Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Направляем вам ежедневный обзор российских средств массовой информации по общеполитической и социальной тематике. Обращаем ваше внимание на то, что в...полностью>>
'Документ'
31087,0 ФНС России Анисимов Иван Владимирович - Помимо указанного кандидатом дохода установлено: ООО «Поляризация», 4 ,0 ФНС России Архипов Артем Вла...полностью>>
'Документ'
Роль и место иностранного капитала в экономическом развитии современной России должны оцениваться прежде всего с позиций того, в какой мере они спосо...полностью>>
'Автореферат'
РОЛЬ ОБЛАСТНОЙ БОЛЬНИЦЫ В ОРГАНИЗАЦИИ ОКАЗАНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ И ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В КРУПНОЙ ОБЛАСТИ СЗФО РФ (НА ПРИМЕРЕ АРХА...полностью>>

Підготовка та оформлення дипломних робіт з основної іноземної мови

Главная > Диплом
Сохрани ссылку в одной из сетей:

підготовка та оформлення дипломних РОБіт З ОСНОВНОЇ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

(методичні вказівки)

Вступ

Дипломна робота пишеться та захищається студентами 4-го та 5-го курсів і являє собою результат накопичення й осмислення студентами теоретичних та практичних знань. Дипломна робота являє собою наукове дослідження, яке виконується при допомозі керівника та при його постійному контролі та має на меті поглиблення теоретичних знань студентів набутих протягом чотирьох або п’яти років навчання в університеті, розвиток їх вміння синтезувати та систематизувати теоретичні положення та втілювати їх у практику аналізу мовного матеріалу. При визначенні вимог до написання дипломної роботи треба виходити з головної мети, а саме, навчити студентів вмінню проводити наукове дослідження та вміння викласти результати такої роботи у вигляді наукової праці. Дипломні роботи в залежності від їх конкретного змісту зазвичай поділяють на два типи: реферативні та дослідницікі.

В реферативній роботі на базі критичного осмислення та оцінки наукової літератури, поглибленого вивчення певних питань, зіставлення та коментування висловлювань різних учених студенти роблять теоретичні узагальнення. Дипломні роботи такого типу демонструють уміння студентів виділяти головні питання досліджуваної теми та відокремлювати їх від другорядних, навчають самостійно вирівувати поставлені питання. Слід пом’ятати, що в реферативних роботах неможна обмежуватися простим переказом прочитаного. В них завжди повинна бути критична оцінка викладеного, особисті судження, підкріплені певними висновками, поясненнями, прикладами, тобто реферативне викладення повинно поєднуватися з рецензуванням.

Дослідницька робота є самостійним науковим дослідженням актуальних проблем, пов’язаних з функціонуванням французької мови, передбачає систематизацію і аналіз як існуючої літератури по обраній темі, так і емпірічного матеріалу, отримання нових даних, що характеризують сучасні процеси в різних сферах використання мови, різноманітні прояви внутрішніх закономірностей його розвитку. Роботи дослідницького характеру вимагають від студента вміння спостерігати факти мови, аналізувати їх та відповідним чином тлумачити, робити необхідні висновки та узагальнення. Написання дослідницької дипломної роботи має особливий сенс для студентів, які бажають вступити до аспірантури та присвятити себе науковій діяльності.

Дослідницькі роботи неоднорідні. Деякі з них представляють аналіз певного фактичного матеріалу, який дозволяє зробити науково переконливі висновки. Це – аналітичні роботи. В низці робіт велику цінність та наукову значущість можуть мати самі мовні факти, що зібрані автором. Ці факти, накопичуючись кількісно та якісно, входять складовою частиною в більш ширший обсяг конкретного лінгвістичного матеріалу, який у подальшому може слугувати базою для серьозних узагальнень. Ці роботи носять умовну назву описових.

