіх цінових сегментах ринку, знизити її ціну на внутрішньому ринку, конкурувати на зовнішньому з кращими світовими аналогами, а також підвищити якість медичного обслуговування населення України.

Для досягнення мети вирішувалися наступні задачі:

 1. Аналіз світової науково-технічної літератури з сучасних досягнень у галузі акустики і медичного УЗ, рівня розвитку УЗ діагностичної апаратури, особливостей використання сучасних цифрових комплектуючих виробів та їх застосування в УЗ медичних комплексах найвищого світового рівня.

 2. Теоретичні та експериментальні дослідження особливостей формування УЗ полів при нелінійній взаємодії, механізмів формування відгуку м’яких тканин, спектрів допплерівського відгуку при різних режимах візуалізації, а також зсувних хвиль, що виникають під дією сили радіаційного тиску.

 3. Комп’ютерне моделювання та визначення оптимальних за точністю вимірювань параметрів УЗ та допплерівських систем медичного призначення з урахуванням відомих та виявлених закономірностей формування УЗ та допплерівського відгуку у різних діагностичних режимах.

 4. Розробка програмно-математичного забезпечення (ПМЗ), що забезпечує реалізацію оптимальних методів синтезу сигналів УЗ та допплерівського відгуку, адаптивної фільтрації, кількісного визначення параметрів структури та руху біологічних тканин і рідин та вилучення діагностичної інформації.

 5. Розробка повного комплекту технічної документації для серійного випуску вітчизняних УЗ діагностичних комплексів різного класу, що за своїми діагностичними можливостями та наукоємністю відповідають найвищому світовому рівню, впровадження їх у виробництво, у клінічну практику медичних закладів України та експорт за її кордони.

Наукова новизна і значимість розробки. Наукова новизна полягає у тому, що виявлені і досліджені нові ефекти взаємодії УЗ з біологічними об'єктами, нові закономірності формування допплерівського та нелінійного відгуку біологічних об’єктів при безперервному та імпульсно-модульованому випромінюванні. Запропоновані новітні адаптивні методи обробки сигналів відгуку біологічних об’єктів задля більш якісного і достовірного вилучення діагностичної інформації. Вперше за допомогою УЗ допплерівського методу проведено експериментальні дослідження характеристик зсувних деформацій і зсувних хвиль у м’яких тканинах, індукованих силою радіаційного тиску.

Практична значимість полягає у тому, що досліджені фізичні ефекти створюють об’єктивну основу для впровадження нових УЗ діагностичних методик, вдосконалення існуючих та розробки сучасних діагностичних систем. Встановлені закономірності дозволили підвищити точність УЗ вимірювань, оптимізувати допплерівські системи медичної діагностики та підвищити якість УЗ діагностики за рахунок новітніх методів обробки сигналів. Результати проведених досліджень зсувних хвиль у м’яких тканинах, індукованих силою радіаційного тиску імпульсного пучка УЗ хвиль, започаткували новий метод дослідження пружних властивостей тканин – УЗ допплерівську еластографію.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ І РЕЗУЛЬТАТИ

Огляд наукової-технічної літератури. Розробка сучасного УЗ діагностичного обладнання вимагає постійного вдосконалення його апаратної частини та ПМЗ за рахунок впровадження новітніх досягнень акустики і УЗ медицини. В процесі виконання роботи постійно проводився аналіз науково-технічної літератури щодо УЗ дослідження біологічних об’єктів і взаємодії УЗ з ними, принципів і проблем УЗ діагностики, особливостей УЗ і допплерівського відгуку при лінійних та нелінійних режимах роботи, розробки методів синтезу та обробки сигналів відгуку, алгоритмів вилучення діагностичної інформації про структуру та рух біологічних об’єктів тощо. Аналізувалися світовий рівень у галузі акустики, УЗ діагностичної апаратури, досягнень клінічної УЗ медицини а також її вимог до функціональних можливостей сучасних приладів.

