Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Воздуха двойной плотности в двойном объеме вчетверо больше, в трой­ном — вшестеро. То же относится к снегу или порошкам, когда они уплот­няются от сж...полностью>>
'Учебно-методический комплекс'
Процедура археологических исследований. Археологические источники и их особенности. Полевые ар­хеологические исследования. Культурный слой поселений....полностью>>
'Документ'
Проектная документация и результаты инженерных изысканий по объекту капитального строительства: "Инженерное обеспечение для малоэтажных однокварт...полностью>>
'Книга'
Полковники из МУРА Лермонтов, Вадим Лермонтов, Герой нашего времени, стихи и поэмы Лермонтов, Демон, поэмы Личутин, Скитальцы Ломоносов,...полностью>>

Робоча навчальна програма для студентів спеціальності видавнича справа та редагування шифр І назва спеціальності (1)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Інститут журналістики

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Інститут журналістики

Факультет / інститут

Кафедра електронних видань і медіадизайну

Назва кафедри

Укладач: к. філол. н., доц. Шевченко В. Е.

вчене звання, прізвище та ініціали

Художньо-технічне редагування

назва дисципліни

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

для студентів спеціальності видавнича справа та редагування

шифр і назва спеціальності

Затверджено

на засіданні кафедри

Протокол № ___

від „___”___________200__р.

Зав. кафедри

проф. Черняков Б. І. _______

Підпис

Директор інституту

проф. Різун В. В. ____________

Підпис

КИЇВ – 2009

Робоча навчальна програма з дисципліни «Художньо-технічне редагування».

Назва навчальної дисципліни

Укладач к. філол. н., доц. Шевченко В. Е.

науковий ступінь, вчене звання, прізвище, ім’я, по-батькові

Робоча навчальна програма містить теми нормативного навчального курсу «Художньо-технічне редагування», що вивчається студентами Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка відділення видавничої справи та редагування на четвертому курсі. Контрольні питання виносяться на практичні заняття і є основою для екзаменаційних питань. Завдання для самостійної і індивідуальної роботи студентів, що входять у портфоліо, відповідають темам лекційного курсу, виробляють вміння застосувати теоретичний матеріал для художньо-технічного редагування різних видів друкованих видань.

Лектор: __ к. філол. н., доц. Шевченко В. Е.

Науковий ступінь, вчене звання, прізвище та ініціали

Викладач(і): _______________________________

Науковий ступінь, вчене звання, прізвище та ініціали викладача(ів),

який(і) веде(уть) семінарські, практичні, лабораторні заняття

Погоджено

з науково-методичною комісією

«____» ______________ 200__р.

___________________________

Підпис голови НМК факультету/ інституту

Вступ

Нормативна дисципліна "Художньо-технічне редагування" вивчається студентами Інституту журналістики відділення "Видавнича справа та редагування" на четвертому курсі. Її мета – навчити студентів комплексно розуміти друковане видання у взаємозв’язку між змістом і зовнішнім оформленням всіх елементів; розробляти його концепцію і макет; відбирати, систематизувати та редагувати авторські матеріали, відповідно до тематики і концепції видання; на практиці застосовувати норми та технічні вимоги, закони композиції відповідно до сучасних досягнень техніки і технологій; працювати з автором як редактор. Вивчення даної дисципліни базується на попередніх знаннях дисциплін: «Основи видавничої справи та редагування», «Видавничі стандарти», «Коректура», «Термінологічний практикум», «Режисура та архітектоніка видання», «Шрифтознавство», «Поліграфія», «Макетування та верстка».

Предметом курсу є зовнішня форма друкованого видання, її відповідність змісту, призначенню, існуючим нормам, стандартам, законам композиції відповідно до сучасних досягнень техніки і технологій.

Художньо-технічне редагування охоплює всі роботи, пов'язані з переведенням змісту інформації у графічну форму з урахуванням нормативних документів: від часу, коли авторський оригінал поступив у редакцію, до рекомендацій поліграфічному підприємству. Художній редактор розробляє проект оформлення, стежить за графічно-стильовими елементами видання, а технічний редактор задумане оформлення шляхом умовних знаків і позначень перекладає мовою, зрозумілою поліграфістам.

