Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
На протяжении 2 недель (приблизительно с 14 августа) пациентка стала просыпаться рано утром (в 5-6 часов) без последующего засыпания, сон поверхностн...полностью>>
'Документ'
Дом на окраине скрипел по прихоти северного ветра. В окна казавшейся не жилой постройки заглядывала скука, а в двери частенько стучало любопытство. Бр...полностью>>
'Курсовая'
Актуальность темы. Местное самоуправление имеет большое значение для поиска новых моделей управления обществом, формирования новой российской государ...полностью>>
'Публичный отчет'
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1» г. Прохладного, КБР расположено по адресу ул. Овчарова 66/1. Стру...полностью>>

Правила вступу й запису на програми спеціальностей та спеціалізації 13

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

національна Академія державного управління

при Президентові України

Інформаційний пакет

ECTS

2008 –2009 рр.

Спеціальності:

Державне управління”

Управління суспільним розвитком”

Державне управління у сфері національної безпеки”

Державне управління у сфері освіти”

Державне управління у сфері охорони здоров’я”

Публічна політика та управління”

Публічне адміністрування”

Місцеве самоврядування”

Регіональне управління”

Україна, 03057, м. Київ,

вул. Ежена Потьє, 20

Тел.: (044) 456-42-58; (044) 453-34-07

0 3050, м. Київ, вул. Пугачова, 12/2

Тел.: (044) 481-21-61; Факс: (044) 481-21-55

E-Mail:

Київ – 2008

ЗМІСТ

ВСТУП 4

БОЛОНСЬКИЙ ПРОЦЕС ТА ECTS 4

1. Україна і Болонський процес 4

2. Національна система освіти 5

3. Європейська кредитно-трансферна система ECTS 6

Розділ І. Національна академія державного управління при Президентові України 9

1. Загальна інформація про Національну академію 9

2. Організаційна структура Національної академії 11

3. Список пропонованих програм навчальних дисциплін у Національній академії (м. Київ) 12

4. Правила вступу й запису на програми спеціальностей та спеціалізації 13

5. Академічний календар 15

6. Основні показники, які регламентують порядок організації навчального процесу в Національній академії 16

7. Органи самоврядування слухачів 16

8. Академічний та факультетські координатори ECTS 16

Розділ ІІ. Інформація про освітньо-професійну програму підготовки магістрів державного управління та управління суспільним розвитком 17

1. Загальний опис 17

Кваліфікація, що надається 17

Правила вступу на програму та форми навчання 17

Місія програм, академічні та професійні цілі 17

Форми контролю та оцінювання успішності слухачів 18

Державний екзамен 19

Можливості для наукової діяльності слухачів 19

2. Опис навчальних дисциплін 20

Спеціальність - 8.150000 “Державне управління” 20

Спеціальність - 8.150002 “Управління суспільним розвитком” 23

Спеціальність - 8.150003 “Державне управління у сфері національної безпеки” 24

Спеціальність - 8.150104 “Державне управління у сфері освіти” 25

Спеціальність - 8.150105 “Державне управління у сфері охорони здоров’я” 26

Спеціальність - 8.150106 “Публічна політика та управління” 26

Спеціальність – 8.150107 “Публічне адміністрування” 27

Спеціальність – 8.150108 “Місцеве самоврядування” 28

Спеціальність – 8.150109 “Регіональне управління” 29

Розділ ІІІ. Загальна практична інформація для слухачів 30

1. Вартість життя в Україні 30

2. Як потрапити до Національної академії 30

3. Вартість навчання в Національній академії 31

4. Проживання (забезпечення житлом) 31

5. Харчування 32

6. Здоров’я і страхування 32

Медичне обслуговування 32

Соціальне страхування 32

7. Бібліотека 33

8. Навчальне обладнання 34

9. Мова навчання та мовні курси 34

10. Стажування 34

11. Позапрограмна діяльність 36

Спортивні заняття 36

Дозвілля 36

12. КОРИСНІ АДРЕСИ 36

Розділ IV. Глосарій термінів Інформаційного пакета 37

ВСТУП

БОЛОНСЬКИЙ ПРОЦЕС ТА ECTS

 1. Україна і Болонський процес

Важливою складовою загального процесу європейської інтеграції України є входження української вищої освіти в європейський освітній і науковий простір на основі фундаментальних цінностей і принципів Болонського процесу. На сьогодні 45 європейських країн, включно з Україною, є його учасниками. Україна приєдналася до Болонського процесу 19 травня 2005 р. у норвезькому місті Берген на Конференції міністрів країн Європи, відповідальних за вищу освіту.

