Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Конспект'
Финансовый контроль - контроль законодательных и исполнительных органов власти всех уровней, а также специально созданных учреждений за финансовой де...полностью>>
'Кодекс'
исполнения Комитетом по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира Республики Алтай государственной функции по осуществлению гос...полностью>>
'Диплом'
Студент має право запропонувати свою власну тему дипломної роботи, яка вписується в спеціальність „Маркетинг” магістерської програми „Міжнародний мар...полностью>>
'Урок'
- Сегодня я предлагаю поговорить о том, чему писатель придает огромное значение – «бесконечно малым моментам текста» (по определению Л. Толстого). Не ...полностью>>

Облік І аудит” Галузь знань

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Спеціальність 8.03050901 “ОБЛІК І АУДИТ”

Галузь знань: 0305 “Економіка та підприємництво”

Освітньо-кваліфікаційний рівень: магістр

Освітній рівень: повна вища освіта

Кваліфікація: магістр з обліку і аудиту

Узагальнений об’єкт діяльності: економіка підприємства та

підприємництво

Перша вища освіта на базі: бакалавра однойменного напряму

Термін підготовки: 1 рік

Форми навчання: денна, заочна

Магістр сьогодні – це людина, яка добре володіє знаннями, чітко усвідомлює політичні цілі країни, має широку наукову і практичну підготовку, досконало знає свою спеціальність. Вирішення цих складних завдань багато в чому залежить від раціональної організації навчально-виховного процесу, від якості застосованих методик викладання, від більш повного використання міжпредметних та внутрішніх зв'язків при вивченні окремих дисциплін.

Вимоги до професійного відбору вступників

Удосконалення системи вищої освіти з метою максимального задоволення потреб народного господарства в різних категоріях економічних кадрів передбачає систему підготовки з реалізації нової мети вищої освіти – всебічного розвитку людини як особистості та найвищої цінності суспільства; збагачення інтелектуального потенціалу народу; посилення глибини та фундаментальності знань; інтеграції України у світову систему освіти.

Правила прийому на навчання до університету на освітньо-кваліфікаційний рівень "спеціаліст", "магістр" затверджуються його президентом за погодженням із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі освіти і науки.

З метою успішного засвоєння освітньо-професійної програми "спеціаліста", "магістра" абітурієнти повинні мати освітньо-кваліфікаційній рівень "бакалавр" та спеціальні вміння і знання, достатні для виконання завдань та обов'язків (робіт) певного рівня професійної діяльності, що передбачені для первинних посад у певному виді економічної діяльності.

Абітурієнт має поєднувати глибоку вищу і практичну підготовку, досконало володіти матеріалом відповідно до навчальної програми з економічних дисциплін, іноземних мов, інших предметів; постійно поповнювати свої знання, розширювати світогляд, підвищувати рівень своєї культури, вміти на практиці використовувати принципи наукової організації навчання і праці.

Абітурієнт повинен вміти орієнтуватися у світі культури, творчо працювати над удосконаленням своїх культурно - освітніх знань, обґрунтовувати свою світоглядну та громадську позицію, аналізувати економічні проблеми, жити в умовах світоглядного і політичного плюралізму.

Абітурієнт повинен уміти працювати в колективі, діяти, враховуючи вимоги етики і права.

Здібності і підготовленість абітурієнтів повинні відображати світоглядні, гуманітарні, культурні, особисті вимоги, які пред’являються до виховання майбутнього спеціаліста і магістра та формування в нього професійних і спеціальних здібностей.

Психологічні властивості та якості особи, які протипоказані

для професійної діяльності, що обирається

1. Психофізіологічні обмеження щодо роботи за відео - терміналами (ПОМ).

2. Нездатність до засвоєння нових знань, нездатність до оволодіння державною мовою.

3. Нездатність до ефективних комунікаційних взаємодій, у тому числі засобами інформаційних технологій.

