Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Книга'
Давным - давно племя чародеев, спасаясь от страшного врага, перенесло себя и свою страну на волшебный ковер. В наши дни юноша и девушка, открывшие та...полностью>>
'Методические рекомендации'
Методические рекомендации по выполнению курсовых работ предназначены для студентов 2 курса, обучающихся по специальности 2808 «Моделирование и констр...полностью>>
'Конкурс'
Цель проведения конкурса в игровой форме проверить знания по истории Великой Отечественной войны, дать возможность учащимся проявить находчивость, тво...полностью>>
'Рабочая программа'
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Саратовский государственный технический униве...полностью>>

Петрушенко Віктор Леонтійович загальна редакція, тематика лекційного курсу, плани семінарських занять, рекомендації до написання реферат

Главная > Реферат
Сохрани ссылку в одной из сетей:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний університет “Львівська політехніка”

Інститут гуманітарних і соціальних наук

Кафедра філософії

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ З ФІЛОСОФІЇ

ДЛЯ АСПІРАНТІВ ТА

ЗДОБУВАЧІВ НАУКОВОГО СТУПЕНЮ

ЛЬВІВ - 2011

Розробили:

доктор філософських наук, професор, зав. кафедри філософії Петрушенко Віктор Леонтійович (загальна редакція, тематика лекційного курсу, плани семінарських занять, рекомендації до написання рефератів, теми рефератів, питання канд. іспиту).

Кандидат філософських наук, доцент Мазур Любов Іванівна (плани семінарських занять – частково; тематика рефератів; питання канд. іспиту).

Кандидат філософських наук, доцент Повторева Світлана Михайлівна (питання лекційного курсу – частково; теми рефератів – частково).

Кандидат філософських наук, доцент Шадських Юрій Геннадійович (література до тем лекційного курсу; тематика рефератів).

Кандидат філософських наук, доцент Бразуль-Брушковський Євгеній Георгійович (плани семінарських занять – частково; література до тем семінарських занять).

Кандидат філософських наук, ст. викладач Паньків Олеся Василівна (плани семінарських занять – частково, тематика рефератів – частково)

Відповідальний за випуск – кандидат філософських наук,

до­цент Скалецький Михайло Петрович

Рецензент: доктор філософських наук,

професор кафедри політології Мирський Рудольф Якович

Рекомендовано до друку кафедрою філософії ІГСН Національного університету “Львівська політехніка”

Протокол № від 18 листопада 2010 р.

ПРОГРАМА ЛЕКЦІЙНОГО КУРСУ З ФІЛОСОФІЇ

(для аспірантів денної форми навчання)

Частина перша

ВСТУП ДО ФІЛОСОФІЇ

Тема 1: Особливості сучасного самовизначення філософії. Людина як вихідний предмет та суб’єкт філософствування.

Особливості сучасної ситуації із визначенням предмету філософії: поліваріантність таких визначень, життєво-практична спрямованість. Вихідні чинники підвищення ролі філософії у соціальних процесах сучасності.

Людина як унікальне явище буття. Особливості становища людини у світі та необхідність її самовизначення.

Діяльнісна основа взаємин людини із світом. Форми діяльності людини та їх співвідношення. Діяльність, самодіяльність та творчість. Сутнісні сили людини: тілесність, чуттєвість, розуміння, воління.

ЛІТЕРАТУРА

 • Григорьян Б.Т. Человек. Его положение и призвание в современном мире / Григорьян Б.Т. – М., 1986.

 • Казначеев В.П., Спирин Е.А. Космопланетарный феномен человека / Казначеев В.П., Спирин Е.А. – Новоси­бирск, 1991.

 • Сартр Ж.-П. Экзистенциализм – это гуманизм // Сумерки богов / Ж.-П.Сартр. – М.: 1989.

 • Петрушенко В.Л. Обретение человека или человек как центр мироздания / Петрушенко В.Л. Ностальгия по абсолютному / Петрушенко В. – К.: 1995. – С. 167 – 173.

 • Проблема человека в западной философии: Переводы / Сост. и предисл. П.С.Гуревича; Общ. ред. Ю.Н.Попова. – М.: 1988.

 • Это человек. Антология / Сост., вступ. ст. П.С.Гуревича. – М.: 1995.

Тема 2: Філософія як інтелектуальна форма освоєння світу людиною.

Поняття світогляду та його складові. Типологія світогляду. Світогляд і філософія: аспекти співвідношення. Неможливість зведення філософії до світогляду. Світогляд та людська особистість.