Болонський процес як процес європейських реформ, спрямований на створення загальноєвропейського простору вищої освіти, офіційно розпочався у 1999 р. з підписання Болонської декларації. Передумовою її створення стало підписання у 1988 р. Великої Хартії європейських університетів (Magna Charta Universitatum) та розроблення і прийняття у 1997 р. під егідою Ради Європи та ЮНЕСКО Лісабонської конвенції про визнання кваліфікацій, що належать до вищої освіти Європи. Лісабонська угода декларує наявність і цінність різноманітних освітніх систем і ставить за мету створення умов, за яких більша кількість людей, скориставшись усіма цінностями і здобутками національних систем освіти і науки, зможе бути мобільними на європейському ринку праці.

У рамках Болонського процесу було сформульовано шість ключових позицій:

 1. Уведення двоциклового навчання (бакалавр, магістр). При цьому тривалість навчання на 1-му циклі має бути не менше 3-х і не більше 4-х років. Навчання впродовж другого циклу передбачає отримання ступеня магістра через 1-2 роки навчання після отримання 1-го ступеня і докторського ступеня за умови загальної тривалості навчання 7-8 років.

 2. Запровадження європейської кредитної системи. Європейська кредитно-трансферна система (ECTS) передбачає облік трудомісткості навчальної роботи в кредитах.

 3. Контроль якості освіти. Оцінка знань та вмінь ґрунтується на знаннях, уміннях і навичках, що отримали випускники, і які відповідають спільним освітнім стандартам. У подальшому передбачається організація акредитаційних агентств, незалежних від національних урядів і міжнародних організацій, та встановлення стандартів транснаціональної освіти.

 4. Розширення мобільності студентів і науково-педагогічних працівників для взаємного збагачення європейським досвідом. Передбачається зміна національних законодавчих актів у сфері працевлаштування іноземців.

 5. Забезпечення працевлаштування випускників. Знання і уміння випускників повинні бути застосовані і використані на користь всієї Європи. Для забезпечення визнання кваліфікації фахівців планується використання Додатку до диплому, який рекомендований ЮНЕСКО.

 6. Забезпечення привабливості європейської системи освіти. Вважається, що введення загальноєвропейської системи гарантії якості освіти, кредитної системи накопичення, узгоджених кваліфікацій тощо сприятиме підвищенню інтересу європейських та інших громадян до вищої освіти.

Слід зазначити, що Болонський процес не передбачає створення повністю ідентичних систем освіти у різних країнах, він призначений лише для зміцнення взаємозв'язків та покращення взаєморозуміння між різними освітніми системами.

Україна є активним учасником цих процесів. Принципи Болонської декларації повною мірою вирішено запровадити у 2010 р.

Детальнішу інформацію про Болонський процес можна знайти на веб-сайтах:

 1. Національна система освіти

Освіта в Україні має структуру європейського типу і включає дошкільну освіту, загальну середню освіту, позашкільну освіту, професійно-технічну освіту, вищу освіту, післядипломну освіту, аспірантуру, докторантуру, самоосвіту. Крім того, встановлені такі освітні рівні: початкова загальна освіта, базова загальна середня освіта, повна загальна середня освіта, професійно-технічна освіта, неповна вища освіта, базова вища освіта, повна вища освіта. Згідно із Законом України “Про освіту” громадяни України мають право на отримання освіти за різними формами: денною (очною), вечірньою, заочною або екстернату. З розвитком інформаційних технологій успішно розвивається й удосконалюється дистанційна освіта, зокрема в заочно-дистанційному форматі.