Дисципліни спеціальності:

з/п

Назва дисципліни

К-ть годин

Питома вага, %

Кафедра

1

Звітність підприємства

162

12,5%

Обліку і аудиту

2

Організація обліку

162

12,5%

Обліку і аудиту

3

Менеджмент персоналу

108

8,3%

Менеджменту організацій

4

Міжнародний менеджмент

108

8,3%

Менеджменту ЗЕД

5

Методи і моделі прийняття рішень в аналізі та аудиті*

108

8,3%

Обліку і аудиту

6

Стратегічний аналіз

108

8,3%

Фінансів

7

Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті*

108

8,3%

Обліку і аудиту

8

Фінансовий менеджмент

108

8,3%

Фінансів

9

Методика викладання у вищій школі та вища школа і Болонський процес*

54

4,2%

Теорії та історії держави і права

10

Методологія та організація наукових досліджень*

54

4,2%

Обліку і аудиту

11

Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку**

54

4,2%

Обліку і аудиту

12

Облік зовнішньоекономічної діяльності**

54

4,2%

Обліку і аудиту

13

Організація обліку і контролю*

54

4,2%

Обліку і аудиту

14

Фінансовий аналіз**

54

4,2%

Фінансів

Всього

1 296

100,0%

* – дисципліни за вибором ВНЗ

** – дисципліни за вибором студента

Згідно з узагальненим об'єктом діяльності – економікою підприємства та підприємництвом, випускник підготовлений до економічної, організаційно - виконавчої, науково - дослідницької та викладацької роботи, може бути використаний в економічних службах підприємств та корпорацій виробничої та невиробничої сфери.


При цьому він може обіймати посаду в таких організаціях та відділах:

 • планово - економічному;

 • фінансовому;

 • організації праці та заробітної плати на виробництві;

 • підготовки виробництва;

 • маркетингу;

 • системах управління на рівнях міста і району.

Первинна посада – це посада, професійну діяльність за якою здатен виконувати випускник кваліфікаційного рівня "магістр" одразу після закінчення університету.

У відповідності до первинних посад, що може займати випускник вищого навчального закладу, він придатний до виконання певних виробничих функцій і видів діяльності.

Виробничі функції і види діяльності, які може обіймати випускник

1. Бухгалтер відділу бухгалтерського та фінансового обліку:

 • розробка первинних документів, поточне планування та облікове й аналітичне забезпечення роботи 2 - 3 цехів або дільниць, що закріплені за ним.

2. Бухгалтер маркетингу:

 • вивчення ринку, підготовка документів, маркетингове забезпечення роботи 2 - 3 цехів, дільниць.

3. Бухгалтер відділу автоматизованих систем проектування та управління (ОАСПУ):

 • розрахунок працемісткості основних напрямів робіт, розподіл роботи між фахівцями, організація режимів праці;

 • облік робочого часу, економічне забезпечення роботи (ОАСПУ).

4. Бухгалтер відділу (бюро) організації праці і заробітної плати (ВОПІЗ):

 • підготовка робочих матеріалів та розрахунків чисельності робітників, ФЗП, організації праці.

5. Бухгалтер II категорії ПЕВ ВОПІЗ та ін.:

 • розробка нормативних документів із планування за ПЕОМ, самостійне прийняття рішень – складання кошторису куплених виробів.

6. Бухгалтер І категорії. Заступник начальника бюро - економічного аналізу собівартості, фінансово - розрахункового, праці та інших; аудитор, аудиторські фірми:

 • формування вартості усіх комплектуючих на основну продукцію, що надходять до підприємства та виходять з нього.

7. Заступник начальника ПЕВ:

 • розробка оперативних планів, лімітів чисельності, лімітів витрат на виробництво та інших.

8. Заступник директора, начальник ВОПІЗ, заступник директора з економіки і бухгалтерського обліку, заступник директора з економіки:

 • розрахунки раціональної чисельності, штатного розкладу; контроль за продуктивністю праці; розробка фінансових планів, розрахунки з покупцями, бюджетом та ін.; розробка перспективних та поточних планів виробничої та економічної діяльності.

9. Директор з питань економіки та обліку:

 • розробка стратегічних планів економічного розвитку підприємства з напрямів економіки, фінансів, заробітної плати, трудового потенціалу.