Історичні джерела філософії та проблема її зародження. Міфологія як історично рання форма світогляду, її особливості та роль в культурному розвитку людства.

Причини розкладу міфології. Основні етапи історичного переходу “від міфу до логосу”. Причини “міфологічного ренесансу” в культурі ХХ ст.

Характерні особливості філософського мислення. Спів­відношення філософії з наукою, мистецтвом та релігією.

П роблема визначення предмету філософії. Типові визначення філософії. Історія філософії як органічна складова предметного визначення філософії.

Структура і функції філософського знання.

ЛІТЕРАТУРА

 • Петрушенко В.Л. Філософія: Підручник / Петрушенко В.Л. – Львів, 2010.

 • История философии в кратком изложении / Пер. со слов. – М., 1991.

 • Вернан Ж.П. Происхождение древнегреческой мысли / Ж.П.Вернан. Пер. с франц – М., 1988.

 • Мамардашвили М.К. Как я понимаю философию / М.К.Мамардашвили. – М., 1990.

 • Кульчицький О. Основи філософії і філософічних наук / Кульчицький О. – Львів, 1995. –Розділ V.

 • Ортега-и-Гассет Х. Что такое философия ? / Х.Ортега-и-Гассет. – М., 1991.

 • Путь в философию. Антология / Ред. М.С.Козлова. – М., 2001.

 • Франкфорт Г., Франкфорт Г.А., Уилсон Дж., Якобсен Т. В преддверии философии. Духовные искания древнего человека / Франкфорт Г., Франкфорт Г.А., Уилсон Дж., Якобсен Т. Пер. с англ. Т.Н.Толстой. – М., 1984.

 • Хайдеггер М. Основные понятия метафизики // Хайдеггер М. Время и бытие / М.Хайдеггер. Пер. с нем. В.В.Бибихина. – М., 2009. – С. 452 – 476.

 • Ясперс К. Психологія світоглядів / Карл Ясперс. З нім. пер. О.Кислюк, Р.Осадчук. – К., 2009.

Частина друга

ІСТОРІЯ СВІТОВОЇ ФІЛОСОФІЇ

Тема 3: Філософія Стародавнього Сходу.

Проблема “Схід-Захід” в розвитку сучасної цивілізації: цивілізаційні та філософські аспекти. Місце України в цивілізаційному поділі на Схід і Захід. Особливості давньосхідного типу філософствування.

Перші паростки філософської думки в духовній культурі найдавніших цивілізацій: Межиріччя та Стародавній Єгипет.

Канонічні джерела, вихідні світоглядні ідеї та філософські школи Стародавньої Індії. Брахманізм, джайнізм, буддизм та йога як найвпливовіші духовні рухи середини I тис. до н.е. Значення ідей давньоіндійської філософії для розвитку духовної культури людства.

Канонічні джерела та світоглядні ідеї Стародавнього Китаю. Уявлення про світобудову та системи комбінаторики. Період “розквіту ста шкіл”. Конфуціанство та даосизм як провідні філософські школи Стародавнього Китаю: вихідні ідеї та представники.

Сучасна оцінка філософської спадщини Стародавнього Сходу.

ЛІТЕРАТУРА

 • Петрушенко В.Л. Філософія: Підручник / Петрушенко В. – Львів, 2010.

 • История философии в кратком изложении / Пер. со слов. – М., 1991.

 • Древнеиндийская философия. Начальный период / Пер. с санскрита. Подг. текстов, вступ. ст. и коммент В.В.Бродова. - М., 1972. – (АН СССР. Ин-т философии. «Философ. наследие»).

 • Д ревнекитайская философия. Собрание текстов в 2-х т. - М., 1972, 1973. – (АН СССР. Ин-т философии. «Философ. наследие»).

 • Лукьянов А.Е. Становление философии на Востоке. Древний Китай и Индия / Лукьянов А.Е. – М., 1989.

 • На ріках Вавилонських: З найдавнішої літ. Шумеру, Вавілону, Палестини / Упоряд М.Н.Москаленко; Авт. передм. І.М.Дьяконов. – К., 1991.

 • Дьяконов И.М. Архаические мифы Востока и Запада / Дьяконов И.М. – М., 1990.

 • Франкфорт Г., Франкфорт Г.А., Уилсон Дж., Якобсен Т. В преддверии философии. Духовные искания древнего человека / Франкфорт Г., Франкфорт Г.А., Уилсон Дж., Якобсен Т. Пер. с англ. Т.Н.Толстой. – М., 1984.

