Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Основные понятия логистики: логистическая система и ее классификации, логистическая операция, звено и цепочка логистической системы, логистический пр...полностью>>
'Документ'
Авторы настоящей работы долго искали оптимальное соотношение необходимого и достаточного содержания в предложенном документе. Баланс между необходимо...полностью>>
'Документ'
В соответствии со статьями 17 и 18 Федерального закона от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской...полностью>>
'Документ'
Програма вступного випробування з соціальної педагогіки для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень магістр. / авт.-укл. В. І. Березан, Г. О. К...полностью>>

Для студентів за фахом 080401 інформатика та прикладна математика Кривий Ріг 2010 ббк 32. 973

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

КРИВОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ

ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

кафедра інформатики та прикладної математики

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

для виконання та захисту кваліфікаційних робіт

Для студентів за фахом

7.080401 – інформатика та прикладна математика

Кривий Ріг – 2010

ББК 32.973

УДК 681.3.06

Методичні вказівки для виконання та захисту кваліфікаційних робіт для студентів фаху 7.080401 – “математика та прикладна математика”.

Методичні вказівки для студентів КДПУ спеціальності 7.080401

До рекомендацій увійшли загальні підходи до написання і захисту кваліфікаційної роботи і допомога студентам із розробки закінченої програми з виконанням необхідних етапів: постановки задачі – алгоритмізація – кодування – тестування – документування.

Укладачі:

Зав. кафедрою інформатики та прикладної математики, к.т.н. Юрко Ю.В., професор кафедри інформатики та прикладної математики, д.т.н. Шелевицький І.В.

Рецензенти:

1.

Розглянуто і затверджено на засіданні кафедри інформатики та прикладної математики протокол № __ від « » 2010 р.

завідувач кафедри ______________________

Рекомендовано до друку Навчально - методичною Радою КДПУ м. Кривий Ріг

протокол № від “ ” 20 р.

Шелевицький І.В., Юрко Ю.В., 2010

 1. Загальні положення

Кваліфікаційна робота – це індивідуальне завдання науково-дослідницького, творчого чи проектно-конструкторського характеру, яке виконується студентом на завершальному етапі фахової підготовки і є однією із форм виявлення теоретичних і практичних знань, вміння їх застосовувати при розв'язуванні конкретних наукових, технічних, економічних, соціальних та виробничих завдань [Бол].

Методичні вказівки призначені для студентів і викладачів-керівників.

Мета вказівок — визначити порядок виконання роботи та показати загальні підходи до виконання, написання і захисту кваліфікаційної роботи.

Виконання і захист кваліфікаційної роботи є заключним етапом підготовки бакалаврів, магістрів, спеціалістів.

Методичні вказівки складено відповідно до Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 2 червня 1993 року № 161, та інших нормативних актів з питань вищої освіти.

Кваліфікаційні роботи можна умовно поділити на такі види.

Наукова робота – в роботі виконується наукове дослідження з елементами наукової новизни. Результатом є встановлення певних закономірностей, створення нових оригінальних чи вдосконалених способів, алгоритмів, побудова математичних моделей тощо. Наукова робота рекомендується для бакалаврів, котрі планують подальше навчання в магістратурі. Для магістрантів є обов’язковою.

Проектна робота – в роботі вирішується прикладна задача для кінцевого користувача, результатом є інформаційний та програмний продукт. Наприклад: створення Інтернет сайту, інформаційної системи з базою даних, системи підтримки прийняття рішень, прикладної програми, тощо. Рекомендується для бакалаврів та спеціалістів напрямку інформатика.

Навчально-методична робота – основне призначення полягає в створенні програмного та методичного забезпечення для навчання, результати роботи прямо призначені для використання у навчальному процесі. Наприклад: розробка навчального курсу, певної теми, лабораторних робіт, тестів, наочних матеріалів, створення інформаційних продуктів з освітньою метою. Навчально-методична робота рекомендується студентам педагогічних спеціальностей, що отримують спеціалізацію Інформатика та тих, хто планує подальшу роботу у навчальних закладах.

Звичайно, кваліфікаційні роботи можуть також поєднувати вказані види робіт.

