Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Сільська молодь є однією з найбільш уразливих груп населення, що потребує особливої уваги та підтримки з боку держави. За статистичними даними на 01....полностью>>
'Расписание'
Генеральный директор ООО «МАТИ-Сварка», профессор, д.т.н. Мачнев Е.А Профессор, д.э.н., Панагушин В.П., Финансовый директор ОАО «ВЕДИС-Групп» Бородако...полностью>>
'Реферат'
Нашу Землю со всех сторон окружает необъятный мир небесных тел - Вселенная или космос. Лишь некоторые из небесных тел, как например, Солнце, Луна, 5 ...полностью>>
'Документ'
Основна стійка, шикування в шеренгу, колону по одному ,розмикання на інтервал руки в сторони. Виконання команд „Направо", „Наліво", „На міс...полностью>>

Національна академія державного управління при президентові україни одеський інститут державного управління матеріали з підготовки слухачів до державного екзамену зі спеціальності

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ

Одеський інститут державного управління

МАТЕРІАЛИ З ПІДГОТОВКИ СЛУХАЧІВ

ДО ДЕРЖАВНОГО ЕКЗАМЕНУ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

8.150000 - «ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ»

(для денної, вечірньої та заочної форм навчання)

ОДЕСА - 2011

Рекомендовано до друку науково-методичною радою Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України. Протокол № 1 від 03 жовтня 2011 р.

Матеріали з підготовки слухачів до державного екзамену зі спеціальності 8.150000 - «Державне управління». – Одеса: ОРІДУ НАДУ при Президентові України, 2011 – 84 с.

© Одеський регіональний інститут державного управління НАДУ при Президентові України, 2011.

ЗМІСТ:

1.

З «Програми підготовки магістрів у галузі знань «Державне управління»

3

2.

Нормативні дисципліни

6

3.

Дисципліни спеціалізацій

37

3.1.

Спеціалізація «Державне регулювання економіки та підприємництва»

37

3.2.

Спеціалізація «Європейська інтеграція в умовах глобального врядування»

41

3.3.

Спеціалізація «Законотворча та нормотворча діяльність»

(«Організація правової роботи в органах публічної влади» для денної форми навчання)

52

3.4.

Спеціалізація «Регіональне управління»

62

3.5.

Спеціалізація «Соціальна і гуманітарна політика»

66

3.6.

Спеціалізація «Управління в сфері культури»

73

3.7.

Спеціалізація «Управління охороною здоров'я»

78

1. З «ПРОГРАМИ ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ У ГАЛУЗІ ЗНАНЬ «ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ»

1. Для прийому державних іспитів та захисту магістерських робіт створюється державна екзаменаційна комісія. Персональний склад комісії затверджується наказом президента Академії. Комісія очолюється Головою, який призначається із числа відповідальних працівників органів державної влади і місцевого самоврядування або провідних вчених. До складу комісії входять завідувачі кафедр, викладачі Академії (регіонального інституту), інших закладів освіти, відповідальні працівники органів державної влади та місцевого самоврядування.

2. Оцінка знань слухачів здійснюється за 100-бальною шкалою:

Академічна

Відмінно

Дуже

добре

Добре

Задовільно

Достатньо

Незадовільно

91-100

81-90

71-80

61-70

51-60

31-50

0-30

Оцінка

ЕСТS

А

В

С

Д

Е

F

Національна

Відмінно

Добре

Задовільно

Незадовільно

3. Оцінка «відмінно» виставляється слухачам, які виявили різнобічні, систематичні та глибокі знання програмного матеріалу, вміння вільно виконувати завдання, передбачені програмою навчання, засвоїли зміст основної рекомендованої літератури та ознайомились з додатковою літературою, розуміють взаємозв’язок основних понять теми, їх значення для професії державного службовця і виявили творчі здібності у використанні програмного матеріалу.

4. Оцінка «дуже добре» або «добре» виставляється слухачам, які виявили повне знання програмного матеріалу, успішно виконали завдання навчальної програми, засвоїли зміст основної рекомендованої літератури, виявили систематичний характер знань з теми іспиту, здатні самостійно їх поповнювати та оновлювати в процесі подальшої навчальної роботи та професійної діяльності.