Вказані різновиди дипломних робіт “в чистому вигляді” зустрічаються рідко. Частіше за усе вони являють собою різноманітні комбінації реферативного, аналітичного та описового елементів. Так, наприклад, в реферативних роботах може подаватися матеріал особистих спостережень автора, що наводяться для підтвердження або спростування головних та другорядних теоретичних положень. В будь-якій дослідницькій роботі повинна бути реферативна частина (її називають історією або теорією питання), тобто теоретичне обґрунтування вибору теми, аргументація точки зору, якої дотримується автор дипломної роботи і т.д. Обсяг цієї частини буває різним, але в середньому займає приблизно одну п’яту частину загального обсягу роботи.

Головним завданням написання дипломної роботи є самостійне та достатньо глибоке вивчення студентом будь-якого окремого питання. Дипломна робота, на відміну від курсової роботи на III курсі, не може носити характер реферата, тому що вона припускає обміркування та творче переопрацювання теоретичного матеріалу, тих положень та думок, які вибираються студентом з вивченої літератури та відповідають задачам, які вказані в плані курсової роботи. Якщо звичайна курсова робота – це своєрідний етап формування студентом навичок працювати з науковою літературою, то дипломна робота – це вже ітог накопичених вмінь та навичок. Це може бути експеримент чи експериментальне спостереження або аналіз вибраного фактичного матеріалу.

Дипломна робота – це підсумок накопичених вмінь та навичок, що формулюють філологічну та лінгвістичну компетенцію. В ній студент повинен продемонструвати свою наукову обізнаність у темі, окреслити коло проблем, які пов’язані з темою роботи. У теоретичному огляді бажано, щоб студент вів полеміку з лінгвістами-теоретиками, вмів аргументовно доводити свою прибічність до тієї чи іншої концепції та вмів обгрунтовувати свої висновки.

Дипломна робота може також вміщати методичні розробки уривків занять з французької мови, які згодом можуть бути застосовані для практичних навчальних цілей. В цьому випадку також передбачається, що робота буде носити творчий характер та в ній будуть присутні теоретично обгрунтовані положення, що застосовуються в розробці.

Який би характер не мала дипломна робота, вона повинна показати вміння вірно інтерпретувати прочитане, вибрати необхідне та використати його для виконання цілей, які поставлені в роботі студента. Теми, що рекомендуються кафедрою романської філології, повинні бути актуальними та відбивати основні тенденції в розвитку науки. Крім цього вони повинні мати практичне значення.

Організація співпраці керівника та студента

під час написання дипломної роботи

Керівник роз’яснює тему, допомагає чітко визначити її межі, характер та напрям дослідження, а також допомагає скласти план роботи, організувати проведення експеримента та добір фактичного матеріалу, роз’яснює незрозумілі студентові положення, що зустрічаються в літературних джерелах, допомагає обрати певну точку зору на те чи інше питання чи теоретичне положення. Керівник зобов’язаний надати консультації, щодо узагальнень та висновків та ознайомити студента з прийомами дослідження. Керівник повинен також контролювати читання наукової літератури, що рекомендується для написання дипломної роботи. Слід мати на увазі, що найскладнішим для студента є виділення головного з інформації, яку він опрацьовує, порівняння різноманітних точок зору на певні положення та самостійне узагальнення змісту прочитанного. Тому одним з головних завдань керівника дипломної роботи є завдання навчити студента вмінню вірно формулювати та висувати особисто обгрунтовані міркування з певного питання на підставі диференційованого аналізу інформації.

Робота над темою дипломного дослідження починається з пошуку джерел та сбору інформації. Керівник пропонує список літератури за темою, який повинен бути доповнений самим студентом, після відвідання відділу каталогів бібліотек або пошуку джерел, пов’язаних з темою в мережі Internet. Слід звернути увагу на те, що в процесі опрацювання обраної літератури слід вчасно занотовувати особисті думки, критичні зауваження, міркування щодо подальшого ходу роботи. До обов’язків керівника входить також керування конспектуванням прочитаного, треба вчити студентів вести нотатки при вторинному читанні, при якому фіксується основна частина інформації.