Теоретичні засади розробки. При дослідженні УЗ відгуку біологічних середовищ розвинений підхід, що спирається на адекватну для біологічних середовищ континуальну модель розсіюючих неоднорідностей і параболічне рівняння теорії дифракції. Застосований підхід передбачає вирішення наступних фізично пов’язаних задачі: 1) опис у широкому діапазоні глибин падаючого пучка хвиль; 2) визначення зв’язку розсіяного поля з неоднорідностями в області інтересу, що не перетинається з областю випромінювання; 3) визначення характеристик зсувних хвиль, що виникають в області інтересу під дією сили радіаційного тиску імпульсного пучка хвиль; 4) знаходження УЗ відгуку згідно прийнятого в УЗ діагностиці способу формування відбитих пучків за допомогою прийомної апертури, що не перетинається з областю неоднорідностей; 5) обчислення, комп’ютерне моделювання та експериментальне дослідження УЗ полів та функції чутливості діагностичної системи; 6) моделювання, експериментальне дослідження та визначення спектральних властивостей УЗ і допплерівських сигналів відгуку; 7) розробка та моделювання адаптивних алгоритмів синтезу і обробки сигналів УЗ і допплерівського відгуку.

Дослідження допплерівського відгуку. В межах розвиненого підходу досліджені спектри відгуку лінії току крові для безперервних аподизованих пучків УЗ хвиль. При довільному куті між падаючим і відбитим пучками встановлені межі інваріантності ширини спектру та її залежність від скривлення хвильових фронтів і ширини пучків. Для аксіально-симетричних потоків крові, локалізованих на довільній глибині, встановлені параметри повного спектру при довільному співвідношенні між шириною пучків і потоку. Показано, що при ширина спектру слабко залежить від глибини і зменшується зі збільшенням радіуса потоку. При довільному виявлена сильна залежність ширини спектру і величини спектрального максимуму від відстані між точкою перетинання вісей пучків і віссю потоку.

Отримані і промодельовані спектри потужності допплерівського відгуку при імпульсному зондуванні. Доведено незалежність від глибини зондування ширини і модальної частоти повного спектру. Встановлена і проаналізована залежність ширини спектру від кута зондування та дифракційних ефектів при різному ступені фокусування хвиль. Показано, що для імпульсних пучків ширина спектру для лінії току залежить від глибини зондування і досягає максимуму у фокусі. Встановлено, що ширина спектру інваріантна щодо локального положення лінії току при незмінній фокусній відстані і глибині зондування, а модальна частота залежить від розташування лінії току і взаємного положення точки зондування і фокуса. Фізично ефект пов’язаний зі зміною кута між локальним напрямком хвильового вектора і лінією току.

Винайдені і промодельовані допплерівські спектри з урахуванням градієнтів швидкості руху, турбулізації потоків крові, кореляції розсіюючих неоднорідностей та детермінованості їх руху. Проведено аналіз обмежень, що накладаються на параметри імпульсного зондування необхідною точністю вимірювань швидкості руху крові. Знайдені оптимальна тривалість імпульсів і апертура пучків, що забезпечують найкращу роздільну здатність при заданій точності вимірювань, і найкращу точність при заданій роздільній здатності. Встановлені похибки допплерівських методів вимірювань, експериментально доведена придатність розроблених допплерівських методів для вимірювання надмалих (мікронних) локальних переміщень біологічних об’єктів.

Ефекти нелінійної взаємодії. Шляхом розв’язку нелінійних рівнянь Вестервельта встановлена структура зон Френеля нелінійних джерел хвиль у фокальній області та доведено існування надзвукових джерел різницевої частоті, що приводять до їх черенковського розсіювання. Доведено принципову можливість використання нелінійних хвиль з комбінаційними частотами та нелінійних гармонік для УЗ візуалізації. Досліджено вплив нелінійності на розподіл інтенсивності УЗ та експериментально встановлена залежність положення максимумів інтенсивності від нелінійних ефектів.

