Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
постоянно действующий законодательный (представительный) орган государственной власти области - Курская областная Дума, избираемая населением на осно...полностью>>
'Информационный бюллетень'
11.00 Пресс-конференция, посвященная открытию новой паромной линии «Санкт-Петербург – Стокгольм» (ИА «Росбалт» - ул. Рубинштейна, 30/А, пресс-центр)....полностью>>
'Документ'
Генеральный директор "МегаФона" Сергей Солдатенков: "300 млн. долл. на дивиденды – это разумная сумма, а 1 млрд. долл. – уже нет"...полностью>>
'Сказка'
красотой которой зачарованы по кадрам из исторических японских фильмов, рекомендуем отправиться в данное путешествие. Вас ждут увлекательные традицион...полностью>>

Навчально-методичний комплекс для студентів 3-го курсу юридичного факультету та факультету правового забезпечення підприємницької діяльності та психології Укладачі

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

Навчально-науковий інститут права та психології

Юридичний факультет

Кафедра адміністративно-правових дисциплін та менеджменту

МИТНЕ ПРАВО УКРАЇНИ

Навчально-методичний комплекс

для студентів 3-го курсу юридичного факультету та факультету правового забезпечення підприємницької діяльності та психології

Укладачі:

Штанько О.Ф., Булик І.Л.

Затверджено на засіданні кафедри

Протокол № 10 від 5 січня 2012 р.

Київ 2012

Кафедра адміністративно-правових дисциплін та менеджменту

Митне право України: Навчально-методичний комплекс / О.Ф. Штанько, І.Л. Булик. – К.: НАВС, 2012. – 62 с.

Навчально-методичний комплекс з митного права України затверджений на засіданні кафедри 05 січня 2012 р. протокол № 10

Укладачі: зав. каф. адмін.-прав. дисциплін та менеджменту, Заслужений юрист України Штанько О.Ф., викладач каф. адмін.-прав. дисциплін та менеджменту Булик І.Л.

Рецензенти:  Стеценко С.Г.- д.ю.н., проф., начальник кафедри теорії держави і права Національної академії прокуратури України.

Галай А.О. – к.ю.н., доц., начальник кафедри громадської безпеки ННІПКГБПС НАВС

© Навчально-науковий інститут права та психології , 2012

Зміст

1. Опис дисципліни 5

2. Структура залікових кредитів 7

3 курсу “Митне право України” 7

3. Програма курсу “Митне право України” для студентів 3-го курсу 8

4. Плани семінарських занять 11

Тема № 2. Митний контроль. Митні органи України, основні напрямки та форми їх діяльності 15

Тема № 3. Митні процедури. Митний режим та особливості оподаткування товарів, які переміщаються через митний кордон 22

Питання для підготовки до заліку 38

Символіка Державної митної служби України 40

Митна декларація 42

Зразки процесуальних документів 46

1. Опис дисципліни

Дисципліна: Митне право України

Митне право України є комплексною галуззю права. Воно передбачає вивчення складного комплексу теоретичних положень і широкого діапазону суспільних відносин, що складаються у сфері митної справи.

Основні завдання курсу: надати студентам глибокі знання відносно сутності та значення митної справи, єдиної системи митних органів, їх функцій, прав та обов’язків, форм та методів діяльності.; навчити студентів правильному орієнтуванню у митному законодавстві, яке регулює усі види суспільних відношень, які пов’язані з переміщенням через митний кордон України товарів, транспортних засобів та ін.; ознайомити студентів з принципами державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності та основними видами комерційних угод у митній справі; ознайомити студентів з засобами та методами тарифного та нетарифного регулювання у митній справі.

Навчальним планом для студентів стаціонарного навчання з курсу митного права України передбачено читання лекцій, проведення семінарських і практичних занять, які є необхідною складовою частиною навчального процесу. Крім звичайних форм проведення цих занять (обговорення окремих теоретичних питань, конкретних правових ситуацій, вирішення задач та ін.) передбачено більш широке застосування при цьому засобів електронно-обчислювальної техніки та проведення програмованого контролю. Підсумком вивчення митного права є залік з цього предмету.

Семінари та практичні заняття з митного права проводяться з метою:

– допомогти студентам поглибити свої знання з найбільш важливих теоретичних положень курсу, краще засвоїти якісні зміни та оновлення, що відбуваються на сучасному етапі;

– прищепити студентам комплекс практичних знань і навичок, необхідних для формування в них високої професійної майстерності;

– глибше вивчити останні зміни та доповнення, внесені в чинне законодавство, виробити у студентів вміння правильно застосовувати його норми до конкретних правових ситуацій при виконанні службових обов’язків.

