Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
14. Спасательное снаряжение туриста горняка. 15. Спасательные средства в водном туризме. 1 .Групповое спасательное снаряжение....полностью>>
'Документ'
Сводная таблица классов условий труда, установленных по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда,и компенсаций, которые необходимо в это...полностью>>
'Доклад'
Влияние граждан на принимаемые в стране решения, возможность участия в политической и общественной жизни страны закреплено Конституцией Российской Фе...полностью>>
'Документ'
Каждый пятый человек после 30 лет постоянно храпит во сне. Часто храп воспринимается как неприятный, но безопасный звуковой феномен. К сожалению, это...полностью>>

Л. П. Громова тести та завдання з історії україни

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Л.П.Громова

ТЕСТИ ТА ЗАВДАННЯ З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ

(ДЛЯ СТУДЕНТІВ ВСІХ НАПРЯМІВ ПІДГОТОВКИ)

ЧАСТИНА 1

Міністерство освіти і науки України

Вінницький національний технічний університет

Л.П.Громова

ТЕСТИ ТА ЗАВДАННЯ З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ

( ДЛЯ СТУДЕНТІВ ВСІХ НАПРЯМІВ ПІДГОТОВКИ)

ЧАСТИНА 1

Затверджено Вченою радою Вінницького національного технічного університету як навчальний посібник для студентів всіх напрямів підготовки. Протокол N 5 від 30 грудня 2004 р.

Вінниця ВНТУ 2005

УДК 378.14

Г 87

Рецензенти:

В.Г.Баліцький, доктор історичних наук, професор

В.О.Корнієнко, доктор політичних наук, професор

М.В.Стопчак, кандидат історичних наук, доцент

Рекомендовано до видання Вченою радою Вінницького національного технічного університету Міністерства освіти і науки України

Громова Л.П.

Г 87 Тести та завдання з історії України (для студентів всіх напрямів підготовки). Частина 1. Навчальний посібник.- Вінниця: ВНТУ, 2005. - 87 с.

Посібник відповідає змістові програми Міністерства освіти і науки України. Добірка різних за складністю запитань та завдань репродуктивного та творчого характеру, що охоплюють основний матеріал кожної з тем курсу, дає змогу встановити не лише обсяг засвоєних студентами знань, а й глибину їх засвоєння.

Посібник може бути використаний студентам всіх бакалаврських напрямків для самоконтролю при підготовці до тестового контролю знань, колоквіумів, екзамену, а також викладачами історії України для укладання тематичних діагностичних робіт та тестування студентів.

УДК 378.14

© Л.П.Громова, 2005

ЗМІСТ

УДК 378.14 3

© Л.П.Громова, 2005 3

Тема 1: Стародавня історія України 11

Тема 2: Київська Русь та її місце в історії українського народу 15

Тема 3: Феодальна роздрібненість. Монголо-татарська навала та її наслідки для українських земель 26

Тема 4: Галицько-Волинська держава – правонаступниця Київської Русі 29

Тема 5: Українські землі у складі Великого князівства Литовського та інших держав 32

Тема 6: Українські землі у складі Речі Посполитої 40

Тема 7: Українське козацтво у XVI – першій половині XVII cтоліття 46

Тема 8: Українська національна революція середини XVII століття 50

Тема 9: Українські землі у другій половині XVII століття 57

Тема 10: Українські землі у першій половині XVIII століття 67

Тема 11: Українські землі у другій половині XVIII століття 75

Тема 12: Українські землі у складі Російської та Австрійської імперій наприкінці XVIII – у XIX столітті 81

Навчально-методичний відділ ВНТУ 90

Вінницького національного технічного університету 90

Від автора

В умовах інтенсивної комп’ютеризації навчального процесу, підвищення ролі і значення самостійної роботи студентів (50% годин, відведених на вивчення курсу історії України, виноситься на СРС), скорочення аудиторного навантаження на студента докорінно змінюється і роль педагога в системі освіти. Якщо раніше викладач, в основному, виконував функцію накопичувача та розповсюджувача наукової інформації, то тепер його основні заняття – керувати пізнавальною активністю студентів і контролювати її результати.