У рамках в’язко-пружної моделі м’яких тканин досліджений вплив в’язкості на релаксацію зсувних деформацій, що збурюються імпульсною силою радіаційного тиску пучка сфокусованих хвиль. Знайдені аналітичні вирази для поля деформацій при різних співвідношеннях між тривалістю імпульсів тиску, діаметром фокальної плями і моментом спостереження. Розвинена теорія добре узгоджується з відомими та отриманими в роботі експериментальними даними. Експериментально доведена придатність розробленого допплерівського методу для вимірювання надмалих деформацій у зсувних хвилях, індукованих силою радіаційного тиску, та визначення на цій основі їх модуля Юнга та в’язкості.

Алгоритми обробки та технології синтезу сигналів. В процесі роботи розроблено низку нових алгоритмів, що використовуються у різних режимах роботи комплексів. Серед них, зокрема, алгоритми цифрової адаптивної фільтрації сигналів з метою придушення спекл-шумів, прецизійного вимірювання параметрів рухів біологічних об’єктів УЗ фазовим методом з одночасним придушенням спекл-шумів, УЗ прецизійного вимірювання вібраційних рухів у біологічному об’єкті, вимірювання переміщень стінок судин (WTrack) та змін діаметру кровоносної судини у реальному часі, вимірювання пульсаційних швидкостей та індексу пульсацій потоків крові у кровоносних судинах та інші. Запропоновані і реалізовані оригінальні версії низки відомих алгоритмів синтезу цифрової комплексної огинаючої сигналу УЗ відгуку та комплексного допплерівського сигналу, спектрального допплерівського оцінювання у неперервному та імпульсному режимах допплерівської візуалізації, автоматичного обчислення параметрів потоків крові за даними допплерівських спектрограм, алгоритмів формування сигналів відгуку за допомогою гармонік випромінювання, а також за допомогою багаточастотного та багаторакурсного сканування. Нарешті, розроблені новітні алгоритми обчислення в’язкості і пружності тканин за визначеними характеристиками зсувних хвиль, індукованих силою радіаційного тиску потужного УЗ пучка хвиль. Всі запропоновані алгоритми після етапу комп’ютерного моделювання і експериментальних досліджень довели свою ефективність в усіх режимах візуалізації розроблених УЗ діагностичних приладів, де вони застосовуються.

Принцип роботи розроблених приладів. УЗ діагностичні прилади серії ULTIMA, що на цей час серійно випускаються, мають уніфіковану функціональну схему, що наведена на Рис. 1. Схема включає УЗ перетворювачі з фазованими гратками, вбудований комп’ютер, пульт керування, блок живлення та сигнальний процесор USP з виходами до монітору, принтеру, локальної мережи та електрокардіографу. Сигнальний процесор містить блок прийомо-передавача TRRV, блок формівників напрямків зондування BFDR та допплерівський сигнальний процесор CDSP.

УЗ перетворювачі приладів забезпечують випромінювання сфокусованих імпульсних пучків хвиль вздовж обраної сукупності напрямків зондування у площині сканування та прийом відбитих хвиль одночасно 64-ма (32-ма) фізичними каналами. Шляхом послідовної зміни у відповідності до керуючих сигналів блоків TRRV і BFDR напрямків зондування перетворювач забезпечує обстеження тканин в усій площині сканування. Зміна напрямків реалізується шляхом переміщення робочої апертури фазованих граток. Розроблене ПМЗ дозволяє виконувати також сканування із заданим нахилом напрямків зондування з одночасним фокусуванням відбитих УЗ пучків хвиль.

Відбиті з усіх напрямків зондування хвилі перетворюються в робочих

Функціональна схема ультразвукових діагностичних приладів ULTIMA

елементах фазованих ґраток в первинні електричні сигнали. У блоці BFDR після дискретизації з цих сигналів отримуються цифрові сигнали УЗ відгуку одразу для 4-х напрямків прийому на кожний напрямок зондування. Для кожного з напрямків реалізована 2-х частотна обробка сигналів відгуку, що суттєво поліпшує якість зображень. З тією ж метою застосовується технологія багаторакурсного (з нахилом напрямків зондування під різними кутами) сканування. Нарешті, блок BFDR підтримує режим синтезованої апертури, при якому роздільно у часі формуються дві 64-елементні підапертури прийому. В результаті блок BFDR здатний забезпечити наступну кількість віртуальних каналів обробки сигналів: (64 фізичних канала)×(4 напрямки прийому)×(2 частотні полоси)×(9 ракурсів гібридного зображення)×(2 підапертури синтезованої апертури) = 9216 каналів. Це означає, що сигнали відгуку для кожної точки простору можуть синтезуватися 2304 фізичними каналами.