Основною метою самостійної роботи студентів є більш глибоке всебічне самостійне оволодіння матеріалом з тієї чи іншої теми, розвиток в них навичок роботи з книгою, в т.ч. з основною та додатковою літературою, а також нормативними актами, вміння узагальнювати практичні результати, готувати довідки, доповіді, реферати та інше. В більшості випадків слухачам під час цієї роботи доцільно безпосередньо готуватись до наступних семінарських і практичних занять.

При підготовці до семінарського чи практичного заняття кожному студенту необхідно вивчити запропоновану літературу та ознайомитись із відповідними нормативними джерелами. Найважливіші з них при цьому бажано законспектувати. Наявність конспектів лекцій та нормативних джерел, поряд з іншими даними, враховуються викладачем при визначенні оцінки знання предмету.

Під час семінарських занять як викладачу, так і студентам потрібно вести пошук найбільш активних форм і методів навчання та опанування матеріалом. Семінари, як правило, проводяться шляхом обговорення окремих, найбільш важливих питань тієї чи іншої теми, заслуховування доповідей чи рефератів з подальшим їх обговоренням.

Під час практичних занять студенти, спираючись на положення чинного митного законодавства, вирішують запропоновані задачі, аналізують конкретні правові ситуації і дають їм правову оцінку. В процесі окремих занять слухачі повинні навчитись більш досконало складати відповідні митні документи, давати оцінку їх якості та відповідності діючому законодавству.

2. Структура залікових кредитів

3 курсу “Митне право України”

для студентів юридичного факультету та факультету

правового забезпечення підприємницької діяльності та психології

навчально-наукового інституту права та психології

п/п

НАЗВА ТЕМИ

Всього годин

Всього годин з викладачем

Лекції

Семінар

Практичне заняття

Індивідуальна робота з викладачем

Змістовий модуль І. Основи митної діяльності

1

Поняття, загальні положення та система митного права України

4

2

1

1

2

Митний контроль. Митні органи України, основні напрямки та форми їх діяльності

4

2

1

1

3

Митні процедури. Митний режим та особливості оподаткування товарів, які переміщаються через митний кордон

7

3

2

1

4

Порушення митних правил, їх види та відповідальність за них

7

3

2

1

5

Адміністративна відповідальність за порушення митних правил. Провадження у справах про порушення митних правил

5

3

2

1

6

Виконання приписів митних органів та порядок оскарження їх дій

5

3

2

1

2

2

Модульний контроль

2

2

2

Всього годин

36

18

10

6

2

2

Форма контролю: залік

3. Програма курсу “Митне право України” для студентів 3-го курсу

Тема 1. Поняття, загальні положення та система митного права України.

Поняття митного права. Предмет митного права. Метод митного права. Принципи митного права. Система митного права. Реалізація норм митного права. Джерела митного права. Митно-правові відносини. Система митного права України. Місце митного права в правовій системі України. Співвідношення митного права з іншими галузями права. Конституція України як основне джерело митного права. Структура й основні положення Митного кодексу України.

Поняття митної справи. Мета митної справи. Структура митної справи. Історія започаткування та становлення митної справи в Україні. Фіскальні завдання держави. Поняття митної політики. Фрітрейдерство. Протекціонізм. Автаркія. Принципи митного регулювання. Особливості регулювання міжнародного обігу товарів. Міжнародне співробітництво України в митній сфері. Митна справа як засіб забезпечення безпеки держави. Міжнародна організація торгівлі і її завдання.

Тема 2. Митний контроль. Митні органи України,2 основні напрямки та форми їх діяльності. Митний контроль та його місце в системі контролю. Види митного контролю. Форми митного контролю. Функції митного контролю. Зони митного контролю. Процедура митного контролю. Товари, які обов'язково підлягають митному контролю. Митний контроль у регіональній митній лабораторії. Права і обов'язки суб'єктів митного контролю. Особливі режими митного контролю. Характеристика форм митного контролю. Особливі процедури митного контролю. Митний контроль товарів, що містять об'єкти права інтелектуальної власності. Особистий огляд. Митний контроль на транспорті. Митний контроль на залізничному транспорті. Митний контроль на авіаційному транспорті. Митний контроль на автомобільному транспорті. Митний контроль на водному транспорті.

Поняття митних органів України. Риси митних органів України. Завдання митних органів України. Правове забезпечення діяльності митних органів України. Структура Державних митних органів України. Державна митна служба України та її компетенція. Повноваження Голови ДМСУ. Регіональні управління та їх компетенція. Митниці в Україні та їх завдання. Митний пост. Митні лабораторії. Спеціалізовані митні установи. Митна варта. Відбір на службу в митні органи України. Права і обов'язки співробітників митних органів. Проходження служби в митних органах. Взаємодія митних органів України ; митними службами іноземних держав. Правовий і соціальний захист працівників митних органів.

Тема 3. Митні процедури. Митний режим та особливості оподаткування товарів, які переміщаються через митний кордон.