Далі керівник надає консультацію по плану роботи, який встановлює послідовність обгрунтувань, міркувань і т.п. План – це основа дипломної роботи, один з найбільш значущих елементів.

Етапи написання дипломної роботи

 1. Вибір теми та обґрунтування її актуальності.

 2. Складання та затвердження графіку роботи над дипломним дослідженням.

 3. Складання бібліографії, вивчення джерел, добір емпіричного матеріалу.

 4. Опрацювання отриманої інформації (за допомогою загальнологічних операцій аналізу та синтезу).

 5. Створення плану роботи.

 6. Написання та оформлення роботи.

 7. Захист дипломної роботи.

Вибір теми дипломної роботи

Кафедра рекомендує студентові тематику дипломної роботи у відповідності з проблематикою науково-дослідної роботи кафедри та з урахуванням теоретичних курсів, які засвоїв студент. Студенту може сам сформулювати тему, що не увійшла в список запропонованої тематики та, після затвердження її керівником, передати її на схвалення кафедри.

Теми дипломних робіт, що пропонуються випускникам кафедри романської філології, присвячені актуальним проблемам функціонування та розвитку сучасної французької мови, активним процесам її лексичної та граматичної будови. Усі запропоновані теми мають не тільки теоретичне, але й практичне значення, оскільки зібрані та описані випускниками матеріали та факти можуть бути використані в процесі викладання французької мови в школі та вузі, при розробці спецкурсів з сучасної французької мови, вивчення її історії, проведенні досліджень зіставного характеру.

Студент обирає тему дипломної роботи, виходячи зі свого інтересу до тих чи інших проблем французької мови. Обравши певну тему, студент звертається до наукового керівника та повідомляє йому про своє рішення.

Остаточний перелік тем дипломних робіт, їх виконавців та наукових керівників затверджується наказом ректора університету в першій половині вересня кожного навчального року, після чого ніякі зміни у формулюваннях тем не допускаються. При виявленні розходжень між назвою виконаної роботи та затвердженою наказом темою Державна екзаменаційна комісія має право не допускати дипломне дослідження до захисту.

Вивчення літератури з теми та раціональні засоби роботи з книгою

Процес читання може бути пасивним (якщо інформація просто сприймається) та активним (коли читання супроводжується різноманітними записами, що сприяє осмисленню та запам'ятовуванню прочитаного). Вивчення книги зазвичай проходить в 2 етапи: спочатку текст читається, а потім переходять до різних форм його запису. При цьому рекомендується звертати увагу на супроводжуючі тексти – коментарі, посилання, пояснення.

Переходячи до запису слід орієнтуватися на загальноприйняті правила та прийоми письмової фіксації прочитаного. Існує кілька їх видів:

План – найбільш коротка форма запису, складена у вигляді питань або заголовків. План складається після того, як прочитано увесь текст та заздалегідь передує наступним формам роботи – формулюванню тез або конспектуванню. План може бути стислим або розгорнутим. В простому плані просто перелічуються основні питання або теми, а в складному плані крім пунктів наводяться і підпункти, що дозволяє конкретизувати основну проблематику роботи.

Тези – це думки автора, сформульовані словами читача, які не містять фактичного матеріалу. При складанні тез слід зберігати логічну послідовність міркувань автора та смисловий зв'язок між ними.

Нотатки – дослівні записи цитат, фактичних даних і т.ін., занотовані на окремих аркушах або картках, обов'язково із зазначенням усіх вихідних даних книги, статті або конкретної сторінки.

Конспект – послідовне, зв'язане викладення джерела, що містить план, тези, фактичний матеріал, цитати, таблиці тощо. Конспект може біти як текстуальним, в якому точно записуються слова автора роботи, що вивчається, так і довільним, коли текст викладається своїми словами, хоча за необхідності використовуються і цитати.