Керівникам і студентам слід зважати що методичні рекомендації охоплюють типові ситуації. Тому завжди є можливість вийти за рамки описаних стандартів та обмежень. Проте, дуже важливо аби нестандартний підхід був дійсно зумовлений важливими причинами, був наслідком особливостей автора, теми, оригінальності рішень. Такі особливості не мають перешкоджати розумінню роботи, а навпаки, сприяти. Наприклад, недотримання стандарту оформлення роботи є швидше наслідком відсутності належної акуратності та навичок роботи з документацією ніж творчим елементом. А зміни у структурі роботи цілком можуть бути зумовлені оригінальністю задачі.

Про тематику кваліфікаційних робіт

Тематика кваліфікаційних проектів (робіт) визначається кафедрою. Наукові керівники кваліфікаційних проектів (робіт) призначаються з числа професорів і доцентів.

У випадках, коли кваліфікаційний проект (робота) має прикладний характер, до керівництва її виконанням можуть залучатися висококваліфіковані спеціалісти відповідної галузі.

Студентам надається право запропонувати свою тему кваліфікаційного проекту (роботи) з обгрунтуванням доцільності її розробки. У таких випадках перевага надається темам, які продовжують розробку виконаного студентом курсового проекту (роботи), або які безпосередньо пов'язані з місцем майбутньої професійної діяльності випускника [бол].

Студентам, котрі мають бажання запропонувати власну тему слід звернутися з обґрунтованою пропозицією до завідуючого кафедрою не пізніше 1 вересня. Студенту слід вказати причини вибору запропонованої теми, для кого робота призначена, коротко викласти її суть або бажаний результат, ступінь готовності.

Рекомендується студентам, котрі займаються науковою роботою (чи мають бажання) й планують продовжити навчання в магістратурі, визначитися з темою та керівником роботи принаймні у п’ятому-шостому семестрах (на третьому курсі). Це пов’язано із складністю наукових досліджень, що вимагають тривалої систематичної роботи. Якісно виконати роботу протягом року-семестру практично неможливо.

Інформацію про напрямки наукової роботи кафедри та викладачів кафедри студент може отримати безпосередньо на кафедрі та на інтернет-сторінках кафедри й викладачів. Рекомендується також відвідування зацікавленими студентами наукових семінарів кафедри.

Вибір теми роботи бакалавра студенту слід зробити до 1 травня третього курсу. Вибір оформляється заявою студента, яку він подає на ім’я завідуючого кафедрою. Студенту варто попередньо узгодити вибір теми з майбутнім керівником. Таке узгодження дозволяє встановити можливість успішної роботи конкретного студента над завданням.

Магістри й спеціалісти, як правило, продовжують тематику обрану раніше, й оформляють вибір теми одночасно із поданням заяви на продовження навчання в магістратурі, або на спеціаліста.

Й студенту й викладачеві при виборі теми та плануванні роботи слід враховувати рівень підготовки, професійні переваги та схильності, характер майбутньої роботи студента.

Порядок підготовки тем викладачами

З метою залучення студентів до роботи над темою майбутньої кваліфікаційної роботи якомога раніше, викладачі кафедри на інтернет-сторінці кафедри в розділі наукова робота (або на особистих сторінках, що доступні із сайту кафедри) подають анотацію про напрямки своєї наукової, методичної та програмістської діяльності, представляють публікації та презентації або демонстраційні зразки чи розроблені інформаційні системи.

Рекомендується на сторінці кафедри явно вказати ті напрямки та конкретні дослідження, розробки, проекти, в яких можуть брати участь студенти.

Викладач, котрий керує кваліфікаційною роботою, до 1 березня має надати через методиста кафедри для завідуючого кафедрою розгорнуту анотацію тем кваліфікаційних робіт. Кваліфікаційні робот мають відповідати напрямку підготовки студентів, напрямку наукових та технічних інтересів викладача та напрямкам наукової, методичної та проектної роботи кафедри.

Розгорнута анотація включає наступні частини.

Прізвище та реквізити викладача.

Назву кваліфікаційної роботи.

Назва має відображати суть роботи, її мету. Для комплексних тем може складатися із двох окремих речень. У назві слід уникати неінформативних слів та загальних фраз.

Мету роботи.