Законодавець положенням частини 2-ї ст.111 Митного кодексу встановлює уніфікований характер здійснення митних процедур під час митного контролю та оформлення транспортних засобів, якими переміщаються громадяни та товари через митний кордон України. Уніфікація означає зведення порядку митних процедур до єдиної форми, єдиних нормативів, здійснення яких не залежить від країни реєстрації або країни власника транспортного засобу, країни, з якої прибув цей транспортний засіб, або країни, куди він прямує. Винятки з цього правила можуть передбачатися міжнародними договорами України та відповідними міжнародними актами, в частині застосування санкцій та обмежень у торгівлі з окремими країнами.

Поняття митного режиму. Вибір та зміна митного режиму. Імпорт. Реімпорт. Експорт. Реекспорт. Транзит. Тимчасове ввезення. Тимчасове вивезення. Митний склад. Спеціальна митна зона. Магазин безмитної торгівлі. Переробка на митній території України. Переробка за межами митної території України. Знищення або руйнування. Відмова на користь держави.

Тема 4. Порушення митних правил, їх види та відповідальність за них.

Поняття порушення митних правил. Суб’єкти порушення митних правил. Види порушень митних правил. Види стягнень за порушення митних правил. Основні і додаткові види стягнень. Забезпечення законності у разі застосування стягнень до порушників митних правил. Строки накладення стягнень у справах про порушення митних правил. Контрабанда. Запобігання контрабанді

Тема 5. Адміністративна відповідальність за порушення митних правил. Провадження в справах про порушення митних правил.

Поняття адміністративної відповідальності. Поняття провадження у справі про порушення митних правил. Правове забезпечення провадження у справах про порушення митних правил. Приводи і підстави для порушення справи про порушення митних правил. Посадові особи митних органів, які здійснюють провадження у справі про порушення митних правил. Мова, якою здійснюється провадження у справі про порушення митних правил. Посадові особи, уповноважені складати протоколи про порушення митних правил. Протокол про порушення митних правил. Докази порушення митних пра­вил. Особи, які беруть участь у провадженні у справах про порушення митних правил. Права осіб, які притягуються до відповідальності за порушення митних правил. Обставини, що виключають можливість провадження у справі. Адміністративне затримання.

Тема 6. Виконання приписів митних органів та порядок оскарження їх дій.

Виконання адміністративних стягнень – завершальна стадія провадження в справах про адміністративні правопорушення. ЇЇ суть полягає в практичній реалізації адміністративного стягнення, призначеного правопорушнику постановою. Постанова про накладення адміністративного стягнення є обов’язковою для виконання державними і громадськими органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами і громадянами. Вона підлягає виконанню з моменту її винесення. На відміну від вироків суддів з кримінальних справ, які згідно із загальним правилом, можуть бути приведені до виконання лише після закінчення строку оскарження, постанови про накладання адміністративних стягнень є актами управління і набувають сили негайно.

При оскарженні або опротестуванні постанови про накладення адміністративного стягнення, остання підлягає виконанню після залишення скарги або протесту без задоволення, за винятком постанов про застосування заходів стягнення у вигляді попередження.

4. Плани семінарських занятьСкачать документ

Похожие документы:

 1. Навчально-методичний комплекс з дисципліни податкове право для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 0304 «Право» для студентів 3-го курсу юридичного факультету

  Документ
  Навчально-методичний комплекс з дисципліни “Податкове право” затверджений на засіданні кафедри економічних та фінансово-правових дисциплін, протокол № 11від 12 січня 2012р.
 2. Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Судова бухгалтерія» для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 0304 «Право» для студентів 4-го курсу юридичного факультету І

  Документ
  Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Судова бухгалтерія» рекомендовано до друку Вченою Радою Навчально-наукового інституту права та психології Національної академії внутрішніх справ
 3. Навчально-методичний комплекс з дисципліни „ фінансове право для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 0304 «Право» для студентів 3-го курсу юридичного факультету І

  Документ
  Навчально-методичний комплекс з дисципліни “Основи фінансів та бухгалтерського обліку” затверджений на засіданні кафедри економічних та фінансово-правових дисциплін ФПЗПДП ННІПП НАВС від 06 січня 2011 року, протокол №8.
 4. Навчально-методичний комплекс з дисципліни «біржове право» для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 0304 «Право» для студентів 4-го курсу юридичного факультету

  Документ
  завідувач відділу проблем галузевого і територіального управління ННЦ «Інститут аграрної економіки» НААН України, доктор економічних наук, професор, академік НААН України Кропивко М.
 5. Навчально-методичний комплекс для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 0304 «Право» для студентів юридичного факультету

  Документ
  завідувач відділу проблем галузевого і територіального управління ННЦ «Інститут аграрної економіки» НААН України, доктор економічних наук, професор, академік НААН України Кропивко М.

Другие похожие документы..