Цитуватися при цьому можуть слова, речення або їх частини, абзаци та більші за об'ємом фрагменти. Кожна цитата в конспекті (якщо в цілому він не дослівний) береться в лапки, а після цього обов’язково робиться посилання на сторінку (або том та сторінку) видання, яке конспектується. Цитування завжди повинне бути мотивованим та використовуватися в тому випадку, якщо при викладенні втрачається точність та оригінальність авторського тексту. Конспекти рекомендується робити на окремих аркушах або картках. при цьому кожна нотатка повинна супроводжуватися точними бібліографічними даними, включаючи посилання на сторінку. Саме таке оформлення конспектів дозволить у подальшому тематично згрупувати такі записи, об'єднати їх у відповідності до хронології висвітлення проблеми за критерієм узагальнення та відмінностей у трактуванні окремих питань і т.д.

Техніка оформлення карток дуже проста, але вона надає можливість у подальшому зекономити час на оформлення роботи. При цьому рекомендується на кожній картці у правому верхньому куті вказувати точні бібліографічні дані роботи, що конспектується, у лівому верхньому куті позначають зміст або тему фрагмента та залишають по всій довжині поля для особистих нотаток.

Підбір та обробка фактичного матеріалу

Паралельно з вивченням теоретичної літератури студент збирає фактичний матеріал – основу своєї роботи. Джерелами матеріалу для мовознавців є тексти художніх, наукових та інших творів, словники, газетні та журнальні тексти, листи, архівні документи, записи усного мовлення (наприклад, радіо та тележурналістів, носіїв діалектів, сленгу та ін.). Робота з джерелами завжди супроводжується виписками, в яких і фіксуються факти, що спостерігаються. Зафіксований факт включається до бази аналізу тільки за умови точного документування. Наприклад, вказується ім'я автора, назва матеріалу, назва книги, газети або журналу, дата та місце видання (рік та місто видання для книги; рік, число та місяць для газети; рік та номер для журналу), сторінка для книги, журналу та щотижневика

Структура дипломної роботи

Дипломна робота пишеться українською або французькою мовами. За своєю структурою дипломна робота всіх освітньо-кваліфікаційних рівнів складається з таких структурних елементів:

 1. Титульна сторінка (див. додаток 3).

 2. Зміст (див додаток 4).

 3. Реферат українською мовою (див. додаток 5).

 4. Анотація французькою мовою (див. додаток 5).

 5. Вступ.

 6. Основна частина (як правило, з 3-х розділів, кожний з яких закінчується висновками).

 7. Заключна частина.

 8. Список використаної літератури.

 9. Додатки (якщо є).

Вступ

У вступі формулюється тема дипломної роботи, мотивується її актуальність, ставиться мета і задачі, визначається метод, яким студент буде керуватися при вирішенні задач, поставлених у дипломній роботі, вказується наукова новизна власних результатів дослідження. Вступ повинен мати наступні рубрики:

1) актуальність теми: шляхом критичного аналізу та порівняння з відомими розв’язаннями проблеми слід обгрунтувати актуальність та доцільність роботи для розвитку відповідної галузі лінгвістики;

2) мета і задачі дослідження: формулюючи мету роботи і завдання, які необхідно розв’язати для досягнення поставленої мети, не слід формулювати мету як “Дослідження…”, “Вивчення…”, але „Встановити...”, „Виявити...” тому що ці слова вказують на засіб досягнення мети, а не саму мету;

3) об'єкт та предмет дослідження представляють для студента істотну проблему. Розмежуємо ці поняття: об'єкт – це сфера, на яку направлена увага суб'єкта, який досліджує певне явище (у даному випадку – студента, який виконує дипломну роботу), а предмет – це сторона або точка зору, з якої вивчається цей об'єкт. Наприклад, якщо темою роботи є "Особливості перекладу французькою мовою українських побутових реалій у поезії Т.Г. Шевченка", то об'­єктом дослідження будуть українські побутові реалії, взяті з поезії Т.Г.Шевченка, а предметом дослідження – особливості їх перекладу французькою мовою (лексичні трансформації тощо).