Одним з важливих інструментів такого контролю є тестовий контроль знань, адже професійно складений педагогічний тест є інструментальним засобом, використання якого дозволяє із заданою точністю визначити надійність і валідність проведених вимірів знань. Як відомо, педагогічний контроль виконує чотири основні функції:

 • діагностичну (визначення початкового рівня знань студентів з досить високим ступенем точності);

 • навчальну (підвищення мотивації та індивідуалізація темпу навчання);

 • організуючу (удосконалювання організації навчального процесу за рахунок добору оптимальних форм, методів і засобів навчання);

 • виховну (вироблення структури ціннісних орієнтацій).

Поєднання тестового контролю з модульно-рейтинговою системою оцінювання знань забезпечує в даному випадку діагностичну, навчальну та організуючу функції: результати дозволяють викладачу організувати СРС та скорегувати подальшу побудову курсу; отриманий рейтинг дозволяє студентам прогнозувати свою наступну роботу з метою його підвищення, оскільки сумарний рейтинг безпосередньо впливає на підсумкову оцінку.

У науково-методичній літературі (В.А. Аванесов, В.П. Безпалько, О.М.Майоров) наведено приклади педагогічного тестування, які, певною мірою, були використані викладачами кафедри УЗ при створенні методичних матеріалів для проведення тестів.

В процесі викладання курсу історії України студентам денної форми навчання викладачі кафедри українознавства застосовують 5 тестових завдань (3 – у першому триместрі, 2 – у другому).

Навчальний посібник "Тести та завдання з історії України" (Для студентів всіх напрямків підготовки) містить систематизовані завдання та питання з усіх тем курсу, за винятком останньої. Питання, що пропонуються студентам, мають різний ступінь складності. Перші завдання теми розраховані, як правило, на творче використання студентами набутих знань: вміння характеризувати історичні події та явища, аналізувати їх причини та наслідки, давати обгрунтовану оцінку історичних подій і особистостей. Виконання цих завдань планується під час семінарських занять.

Наступні завдання мають репродуктивний характер. Частина з них вимагає від студента лише утримання вивченого в пам’яті, але переважають питання, що потребують розуміння історичного процесу в Україні, вміння аналізувати та порівнювати історичні факти і події. Завдань на репродукцію історичного фактажу відносно небагато. Основну масу питань становлять такі, що потребують добору правильної відповіді з кількох поданих варіантів, Як правило, це завдання на:

а) визначення занять, дій, переконань тих чи інших історичних осіб або груп людей;

б) вибір можливих причин та наслідків подій;

в) визначення змісту зазначеного політичного курсу;

г) виявлення в тексті помилок історичного змісту.

Постановка деяких питань є досить громіздкою. скажімо, як запитання може наводитись велика за обсягом цитата з літопису. Це, безумовно, суперечить правилам складання тестових завдань, але дозволяє студентам технічного університету

а) ознайомитись з фрагментами давньоруських літописів, відчути стиль та мову їх написання;

б) навчитися, опираючись на набуті знання, аналізувати текст історичного документа і робити правильні висновки.

Окрему групу питань становлять завдання термінологічного характеру, коли з кількох визначень студент має вибрати те, що найповніше розкриває зміст поданого історичного терміну; і питання, які потребують певних знань географії України. Як показує практика, більшість студентів інженерних спеціальностей слабо орієнтуються в географічних назвах, не вміють працювати з картою.

Знання історії – це, як відомо, не тільки здатність утримувати в пам’яті певну кількість історичної інформації та її відтворювати (репродуктивні рівні навченості: розрізняє, пам’ятає, розуміє), а й уміння виявляти сутність історичних фактів, причинно-наслідкові зв’язки між ними, здатність ці факти зіставляти і пояснювати історичний процес, робити науково обгрунтовані висновки та узагальнення (творчий продуктивний рівень: аналізує, синтезує, оцінює).

Отже, для оцінювання знань студента завдання треба добирати так, щоб викладач мав можливість визначити, якого рівня – репродуктивного (початкового) чи продуктивного (достатнього або творчого, залежно від досконалості вмінь) – досяг студент при вивченні однієї чи кількох тем курсу.

Таким чином, із загальної кількості завдань з вивчених тем курсу (їх може бути 140-160) формуються 6 варіантів, кожен з яких складається з 32-36 питань (деякі питання повторюються в кількох варіантах).