Мета має вказувати на вирішення невідповідності між бажаним і існуючим станом предмету роботи. Мета повинна формулюватися так, аби можна було безпосередньо перевірити чи вдалося її досягнути.

Актуальність.

Пояснюється, для чого саме призначені результати роботи, хто саме буде користуватися її результатами, хто буде користувачем. Коротко вказуються попередні роботи за цією темою, або прототипи.

Задачі, що вирішуються в роботі.

Задачі є деталізацією кроків чи окремих завдань, які слід вирішити для досягнення мети.

Обмеження.

Вказуються найбільш суттєві. Наприклад: мова програмування, операційна система, ресурсні обмеження, робота в реальному часі, апаратна платформа, мінімальний час реакції і т.п.

Зміст роботи.

Типова структура включає вступ, три розділи, висновки, список джерел, додатки. Назви розділів мають відображати їх зміст. Кожен розділ має складатися із 3-5 підрозділів.

Основна література та інші найважливіші джерела.

Література та джерела повинні надати можливість студенту скласти уявлення про тему роботи, її рівень, складність.

Останні публікації (розробки).

Для магістерських робіт важливо дати посилання на останні публікації, аби студент міг розширити пошук; для програмних розробок важливо показати найближчі прототипи, аналоги.

Рівень складності роботи.

Вкажіть категорію студентів (бакалавр, магістр), найнижчий середній бал студента, при якому робота є доступною (або вкажіть необхідні фахові знання й практику).

Інтегральна оцінка складності.

Низький рівень – роботу можна зробити за існуючим аналогом з мінімальними змінами. Середній рівень – робота вимагає пошуку специфічних заздалегідь невідомих рішень, аналоги приблизні, рішення не є елементарними. Високий рівень – вимагає специфічних знань та нетривіальних рішень.

Слід зважати на те, що рівень складності жодним чином не є еквівалентом оцінки, що буде поставлена на захисті. Оцінка залежатиме від якості роботи, досягнення мети поставленої задачі та володіння студентом темою роботи, самостійністю реалізації її принципових моментів. Найважливішим фактором є завершеність, цілісність роботи.

Студенти, котрі рекомендується для виконання.

Якщо викладач може, то подає список студентів, котрим він рекомендував би призначити певну тему.

Ступінь реалізації роботи на цей час (розробки, публікації, алгоритми, програми, доповіді, курсові роботи, практики).

Слід вказати, чи виконував хтось цю чи близьку за темою роботу раніше, чи працював дослідник і хто саме над цією тематикою, які результати роботи.

Консультанти.

Керівник за потреби вказує консультантів, котрі можуть надати допомогу в процесі виконання роботи.

Приклад анотації 1.

Шелевицький Ігор Володимирович, д.т.н., професор кафедри

Назва теми: Частотно-часовий аналіз сигналів у сплайнових базисах для AVR мікроконтролерів.

Мета: оцінка достовірності частотно-часового аналізу сигналів з реалізацією для AVR мікроконтролерів.

Актуальність. Для широкого класу задач обробки сигналів застосовують частотно-часовий аналіз, зокрема вейвлет аналіз: розпізнавання, фільтрація, стиснення, порівняння сигналів. Однак вейвлет аналіз не є стійким до адитивного білого шуму й у ньому не використовують оцінки достовірності. Частотно-часовий аналіз на основі багатомасштабного сплайн-розкладу за методом найменших квадратів (LSS розклад) стійкий до білого шуму і дозволяє отримати оцінки достовірності. Загальні алгоритми та рішення LSS розкладу отримано в [1]. Необхідно розробити та реалізувати алгоритми LSS розкладу з оцінками достовірності коефіцієнтів. Результати призначені для використання фахівцями з цифрової обробки сигналів та розробниками пристроїв ЦОС на AVR мікроконтролерах.

Задачі. Проаналізувати існуючі методи та засоби частотно-часового аналізу, дати оцінку перевагам і недолікам.

Розробити алгоритми розкладу з оцінками достовірності коефіцієнтів розкладу.

Реалізувати алгоритми програмно на мультиплатформеній основі.

Розробити бібліотеку функцій частотно-часового розкладу для AVR мікроконтролерів

Перевірити розроблені алгоритми та програми на типових сигналах за наявності білого шуму.