Крім того, студент вказує в чому, на його думку, полягає теоретична та практична значущість його роботи. Теоретична цінність – це той (хай навіть невеликий) вклад, який вносить дана робота в науку. Практичною значущістю вважається та користь, яку може принести ця робота спеціалістам-практикам;

4) наукова новизна проведеного дослідження: при описанні наукової новизни одержаних результатів слід подати коротку анотацію нових наукових положень (рішень), запропонованих студентом особисто, показати відмінність одержаніх результатів від відомих раніше, описати ступінь наукової новизни;

5) практичне значення одержаних результатів: у дипломній роботі, що має теоретико-практичне значення, треба подати рекомендації щодо можливого наукового використання результатів дослідження, а в роботі, що має прикладне значення, - відомості про можливе практичне застосування одержаних результатів;

6) особистий внесок студента: необхідно вказати, які саме конкретні результати наукового дослідження належать студентові (висновок, метод аналізу, методика, результат дослідження чи експерименту);

7) методи дослідження: студент вказує, якими саме методами він користувався у своєму дослідженні (наприклад, описовий, порівняльно-історичний, структурний методи тощо). При цьому будуть використовуватися різні прийоми: спостереження, співставлення, компонентний аналіз, узагальнення, класифікація тощо.

Характеризуючи емпіричну базу, матеріал, який слугував для дослідження певного явища чи проблеми, студент називає – що саме він використовував з метою перевірки тих чи інших теоретичних висновків (публіцистика, періодика, художня література, аудіо та відеозаписи).

Оскільки вступ повинен давати загальну характеристику виконаного дослідження, рекомендується складати його не спочатку, а на заключному етапі роботи, коли вже достатньо повно зрозумілі результати дослідження з поставленими завданнями. Обсяг вступу не повинен перевищувати 10% від загального обсягу роботи.

Основна частина дипломної роботи складається з конкретних розділів з конкретними назвами (див. додаток 4). При цьому назви окремих розділів не повинні співпадати з назвою дипломної роботи. Зазвичай робота містить не менше двох глав, але можливо і три. "Основна частина" – це умовна назва, яку не слід вживати при оформленні змісту та в самій роботі.

Теоретична частина

В теоретичній частині дипломної роботи студент повинен, виходячи з теми та керуючись метою і задачами, проаналізувати наукові праці, пов’язані з темою курсової роботи та розробити теоретичну базу свого дослідження. У цій частині необхідно висвітлити, наскільки тема курсової роботи знайшла своє відображення у працях вчених-лінгвістів та які сторони цієї проблеми чекають ще свого вирішення. Від теоретичної частини студент логічно переходить до практичного розділу роботи, окресливши коло проблем, пов’язаних з темою курсової роботи, з її метою та задачами, які студент повинен вирішувати самостійно.Теоретична частина закінчується висновками (1,2,3,…).

Практична частина

Базуючись на опрацьованому теоретичному матеріалі, студент повинен продемонструвати аналітичні здібності, аналізуючи заздалегідь підібраний матеріал лексичного, граматичного або стилістичного характеру залежно від теми дипломної роботи, беручи до уваги її цілі та завдання. Практична частина закінчується висновками (1,2,3,…).

Заключна частина

Дипломну роботу завершують висновки по всій роботі у вигляді цілісного логічно пов’язаного тексту. Ці висновки повинні витікати із проведеного автором дослідження та відповідати поставленим у вступі цілям та завданням. Висновки, що завершують кожний розділ та роботу в цілому, повинні витікати із суті роботи та особистих міркувань автора. Висновки виражають результати роботи без додаткової аргументації. Зазвичай у висновках відсутні конкретні приклади або їх дуже мало. Не вживаються цитати із наукових праць та розгорнутих міркувань. Зазвичай заключна частина займає не більше 5% від загального обсягу роботи.