Принципи добору:

 1. Кількість правильних відповідей в кожному варіанті має становити 75. Оскільки в процесі оцінювання знань студентів використовується бальна система, 1 правильна відповідь дорівнює 1 балу, отже, максимальна кількість балів, які може набрати студент, - 75.

 2. Завдання мають бути різного рівня складності, причому перевага надається питанням, відповідь на які потребує творчого продуктивного рівня навченості.

 3. Набір питань в кожному варіанті має бути збалансованим, тобто за рівнем складності всі варіанти повинні бути приблизно однаковими.

Навчальний парк ОТ у ВНТУ не дозволяє проводити тестування студентів з історії України у комп’ютерних класах. Тому тестування студентів денної форми навчання проводиться без застосування комп’ютерної техніки шляхом заповнення студентами спеціальних тестових бланків. Перевірка тестових завдань відбувається шляхом накладання на тестовий бланк спеціально виготовленого трафарету, який дає можливість підрахувати кількість правильних і неправильних відповідей і визначити кількість балів, отриманих студентом.

Приклади:

Серед наведених суджень виберіть ті, які характеризують правління Володимира Великого: (7 правильних відповідей)

 1. створення військових союзів з князями з місцевих східнослов’янських династій;

 2. призначення намісниками в окремі адміністративні центри Русі синів князя та довірених людей;

 3. опора на дружину та родичів під час володарювання;

 4. заснування нових міст та фортець-городів і розбудова та укріплення існуючих;

 5. щорічний збір полюддя та збут його за межами Русі;

 6. підтримка церкви та місіонерської діяльності священиків;

 7. налагодження династичних зв’язків із сусідніми володарями;

 8. організація численних завойовницьких походів, спроби підкорити все нові і нові землі та народи;

 9. значна військова активність, мета якої - відстояти свої землі від напасників чи утвердити власну владу на землях, завойованих попередніми володарями;

 10. сприяння розвитку освіти та мистецтва.

Як би Ви визначили роль Галицько-Волинського князівства в історії українського народу? (4 правильні відповіді)

 1. стало безпосереднім спадкоємцем Київської Русі;

 2. зберегло від завоювання та асиміляції південну та західну гілки східнословянської етнокультурної спільноти;

 3. продовжило дипломатичні традиції Київської Русі;

 4. забезпечило захист місцевого населення від монголо-татар;

 5. сприяло економічному та культурному розвитку українських земель.

Отже, правильно відповівши на перше питання можна набрати 7 балів, на друге – 4 бали.

Таким чином, в даному випадку перевірка тестових завдань відбувається шляхом підрахунку тільки правильних відповідей, кожна з яких дорівнює 1 балу. Автор цілком усвідомлює, що такий шлях не є досконалим. Головною перевагою цього методу є простота у використанні та мінімальні витрати часу. А оскільки кожен викладач кафедри веде семінарські заняття в 14-16 академічних групах (350-400 студентів), ця перевага набуває вирішального характеру.

Безперечно, можна застосувати інші принципи формування варіантів і підрахунку балів. Зокрема, можна враховувати і неправильні відповіді або визначити найскладніші питання, відповідь на які коштуватиме дорожче. Максимальний бал, який студент може одержати внаслідок тестування, можна збільшити або зменшити.

Отже, тестова система перевірки знань студентів з дисципліни "Історія України" є досить гнучкою у використанні і може бути змінена (ускладнена або спрощена) в залежності від бажання викладача, технічних можливостей та потреб навчального закладу, де він працює.

З метою підготовки студентів до тестування на кафедрі УЗ розроблена серія тренінг-тестів з усіх тем дисципліни, за винятком останньої, яка стосується сьогодення нашої держави і, відповідно, має постійно поповнюватись новітніми матеріалами.

Доцільно дати деякі пояснення щодо застосування тренінг-тестів, які можуть бути корисною і зручною у використанні формою підготовки до тестового контролю знань студентів денної форми навчання.

Відомо, що серед методів контролю знань значне місце посідає тестування як науково обгрунтована система тестових завдань, валідних за змістом, складністю та формою. Аналіз висвітлення проблеми тестування в педагогічній, методичній літературі, власний досвід свідчать про те, що за допомогою тестів за невеликий проміжок часу можна виявити не тільки обсяг і глибину засвоєних студентами знань, а й рівень сформованості відповідних умінь та навичок, зокрема, здатності аналізувати історичні факти, співвідносити щойно набуті знання з отриманими раніше тощо. Ефективною формою підготовки до тестування можуть бути, як показала практика, професійно і коректно складені тренінг-тести.