Обмеження. Мультиплатформене середовище розробки для загальних алгоритмів та реалізація на С для AVR мікроконтролерів з можливістю роботи у реальному часі.

Зміст роботи

Вступ

1. Методи та засоби частотно-часового аналізу сигналів

2. Алгоритими LSS розкладу

3. Програмне забезпечення для LSS розкладу

Висновки

Джерела

Додатки

Основна література:

Марпл-мл.

Грибунин

Шелевицький

Останні публікації (розробки)

Unser

Рівень складності: магістерська робота з перспективою втілення у кандидатську з технічних наук. Висока складність.

Рекомендовано магістрам: Владислав Головко, Наталія Коровяцька

Ступінь реалізації. Детально метод описано у докторській дисертації І.Шелевицького. Базові алгоритми та пристрої реалізовано у середовищі MathLab, кваліфікаційні роботи такої тематики не виконувались.

Консультант: Юрко Ю.В. – програмування АVR мікроконтролерів.

Приклад анотації 2.

Юрко Юрій Володимирович, к.т.н., зав.кафедрою

Назва теми: Інформаційна система обліку та аналізу новонароджених для пологового будинку.

Мета: скорочення часу робот із документацією, зменшення помилок, покращення сервісу при веденні обліку та виконанні аналізу зав. відділенням новонароджених.

Актуальність. В пологовому будинку №1 м. Кривого Рогу народжується за рік 3-4 тисячі дітей. Ведення ручного чи малоавтоматизованого (в електронній таблиці) обліку не забезпечує належного сервісу. При введені допускається значна кількість помилок, пошук та вибірка даних займають багато часу й потребують певного рівня кваліфікації з інформатики. Розробка має виправити ці недоліки. Система призначена для користування медичними сестрами, лікарями та завідувачем відділення новонароджених.

Задачі.

Проаналізувати існуючі рішення для інформаційної системи та придатні для розробки технології. Побудувати функціональну та інформаційну моделі. у моделі обліку. Розробити інформаційну модель бази даних. Реалізувати та впровадити інформаційну систему.

Обмеження. Низький апаратний рівень платформи ( ), необхідність імпорту даних з існуючої електронної таблиці. Низький рівень базових знань і навичок користувачів у сфері комп’ютерної техніки. Обсяг бази 3-4 тисячі нових записів про новонароджених на рік. Зберігання інформації до 5 років.

Зміст роботи

Вступ

1. Інформаційні системи для обліку та аналізу новонароджених.

1.1. Характеристика задачі обліку для відділення новонароджених

1.2. Прототипи для задачі обліку

1.3. Постановка задачі (специфікація)

2. Моделі інформаційної системи.

2.1. Функціональна модель

2.2. Інформаційна модель

2.3. Інформаційна модель бази даних

3. Інформаційна систем обліку новонароджених.

3.1 Архітектура системи

3.2 Реалізація та інтерфейси

3.3 Тестування та впровадження

Висновки

Джерела

Додатки

Основна література:

Останні розробки:

Рівень складності: для спеціалістів, середній, стандартна технічна розробка.

Рекомендовано для спеціалістів із доброю успішністю з інформаційних дисциплін.

Ступінь реалізації: існує електронна таблиця з даними з елементами автоматизації. Кваліфікаційні роботи такої тематики не виконувались.

Консультант: програміст ВІКТ Роман Дубан

Приклад анотації 3.

Ілля Теплицький, к.п.н., доцент кафедри

Назва теми: Комп’ютерне моделювання з фізики як засіб розвитку пізнавальної активності учнів

Мета: вдосконалення методики навчання фізики в середній школі на основі використання методу комп’ютерного моделювання.

Актуальність: Необхідність підвищення якості сучасних наукових і технічних розробок, зростання вимог до їхньої практичної ефективності потребують модернізації навчально-виховного процесу вивчення фізики як теоретичної основи техніки через застосування нових освітніх технологій, до яких належить технологія комп’ютерного моделювання. Вона забезпечує розширення й поглиблення виучуваної предметної галузі за рахунок надання учням можливості моделювання, імітації процесів і явищ, організації на цій основі дослідницької діяльності, а також формування вмінь створювати й досліджувати комп’ю­терні математичні моделі.