Тема 4: Антична філософія.

Поняття античної філософії, її загальні особливості, умови її формування та етапи розвитку. Ідейні джерела, чинники та фактори виникнення і розвитку античної філософії. Значення вивчення античної філософії для формування культури мислення та людської особистості.

“Початок” античної філософії: предмет та проблеми античної натурфі­лосо­фії. Логіка розвитку ідей у школах ранньої античної натурфілософії: логіко-гносеологічне значення ідейних здобутків мілетської школи; логіка переходу від ідей мілетців до вихідних ідей Піфагора; ідейні здобутки піфагорійців; особливості філософського вчення Геракліта Ефеського. Геракліт як засновник античної діалектики.

Антична натурфілософія після Геракліта: атомізм, елейська школа, еволюціонізм Емпедокла та ноологія Анаксагора. Значення ідейної спадщини античної натурфілософії для розвитку європейської філософії та науки. Суперечливі оцінки античної натурфілософії.

Висока класика в розвитку античної філософії. Давньогрецькі софісти: історичне підґрунтя їх діяльності, напрями проблематики, позитивні та негативні оцінки їх діяльності. Сократ і софісти. Особливості філософської діяльності Сократа, уроки його життя та творчості. Вихідні філософські ідеї Сократа.

Загальні особливості філософії Платона. Платонівська концепція ідей, її евристичне значення, невирішувані проблеми та основні здобутки. Коло вихідних проблем філософії Платона: вчення про людину, сходинки та рушійні сили пізнання, ідеальну державу та ін. Платон і платонізм.

Спільне та відмінне у вихідних позиціях філософії Платона та філософії Аристотеля. Метафізика Аристотеля: вчення про матерію та форму, про рух та причини існуючого. Енциклопедичний та сцієнтистський характер філософії Аристотеля: внесок у формування напрямків філософського знання та науки. Ідейні засади та основні положення аристотелівської логіки, ідеї політії, психології та поетики. Традиції платонізму та аристотелізму в розвитку європейської філософії.

Загальні особливості філософії періоду пізньої класики. Епікуреїзм, скептицизм, стоїцизм та неоплатонізм як провідні напрямки заключного циклу античної філософії: захист окремого індивіда, відкриття автономії людського духу, розуміння життєвих завдань людини. Містицизм Олександрійської філософії.

Значення ідей античної філософії для розвитку європейської науки та культури. Вплив античної філософії на розвиток філософської та суспільної думки України.

ЛІТЕРАТУРА

 • История философии в кратком изложении / Пер. со слов. – М., 1991.

 • Антология мировой философии. В 4-х т.Т.1., часть1 / Сост. и автор вступ. ст. В.В.Соколов. - М., 1970. – (АН СССР. Ин-т философии. «Философ. наследие»).

 • Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов / Диоген Лаэртский. Общ. ред и вступ. ст. А.Ф.Лосева. - М., 1979. - (Филос. наследие).

 • Кондзьолка В.В. Нариси історії античної філософії / Кондзьолка В.В.. - Львів, 1993.

 • Конрад М. Нарис історії стародавньої філософії / М.Конрад. - Львів, 2003.

 • Петрушенко В. Иов, или о человеческом самостоянии (исследования, эссе, размышления) / Петрушенко В. – Львів, 2008. – Часть вторая. Историко-философские исследования и эссе. – С.74 - 235.

 • Петрушенко В.Л. Філософія: Підручник / Петрушенко В.Л. – Львів, 2010.

Тема 5: Філософія Середніх віків.

Умови та причини занепаду античного світу та переходу до середньовіччя. Радикальні зміни у світоглядних орієнтирах при переході від античності до європейського середньовіччя. Змістові акценти у середньовічному світобаченні.

Загальні особливості середньовічної філософії. Місце філософії в духовному житті середньовіччя. Етапи розвитку середньовічної філософії.

Роль християнської патристики у формуванні ідейних засад середньовічної філософії. Християнська апологетика: вихідні ідеї та змістові акценти. Вихідні ідеї східної патристики («Великі кападокійці», «Ареопагітики», Іоанн Дамаскін, Максим Сповідник). Західна патристика: ідеї та представники. Філософська спадщина Августина Аврелія: вихідні ідеї та інтелектуальні здобутки. Роль патристики в формуванні ідейних засад християнського світобачення.