5. Оцінка «задовільно» або «достатньо» виставляється слухачам, які виявили знання основного програмного матеріалу в обсязі, необхідному для подальшого навчання і професійної роботи, здатні виконувати завдання навчальної програми і знайомі з основною літературою, що рекомендована програмою, але допустили незначні огріхи у відповідях при складанні іспиту чи при виконанні екзаменаційних завдань та мають необхідні знання і спроможні за допомогою викладача виправити допущені помилки.

6. Оцінка «незадовільно» виставляється слухачам, які виявили прогалини в знаннях основного програмного матеріалу, припустилися принципових помилок у виконанні завдань, передбачених програмою, не здатні продовжувати навчання або розпочати професійну діяльність по закінченню навчання без додаткових занять за відповідною програмою.

7. Структура екзаменаційного білету складається з трьох питань: теоретичного з нормативної частини навчального плану, теоретичного та практичного з відповідної спеціалізації.

8. Слухачам забороняється заходити до аудиторії, в якій проводиться іспит, після 30 хвилин з початку іспиту. Слухачам не дозволяється залишати екзаменаційну аудиторію протягом перших 30 хвилин іспиту, за винятком, якщо вони завершили всі передбачені іспитом процедури і на цій підставі отримали дозвіл екзаменатора.

9. Слухачам забороняється брати до екзаменаційної аудиторії будь-які книжки, зошити, папери, а також портфелі, сумки, інші речі, в яких ці книжки або папери можуть знаходитися.

Будь-який слухач, який здійснив спробу занести ці речі до екзаменаційної кімнати або ж скористатися цими матеріалами під час іспиту; спробу отримати безпосередньо чи опосередковано допомогу іншого слухача, або допомогти іншому слухачеві - буде позбавлений права складати іспит. На вимогу екзаменатора слухач повинен терміново залишити екзаменаційну аудиторію.

10. Під час проведення іспиту слухачам забороняється спілкуватися між собою. Всі питання з’ясовуються через екзаменатора.

11. Слухачам, які виконали навчальну програму, захистили магістерську роботу, склали державний іспит, надається кваліфікація магістра державного управління і видається диплом встановленого зразка.

12. Диплом з відзнакою отримують слухачі, які мають оцінку «відмінно» з не менш як 75 відсотків усіх навчальних дисциплін (модулів), а з інших навчальних дисциплін (модулів) - оцінку «добре», склали державний іспит і захистили магістерську роботу з оцінкою «відмінно».

13. Слухачам, які не склали державних екзаменів або не захистили магістерської роботи з поважних причин президентом Академії (або за поданням директора регіонального інституту) дозволяєтся повторне складання державних іспитів та захист магістерської роботи на наступний навчальний рік.

 1. НОРМАТИВНІ ДИСЦИПЛІНИ

Теорія та історія державного управління

 1. Галузь науки «Державне управління», її об’єкт, предмет і функції. «Державне управління» як освітня галузь.

 2. Державне управління як різновид соціального управління: поняття, сутнісні риси і система.

 3. Принципи державного управління: поняття, класифікація і особливості застосування.

 4. Функції державного управління: поняття, класифікація і механізм реалізації. Функція надання адміністративних послуг і шляхи її реалізації.

 5. Вітчизняна традиція організації публічної влади й управління та історичні уроки національного державотворення, їх значення на сучасному етапі.

 6. Сучасні теорії і концепції публічного управління (нова інституційна теорія, новий державний менеджмент, теорія соціальних мереж, концепція демократичного врядування, ін.) як методологічна основа реформування (модернізації) системи державного управління.

 7. Зарубіжний досвід публічного управління і проведення адміністративних реформ: можливості використання в Україні.

 8. Сучасний етап адміністративної реформи і її особливості.

 9. Організаційно-функціональна структура державного управління і її раціоналізація. Функціональне обстеження органів виконавчої влади.

 10. Результативність та ефективність державного управління. Критерії ефективності діяльності державного органу і основні методи оцінювання.

 11. Забезпечення відкритості і прозорості в діяльності органів державної влади.

 12. Представництво інтересів у державному управлінні. Міжсекторне партнерство.

Документи:

(Нормативно-правові акти, послання Президента України, інші документи)

 1. Декларація про державний суверенітет України // Відомості Верховної Ради Української РСР. – 1990. – № 31. – Ст. 429.

 2. Конституційний Договір між Верховною Радою України та Президентом України про основні засади організації та функціонування державної влади, місцевого самоврядування в Україні на період до прийняття нової Конституції України //Урядовий кур'єр. – 1995. – №86. – С. 5–6.