10. Головний бухгалтер, старший науковий співробітник, завідувач сектору НДІ, науково - дослідницьких підрозділів ВНЗ:

 • удосконалення економічних показників діяльності виробництва, теоретичні, експериментальні та практичні розробки в галузі економіки підприємства та підприємництва.

11. Асистент, викладач, старший викладач навчальних закладів різних рівнів акредитації:

 • підготовка фахівців.

Типові професійні, соціально - виробничі та соціально - побутові задачі діяльності є обов’язковими для всіх ВНЗ, що здійснюють підготовку фахівців з економічних спеціальностей.

У відповідності до посад, що може займати випускник вищого навчального закладу, він придатний до виконання виробничих функцій (здійснення певних типів діяльності) та типових для даної функції задач діяльності. Кожній задачі відповідає система вмінь щодо вирішення цієї типової задачі діяльності.

Виробничі функції, типові задачі діяльності та вміння,

якими повинен володіти випускник

Зміст виробничої функції

Назва типової задачі діяльності

Зміст уміння

Облікова,

Розрахункова,

Планова

Облік,

розрахунки,

планування аудиту і контролю

Виконувати економічні облікові розрахунки

Аудиторська,

Розробницька,

Контрольна

Аудиторський прогноз,

розробки,

контроль

Виконувати аудиторську роботу, розрахунки, розробки

Облікова,

Розрахункова,

Контрольна

Облік,

розрахунки,

контроль

Вміти прогнозувати, виконувати облікові розрахунки з ПЕО

Аналізу,

Обліку,

Аудиту

Аналіз,

облік,

аудит

Аналізувати поточну облікову інформацію з ПЕО

Розробницька,

Контрольна,

Аналізу

Розробка, прогноз,

контроль,

аналіз

Вміти розробляти оперативні плани та прогнозувати з ПЕО

Аналізу,

Прогностична,

Контрольна

Аналіз,

прогноз,

контроль

Вміти розробляти перспективні та поточні плани з ПЕО

Обліку,

Аналізу,

Аудиту

Аналіз,

обґрунтування,

узгодження, аудит

Вміти аналізувати, обґрунтовувати і проводити аудит

Дослідження,

Аналізу,

Розробницька

Дослідження,

аналіз,

розробка

Вміти проводити науково - дослідницькі роботи та аналізувати отримані економічні показники

Виховна,

Дослідницька,

Розробницька

Виховання,

дослідження,

розробки

Вміти координувати та узгоджувати розробку планів соціально - економічного розвитку підприємства

Соціально - виробничі задачі

Зміст виробничої функції

Назва типової задачі діяльності

Зміст уміння

Розрахункова

Розрахунки, забезпечення соціально-економічних умов праці

Виконувати соціально - економічні розрахунки

Аналізу,

Розробницька

Аналіз,

розробка заходів зі скорочення соціально - економічних витрат у трудовій сфері

Вміти аналізувати, виявляти соціально - економічні резерви праці

Аналізу,

Прогнозу

Аналіз,

прогноз

(умови праці, трудовий потенціал, ефективність праці)

Вміти аналізувати ефективність використання трудового потенціалу

Експертна,

Виховна

Експертиза,

раціоналізаторські пропозиції, допомога раціоналізаторам - винахідникам

Вміти проводити експертизу інновацій та економічно обґрунтовувати їх

Планова,

Аналізу

Планування соціально - економічного розвитку,

аналіз економічного розвитку

Вміти аналізувати та планувати соціально - економічний розвиток з ПЕО

Планова,

Аналізу,

Контролю

Планування,

аналіз,

контроль

Вміти розробляти й аналізувати плани соціального розвитку

Прогностична,

Координації та Узгодження,

Контрольна

Прогноз,

координування

та узгодження,

контроль

Вміти координувати й узгоджувати розробку планів соціально - економічного розвитку підприємства

Соціально - побутові задачі

Зміст виробничої функції

Назва типової задачі діяльності

Зміст уміння

Аналізу

Аналіз соціально - побутового забезпечення

Вміти аналізувати соціально - побутове забезпечення

Координації

Координація зусиль підрозділів у забезпеченні соціально - побутових умов

Вміти координувати роботу підрозділів із соціально - побутового забезпечення

Контролю

Контроль

Контролювати виконання планів із соціально - побутового забезпечення

Загальні вимоги до властивостей і якостей випускника вищого навчального закладу як соціальної особистості подаються у вигляді переліку здатностей вирішувати певні проблеми і задачі соціальної діяльності та системи вмінь, що є відображенням наявності цих здатностей.