Схоластика та містика як провідні напрямки середньовічної філософії: причини виділення цих напрямів, спільне та відмінне між ними, особливості вирішення ними фундаментальних християнсько-теологічних проблем. Розвиток схоластики та містики в період розвинутого середньовіччя. Досягнення арабської філософії, її контакти з європейською філософією та ідейний вплив на останню. Провідна проблематика у філософії розвинутого середньовіччя: сперечання «номіналізму» та «реалізму», зростання впливу аристотелізму, теорія «подвійної істини». Філософсько-теологічні побудови Фоми Аквінського. Представники містики періоду розвиненого середньовіччя.

І деї та представники пізньої схоластики. Принцип «леза Оккама». Ідеї діяльної активності людини в сходженні до Бога у представників пізньої містики.

Роль середньовічної філософії в розвитку європейської духовної культури. Здобутки середньовічної філософії в сучасному культурно - історичному процесі.

ЛІТЕРАТУРА

 • Антология мировой философии. В 4-х т. Т.1., часть 2 / Сост. и автор вступ. ст. В.В.Соколов. - М., 1970. – (АН СССР. Ин-т философии. «Философ. наследие»).

 • Петрушенко В.Л. Філософія: Підручник / Петрушенко В.Л. – Львів, 2010.

 • Богословие в культуре средневековья / Отв. ред. Л.Лутковский. – К., 1992.

 • История философии в кратком изложении / Пер. со слов. – М., 1991.

 • Коплстон Ф. Історія середньовічної філософії / Коплстон Ф. Пер. с англ. – К., 1997.

 • Майоров Г.Г. Философия как искание Абсолюта. Опыты теоретические и исторические / Майоров Г.Г. – М., 2004.

 • Майоров Г.Г. Формирование средневековой философии / Майоров Г.Г. - М., 1979.

 • Пашук А. Нарис історії середньовічної філософії / А.Пашук. – Львів, 2007.

 • Рассел Б. Історія західної філософії / Б.Рассел. Пер. с англ. - К., 1995.

 • Соколов В.В. Средневековая философия / В.В.Соколов. -М., 2001.

 • Штайнер Р. Мистика / Р.Штайнер. Пер. с нем. – Ереван, 1993.

Тема 6: Філософія Відродження.

Зміна наголосів у християнському світобаченні в епоху Відродження. Внутрішня суперечливість та перехідний характер європейського Відродження. Титанізм та фаустівський рух як феномени Відродження.

Еволюція філософських напрямів доби Відродження: ідеї європейського гуманізму, антропоцентризм та діалогізм ренесансного платонізму, основні ідеї та представники ренесансної натурфілософії. Пізнє Відродження як переддень новоєвропейських інтелектуальних процесів. Роль ідей європейського Відродження у становленні експериментальної науки. Ідеї та постаті Відродження в подальшій європейській культурі.

ЛІТЕРАТУРА

 • Петрушенко В.Л. Філософія: Підручник / Петрушенко В.Л. – Львів, 2010.

 • История философии в кратком изложении. – М., 1991.

 • Антология мировой философии. В 4-х т. Т.2. Европейская философия от эпохи Возрождения по эпоху Просвещения. Ред.-сост. и автор вступ. ст. В.В.Соколов. - М., 1970. – (АН СССР. Ин-т философии. «Философ. наследие»).

 • Гусєв В. Західноєвропейська філософія XV-XVIII ст. / В.І.Гусєв. - К.,1995.

 • Горфункель А.Х. Философия эпохи Возрождения / А.Х.Горфункель. - М.,1980.

 • Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней / Дж. Реале, Д.Антисери. Т.2. Средневековье и Возрождение. Пер. с итал. С.Мальцевой. – СПб., 1995.

 • Шестаков В. Философия и культура эпохи Возрождения. Рассвет Европы / Вячеслав Шестаков. – СПб., 2007.

Тема 7: Філософія Нового часу.

Епоха Нового часу в Європі: панорама соціально-культурних процесів, духовного життя та розвитку філософії; провідні напрями новоєвропейської філософії.

Філософсько-методологічні ідеї Ф.Бекона та Р.Декарта, Т.Гоббса, розуміння ними суті та змісту методу істинного пізнання. Ф.Бекон про умови істинного пізнання. Вимоги Р.Декарта до наукового методу. Зміст та сенс декартівської тези «Мислю, отже існую». Онтологія і антропологія Декарта.

Гносеологічні ідеї Дж.Локка. Дж.Локк про роль до­свіду у формуванні знання, про значення для пізнання первинних та вторинних якостей речей. Сенсуалістські максими Дж.Берклі. Д.Юм про неможливість виведення ідей із чуттєвого досвіду.