Амплітуда і фаза сигналів УЗ відгуку несуть інформацію щодо просторового розподілу неоднорідностей у тканинах, а також їх руху. Ця інформація у залежності від режиму візуалізації вилучається в блоках BFDR и CDSP в процесі обробки сигналів відгуку за розробленими спеціалізованими алгоритмами і передається до вбудованого комп’ютера, де формуються растрові зображення для відображення на моніторі, копіювання та передачі в локальну мережу.

Функціональні можливості. Як показує порівняльний аналіз із УЗ діагностичними комплексами провідних світових виробників, конструкція та ПМЗ розроблених приладів дозволяє реалізувати всі сучасні діагностичні режими УЗ візуалізації на вищому рівні. До таких режимів відносяться:

В режим з побудовою В-зображень біологічних структур і органів;

TH режим візуалізації В-зображень на другій гармоніці випромінювання;

THI режим візуалізації В-зображень на другій інверсній гармоніці;

М режим з побудовою М-зображень руху біологічних структур у часі;

CF режим кольорового допплерівського картування швидкості потоків крові;

PF режим кольорового картування потужності допплерівського відгуку;

TD режим кольорового картування швидкості руху м’яких тканин;

CW режим побудови допплерівських спектрограм на неперервних хвилях;

PW режим побудови допплерівських спектрограм на імпульсних хвилях.

Крім зазначених вище діагностичні прилади ULTIMA можуть, як і найкращі світові аналоги, формувати комбіновані (дуплексні, триплексні тощо) режими візуалізації з відтворенням зображень у реальному часі: B+M; B+TD; B/B+CF(PF); B+CF(PF)/M+CF(PF); B/PW(CW); B+CF(PF)/PW(CW) та інші.

Нарешті, у стаціонарних приладах ULTIMA PA Expert реалізований новітній BE режим візуалізації просторового розподілу модуля Юнга і в’язкості тканин, наявний наразі тільки в апаратах фірми SuperSonicVision (Франція), а також 3D та 4D (в реальному часі) режим побудови тривимірних зображень. Суттєвою відмінністю BE режиму є застосування спеціальних послідовностей УЗ імпульсів, одна частина котрих слугує для збурення зсувних хвиль у м’яких тканинах, друга для побудови В-зображення і третя – для визначення і візуалізації просторового розподілу в’язко-пружних властивостей тканин за даними допплерівських вимірювань швидкості розповсюдження зсувних хвиль.

Для поліпшення якості зображень та достовірності обчислень в усіх режимах візуалізації передбачено використання низки алгоритмів керування шляхом регулювання параметрів. До них відносяться, регулювання потужності УЗ імпульсів, частоти випромінювання, кількості фокусів, підсилення, контрасту, просторової роздільна здатність і фільтрації, міжкадрової фільтрації, компресії і порогової режекції, пост-обробки зображень і т.д.. В залежності від типу допплерівського режиму візуалізації додаються спеціальні алгоритми регулювання частоти повторення імпульсів, палітри кольорів, підсилення кольорів, частоти зрізу фільтра стінки, розмірів і положення вікна картування, розташування вимірювального об’єму, згладжувальної фільтрації та інші у обсязі, необхідному для приладів УЗ діагностики найвищого світового рівня.

Основні науково-технічні результати роботи. В процесі виконання даної комплексної роботи отримані наступні науково-технічні результати:

1. Встановлено низку нових особливостей локального формування УЗ полів, спектрів допплерівського відгуку біологічних об’єктів, а також зсувних деформацій і хвиль, що виникають у тканинах під дією сили радіаційного тиску.