Список використаної літератури

Список використаної літератури подається в кінці роботи в алфавітному порядку, а слід за ним, якщо потрібно, бібліографія.

Додатки включають в себе складені дипломниками таблиці, словники та ілюстрації. Вони оформлюються на окремих аркушах, при цьому кожний додаток має тематичний заголовок. У додатках продовжується загальна нумерація роботи. Посилання на додаток в основному тексті роботи у дужках вказується номер додатку, наприклад: (див. Додаток 1).

Співвідношення розділів таке: теоретична частина становить 1/3 від основної частини в дипломній роботі бакалавра та спеціаліста та 1/2 у дипломній роботі магістра.

Дипломна робота спочатку пишеться на чернетку (в печатному вигляді) та подається керівникові для перевірки.

Працюючи над дипломною роботою слід звернути увагу на надбання навичок академічного стилю. З метою полегшення цієї задачі пропонуємо студентам деякі вирази-кліше, які використовуються в роботах такого типу:

 • одним із головних об’єктів даної роботи є…

 • саме тому нам поперед усього слід визначитися з поняттям…

 • дискусійним є питання щодо…

 • цей термін трактується лінгвістами по-різному…

 • особлива увага привертається до…

 • ці параметри мають свою значущість, тому доречно розглянути…

 • тому представляється доцільним…

 • це приводить нас до висновку…

 • як вже було зазначено…

 • це питання складає головний предмет дослідження…

 • розглянемо особливості питальних речень…

 • тому не можна казати, що…

 • в наведеному прикладі…

 • мова йде про те, щоб…

 • таким чином…

Дипломна робота виконується на основі поглибленого вивчення фахової літератури (підручників, навчальних посібників, монографій, періодичної літератури, журналів іноземними мовами, нормативної документації і т.ін.).

Текст повинен відповідати вимогам літературного стилю мовлення. Однак, слід запозичувати ті основні риси, які характеризують стиль наукової літератури: логічність, чіткість викладення думок, термінологічну точність, яка виключає можливість двоякого тлумачення певних положень, відсутність (або майже відсутність) емоційної забарвленості. Вираз на зразок “Я у моїй роботі + дієслово” є неприпустимим для наукового стилю викладення інформації та є однією з найбільш частих стилістичних помилок, що спостерігається у студентів, що пишуть або захищають дипломну роботу. Необхідно уникати персоніфікації та використовувати безособові звороти тупу “В даній роботі + дієслово”, наприклад, В даній роботі розглядається…, або вживати першу особу множини (автор роботи, керівник та сокупність авторів використаних джерел) “В даній дипломній роботі ми + дієслово”. Керівник дипломної роботи може попередньо перевіряти виконані розділи та слідкувати за тим, щоб думки та певні положення, що висловлюються студентом, були логічно пов’язані з усім текстом, щоб кожна завершена думка відокремлювалась в абзац, щоб було зрозуміло, що є положеннями, які висуває та підтримує автор даної роботи, а що є запозиченим (в цьому випадку вказується джерело).

До дипломних робіт всіх видів висувається ряд вимог, найважливішими з яких є:

 • актуальність і новизна обраної теми;

 • повнота розкриття теми, глибина аналізу матеріалу;

 • самостійність висновків;

 • теоретична цінність та/або практична значущість;

 • логічність структури дипломної роботи;

 • науковий стиль, грамотна літературна мова;

 • відсутність друкарських, орфографічних та пунктуаційних помилок.

Оформлення дипломних робіт

Усі кваліфікаційні роботи виконуються державною мовою (українською) або мовою за спеціальністю (тобто французькою). Захист роботи проходить тільки французькою мовою.