О нтологічні побудови Б. Спінози та Г.Лейбніца. Б.Спіноза про інте­лек­ту­аль­ну інтуїцію та рабство людських пристрастей. Г.Лейбніц про закон достатньої під­стави.

Оригінальність антропологічних розмірковувань Б.Паскаля. Паскаль про вимоги «гідного мислення». Паскаль як попередник екзистенціалізму. Т.Гоббс про основи соціальної історії та історичну роль держави. Соціально-історичні та етичні ідеї представників європейського Просвітництва.

ЛІТЕРАТУРА

 • История философии в кратком изложении / Пер. со слов. -М., 1991.

 • Антология мировой философии. В 4-х т. Т.2. Европейская философия от эпохи Возрождения по эпоху Просвещения. Ред.-сост. и автор вступ. ст. В.В.Соколов. - М., 1970. – (АН СССР. Ин-т философии. «Философ. наследие»).

 • Бутру Э. Паскаль / Эмиль Бутру. Пер. с фр. Изд-е 2-е. – М., 2008.

 • Гусєв В. Західноєвропейська філософія XV-XVIII ст. / В.І.Гусєв. - К.,1995.

 • Длугач Т.Б. Подвиг здравого смысла, или рождение идеи суверенной личности (Гольбах, Гельвеций, Руссо) / Длугач Т.Б. – М., 2008.

 • Нарский И.С. Западно-европейская философия XVII века / И.С.Нарский. -М., 1974.

 • Нарский И.С. Западно-европейская философия XVIII века / И.С.Нарский. -М., 1973.

 • Петрушенко В.Л. Філософія: Підручник / Петрушенко В.Л. – Львів, 2010.

 • Рассел Б. Історія західної філософії. / Б.Рассел. Пер. с англ. -К., 1995.

 • Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней / Дж. Реале, Д.Антисери. Т.3. Новое время. Пер. с итал. С.Мальцевой. – СПб., 1996.

 • Скратон Р. Коротка історія новітньої філософії: Від Декарта до Вітгенштайна / Роджер Скратон. Пер. с англ.. О.Коваленко. – К., 1998.

Тема 8: Німецька класична філософія.

Німецька класична філософія як особливий етап в розвитку новоєвропейської філософії, її представники, особливості та здобутки.

Періоди філософської діяльності І.Канта. Вихідна проблематика критичного періоду. Сутність «коперніканського перевороту», здійсненого Кантом у філософії. І. Кант про рівні та форми пізнання. Роль продуктивної здатності уяви, розсудку та розуму у формуванні та функціонуванні знання. Свобода і детермінізм у філософському вченні І.Канта. «Категоричний імператив» Канта. Поняття цінності в філософії І. Канта. Естетичні ідеї І. Канта. Оцінки ролі Канта в розвитку європейської духовності.

Принцип активізму в науковченні І.Г.Фіхте. Філософія тотожності об’єкта і суб’єкта у філософії Ф. Шеллінга.

Філософія Гегеля як найвище досягнення німецької класичної філософії, її вихідні принципи та основні здобутки. Життєвий цикл Абсолютної ідеї, всезагальність розвитку та системний характер знання. Складові філософської системи Гегеля. Принципи та категорії діалектичної логіки. Гегель та гегельянство.

«Антропологічний принцип» у філософії Л. Фейєрбаха та його ідеї «нової філософії». Людське спілкування як цінність. Вплив ідей Фейєрбаха на розвиток європейської суспільної науки.

ЛІТЕРАТУРА

 • История философии в кратком изложении / Пер. со слов. – М., 1991.

 • Антология мировой философии. В 4-х т. Т. 3. Буржуазная философия конца ХVIII в. – двух третей ХIХ в. Ред.-сост и авт. вступ. ст. И.С.Нарский. – М., 1971. – (АН СССР. Ин-т философии. «Философ. наследие»).

 • Гулыга А.В. Немецкая классическая философия / Гулыга А.В. – М.,1986.

 • Кузнецов В.Н. Немецкая классическая философия второй половины XVIII – первой половины ХІХ векав / Кузнецов В.Н. – М., 1989.

 • Кушаков Ю. Нариси історії німецької класичної філософії / Ю.Кушаков. – К., 2006.

 • Нарский И.С. Западно-европейская философия XIX века / И.С.Нарский. - М., 1976.

 • Петрушенко В.Л. Філософія: Підручник / Петрушенко В.Л. – Львів, 2010.