2. За результатами комп’ютерного моделювання та аналізу сучасної науково-технічної літератури розроблено оптимальні за точністю вимірювань параметри УЗ діагностичних приладів, які спираються на винайдені нові закономірності локального формування УЗ відгуку у різних режимах візуалізації.

3. З урахуванням особливостей сучасних цифрових комплектуючих виробів розроблено ПМЗ, що забезпечує реалізацію оптимальних технологій синтезу сигналів, адаптивної фільтрації та алгоритмів кількісного визначення параметрів структури та руху біологічних об’єктів.

4. Розроблено комплекти технічної документації для серійного випуску вітчизняних УЗ діагностичних комплексів різного класу, що за своїми можливостями та наукоємністю відповідають найвищому світовому рівню.

В процесі роботи було також успішно виконано 4 міжнародних науково-технічних проекти УНТЦ: партнерський проект № Р-150 «Прилад для ультразвукового допплерівського зондування»; проект № 793 «Створення ультразвукового церебрального допплерівського ангіографа з тривимірною реконструкцією зображення»; проекти №№ 865 і 865(с) «Розробка нових фізичних методів ультразвукової візуалізації і медичної діагностики».

Матеріали роботи опубліковані у 50 реферованих публікаціях, серед яких 11 авторських свідоцтв і патентів СРСР, України та РФ і 17 робіт у провідних світових фахових виданнях у галузі акустики та медичного ультразвуку. За результатами роботи захищена 1 докторська та 2 кандидатські дисертації.

Результати досліджень доповідались на міжнародних наукових конгресах і конференціях, серед яких «Біомедприлад-96» (Москва, 1996), ASA/NOISE-2000 (Newport Beach, USA, 2000), «Ultrasonics International 2001» (Delft, Netherlands, 2001), I Євразійський конгрес «Медицинская физика» (Москва, 2001), “5th World Congress on Ultrasonics WCU-2003” (Paris, France, 2003), V міжнародний симпозіум «Актуальні проблеми біофізичної медицини» (Київ, 2007), тощо.

В
провадження результатів роботи.
Серійне виробництво перших діагностичних приладів ТІ-628 було розпочато в «Радмір» ДП ПАТ «Науково-дослідний інститут радіотехнічних вимірювань» у 1992 році. На сьогодні пройшли клінічні випробування і серійно виробляються ультразвукові діагностичні прилади ULTIMA, показані на Рис.2, які за наукоємністю та функціональними можливостями відповідають найвищому світовому рівню. До них відносяться стаціонарні прилади ULTIMA PA Light, ULTIMA PA та ULTIMA PA Expert середнього, високого та експертного класу відповідно, а також портативні прилади середнього, високого та експертного класу ULTIMA SM30, ULTIMA SM50 та ULTIMA SM70.

Рис.2 Ультразвукові діагностичні прилади із серії ULTIMA

Розроблені за роки виконання роботи прилади експонувалися на найпрестижніших виставках і форумах, серед яких «Охорона здоров’я» (Київ, 1993-2011), «Здравоохранение» (Москва, Росія, 2004-2011), MEDICA (Дюссельдорф, Німеччина, 2006-2009), ARAB Health (Дубай, ОАЕ, 2010) та інші. Розроблені прилади успішно працюють й надалі впроваджуються в клінічну практику медичних закладів України та експортуються за її межи. Протягом 2005-2011рр. у Росію, Литву, Іран, Білорусь, Японію та КНР експортовано 24 прилади на суму понад $300 тис. і 12 млн. рублів. Додатково у КНР, де налагоджене збирання приладів на базі ULTIMA, у 2007-2011рр. було експортовано 1060 машинокомплектів на суму $6,53 млн. Медичним закладам України за 2004-2011рр. було надано 520 приладів на суму 113,4 млн. грн.