 3. Закон України «Про державно-приватне партнерство» 1 липня 2010 року № 2404-VI [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2404-17.

 4. Закон України «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики» від 1 липня 2010 року № 2411-VI [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2411-17.

 5. Закон України «Про Кабінет Міністрів України» від 7 жовтня 2010 року № 2591-VI [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2591-17&p=1307299888321583.

 6. Закон України «Про підготовку та реалізацію інвестиційних проектів за принципом "єдиного вікна"» від 21 жовтня 2010 року № 2623-VI (набрання чинності відбудеться 01.01.2012) [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2623-17.

 7. Закон України «Про соціальний діалог в Україні» від 23 грудня 2010 року № 2862-VI [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2862-17.

 8. Закон України «Про судоустрій і статус суддів» від 7 липня 2010 року № 2453-VI [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?page=11&nreg=2453-17.

 9. Закон України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року № 2939-VI [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2939-17

 10. Закон України «Про засади запобігання і протидії корупції» від 7 квітня 2011 року № 3206-VI [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3206-17&p=1307299888321583.

 11. Конституція України: прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=254%EA%2F96-%E2%F0.

 12. Пакти й конституції законів та вольностей Війська Запорозького (Конституція Пилипа Орлика) //Вісник Київського університету. Історико-філологічні науки /Упорядник Л.Г.Мельник. – 1991. – №2; // http://www.nbuv.gov.ua/articles/history/1710cnst.htm

 13. Закон Української Радянської Соціалістичної Республіки “Про заснування поста Президента Української РСР і внесення змін та доповнень до Конституції (Основного Закону) Української РСР”. 5 липня 1991 року, N 1293-XII [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1293-12.

 14. Закон Української Радянської Соціалістичної Республіки “Про Президента Української РСР”. 5 липня 1991 року, N 1295-XII [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main. cgi?nreg=1295-12

 15. Закон Української РСР “Декларація прав національностей України”. 1 листопада 1991 року, № 1771-ХІІ // Закони України. Т.2. – С. 231–232.

 16. Закон України "Про Представника Президента України". 5 березня 1992 року, №21167-ХІ1 //Закони України. Т. 3. – К., 1996. – С.113 –117.

 17. Закон України “Про Представництво Президента України в Республіці Крим”. 17 грудня 1992 року, № 2796-ХІІ // Закони України. Т. 4. – С. 313–314.

 18. Закон України “Про державну службу» від 16 грудня 1993 року № 3723 – XII [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?page=1&nreg=3723-12.

 19. Закон України "Про формування місцевих органів влади і самоврядування". 3 лютого 1994 року №3917-ХІІ //Закони України. – Т.7. – К., 1997. – С. 116–117 (В редакції Закону України від 28 червня 1994 року №64/94).

 20. Закон України “Про Автономну Республіку Крим”. 17 березня 1995 року, № 95/95-ВР // Закони України Т.8. – С. 204 – 206;

 21. Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні”. 21 травня 1997 року № 280/97-ВР [Електронний ресурс] – Режим доступу :

  http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=280%2F97-%E2%F0

 1. Закон України "Про столицю України – місто-герой Київ". 15 січня 1999 року, №401-XIV [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=401-14

 2. Закон України "Про місцеві державні адміністрації". 9 квітня 1999 року, №586 – ХІV [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=586-14

 3. Указ Президента України “Про заходи щодо впровадження Концепції адміністративної реформи в Україні” від 22 липня 1998 року № 810/98 // Вісник державної служби України. – 1998. – № 3. – С. 7 – 8.

 4. Указ Президента України “Про першочергові заходи з проведення в Україні адміністративної реформи” від 20 листопада 1998 р. № 1284/98 IV [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1284%2F98

 5. Указ Президента України “Про заходи щодо впровадження Концепції адміністративної реформи в Україні” від 9 січня 1999 р. № 5 /99 [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=810%2F98

 6. Указ Президента України “Про систему центральних органів виконавчої влади” від 15 грудня 1999 року № 1572/99 [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1572%2F99

 7. Указ Президента України “Про зміни у структурі центральних органів виконавчої влади України” від 15 грудня 1999 року № 1573/99 [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1573%2F99

 8. Указ Президента України “Про склад Кабінету Міністрів України” від 15 грудня 1999 року № 1574/99 [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1574%2F99

 9. Указ Президента України “Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики“ від 15 вересня 2005 р. № 1276 [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1276%2F2005

 10. Указ Президента України «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» від 9 грудня 2010 року N 1085/2010 [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1085%2F2010.