 • Рассел Б. Історія західної філософії / Б.Рассел. Пер. з англ. – К., 1995.

 • Скратон Р. Коротка історія новітньої філософії: Від Декарта до Вітгенштайна / Роджер Скратон. Пер. с англ. О.Коваленко. – К., 1998.

Тема 9: Історико-філософський процес в Європі XIX ст.: перехід від класичної філософії до некласичної.

Умови та причини зміни парадигми філософствування в першій третині - середині XIX ст. Порівняльна характеристика вихідних ідей класичної та некласичної філософії. Феномен некласичності в розвитку європейської цивілізації.

Вихідні ідеї філософії А.Шопенгауера: світ як уявлення та воля. Основні характеристики волі, рівні та форми розвитку уяви. Етичні погляди А.Шопенгауера. Особливості філософських побудов С.Кіркегора. С.Кіркегор як попередник екзистенціалізму: розуміння людини та засад людського буття.. Стадії розвитку людської індивідуальності.

Поняття позитивного в «Курсі позитивної філософії» О.Конта. Основні ідеї філософських побудов О.Конта та їх розвиток Д.С.Мілем та Г.Спенсером. Ідеї та представники «природничого матеріалізму».

Обґрунтування ідей діалектичного та історичного матеріалізму в працях К. Маркса та Ф. Енгельса. Розуміння функцій наукової філософії в марксизмі. Марксизм та ідеологія.

Ф.Ніцше як засновник «філософії життя». Поняття життя та окреслення його характеристик у міркуваннях Ф.Ніцше. Сутність позиції імморалізму. «Смерть Бога» та оспівування надлюдини в творах Ф.Ніцше. Ф.Ніцше та ніцшеанство. Ідеї «філософії життя» у В.Дільтея та А.Бергсона. Вихідні гасла неокантіанства та його напрями.

ЛІТЕРАТУРА

 • Антология мировой философии. В 4-х т. Т. 3. Буржуазная философия конца ХVIII в. – первых двух третей ХІХ в. / Ред. коллегия: И.С.Нарский (ред.-сост. третього тома и автор вступит. статьи). – М.: Мысль, 1971. – 760 с. с илл. (АН СССР. Ин-т философии. Философ. наследие).

 • Евлампиев А. Становление неклассической философии / А.Евлампиев. – СПб., 2008.

 • Зотов А.Ф., Мельвиль Ю.К. Буржуазная философия середины XIX – начала XX века / Зотов А.Ф., Мельвиль Ю.К. - М., 1988.

 • Нарский И.С. Западно-европейская философия XVII века / И.С.Нарский. – М., 1974.

 • Петрушенко В.Л. Філософія: Підручник / Петрушенко В.Л. – Львів, 2010.

 • Современная зарубежная философия. Словарь. – М., 1991.

 • Сумерки Богов / Ницше Ф., Фрейд З., Фромм Э., Камю А., Сартр Ж.-П. Сост. и общ. ред. А.А.Яковлева: Перевод. – М., 1989.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Курс курс курс Координатор від факультету та його заступники Перелік спеціальностей, що пропонуються на факультеті

  Документ
  що читають дисципліни на інженерно-технічному факультеті I курс II курс курс курс курс Координатор від факультету та його заступники Перелік спеціальностей, що пропонуються на факультеті Умови для навчання Основні методи навчання
 2. Міністерство освіти І науки україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича географічний факультет (2)

  Документ
  картографії та геоінформатики Список викладачів з інших факультетів, що читають дисципліни на географічному факультеті I курс ІІ курс ІІІ курс IV курс V курс Координатор від факультету та його заступники Перелік спеціальностей, що
 3. Міністерство освіти І науки україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича географічний факультет european Credit Transfer System

  Документ
  що читають дисципліни на географічному факультеті I курс II курс III курс IV курс V курс Координатор від факультету та його заступники Перелік напрямків, що пропонуються на факультеті Умови для навчання Основні методи навчання і викладання,
 4. European Credit Transfer System (5)

  Документ
  що пропонуються на факультеті Умови для навчання Основні методи навчання, способи оцінювання, що використовуються на факультеті СТУПЕНЕВА СТРУКТУРА Напрям „Гідротехніка (водні ресурси) ДИСЦИПЛІНИ Гуманітарні та соціально-економічні
 5. Національна академія внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та психології навчально-методичні матеріали з дисципліни «теорія держави І права»

  Документ
  Безклубий І.А. – завідувач кафедри теорії державим та права Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, доктор юридичних наук, професор;

Другие похожие документы..