Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Программа'
Настоящая программа «Закона Божия» предполагает также наличие в 1-11 классах отдельного предмета «Основы Христианской нравственности»(«ОХН»),который, ...полностью>>
'Документ'
Існує багато чинників, що ускладнюють процес викладання правознавства. По- перше, швидке моральне застарівання навчальної, методичної літератури чере...полностью>>
'Документ'
Молодость – прекрасная пора жизни человека. Все самое лучшее впереди, все дороги открыты и кажется, что весь мир у твоих ног. Нужно только выбрать пр...полностью>>
'Документ'
С самого рождения ребёнок является первооткрывателем, исследователем того мира, который его окружает. Для него всё впервые: солнце и дождь, страх и р...полностью>>

Міністерство освіти І науки України Львівський національний університет імені Івана Франка Економічний факультет (8)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Міністерство освіти і науки України

Львівський національний університет імені Івана Франка

Економічний факультет

Затверджено”

Декан економічного факультету

проф. Панчишин С. М.

___________________________

Програма

фахових вступних випробувань

з дисциплін професійної підготовки

для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста або магістра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра або спеціаліста

(напрям підготовки 0501 – “Економіка і підприємництво”

спеціальність “Банківська справа”)

Розглянуто і затверджено

на засіданні Вченої ради

економічного факультету

Протокол № 6 від 17. 02. 2010

Затверджено

на засіданні приймальної комісії

Львівського національного університету

імені Івана Франка

01.03.2010р. (протокол № 8)

Львів-2010

Анотація

Прийом абітурієнтів, які мають диплом бакалавра (спеціаліста) для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста або магістра за спеціальністю 7.050105, 8.050105 – “Банківська справа”, проводиться за результатами фахових вступних ви­пробувань. Вони відбуватимуться у формі тестування та співбесіди з дисциплін циклу професійної підготовки: “Банківські операції” (теми 1-7), “Аналіз банківської діяльності” (теми 8-12), “Страхові послуги” (теми 13-20), а також дисциплін циклу загальноекономічної підготовки (економічна теорія): “Політична економія”, “Мікро­економіка” та “Макроекономіка”.

Тема 1. Порядок створення і організації діяльності банку

Суть, види та функції банків. Правова основа створення та діяльності банків в Україні. Порядок державної реєстрації банків. Способи формування статутного фонду банків. Порядок відкриття філій, відділень та представництв банків.

Органи управління банком. Організаційна структура банків. Ліцензування банківської діяльності. Письмовий дозвіл на ведення окремих банківських операцій.

Загальна характеристика операцій банків та їх види. Організація операційної роботи в банку. Місце фінансового моніторингу в банківській діяльності. Роль банків і банківських послуг в економіці країни.

Тема 2. Банківські ресурси, їх формування та регулювання

Загальна характеристика банківських ресурсів, їх види та класифікація. Власний капітал банку, його структура та джерела формування. Статутний капітал банку. Резервний фонд, спеціальні фонди і резерви. Субординований капітал.

Залучення ресурсів на міжбанківському ринку. Кредити НБУ та емісія облігацій банками.

Операції банків по залученню депозитів. Види та характеристика депозитів. Порядок відкриття та функціонування депозитних рахунків. Депозитні сертифікати. Порядок нарахування процентів на депозити. Діяльність Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Управління ресурсами та їх прогнозування. Місце нормативних показників діяльності банку у регулюванні ресурсів. Контроль НБУ за дотриманням банками економічних нормативів, санкції за їхнє порушення.

Тема 3. Операції банку з організації розрахунково-касового обслуговування

Суть та характеристика платіжного обороту. Принципи організації, способи і форми безготівкових розрахунків.

Порядок відкриття поточних та інших видів рахунків клієнтів в банках, режим операцій за ними. Договір банківського рахунку. Зміна рахунків. Порядок закриття поточних рахунків.

Форми безготівкових розрахунків: платіжні доручення, платіжні вимоги, платіжні вимоги-доручення, розрахункові чеки, акредитиви. Порядок оформлення розрахункових документів та отримання їх банками. Арешт коштів на поточних рахунках. Системи “Клієнт-банк”.

Розрахунки з використанням платіжних карток. Суб’єкти розрахунків з використанням платіжних карток. Механізми здійснення розрахунків з використанням платіжних карток.