Тренінг-тести, що використовуються викладачами кафедри українознавства, виконані за допомогою викладача інформатики ПТУ №4 Жиліної Л.В. і мають вигляд електронного зошита тестів для самоконтролю знань.

Електронний зошит тестів складений у вигляді електронних аркушів Excel, на яких розміщені тестові завдання з кожної теми курсу. Перед тестуванням студент знайомиться з інструкцією роботи із зошитом. Принцип роботи із зошитом досить простий: серед кількох варіантів відповідей (від 2 до 15) студент має вибрати правильні (кількість правильних відповідей вказана) і в таблиці “Результат” поставити позначку

(наприклад, “1”).

Результати тестування з кожної теми подаються у вигляді таблиць, в яких зазначено суму балів, що отримав студент, відсоток правильних відповідей та рівень досягнень даного студента.

Електронний зошит можна використовувати для самоконтролю знань, а також в процесі поглибленого вивчення навчальних дисциплін. Переваги системи:

 1. Простота у використанні та обслуговуванні;

 2. Займає мало місця на диску (1000 кБ).

Тренінг-тест дає змогу виявити рівень засвоєння навчального матеріалу, надає можливість студенту в разі необхідності звернутись до повторного вивчення навчального елемента, а викладачу не лише з’ясувати рівень знань студента, але й побачити помилки, спрямувати навчальну роботу на їхнє усунення. Такі тести виконують функцію контролю, що забезпечує перевірку рівня знань, умінь та навичок студентів.

Для проведення тематичних та підсумкових атестацій може бути використана ще одна тестова система, розроблена також викладачем інформатики ПТУ №4 Жиліною Л.В. Система має ту перевагу, що із загальної кількості питань, які студент готує до тестування (120 – 165), система пропонує йому один з можливих варіантів (28 –30 питань). Обробка результатів тестування дає можливість зробити такі висновки:

1. Тестовий контроль характеризується значною зацікавленістю студентів.

2. Тестування знань студентів відповідає критерію об’єктивного оцінювання за рахунок автоматизованого контролю.

3. Економія навчального часу.

4. Надзвичайно важливу роль відіграє якісний та ефективний відбір тестів з диференціацією навчального матеріалу, а також з урахуванням підготовки студентів

Однак власний досвід, як і досвід інших дослідників проблем тестування, свідчить про те, що використання будь-яких тестових систем є найдоцільнішим та найефективнішим в процесі самопідготовки або у комп’ютерному класі, де викладач має можливість контролювати роботу студентів.

Крім того, тренінг-тести, розроблені викладачами кафедри українознавства, можуть розглядатися як елемент навчально-методичного комплексу для студентів дистанційної форми навчання.

При складанні тестових завдань та розробці тренінг-тестів була використана праця "Історія України (тести, завдання, відповіді)/ Керівн. авт. кол. С.Д.Гелей.- Львів: Світ, 2002.

Автор висловлює щиру подяку укладачам цього збірника, але, на відміну від них, не вважає за потрібне вміщувати відповіді на поставлені питання, оскільки запропонований навчальний посібник має суто прикладне спрямування, призначений для студентів ВНТУ і буде використовуватись викладачами кафедри українознавства для перевірки рівня знань студентів.

Тема 1: Стародавня історія України

1. Покажіть вплив природних умов на господарське та культурне життя населення України у кам’яному віці.

2. Де, з Вашої точки зору, знаходиться прабатьківщина слов’ян? Обгрунтуйте свою відповідь.

3. Венеди, анти, склавини: хто був пращуром сучасних українців?

4. Учені і сьогодні не мають єдиної точки зору щодо походження слова "Русь". Висловіть свою точку зору на цю проблему.

5. Історія України – наука, яка вивчає:

 1. минуле людей, котрі жили на території сучасної Української держави;

 2. минуле землі, що нині називається Україною;

 3. минуле держави, яка нині називається Україною.

6. Яке з трьох запропонованих означень найповніше розкриває зміст поняття “історичні джерела”:

 1. це продукти людської діяльності в минулому, їх рештки, що дійшли до нас і дають змогу відтворити історію людини;

 2. це літописи, угоди, документи, закони;

 3. це народні пісні, перекази, легенди, приказки.