 11. Щорічне послання Президента України до Верховної Ради України «Модернізація України - наш стратегічний вибір» від 7 квітня 2011 року [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.president.gov.ua/docs/Poslannya_sborka.pdf.

 12. Концепція адміністративної реформи в Україні / Державна комісія з проведення в Україні адміністративної реформи. – К., 1998. – 61 с.

 13. Концепція розвитку системи надання адміністративних послуг органами виконавчої влади [Електронний ресурс] : розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2006 р. N 90-р – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=90-2006-%F0.

 14. Тимчасовий порядок надання державних, у тому числі адміністративних послуг [Електронний ресурс] : постанова Кабінету Міністрів України від 17 липня 2009 р. N737 – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=737-2009-%EF.

 15. Реєстр державних та адміністративних послуг. Головне управління державної служби України. [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://reestr.center.gov.ua/Items/Main/main.php.

 16. Положення про Реєстр державних та адміністративних послуг [Електронний ресурс] : постанова Кабінету Міністрів України від 27 травня 2009 р. N 532 – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=532-2009-%EF.

 17. Концепція проекту Закону України "Про адміністративні послуги" [Електронний ресурс] : розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 червня 2009 р. N 682 р – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=682-2009-%F0.

 18. Концепція сприяння органами виконавчої влади розвитку громадянського суспільства [Електронний ресурс] : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2007 р. N 1035-р – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1035-2007-%F0.

 19. Порядок проведення функціонального обстеження органів виконавчої влади [Електронний ресурс] : Наказ Головного управління державної служби України 30.03.2010 N 84 – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0306-10.

 20. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Програми запровадження системи управління якістю в органах виконавчої влади” від 11 травня 2006 р. N 614 [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=614-2006-%EF.

 21. Постанова Кабінету Міністрів України “Про запровадження комплексної оцінки соціально-економічного розвитку Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва та Севастополя” від 20 червня 2007 р. N 833 [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=833-2007-%EF

 22. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку здійснення моніторингу соціально-економічних показників розвитку регіонів, районів та міст обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим значення для визнання територій депресивними» від 2 березня 2010 р. N 235 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=235-2010-%EF.

 23. Постанова Кабінету Міністрів України «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» від 3 листопада 2010 року № 996 [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=996-2010-%EF..

 24. Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання надання платних адміністративних послуг» від 5 січня 2011 р. № 33 [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=33-2011-%EF.

 25. Механізм взаємодії центральних органів виконавчої влади та Секретаріату Кабінету Міністрів під час проведення консультацій з громадськістю на урядовому веб-сайті "Громадянське суспільство і влада" [Електронний ресурс] : наказ міністерства юстиції України від 13 квітня 2009р. N 324/7 – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=v324_323-09.

 26. Порядок залучення громадян до формування та реалізації державної політики [Електронний ресурс] : постанова Кабінету Міністрів України від 6 січня 2010 р. N 10 – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=10-2010-%EF

Література:

1. Державне управління: основи теорії, історія і практика: Навч. посібник / В. Д. Бакуменко, П. І. Надолішній, М. М. Іжа, Г. І. Арабаджи; За заг. ред. Надолішнього П. І., Бакуменка В. Д. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2009. – 394с.

2. Державне управління в Україні: наукові, правові, кадрові та організаційні засади: Навч. посібник /За заг. ред. Н.Р.Нижник, В.М.Олуйка – Львів: Вид-во Нац. ун-ту “Львівська політехніка”, 2002. – 352 с.

3. Енциклопедичний словник з державного управління / уклад. : Ю. П. Сурмін, В. Д. Бакуменко, А. М. Михненко та ін. ; за ред. Ю. В. Ковбасюка, В. П. Трощинського, Ю. П. Сурміна. – К. : НАДУ, 2010.

4. Надолішній П. І. Теорія та історія державного управління: Опорний конспект лекцій до навчальної дисципліни. Вид. 2-ге, доп. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2008. – 136 с.

5. Нижник Н.Р., Машков О.А. Системний підхід в організації державного управління: Навч. посібник. – К., 1998. – 160 с.

6. Приходченко Л.Л. Забезпечення ефективності державного управління: теоретико-методологічні засади : [монографія] / Л. Л.Приходченко. – Одеса : Оптимум, 2009. – 300 с.