Структура вищої освіти України розбудована відповідно до структури освіти розвинених країн світу, яка визначена ЮНЕСКО, ООН та іншими міжнародними організаціями.

До структури вищої освіти входять освітні й освітньо-кваліфікаційні рівні:

 • освітні рівні: неповна вища освіта; базова вища освіта; повна вища освіта;

 • освітньо-кваліфікаційні рівні: молодший спеціаліст; бакалавр; спеціаліст, магістр.

Прийом громадян до вищих навчальних закладів проводиться на конкурсній основі відповідно до здібностей незалежно від форми власності навчального закладу та джерел оплати за навчання.

Відповідно до статусу вищих навчальних закладів встановлено чотири рівні акредитації:

 • перший рівень – технікум, училище, інші прирівняні до них вищі навчальні заклади;

 • другий рівень – коледж, інші прирівняні до нього вищі навчальні заклади;

 • третій і четвертий рівні (залежно від наслідків акредитації) – інститут, консерваторія, академія, університет.

Вищі навчальні заклади здійснюють підготовку фахівців за такими освітньо-кваліфікаційними рівнями:

 • молодший спеціаліст – забезпечують технікуми, училища, інші вищі навчальні заклади першого рівня акредитації;

 • бакалавр – забезпечують коледжі, інші вищі навчальні заклади другого рівня акредитації;

 • спеціаліст, магістр – забезпечують вищі навчальні заклади третього і четвертого рівнів акредитації.

Навчальні заклади вищого рівня акредитації можуть проводити підготовку за програмами нижчих освітньо-кваліфікаційних рівнів.

Ступеневість вищої освіти полягає у здобутті різних освітньо-кваліфікаційних рівнів на відповідних етапах (ступенях) вищої освіти.

Виходячи із структури вищої освіти, її перший ступінь передбачає здобуття вищої освіти освітньо-кваліфікаційного рівня “молодший спеціаліст” (неповна вища освіта), другий – “бакалавр” (базова вища освіта), третій – “спеціаліст”, “магістр” (повна вища освіта) – рис.1.

Рис. 1. Структура ступеневості вищої освіти в Україні

Освітні рівні співвіднесені із ступенем складності відповідних програм підготовки фахівців за різними термінами навчання наведені в таблиці.

Освітні та освітньо-кваліфікаційні рівні вищої освіти в Україні

Освітній рівень вищої освіти

Необхідна

базова освіта

Освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти

Термін

навчання

неповна вища

повна загальна середня (12 років)

молодший спеціаліст

2-3 роки

базова вища

повна загальна середня (12 років) або неповна вища

бакалавр

4 роки (на базі неповної вищої освіти 2-3 роки)

повна вища

базова вища

спеціаліст

1-1,5 року

базова вища або рівня спеціаліста

магістр

1-2 роки

1-1,5 року

 1. Європейська кредитно-трансферна система ECTS

Що таке ЕCTS?

Європейська кредитно-трансферна система (з англ. European Credit Transfer System –ЕCTS) – це система, що створена для забезпечення єдиної міждержавної процедури виміру й порівняння між закладами освіти результатів навчання студентів, їхнього академічного визнання. Вона розроблена для забезпечення мобільності студентів, спрощує розуміння і порівняння навчальних програм та навчальних досягнень студентів як між вітчизняними, так й іноземними навчальними закладами.

Система ЕCTS заснована на оцінюванні всіх видів роботи студента, необхідних для досягнення цілей, зазначених у навчальній програмі: відвідування лекцій, підготовка і участь у семінарах і практичних заняттях, самостійна робота, складання іспитів, проходження стажування, підготовка та захист магістерських робіт тощо.

Як розвивалася ECTS?

ECTS було розроблено в 1989 р. в рамках програми Erasmus, що в даний час є частиною програми Socrates, у формі пілотного 5-річного проекту, в якому брали участь 145 європейських вищих навчальних закладів. У подальшому практика ECTS була рекомендована до широкого використання вищими навчальними закладами Конференції Ради Європи “Forum Conference of the Higher Education and Research Committee”, Конвенцією Ради Європи ЮНЕСКО з визнання кваліфікацій у вищій освіті в європейському регіоні і підтримані низкою міжнародних професіональних неурядових організацій, зокрема Європейською асоціацією міжнародної освіти (European Association of International Education), до якої входять представники більше 50 держав. ECTS – єдина успішно протестована система кредитів, що використовується по всій Європі.