Дипломна робота повинна бути оформлена на одній стороні аркуша паперу формату А4. Текст дипломної роботи друкується на комп'ютері з дотриманням таких технічних вимог:

Вид роботи

Формат (поля, шрифт, інтервал)

Обсяг

Кількість використаних джерел

Дипломна робота за ОКР бакалавра

Поля:

ліве – 3 см

праве – 1,5 см

верхнє – 2,5 см

нижнє – 2 см

Шрифт: 14 пт, Times New Roman;

а) для заголовку розділу – Times New Roman, - 16 пт,

б) для підзаголовків – Times New Roman, - 14 пт.

Інтервал основного тексту – полуторний, заголовків та підзаголовків – подвійний.

40 – 65 стор.

Від 40 і більше

Дипломна робота за ОКР спеціаліста

50 – 75 стор.

Від 60 і більше

Дипломна робота за ОКР магістра

75 – 100 стор.

Від 70 і більше

На титульному аркуші вказується повна назва університету, факультету, кафедри, тема роботи, прізвище та ім’я керівника, виконавця, рецензента та завідувача випускової кафедри, рік і місто, де написана робота (Додаток 3).

Першою сторінкою роботи вважається титульний аркуш. На титульному аркуші номер сторінки не ставиться, на інших (починаючи з 2-го) номер ставиться зверху по центру.

Після назв частин та розділів роботи крапка не ставиться.

Особливу увагу при написанні дипломної роботи необхідно приділити оформленню посилань, які вказують на джерело цитати, класифікації, ідеї, матеріалів, які наводяться в роботі. Після наведеної цитати у квадратних дужках вказується номер цитованої чи наведеної праці у переліку використаної літератури, а через кому подається номер сторінки: [15, с.147]. Якщо необхідно зробити посилання на декілька праць, то їх номери відокремлюються крапкою з комою: [6, с.59; 9, с. 156; 21, с.148]. Слід звернути увагу не те, що посилання повинні робитися тільки на першоджерела. Це означає, що при цитуванні, наприклад, праць Ш.Балі не можна посилатися на підручник, чи працю іншого автора, де ця цитата наведена. Необхідно знайти відповідне висловлювання у працях самого Ш.Балі й зробити посилання на оригінал.Скачать документ

Похожие документы:

 1. З основної іноземної мови

  Реферат
  Курсова робота – це дослідницько-реферативна праця, яка дозволяє студентові виробити перші практичні навички наукової праці (пошук джерел і робота з ними, реферування наукової літератури, порівняння кількох поглядів на одну проблему,
 2. Та методичні рекомендації виконання дипломних робіт освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» 050102- «комп’ютерна інженерія»

  Методичні рекомендації
  Дані методичні вказівки визначають основні напрямки при виконані бакалаврських дипломних робіт студентами, які навчаються за напрямком інженери 6.050102­– «Комп’ютерна інженерія»
 3. Міністерство освіти І науки україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича факультет іноземних мов european Credit Transfer System (2)

  Документ
  Створений факультет у 1954 році. До цього кафедри іноземних мов (англійська, німецька, французька) функціонували при філологічному факультеті, а ще раніше (за австрійських часів) – при філософському факультеті.
 4. Методичні рекомендації з написання та оформлення курсових робіт із навчального курсу Господарське право

  Методичні рекомендації
  Виконання курсових робіт для студентів економіко-правового факультету є необхідним і найважливішим етапом поглиблення і закріплення теоретичних і практичних знань з навчальної дисципліни "Господарське право" в Одеській національній
 5. Міністерство освіти І науки україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича факультет іноземних мов european Credit Transfer System (1)

  Документ
  Створений факультет у 1954 році. До цього кафедри іноземних мов (англійська, німецька, французька) функціонували при філологічному факультеті, а ще раніше (за австрійських часів) – при філософському факультеті.

Другие похожие документы..