Організація міжбанківських розрахунків в грошовій одиниці України. Встановлення кореспондентських відносин. Здійснення міжбанківських розрахунків через систему електронних платежів НБУ та внутрішньобанківську платіжну систему.

Організація готівкового обігу в банківських установах. Організація касової роботи на підприємствах та організаціях, ліміти залишку готівки в касах. Порядок надходження готівкових коштів до кас банків. Порядок отримання і використання грошових чеків. Послуги інкасації та перевезення валютних цінностей. Прогнозування касових оборотів банків. Касова дисципліна та контроль за її дотриманням. Штрафні санкції за порушення норм використання готівки. Місце НБУ в касовому обслуговуванні банків.

Тема 4. Кредитні операції банків

Суть, види та принципи банківського кредитування. Суб’єкти та об’єкти кредитування. Організація кредитної діяльності банку, кредитна політика. Основні етапи процесу банківського кредитування. Оцінка кредитоспроможності позичальника. Забезпечення банківських кредитів. Умови кредитної угоди. Форми позичкових рахунків. Порядок видачі і способи погашення банківських кредитів. Плата за кредит.

Кредитні ризики та способи управління ними. Формування та використання резервів для покриття втрат від кредитної діяльності банків. Контроль за кредитною дисципліною та санкції НБУ.

Окремі види кредитних операцій: іпотечне кредитування, споживчий кредит, кредит на інвестиційну діяльність, лізинг, факторинг, банківські гарантії, консорціумний кредит.

Тема 5. Операції банків з цінними паперами

Інвестиційна політика банків. Діяльність банків на фондовому ринку. Випуск цінних паперів банками. Інвестиційні операції банків з цінними паперами. Брокерські і дилерські операції банків з цінними паперами. Трастові операції банків. Андеррайтинг. Формування резервів для покриття збитків від інвестиційної діяльності.

Характеристика та види векселів. Порядок здійснення банками операцій з векселями в національній валюті на території України.

Авалювання векселів. Розрахункові операції банку з векселями: оформлення заборгованості векселями, розрахунки з використанням векселів. Кредитні операції: врахування векселів, кредити під заставу векселів. Комісійні операції: інкасування векселів, доміциляція, зберігання банком векселів клієнтів. Торгівля векселями. Виконання банками функцій розрахункової палати.

Тема 6. Операції банків з обслуговування зовнішньоекономічної діяльності клієнтів та на валютному ринку

Відкриття поточних і вкладних рахунків юридичним і фізичними особам в іноземній валюті, режим операцій за ними. Операції банків на валютному ринку. Порядок купівлі-продажу іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України. Валютна позиція банку.

Валютно-обмінні операції банку. Купівля-продаж дорожніх чеків. Виплата іноземної валюти готівкою за переказами з-за кордону та переказ за межі України.

Участь банків у міжнародних розрахунках. Організація кореспондентських відносин з іноземними банками. Основні форми міжнародних розрахунків: інкасо, акредитив, банківський переказ. Платіжні доручення в іноземній валюті. Іменні чеки в іноземній валюті.

Кредитування експортно-імпортних операцій. Порядок отримання кредитів від іноземних кредиторів. Факторинг та форфейтинг. Гарантійні операції. Операції з іноземними інвесторами.

Тема 7. Операції банків з дорогоцінними металами і нетрадиційні банківські операції

Банківські метали. Види операцій банків з банківськими металами.

Купівля-продаж банківських металів. Кредитні операції в банківських металах. Вклади в банківських металах. Порядок ведення рахунків у банківських металах. Касові операції з банківськими металами.

Посередницькі, консультативні та інформаційні послуги. Надання банківських послуг за допомогою Інтернету. Фінансовий інжиніринг. Проектне фінансування. Банківські інновації.

Тема 8. Аналіз власного капіталу та зобов’язань банку

Необхідність, суть та предмет аналізу банківської діяльності. Об’єкти та суб’єкти аналізу банківської діяльності. Види і методи аналізу банківської діяльності. Система комплексного аналізу банківської діяльності. Організація аналітичної роботи в банку. Інформаційне забезпечення аналізу банківської діяльності.