ВИСНОВКИ

1. В результаті проведених теоретичних та експериментальних досліджень виявлені і досліджені нові ефекти взаємодії УЗ з біологічними об'єктами. Встановлено низку принципово нових закономірностей формування УЗ полів при лінійній та нелінійній взаємодії, формування спектрів УЗ і допплерівського відгуку різних за властивостями біологічних об’єктів, а також динамічних деформацій і характеристик зсувних хвиль, які виникають у тканинах під дією сили радіаційного тиску, що дозволило розробити та реалізувати нові методи УЗ медичної діагностики.

2. З урахуванням виявлених закономірностей локального формування УЗ та допплерівського відгуку у різних діагностичних режимах візуалізації а також сучасних досягнень у галузі акустики та УЗ медицини визначені оптимальні за точністю вимірювань параметри УЗ медичних діагностичних комплексів, розроблені відповідні новітні технології синтезу та обробки сигналів, алгоритми керування, а також оригінальні блоки УЗ діагностичних приладів, що втілюють сучасні схемотехнічні технології та комплектуючі вироби.

3. З використанням сучасних цифрових комплектуючих виробів, що застосовуються в УЗ медичних комплексах вищого світового рівня, розроблено ПМЗ, яке забезпечує реалізацію розроблених технологій оптимального синтезу сигналів УЗ і допплерівського відгуку, адаптивної обробки сигналів, алгоритмів визначення з високою точністю параметрів структури та руху біологічних обєктів та вилучення діагностичної інформації у різних режимах УЗ візуалізації.

4. Розроблено повний комплект технічної документації для серійного випуску вітчизняних УЗ діагностичних комплексів різного класу, які за своїми діагностичними можливостями та наукоємністю відповідають найвищому світовому рівню. Розроблені за роки виконання роботи комплекси вперше були впроваджені у виробництво у 1992р. На цей час вони успішно використовуються у клінічній практиці медичних закладів України та експортуються за її кордони.

5. В результаті виконання роботи протягом 1986-2011рр авторами розв’язано важливу науково-технічну і соціально-економічну проблему щодо створення сучасних наукоємних УЗ діагностичних приладів, що здатні замістити коштовну техніку закордонного виробництва в усіх цінових сегментах ринку, знизити її ціну на внутрішньому ринку України, конкурувати на зовнішньому з кращими світовими аналогами, а також підвищити якість обслуговування населення України завдяки поліпшенню якості діагностики та збільшення парку наукоємного УЗ діагностичного обладнання у медичних закладах України.

Є.О. Баранник

Ю.П. Бойченко

Ю.В. Волохов

О.В. Колобков

Г.В. Лінська

І.В. Лінський

С.В. Литвиненко

А.І. Марусенко

В.І. ПупченкоСкачать документ

Похожие документы:

 1. Реферат харків 2012 (2)

  Реферат
  ЖИТЄНЬОВА Наталя Василівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри інформатики Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди
 2. Реферат Київ 2012 (1)

  Реферат
  КЛИМЕНКО Вікторія Ігорівна - кандидат технічних наук, в.о. ученого секретаря Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України.
 3. Асоціації бібліотечна справа. Бібліотекознавство. Бібліографознавство зведений каталог нових надходжень до провідних бібліотек Харкова за 2011 рік Харків 2012

  Документ
  Бібліотечна справа. Бібліотекознавство. Бібліографознав-ство : звед. кат. нових надходжень до провід. б-к Харкова за 2011 р. / Харк. держ. наук б-ка ім.
 4. Щербина Тетяна Сергіївна молодший науковий співробітник Фізико-технічного інституту низьких температур ім. Б.І. Вєркіна нан україни реферат

  Реферат
  2. Миронюк Маргарита Вячеславівна - кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник Фізико-технічного інституту низьких температур ім.
 5. Реферат-конспект містить усі основні положення тексту, ілюстративний матеріал, аргументи, відомості про методи дослідження І можливості їх використання; реферат-резюме

  Реферат
  Реферат (від лат. refere – доповідати, повідомляти) – стислий виклад змісту наукової праці, статті. Мета реферату – передати головний зміст певного джерела або основних поглядів на якусь проблему за матеріалами кількох джерел.

Другие похожие документы..