7. Стародавня історія України охоплює період:

 1. від часу заселення українських земель людиною - до IX ст.;

 2. від часу заселення українських земель людиною - до VII ст.;

 3. від II тис. до н.е . - до VII ст. н.е.

8. Слов’янська колонізація Східної Європи була доволі мирною, що пояснюється:

 1. особливостями характеру слов’ян і сусідніх племен;

 2. тим, що густота населення була незначна, тож прибулим не доводилось завойовувати освоєні автохтонами місця;

 3. тим, що військова міць та чисельність слов’ян настільки переважали сили місцевого люду, що той вважав за краще без бою відступити або домовитись з войовничим народом.

9. Серед перелічених слов’янських племен виберіть ті, які заселяли територію сучасної України: (4 правильні відповіді)

 1. поляни;

 2. кривичі;

 3. деревляни, сіверяни;

 4. полочани, дреговичі;

 5. волиняни, бужани;

 6. білі хорвати.

10. Слов’янське плем’я полян розселилося

  1. на північному заході від Києва, у Східній Волині;

  2. на землях навколо Києва, між Десною та Россю;

  3. на землях між Дністром і Прутом.

11. Слов’янське плем’я деревлян розселилося

 1. на лівобережжі Дніпра в басейнах Десни, Сейму та Сули;

 2. на північний захід від Києва, у Східній Волині;

 3. в районі Прикарпаття.

12. Слов’янське плем’я сіверян розселилося

 1. на землях між Дністром та Прутом;

 2. на лівобережжі Дніпра в басейнах Десни, Сули та Сейму;

 3. на землях навколо Києва.

13. Слов’янське плем’я уличів розселилося

 1. на землях між Дністром та Прутом;

 2. по Південному Бугу, в межиріччі Дніпра і Дністра;

 3. в районі Прикарпаття.

14. Слов’янське плем’я тиверців розселилося

 1. на землях між Дністром та Прутом;

 2. в районі Прикарпаття;

 3. в верхній течії Західного Бугу.

15. У VII-VIII ст. східні слов’яни, які жили на території сучасної України, обробляли землю:

 1. мотикою;

 2. сохою;

 3. ралом.

16. Спосіб обробітку землі, при якому її інтенсивно використовували, а потім покидали до відновлення родючості, називався:

 1. перелоговою системою;

 2. двопіллям;

 3. трипіллям.

17. Перелогова система землеробства в I тис. н.е. була поширена:

 1. у степах і лісостепах;

 2. в лісових районах.

18. У лісовій смузі України до XII ст. панівною була:

 1. перелогова система землеробства;

 2. двопілля;

 3. вирубно-вогнева система землеробства.

19. Добування меду диких бджіл у східних слов’ян називалося:

 1. чинбарством;

 2. бортництвом;

 3. кушнірством.

20. Найбільшого розвитку у східних слов’ян у середині I тис. н.е. набули такі ремесла, як:

 1. ковальство та ювелірна справа;

 2. ковальство та залізодобування;

 3. залізодобування та ювелірна справа.

21. У лісовій смузі України до XII ст. панівною була:

 1. перелогова система землеробства;

 2. двопілля;

 3. вирубно-вогнева система землеробства.

22. Для східнослов’янських племен Подніпров’я характерними були житла:

 1. землянка;

 2. напівземлянка;

 3. повіз.

23. Встановіть відповідність:

Перун -

 1. бог сонця;

 2. бог вітрів;

 3. бог блискавки та грому.

24. Встановіть відповідність:

Дажбог -

 1. бог неба і небесних світил;

 2. бог вітрів;

 3. бог блискавки та грому.

25. Встановіть відповідність:

Велес -

 1. бог блискавки та грому;

 2. покровитель худоби, торгівлі, добробуту;

 3. бог сонця.

26. Встановіть відповідність:

Сварог -

 1. бог сонця;

 2. покровитель худоби, торгівлі, добробуту;

 3. бог неба і небесних світил.

27. Встановіть відповідність:

Стрибог -

 1. бог неба і небесних світил;

 2. бог блискавки та грому;

 3. бог вітрів.

28. Русичі називали своїх язичницьких жерців:

 1. пророками;

 2. волхвами і кудесниками;

 3. закупами і рядовичами.