Здатності випускника та система вмінь, що їх відображає

1. Бути здатним до виявлення соціально - економічних проблем виробничого підрозділу та розробляти їх економічне обґрунтування:

1.1. Бути здатним до виявлення соціально - економічних проблем у виді виробництва та прогнозувати їх економічні наслідки.

1.2. Бути здатним до виявлення соціально - економічних резервів та обґрунтування наслідків їх реалізації.

1.3. Бути здатним до оперативного контролю та аудиту виробничої та соціальної відповідальності з використання ПОЕМ.

1.4. Бути здатним до поточного обліку й аудиту у виробничо - соціальній сфері:

 • виконувати економічні й облікові розрахунки;

 • виконувати бухгалтерський облік, розрахунки та розробки на ПЕОМ;

 • вміти прогнозувати, виконувати економічні розробки з ПЕОМ;

 • аналізувати поточну облікову інформацію з ПЕОМ;

 • вміти розробляти нормативні плани по контролю з ПЕОМ;

 • вміти розробляти і враховувати облікові операції з ПЕОМ.

2. Бути здатним до координування зусиль усіх підрозділів підприємства в обліковій сфері діяльності:

2.1. Бути здатним до проведення науково - дослідницьких робіт із напрямів обліку, економічного контролю і аудиту.

2.2. Бути здатним до проведення наукових досліджень, навчально - виховної роботи і педагогічної діяльності:

 • вміти координувати розробку методів обліку й аудиту на підприємстві;

 • вміти проводити науково - дослідницьку роботу й аналізувати отримані результати;

 • вміти виконувати наукові дослідження, викладати дисципліни за фахом, проводити педагогічну та виховну роботу.

Вимоги до Державної атестації випускників

Метою державної атестації є встановлення фактичної відповідності рівня освітньо - професійної підготовки випускників вимогам освітньо - кваліфікаційної характеристики.

Нормативною формою державної атестації є дипломна робота.

Державну атестацію випускників здійснює Державна екзаменаційна комісія.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Облік І аудит” Галузь знань: 0305 “Економіка та підприємництво” (1)

  Документ
  Здатність засвоювати і реалізовувати наукові та культурні досягнення світової цивілізації з уважним ставленням до різних культур, релігій, прав народів і людини, ідей збереження миру.
 2. Облік І аудит” Галузь знань: 0305 “Економіка та підприємництво” (2)

  Документ
  Здатність засвоювати і реалізовувати наукові та культурні досягнення світової цивілізації з уважним ставленням до різних культур, релігій, прав народів і людини, ідей збереження миру.
 3. Факультет обліку та аудиту облік І аудит методичні вказівки до виконання практичних занять для студентів галузі знань – 0306 «Менеджмент І адміністрування», напряму підготовки – 030601 «Менеджмент» окр «Бакалавр»

  Документ
  Облік і аудит. Методичні вказівки до виконання практичних занять для студентів галузі знань – 0306 «Менеджмент і адміністрування», напряму підготовки – 6.
 4. "Управлінський облік" підготовки бакалавра галузі знань 0305 "Економіка І підприємництво" за напрямом 6

  Документ
  1. РОЗРОБЛЕНО у відповідності до вимог варіативної частини освітньо-кваліфікаційної характеристики, робочої програми навчальної дисципліни "Управлінський облік" підготовки бакалавра галузі знань 0305 "Економіка і підприємництво"
 5. Каційної характеристики, робочої програми навчальної дисципліни "Страхування" підготовки бакалавра галузі знань 0305 "Економіка І підприємництво" за напрямами 6

  Документ
  1. РОЗРОБЛЕНО у відповідності до вимог варіативної частини освітньо-кваліфікаційної характеристики, робочої програми навчальної дисципліни "Страхування" підготовки бакалавра галузі знань 0305 "Економіка і підприємництво"

Другие похожие документы..