Спочатку ECTS призначалася тільки для перезарахування кредитів. Система сприяла зарахуванню освіти, що була здобута за кордоном, і, таким чином, підвищувала якість і кількість мобільних студентів в Європі. Останнім часом ECTS перетворилася на систему накопичення кредитів, яку запроваджують по всій Європі на інституційному, регіональному і національному рівнях.

Навіщо потрібна ECTS?

ECTS спрощує розуміння і порівняння навчальних програм для всіх студентів (вітчизняних й іноземних). ECTS стимулює мобільність і академічне визнання. Вона допомагає університетам організовувати і переглядати їх навчальні програми. ECTS може бути використана для різних програм і форм навчання.

Які головні особливості ECTS?

 • ECTS базується на угоді про те, що 60 кредитів складають навантаження студента/слухача очної форми навчання (стаціонару) впродовж академічного року. У більшості випадків навантаження студента очної форми навчання в Європі дорівнює 36/40 тижням на рік, і в цих випадках один кредит дорівнює 24-30 робочим годинам.

 • Кредит – це також спосіб перевести в кількісне відношення результати навчання, які вимірюються тим, що саме повинен знати, розуміти і бути здатним зробити студент/слухач після завершення навчання, незалежно від його тривалості.

 • Розподіл кредитів ECTS ґрунтується на офіційній тривалості циклу програми навчання. Загальне навантаження, необхідне для здобуття ступеня бакалавра, що вимагає 3-4 роки навчання, дорівнює 180-240 кредитам.

 • Навантаження студентів в ECTS включає час лекцій, семінарів, самостійного навчання, підготовки, складання іспитів і т.ін.

 • Кредити розподіляються на всі освітні компоненти програми навчання (модулі, дисципліни, стажування, дипломна робота тощо) і відображають кількість роботи, необхідної для виконання кожного компоненту у зв'язку із загальною кількістю необхідної роботи для завершення повного року навчання за даною програмою.

 • Успішність студента визначається за оцінювальною шкалою ECTS, яка ранжирує студентів на статистичній основі. Розподіл оцінок між студентами, які отримали за курс оцінку вище незадовільної, виглядає таким чином:

А – кращі 10%;

B – наступні за ними 25%;

C – наступні за ними 30%;

D – наступні за ними 25%;

E – наступні за ними 10%.

Для неуспішних студентів ставляться оцінки FX і F. Між ними існує різниця, яка полягає в тому, що FX означає – “не виконав якусь частину роботи, необхідну для здобуття оцінки вище незадовільної”, а F – “не виконав всю необхідну роботу”. Включення оцінок FX і F в розшифровку оцінок не є обов'язковим.

Шкала оцінювання за системою ECTS

Оцінка за шкалою ECTS

Відсоток студентів, які зазвичай успішно досягають відповідної оцінки

Визначення

Оцінка за національною шкалою

Оцінка за шкалою Академії

A

10

ВІДМІННО – відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок

5 (відмінно)

91-100

B

25

ДУЖЕ ДОБРЕ – вище середнього рівня з кількома помилками

4 (добре)

81-90

C

30

ДОБРЕ – в загальному правильна робота з певною кількістю значних помилок

71-80

D

25

ЗАДОВІЛЬНО – непогано, але зі значною кількістю недоліків

3 (задовільно)

61-70

E

10

ДОСТАТНЬО – виконання задовольняє мінімальні критерії

51-60

FX

-

НЕЗАДОВІЛЬНО – потрібно попрацювати перед тим, як перескласти

2 (незадовільно)

31-50

F

-

НЕЗАДОВІЛЬНО – необхідна серйозна подальша робота, обов’язковий повторний курс

0-30

Які документи є основними для ECTS?