Обчислювальний експеримент із математичною моделлю усуває багато ускладнень, що виникають при аналітичному розв’язуванні задач. Це робить такі задачі цілком доступними для старшокласників, що, у свою чергу, створює реальні передумови для розширення змістової частини різних навчальних предметів.

Задачі.

 1. Здійснити теоретичний аналіз сучасного стану досліджень із проблеми вивчення пізнавальної активності.

 2. З’ясувати питання стосовно ролі, місця та змісту комп’ютерного моделювання в системі викладання шкільного курсу фізики.

 3. Розробити комп’ютерні моделі для використання їх на уроках фізики й інформатики з метою розвитку пізнавальної активності школярів.

 4. В ході педагогічного експерименту перевірити ефективність використання комп’ютерних моделей при вивченні фізики з точки зору впливу на пізнавальну активність учнів.

Обмеження. Практична робота з комп’ютерними моделями вимагає вирішення проблеми вибору середовища для моделювання. На початковому етапі цілком придатним середовищем виявляються електронні таблиці, вивчення яких передбачається чинною програмою шкільного курсу інформатики. Але вони виявляються ефективними тільки для порівняно простих і (або) спеціально підібраних задач. Проте основні уявлення про особливості технології комп’ютерного моделювання вони дозволяють скласти. Застосування електронних таблиць дозволяє розпочати систематичне вивчення комп’ютерного моделювання помітно раніше, ніж вивчення мов програмування.

Зміст роботи

Вступ

Розділ I. Теоретичні основи розвитку пізнавальної активності учнів засобами комп’ютерного моделювання

1.1. Психолого-педагогічний аналіз сучасного стану досліджень з проблеми вивчення й розвитку пізнавальної активності школярів

1.2. Циклічній характер наукової творчості та специфіка його адаптації до шкільних умов при вивченні комп’ютерного моделювання

1.3. Умови розвитку пізнавальної активності учнів засобами комп’ютерного моделювання

Висновки до першого розділу

Розділ II. Експериментальне дослідження розвитку пізнавальної активності школярів у процесі навчання комп’ютерного моделювання

2.1. Роль, місце та зміст комп’ютерного моделювання в системі викладання фізики

2.2. Технологія розвитку пізнавальної активності школярів у процесі комп’ютерного моделювання

2.3. Результат дослідно-експериментальної роботи

Висновки до другого розділу

Висновки

Список використаних джерел

Додатки

а. Комп’ютерне моделювання досліду Резерфорда в середовищі електронних таблиць

Б. Комп’ютерне моделювання в середовищі електронних таблиць руху зарядженої частинки в однорідному магнітному полі

Останні розробки:

Рівень складності: високий, творча методична розробка.

Рекомендовано для магістрантів із доброю успішністю з фізики та з інформатичних дисциплін.

Ступінь реалізації: За відомою математичною моделлю фізичного об’єкту (процесу, явища) розробити відповідну комп’ютерну модель і дослідити її на якісному, а за можливості, й на кількісному рівні.

Кваліфікаційні роботи такої тематики виконувались. (що саме в них зроблено чим дана тема відрізняється від попередніх)

Консультант: викладач фізики, психології (педагогіки).Скачать документ

Похожие документы:

 1. Програма фахового вступного випробування для зарахування на навчання за окр магістр на основі окр бакалавра/спеціаліста за спеціальністю 05010101 «Інформаційні управляючі системи та технології» Схвалено на засіданні кафедри

  Документ
  фахового вступного випробування для зарахування на навчання за ОКР магістр на основі ОКР бакалавра/спеціаліста за спеціальністю 8.05010101 «Інформаційні управляючі системи та технології»
 2. Програма фахового вступного випробування для зарахування на навчання для перепідготовки спеціалістів за спеціальністю 05010101 «Інформаційні управляючі системи та технології» Схвалено на засіданні кафедри інформаційних систем

  Документ
  фахового вступного випробування для зарахування на навчання для перепідготовки спеціалістів за спеціальністю 7.05010101 «Інформаційні управляючі системи та технології»

Другие похожие документы..