7. Європейські принципи державного управління /Пер. з англ. О.Ю.Куленкової. – К.: Вид-во УАДУ, 2000. – 52 с.

8. Саханенко С.Є. Територіальні основи публічної влади в Україні: Тексти лекцій. Одеса: Вид-во ОРІДУ УАДУ, 2003. – 194 с.

9. Колтунов О.Ю., Оганісян М.С. Співвідношення моралі та політики в діяльності державних службовців //Державна стратегія управління місцевим та регіональним розвитком: форми, методи та актуальні проблеми реалізації: Матеріали щорічної науково-практичної конференції 24 листопада 2004 року. У 2-х томах. Т.2. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2004. - С. 105-113.

10.Оганісян М. Психолого - педагогічний потенціал адміністративно-управлінського персоналу // Кадрове супроводження регіональних перетворень. Матеріали науково-практичної конференції. 18 квітня 2002, ОРІДУ, 2002. – С. 113-119.

11.Етика поведінки державних службовців під час виборів. – К.: Асоціація державних службовців, 1999.

12.Іжа М.М., Пахомова Т.І., Різникова Я.О. Організаційно-правові засади державного управління. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2008. – 304с.

Організаційно-правові засади державного управління

1. Охарактеризуйте основні типи організаційних структур в системі

державного управління.

2. Функції Кабінету міністрів України та його структура.

3. Охарактеризуйте головні положення теорії раціональної бюрократії.

5. Основні функції місцевих державних адміністрацій та їх типова структура.

6. Охарактеризуйте інститут президентства в Україні.

8. Сутність основних функцій Верховної ради України.

9. Охарактеризуйте основні підходи до формування уряду в зарубіжних країнах.

10. Модернізація центральних органів виконавчої влади.

Документи:

1. Конституція України: Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року (Із змінами, внесеними згідно із Законом N 2222-IV ( 2222-15 ) від 08.12.2004, ВВР, 2005, N 2, ст.44) // http://www.rada.kiev.ua

2. Указ Президента України “Про систему центральних органів виконавчої влади” від 15 грудня 1999 року № 1572/99 // http://www.rada.kiev.ua

3. Постанова Кабінету Міністрів України “Про упорядкування структури апарату центральних органів виконавчої влади, їх територіальних підрозділів та місцевих державних адміністрацій” від 12 березня 2005 року № 179 // http://www.rada.kiev.ua

4. Указ Президента України “Про зміни у структурі центральних органів виконавчої влади України” від 15 грудня 1999 року № 1573/99 // http://www.rada.kiev.ua

5. Постанова Кабінету Міністрів України “Про упорядкування структури апарату центральних органів виконавчої влади, їх територіальних підрозділів та місцевих державних адміністрацій” від 12 березня 2005 року № 179 // http://www.rada.kiev.ua

Література:

1. Державне управління в Україні: наукові, правові, кадрові та організаційні засади: Навч. посібник /За заг. ред. Н.Р.Нижник, В.М.Олуйка – Львів: Вид-во Нац. ун-ту “Львівська політехніка”, 2002. – 352 с.

2. Іжа М.М., Пахомова Т.І., Різникова Я.О. Організаційно-правові засади державного управління. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2008. – 304с.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Національна академія державного управління при президентові україни (2)

  Документ
  Рекомендовано до друку науково-методичною радою Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України. Протокол № 1 від 03 жовтня 2011 р.
 2. Національна академія державного управління

  Документ
  Затверджено на засіданні Науково-методичної ради Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України (протокол № 1 від 0 3 жовтня 2011 р.
 3. Правила вступу й запису на програми спеціальностей та спеціалізації 13

  Документ
  Важливою складовою загального процесу європейської інтеграції України є входження української вищої освіти в європейський освітній і науковий простір на основі фундаментальних цінностей і принципів Болонського процесу.
 4. України (4)

  Документ
  А.В. Чебикін (голова), І.Д. Безгін, Ю.П. Богуцький, А.А. Бокотей, М.П. Мащенко, М.Ю. Рєзникович, В.Д. Сидоренко, М.А. Стороженко, О.К. Федорук, М.І. Яковлєв
 5. Одеський регіональний інститут державного управління (1)

  Документ
  Рекомендовано до друку Науково-методичною радою Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України. (Протокол № 2 від 20.

Другие похожие документы..