ЕCTS базується на трьох ключових елементах:

  • інформації (стосовно навчальних програм і досягнень студентів);

  • взаємній згоді (між закладами-партнерами і студентом);

  • використанні кредитів ЕCTS (визначають навчальне навантаження для студентів).

Ці три ключові елементи приводяться в дію через використання трьох основних документів:

   • Інформаційний пакет – каталог дисциплін закладу освіти на двох мовах, національній та англійській (або тільки на англійській для програм, що викладаються на цій мові), який розміщується в Інтернеті та/або публікується в твердій копії.

   • Угода про навчання (навчальний контракт) – містить список дисциплін, які вивчатиме студент, узгоджений з відповідальним відділом навчального закладу, де студент проходитиме навчання. У разі виникнення потреби в переведенні кредиту Угода про навчання повинна узгоджуватися між студентом, старим і новим закладами перед від'їздом студента до нового закладу і оновлюватися по мірі виникнення змін.

   • Академічна довідка (перелік оцінок з навчальних дисциплін) – відображає успішність студента за списком дисциплін, які він вивчав, отримані кредити, локальні оцінки (за національною традицією чи регламентом навчального закладу) і оцінки ECTS. У разі переведення кредиту академічна довідка видається перед від'їздом студенту, що відбуває, його закладом освіти, а іншим закладом – студенту, що прибуває на навчання, в кінці його періоду навчання.

При виникненні питань щодо перезарахування навчальних кредитів за системою ECTS студент звертається до координаторів ECTS.

Координатор ECTS від закладу гарантує виконання зобов’язань закладу перед нормами ECTS і механізмами реалізації. Також його завданням є інформування студентів про ECTS.

Координатор ECTS від факультету є тією особою, яка підтримує ділові зв’язки із студентами та викладацьким складом кафедри чи факультету і займається головним чином практичними й навчальними аспектами реалізації ECTS. Він допомагає студентам заповнити форму заяви, пояснює процедуру визнання освіти і оформлення документів (угода про навчання, перелік дисциплін з оцінками згідно вимогам ECTS) тощо.

Детальнішу інформацію про ECTS можна знайти на веб-сайтах:

(англомовний)

(україномовний)Скачать документ

Похожие документы:

 1. Спеціалізація – «Технологія харчування»

  Документ
  - Нужна Тетяна Валеріївна, декан факультету харчування, канд. хім. наук, доцент кафедри хімії, тел. 335-43-55, E-mail: fh@dek.donduet.edu.ua, години 10.
 2. Ійної програми підготовки спеціаліста з напряму 0501 «Економіка І підприємництво», спеціальності «Облік І аудит», спеціалізації «Облік І аудит в підприємництві»

  Документ
  Програма комплексного державного іспиту зі спеціальності підготовлена відповідно до Галузевих стандартів вищої освіти та Варіативної компоненти освітньо-кваліфікаційної характеристики та освітньо-професійної програми підготовки спеціаліста
 3. Інформаційний пакет: напрям підготовки 0501 „Економіка І підприємництво” (спеціальність „Економіка підприємства” спеціалізація „Економіко-правове резулювання діяльності підприємства” освітньо-кваліфікаційний рівень „бакалавр”). – Полтава, Полтнту імені Юрія Кондратюка, 2006, 106 с

  Документ
  Інформаційний пакет: напрям підготовки 0501 „Економіка і підприємництво” (спеціальність „Економіка підприємства” спеціалізація „Економіко-правове резулювання діяльності підприємства” освітньо-кваліфікаційний рівень „бакалавр”).
 4. Типовий навчальний план І програма спеціалізації (інтернатури) випускників вищих медичних закладів освіти III-IV рівнів акредитації із спеціальності "Внутрішні хвороби"

  Диплом
  Типовий навчальний план та програма спеціалізації (інтернатури) випускників вищих медичних закладів освіти III-IV рівнів акредитації зі спеціальності “Внутрішні хвороби” розроблені за наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21.
 5. Про затвердження Державної програми „ Національний план дій з реалізації Конвенції про права інвалідів" на період до 2020 року" та внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України"

  Документ
  Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, відповідальним за виконання Програми, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям:

Другие похожие документы..