Суть та класифікація власного банківського капіталу. Основні підходи до аналізу власного капіталу банку. Аналіз регулятивного капіталу. Аналіз дотримання банком нормативів капіталу. Розрахунок вартості власного капіталу. Аналіз статутного капіталу банку. Формування статутного капіталу під час створення банку. Аналіз збільшення та зменшення розміру статутного капіталу банку. Аналіз резервного капіталу, спеціальних фондів і резервів. Аналіз нерозподіленого прибутку банку. Аналіз дивідендної політики банку. Аналіз субординованого капіталу. Використання методу коефіцієнтів для аналізу власного капіталу банку.

Суть та класифікація зобов’язань банку. Аналіз динаміки та структури зобов’язань банку. Аналіз строкових депозитів та депозитів до запитання. Аналіз розвитку клієнтської бази банку. Аналіз використання міжбанківського кредиту у формуванні банківських ресурсів. Аналіз ефективності формування та використання ресурсів банку.

Тема 9. Аналіз активних операцій банку

Загальний аналіз активних операцій банку. Горизонтальний і вертикальний аналізи активних операцій банку. Аналіз активів банку з погляду їх дохідності. Аналіз активів банку з погляду їх якості.

Аналіз кредитних операцій. Аналіз масштабів і динаміки кредитної діяльності банку. Аналіз оборотності кредитів. Аналіз погашення наданих кредитів. Аналіз пролонгованих кредитів. Аналіз простроченої кредитної заборгованості. Аналіз списаних кредитів та залишків кредитної заборгованості. Аналіз диверсифікації кредитних вкладень. Аналіз структури кредитного портфеля банку за групами ризику, за галузевою ознакою, за строками використання кредитних коштів, за видами позичальників, за характером і видами забезпечення. Аналіз якості кредитного портфеля банку з погляду ризику та з погляду захищеності від можливих втрат. Аналіз дохідності та ефективності кредитної діяльності банку.

Аналіз валютних операцій. Аналіз масштабів, динаміки та структури валютних операцій банку. Аналіз валютних операцій банку за видами валют, за резидентністю. Аналіз структури і динаміки залучених коштів в іноземній валюті. Аналіз кредитів банку, наданих в іноземній валюті. Аналіз дохідності валютних активів. Аналіз валютної позиції банку. Аналіз кореспондентської мережі банку в розрізі валют та резидентності. Аналіз обмінних операцій банку. Аналіз ефективності валютних операцій банку.

Аналіз інвестиційних та інших операцій банку з цінними паперами. Аналіз масштабів, динаміки та структури операцій банку з цінними паперами. Аналіз портфеля цінних паперів банку. Аналіз вартості грошей у часі та дисконтування. Аналіз доцільності капіталовкладень та аналіз методів фінансових інвестицій. Аналіз дотримання банком нормативів інвестування. Аналіз дохідності операцій банку з цінними паперами.

Аналіз інших активно-пасивних операцій банку. Аналіз лізингових операцій банку. Аналіз масштабів, динаміки і структури лізингових операцій банку. Аналіз дохідності та рентабельності лізингових операцій банку. Аналіз факторингових операцій банку. Аналіз динаміки і структури факторингових операцій банку. Аналіз руху факторингових кредитів. Аналіз ризикованості та ефективності факторингових операцій. Аналіз форфейтингових операцій банку. Аналіз масштабів, динаміки та структури форфейтингових операцій банку. Аналіз ефективності форфейтингових операцій банку.

Тема 10. Аналіз банківських послуг

Аналіз розрахунково-касового обслуговування клієнтів. Аналіз обсягів та динаміки розрахункових і касових операцій банку в національній валюті. Аналіз кількості клієнтів і кількості відкритих рахунків. Аналіз залишків за рахунками. Аналіз оборотів за рахунками клієнтів. Аналіз касових оборотів. Аналіз розрахунково-касових операцій за групами клієнтів, типами рахунків, способами надання розрахункових документів, видами платіжних інструментів. Аналіз конку­рентоспроможності банку щодо здійснення розрахунково-касового обслуговування клієнтів. Аналіз тарифів банку та результатів здійснення розрахунково-касового обслуговування клієнтів.