Програмою дисципліни передбачено вивчення процесу оформлення друкованих видань, правил та прийомів опрацювання текстових і зображальних елементів, обкладинок і палітурок, титулів, довідково-допоміжної частини видання з урахуванням змісту, категорії читачів, призначення, можливості поліграфічних підприємств і забезпечення навичок технічного редагування на всіх етапах оформлення видання. Усі питання розглядаються у відповідності з вимогами сучасних державних стандартів.

Дисципліна включає розгляд наступних проблем:

 • Робота з авторськими та видавничими оригіналами.

 • Концепція, проект, макет видання. Взаємодія тексту, зображення, заголовків.

 • Відповідність форматів призначенню і виду видання.

 • Ієрархічна система рубрикації, тематика, їх відповідність концепції видання; побудова заголовкового комплексу.

 • Оформлення основного, додаткового та довідкового тексту.

 • Роль ілюстрації, її відповідність тексту, завданням публікації, композиції сторінки, макету видання.

 • Дизайн обкладинки журналу, першої сторінки газети. Анонси, рубрики, зображення, акцент номера.

 • Зовнішнє оформлення книжкового видання.

 • Єдність елементів оформлення книжкового видання: титульні елементи, спускні та кінцеві сторінки, заголовки, декоративний та зображальний ряд.

 • Шрифтова політика видавництва.

 • Робота редакційного колективу журналу, газети. Функціональні обов’язки, вміння та умови роботи персоналу.

 • Координація роботи редакції, маркетингового, рекламного та поліграфічного відділів.

Мета курсу:

 • навчити студентів перетворювати авторський твір у друкований;

 • розкрити функціональні обов’язки художнього та технічного редакторів;

 • навчити застосовувати вимоги держаних стандартів щодо оформлення друкованих видань різних видів і вміти їх застосовувати;

 • навчити робити цілісне друковане видання у взаємозв’язку між змістом твору і зовнішнім оформленням всіх елементів.

Вимоги до знань та умінь

Студент повинен знати:

 • основні терміни і визначення, якими користуються у видавничій практиці;

 • технічні параметри видання, їх відповідність виду видання;

 • редакційні та поліграфічні вимоги до текстової, зображальної частини видання, зовнішнього оформлення до зовнішнього та внутрішнього оформлення друкованих видань різних видів;

 • послідовність редакційного опрацювання авторського оригіналу, сутність кожного виду роботи художнього та технічного редакторів;

 • положення технічної видавничої специфікації і вказівок до верстки;

 • принципи та правила макетування та верстки.

Студент повинен уміти:

 • скласти план-проект оформлення друкованого видання;

 • редагувати авторський оригінал з художнього та технічного боку;

 • створювати ескізи і оцінювати пробні відбитки обкладинок, палітурок, титульних елементів, спускних та кінцевих сторінок;

 • зв’язувати у єдиний композиційний ряд текстові та зображальні матеріали;

 • створювати зміст і ієрархічну систему рубрикації;

 • оформляти основний, додатковий та довідковий текст;

 • підраховувати обсяг оригіналів, видання;

 • працювати з автором.

Основні терміни і поняття

авторський аркуш

оформлення формул

авторський оригінал

палітурка

видавнича продукція

періодичне видання

видавнича специфікація

поля

видавничий оригінал

проект оформлення

видання

пробні відбитки

виділення в тексті

редагування

вихідні відомості

ритмізований текст

відступи

розмірні показники видання

віршований текст

розмітка оригіналу

внутрішня структура видання

серійне видання

додатковий текст

система рубрикації

документ

спускна сторінка

ескіз

стандарт

зміст

текстовий оригінал

зовнішнє оформлення

технічна специфікація

зображальний оригінал

технічний редактор

кінцева сторінка

технічні параметри

кодований оригінал

типометрична система вимірів

колонтитули

титульні елементи

настільно-видавнича система

умовний друкований аркуш

неперіодичне видання

фізичний аркуш

обкладинка

формат видання

обліково-видавничий аркуш

формат набору

обсяг видання

художник

оригінал

художній редактор

оригінал-макет

частка аркуша

основний текст

читацьке призначення

оформлення таблиць

шрифтове оформлення

Система контролю знань. Навчальна дисципліна «Художньо-технічне редагування» входить до блоку «Види редагування» (обсяг 10 кредитів) і складає 4 кредити (144 години), оцінюється за модульно-рейтинговою системою. Вона складається з 4 модулів (3 лекції (6 годин) , 28 практичних (56 годин), 82 години самостійної роботи).

Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100-бальною шкалою.