29. Святилища слов’ян, в яких приносилися жертви богам, називалися:

 1. погостами;

 2. капищами;

 3. становищами.

30. Учені вважають, що Київ засновано в:

 1. I ст. н.е.;

 2. V ст. н.е.;

 3. IX ст. н.е.

31. Арабський хроніст IX ст. повідомляв про існування у східних слов’ян трьох протодержав - Куявії, Славії, Артанії (Арсанії). Сучасні вчені ідентифікують

КУЯВІЮ з:

 1. Київською землею;

 2. Тьмутараканню на Таманському півострові;

 3. Новгородською землею.

32. Арабський хроніст IX ст. повідомляв про існування у східних слов’ян трьох протодержав - Куявії, Славії, Артанії (Арсанії). Сучасні вчені ідентифікують

СЛАВІЮ з:

 1. Київською землею;

 2. Тьмутараканню на Таманському півострові;

 3. Новгородською землею.

33. Арабський хроніст IX ст. повідомляв про існування у східних слов’ян трьох протодержав - Куявії, Славії, Артанії (Арсанії). Сучасні вчені ідентифікують

АРТАНІЮ з:

 1. Київською землею;

 2. Тьмутараканню на Таманському півострові;

 3. Новгородською землею.

34. Київська (Руська) земля (Куявія) у VIII - IX ст. охоплювала територію:

 1. українського Поділля;

 2. Середнього Подніпров’я, Подесення та Побужжя;

 3. Подесення, Побужжя та Верхнього Поволжя.

35. За гіпотезою М.Брайчевського, Руською землею в VII - IX ст. правила династія:

 1. Києвичів;

 2. Рюриковичів;

 3. Романових.

36. Які руські князі могли бути представниками династії Кия;

 1. Аскольд;

 2. Олег;

 3. Дір.

37. Відомо, що правитель Руської землі ходив на Візантію, стояв облогою поблизу Константинополя і взяв контрибуцію з імператора. Цей похід пов’язаний з іменем князя:

 1. Аскольда;

 2. Рюрика;

 3. Олега.

38. Зміцнення Руської землі в середині IX ст. пов’язане з іменами князів:

 1. Кия, Щека, Хорива;

 2. Аскольда, Діра;

 3. Рюріка, Синеуса, Трувора.

39. За візантійськими джерелами, вперше поляни були охрещені за княжіння:

 1. Аскольда;

 2. Рюрика;

 3. Олега.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Міністерство праці та соціальної політики України (5)

  Документ
  О.В. Киричук, д-р пед. наук, проф. (відповідальний редактор); Ю.М. Маршавін, канд. іст. наук, доц.; М.В. Туленков канд., соціол. наук, доц.; М.П. Лукашевич, д-р філос.
 2. 2. Спеціальні вимоги до зарахування: історія України, українська мова І література (сертифікати), творчий конкурс з 2 турів: 1 (1)

  Конкурс
  2. Спеціальні вимоги до зарахування: історія України, українська мова і література (сертифікати), творчий конкурс з 2 турів: 1.виконання сольної програми з трьох музичних творів (поліфонія, велика форма, п’єса) та пісні під власний акомпанемент; 2.
 3. 2. Спеціальні вимоги до зарахування: історія України, українська мова І література (сертифікати), творчий конкурс з 2 турів: 1 (2)

  Конкурс
  2. Спеціальні вимоги до зарахування: історія України, українська мова і література (сертифікати), творчий конкурс з 2 турів: 1.виконання сольної програми з трьох музичних творів (поліфонія, велика форма, п’єса) та пісні під власний акомпанемент; 2.
 4. Програма курсу «Iсторiя України». 4 Рекомендована література до курсу «Історія України». 15 Тематика лекційного курсу І семінарів 17

  Конспект
  Навчальний посібник містить пакет матеріалів з історії України, які базуються на новітніх досягненнях історичної та педагогічної науки. Він призначений для дистанційного та заочного навчання студентів неісторичних спеціальностей,
 5. Міністерство освіти І науки україни національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова

  Документ
  Дослідження проблеми еволюції політичного ідеалу обумовлено теперішньою суспільною ситуацією, яка потребує вивіреного знання, має потребу в ідеалі, як путівникові, в якому переосмислюються розхожі констатації із приводу найкращої

Другие похожие документы..