Аналіз операцій з банківськими платіжними картками. Аналіз емісії банком платіжних карток. Аналіз конкурентного становища банку на ринку платіжних карток. Аналіз оснащеності банками обладнанням для обслуговування платіжних карток. Аналіз залучення коштів банку у розрізі рахунків. Аналіз кількості карткових рахунків та обсягів коштів, залучених на карткові рахунки. Структурний аналіз операцій з платіжними картками за видами платіжних систем, за видами платіжних карток, за категорією клієнтів. Аналіз активності та використання платіжних карток клієнтами. Аналіз ризиків та ефективності операцій банку з платіжними картками.

Аналіз нетрадиційних банківських послуг. Аналіз масштабів, динаміки та структури нетрадиційних банківських послуг. Аналіз трастових операцій банку. Аналіз обсягів та структури доходів і витрат за трастовими операціями банку. Аналіз депозитарних банківських послуг. Аналіз обсягів та ефективності депозитарної діяльності банку. Аналіз операцій з банківськими металами. Аналіз масштабів, динаміки та структури операцій з банківськими металами. Аналіз ефективності здійснення операцій з банківськими металами. Аналіз надання послуг з оренди індивідуальних банківських сейфів. Аналіз діяльності банку з дистанційного обслуговування клієнтів (мобільний банкінг, телефонний банкінг, інтернет-банкінг тощо). Аналіз ефективності надання банком послуг з дистанційного обслуговування клієнтів. Аналіз обсягів доходів і витрат від надання нетрадиційних банківських послуг.

Тема 11. Аналіз доходів, витрат і рентабельності банку

Загальні підходи до аналізу доходів і витрат банку. Аналіз обсягів, динаміки і структури доходів банку. Аналіз процентних доходів банку. Аналіз непроцентних доходів банку. Факторний аналіз доходів банку. Коефіцієнтний аналіз рівня дохідності банку. Аналіз обсягів, динаміки та структури витрат банку. Аналіз процентних витрат банку. Аналіз непроцентних витрат банку. Факторний аналіз витрат банку. Коефіцієнтний аналіз витрат банку.

Загальний аналіз прибутку і рентабельності банку. Аналіз динаміки і структури прибутку банку. Факторний аналіз фінансових результатів і рентабельності банку. Аналіз ефективності діяльності банку. Аналіз ефективності банківської діяльності на макрорівні. Аналіз динаміки доходів, витрат, прибутків, і рентабельності банківських установ. Аналіз прибутковості окремих банківських продуктів, клієнтів, ринків.

Тема 12. Аналіз банківських ризиків та фінансового стану банку

Сутність та методи управління банківськими ризиками. Аналіз кредитного ризику банку. Факторний аналіз кредитного портфеля банку. Аналіз дотримання банком нормативів кредитного ризику. Оцінка та управління валютним ризиком банку. Аналіз ризиків інвестиційної діяльності банку. Аналіз процентного ризику. ГЕП-менеджмент та аналіз дюрації. Аналіз загального розміру банківських ризиків.

Аналіз фінансової стійкості банківської установи. Аналіз ділової активності банку. Аналіз ліквідності банку. Методи та прийоми аналізу ліквідності банку. Аналіз дотримання банком нормативів ліквідності. Аналіз якості активів банку з погляду їх ліквідності. Аналіз банківських ресурсів з погляду ліквідності. Аналіз потреби банку в ліквідних коштах.Аналіз ефективності управління. Рейтингові системи оцінки фінансового стану банків. Рейтингова система CAMELS.

Тема 13. Теоретичні основи розвитку ринку страхових послуг

Страхування, страхова діяльність, страхові послуги: сутність та визначення. Що вивчає дисципліна “Страхові послуги”. Види страхування та його класифікації. Класифікація страхування за об’єктами. Принципи страхування і страхова термінологія.

Сутність страхових послуг, страхових продуктів. Характерні ознаки страхових послуг. Класифікації страхових послуг. Організаційні основи страхової діяльності. Аквізиційна діяльність страховика. Канали продажу страхових продуктів. Страхові посередники на ринку страхових послуг. Діяльність страхових (перестрахових) брокерів та страхових агентів. Брокери Ллойда. Нетрадиційні канали реалізації страхових послуг та їх характеристика: Інтернет, телефон. Стратегія страхового мерчандайзингу. Роль реклами у реалізації страхових послуг. Засоби розповсюдження реклами у страховій діяльності. Договір страхування та його елементи.