Форми поточного контролю: оцінювання домашніх самостійних завдань; тестів та контрольних робіт, виконаних студентами під час практичних занять. Студент може отримати у максимально 84 бали за усні відповіді, 28 за доповнення на практичних заняттях (що складає 30 % 100 бальної шкали), 35 – за виконання обов’язкових письмових завдань самостійної роботи.

Модульний контроль: 4 модульні контрольні роботи, екзамен.

За результатами семестру студент отримує підсумкову оцінку за 100-бальною системою, яка розраховується як середньозважене оцінок за кожен з двох модулів та оцінки за залік (іспит) за наступною формулою.

Змістовий модуль 1

ЗМ2

ЗМ3

ЗМ4

Іспит

Разом
(підсумкова оцінка)

Вагові коефіцієнти (%)

15%

15%

15%

20%

35%

100%

Максимальна оцінка в балах

100

100

100

100

100

100

Оцінка (бали)

15

15

15

20

35

100

Модульно-рейтингова схема

Контроль знань студента

Кількість балів

Сума балів

Аудиторна робота (62 год)

30 (max)

1. Відвідування лекцій (3 лекції)

Бал за практичне заняття (28 занять) ставиться лише при активності студента і виконаному завданні

1

2. Відповідь, виконання практичного завдання

1-3

3. Доповнення

1

4. Поточний контроль (контрольні роботи, тести)

1-3

Самостійна робота (82 год)

35 (max)

5. Виконання додаткового завдання, реферат (відпрацювання пропущених занять)

1-2

6. Самостійне опрацювання тем

1-3

7. Участь у професійних акціях

1-3

8. Портфоліо

Обов’язкові індивідуальні роботи

1-4

9. Участь у конференціях

1-4

10. Участь у конкурсах

1-4

11. Розробка власної теми, виступ з доповіддю

1-5

12. Іспит

35

До екзамену не допускаються студенти, які мають менше 60 балів, не здали контрольні і обов’язкові індивідуальні роботи, не відпрацювали пропущені лекційні та практичні заняття, не виконали завдання, включені у портфоліо.

На екзамен студент повинен принести портфоліо з виконаними індивідуальними завданнями, підписаними і оціненими викладачем, з проставленою датою здачі. Для підвищення рейтингу студент може виконувати додаткові завдання, які підшиваються у портфоліо.

Розрахунок підсумкової оцінки (зваженої):

ПО= ЗМ1× k1+ ЗМ2 × k2 + КПМ × kісп1 .

При цьому, кількість балів відповідає оцінці:

За 100-бальною шкалою

Оцінка за національною шкалою

90 – 100

відмінно

5

відмінно

85 – 89

дуже добре

4

добре

75 – 84

добре

65 – 74

задовільно

3

задовільно

60 – 64

достатньо

35 – 59

з можливістю повторного складання

2

незадовільно

1 – 34

з обов’язковим повторним вивченням дисципліниСкачать документ

Похожие документы:

 1. Робоча навчальна програма для студентів спеціальності видавнича справа та редагування шифр І назва спеціальності (2)

  Документ
  Робоча навчальна програма містить теми нормативного навчального курсу «Шрифтознавство», що вивчається студентами Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка відділення видавничої справи та редагування
 2. Робоча навчальна програма для студентів спеціальності видавнича справа та редагування шифр І назва спеціальності (3)

  Документ
  Робоча навчальна програма містить теми нормативного навчального курсу «Художнє оформлення», що вивчається студентами Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка відділення видавничої справи та
 3. Робоча навчальна програма для студентів спеціальності реклама І зв’язки з громадськістю шифр І назва спеціальності

  Документ
  Робоча навчальна програма містить теми нормативного навчального курсу «Дизайн у рекламі», що вивчається студентами Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка на відділенні реклами і зв’язків з громадськістю.
 4. Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни бердянський державний педагогічний університет науково-дослідна діяльність Бердянського державного педагогічного університету у 2010 році

  Документ
  Бердянський державний педагогічний університет був заснований у 1932 році згідно з наказом Народного комісаріату освіти України та діяв як інститут соціального виховання.
 5. Навчальному році Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних І гуманітарних наук (далі Конкурс) у два тури: перший тур у вищих навчальних закладах ІІІ іv рівнів акредитації, вересень грудень 2009 року

  Конкурс
  На виконання Державної цільової програми роботи з обдарованою молоддю на 2007 - 2010 роки, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів від 08 серпня 2007 р.

Другие похожие документы..