Тема 14. Страхові накопичувальні послуги

Особисте страхування та його ознаки. Особливості розвитку страхування життя в Україні. Які чинники впливають на розвиток страхування життя. Оподаткування діяльності компаній, що здійснюють страхування життя. Страхові випадки у страхуванні життя. Таблиці смертності та їх характеристика. Характерні ознаки та умови договору страхування життя. Види страхування життя. Змішане страхування життя. Страхування дітей. Весільне страхування та його ознаки. Довічне страхування. Страхова компанія і недержавне пенсійне забезпечення. Страхування довічної пенсії. Переваги і недоліки пенсійного забезпечення за участю страхових компаній.

Тема 15. Страхування від нещасних випадків

Нещасні випадки та їх класифікація. Сутність та особливості страхування громадян від нещасних випадків. Особливості договору страхування від нещасних випадків. Добровільне страхування громадян від нещасних випадків: страхувальники, страхові випадки, страхові премії, страхове відшкодування. Умови обов’язкового особистого страхування від нещасних випадків на транспорті: страхові випадки, розміри страхових премій, страхових сум та страхових відшкодувань.

Тема 16. Страхові медичні послуги

Стан і тенденції розвитку обов’язкового медичного страхування в Україні. У чому полягає різниця між добровільним медичним страхуванням і обов’язковим медичним страхуванням. Добровільне медичне страхування (ДМС) та його особливості. Види ДМС. Особливості страхових медичних послуг для туристів. Форми страхових медичних послуг для туристів. Компенсаційна та сервісна форми. Діяльність асистуючих компаній.

Тема 17. Страхові послуги у майновому секторі домогосподарства

Майнове страхування та його риси. Методи та системи страхування: повне та часткове страхування. Страхування майна громадян: особливості, страхувальники, об’єкти страхування. страхування будівель фізичних осіб. Тотальний та частковий збиток. Страхування домашнього майна та умови його здійснення.

Тема 18. Страхові автотранспортні послуги

Суть та види страхових послуг у автотранспорті. Каско страхування та його умови здійснення (об’єкт страхування, страхові випадки, процес укладання договору страхування, збитки). Основні умови укладання договору обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (ОСЦПВВТЗ). Порядок здійснення страхового відшкодування за договором ОСЦПВВТЗ. Міжнародна система автомобільного страхування “Зелена картка”.

Тема 19. Страхові послуги у підприємницькій діяльності

Страхові послуги у майновому секторі підприємства. Види договорів страхування, які укладаються із підприємствами. Оцінка майна підприємства, що підлягає страхуванню. Страхування фінансових ризиків та його тонізація в Україні. Основні засади договору страхування фінансових ризиків підприємства. Страхування відповідальності роботодавця, страхування відповідальності виробника за якість продукції.

Сутність та основні форми страхових послуг на кредитному ринку. Делькредерна та заставна форми. Механізми страхування ризику неповернення кредиту та відповідальності позичальника. Страхові послуги на ринку іпотечного кредитування: страхування предмету іпотеки, добровільне особисте страхування позичальника, титульне страхування. Страхові комплексні послуги у банківництві: поліс ВВВ.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Міністерство освіти І науки України Львівський національний університет імені Івана Франка Економічний факультет (4)

  Документ
  Прийом абітурієнтів, які мають диплом бакалавра (спеціаліста) для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста або магістра за спеціальністю 7.
 2. Міністерство освіти І науки України Львівський національний університет імені Івана Франка Економічний факультет (6)

  Документ
  Прийом абітурієнтів, які мають диплом бакалавра (спеціаліста) для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста або магістра за спеціальністю 7.
 3. Міністерство освіти І науки України Львівський національний університет імені Івана Франка Економічний факультет (3)

  Документ
  Прийом абітурієнтів, які мають диплом бакалавра (спеціаліста) для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста або магістра за спеціальністю “Економічна теорія”, проводиться за результатами фахових вступних випробувань.
 4. Міністерство освіти І науки України Львівський національний університет імені Івана Франка Економічний факультет (5)

  Документ
  Прийом абітурієнтів, які мають диплом бакалавра (спеціаліста) для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста або магістра за спеціальністю 7.
 5. Міністерство освіти І науки України Львівський національний університет імені Івана Франка Економічний факультет (7)

  Документ
  Прийом абітурієнтів, які мають диплом бакалавра (спеціаліста) для здо­буття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста або магістра за спеціальністю 7.

Другие похожие документы..