Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Реферат'
1.7. Расчет затрат на применение биологических и химических средств защиты растений от вредителей, болезней и сорняков (стоимость препаратов, стоимос...полностью>>
'Документ'
Современная педагогика подчеркивает важность формирования всех видов речевой деятельности учащихся, определяющих способность осознанно воспринимать з...полностью>>
'Автореферат'
Защита состоится 25 ноября 2011 года в 15.00. часов на заседании диссертационного совета ДМ 212.008.07 при Северном (Арктическом) федеральном универс...полностью>>
'Учебно-методический комплекс'
Учебно-методический комплекс Административное право составлен в соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта высшего профе...полностью>>

Функціональна підготовка учителів фізики та астрономії програма та навчально-тематичний план підвищення кваліфікації

Главная > Диплом
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Міністерство освіти і науки України

Головне управління освіти і науки Полтавської обласної держадміністрації

Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім. М.В.Остроградського

Погоджено:

Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України

_____________________________________

Схвалено:

Вченою радою інституту

Голова _______________________В.В.Зелюк

Затверджено:

Головне управління освіти і науки Полтавської обласної держадміністрації

Начальник _____________В.В.Мирошниченко

ФУНКЦІОНАЛЬНА ПІДГОТОВКА

УЧИТЕЛІВ

ФІЗИКИ ТА АСТРОНОМІЇ

Програма

та навчально-тематичний план

підвищення кваліфікації

Укладач:

Сучкова В.М., методист ПОІППО

Рецензенти:

Яворський Е.Б., кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри змісту освіти ПОІППО

Кладченко А.В., вчитель фізики

гімназії № 17 м. Полтави

Полтава, 2008

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Навчальна програма курсів підвищення кваліфікації вчителів фізики та астрономії розроблена на основі навчально-тематичних планів Міністерства освіти і науки України, концепції фізичної та астрономічної освіти 12-річної школи, законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, положення “Про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах”, Державного стандарту базової повної середньої освіти, Національної доктрини розвитку освіти України, а також з урахуванням вимог нормативних документів щодо післядипломної освіти педагогічних кадрів, кваліфікаційних характеристик та напрямів і змісту функціональної діяльності працівників загальноосвітніх навчальних закладів.

Мета курсів - підвищення методичного рівня вчителів, спрямування їх діяльності на вдосконалення навчально-виховного процесу на основі впровадження досягнень психолого-педагогічних наук та нових інформаційних технологій, забезпечення психологічної та методичної готовності вчителя на особистісно-орієнтовану освіту, що передбачає: рівневу і профільну диференціацію навчання, рівний доступ до якісної фізичної та астрономічної освіти, гуманізацію освіти – створення реальних умов для інтелектуального, соціального і морального розвитку особистості.

Основні завдання курсів підвищення кваліфікації: зосереджувати увагу вчителів шкіл та викладачів технікумів на актуальних питаннях практичного характеру, оперативно впроваджувати в практику роботи шкіл досягнення науки й передового досвіду, знайомити вчителів шкіл та викладачів технікумів з завданнями Міністерства освіти і науки України щодо перепідготовки кадрів з урахуванням змін у підручниках, необхідністю обов’язкового засвоєння нових знань, забезпечувати та сприяти освіченості педагогічних кадрів.

Структура навчальних планів є модульною. Вона складається з п’яти модулів: філософія освіти та інформаційні технології, удосконалення педагогічної майстерності в умовах особистісно-орієнтованої освіти, менеджмент освіти, актуальні проблеми теорії та методики викладання, діагностико – аналітичний модуль.

До професійного модуля включені питання сучасної педагогічної психології, інноваційної педагогіки, актуальні проблеми викладання предмету, сучасні напрямки підготовки вчителів до реалізації профільного навчання з урахуванням вітчизняного досвіду та загальносвітових тенденцій, стану розвитку наукової дисципліни, інформаційні і телекомунікаційні технології. Засвоєння слухачами освітніх модулів надає можливість вибудовувати індивідуальну освітню траєкторію, відповідно до своїх фахових уподобань та рівня професійної підготовки.

Учитель фізики та астрономії по закінченню курсів підвищення кваліфікації повинен знати:

1. Нормативно-правову базу загальноосвітньої школи та вимоги до сучасного вчителя:

 • нові цілі та пріоритети державної освітньої політики;

 • провідні напрямки і перспективи розвитку фізичної, астрономічної і педагогічної науки на сучасному етапі;

 • законодавчі та нормативні документи, що відображають зміст шкільної освіти:

  • Конституцію України;

  • закон «Про мови України»;

  • закон «Про загальну середню освіту»;

  • національну доктрина розвитку освіти України у XXI столітті;

  • концепцію розвитку загальної середньої освіти;

  • державну національну програма «Освіта (Україна XXI ст.)»;

  • державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти, галузь «Природознавство»;

  • концепцію розвитку фізичної та астрономічної освіти в Україні;

  • критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з фізики та астрономії;

  • типові навчальні плани загальноосвітньої школи з українською мовою та мовами навчання національних меншин;

  • програми для середньої загальноосвітньої школи, рекомендовані Міністерством освіти і науки;

  • інструктивно-методичні листи Міністерства освіти і науки України про викладання предметів;

  • основи трудового законодавства з питань освіти;

  • соціально-правовий захисту населення в умовах ринку;

  • основи комп’ютерної грамотності та нові інформаційні технології навчання.

2. Навчально-методичне забезпечення курсу фізики та астрономії загальноосвітньої школи:

 • методичні основи фізичної та астрономічної наук;

 • принципи та прийоми проведення наукових досліджень з фізики та астрономії;

 • навчальні програми з фізики та астрономії, вимоги до планування теоретичної та практичної частини програм;

 • основні та альтернативні програми і підручники з фізики та астрономії для різних типів шкіл і класів;

 • навчальні методичні і дидактичні комплекти, що використовуються при викладанні фізики та астрономії;

 • принципи підготовки інформаційних та науково-методичних матеріалів;

 • передовий педагогічний досвід вчителів-новаторів району (міста), області, України.

 • сучасні уявлення про фізичну картину світу.

3. Основи загальної культури:

 • основні етапи історичного, культурного розвитку України;

 • основи соціальної філософії;

 • основи наукової методології.

4. Основи педагогіки і психології:

 • сутність процесу навчання, інноваційні педагогічні технології;

 • сутність процесу виховання, його загальні i конкретні цілі, завдання, організаційні форми, засоби, методи;

 • шляхи формування громадянина України;

 • методи визначення рівня вихованості учнів та сформованості у них навичок i умінь;

 • зміст, форми i методи роботи з батьками, громадськими організаціями;

 • зміст, форми i методи управління самовихованням учнів;

 • психологічна діагностика обдарованих та «звичайних» школярів;

 • вікові анатомо-фізіологічні особливості учнів;

 • методи науково-педагогічного впливу і аналізу педагогічних фактів, явищ, процесів, педагогічних систем і їх структур.

5. Методику викладання фізики та астрономії з урахуванням сучасних досягнень педагогічної науки і практики:

 • найважливіші теоретичні концепції курсів фізики та астрономії середньої школи;

 • методику формування і розвитку основних фізичних та астрономічних понять курсу фізики та астрономії середньої школи;

 • завдання навчальних предметів, систему змісту і побудови шкільного курсу фізики та астрономії у світлі сучасних дидактичних умов;

 • методи навчання;

 • структурування навчального матеріалу – виділення мети, завдань, змісту, організації технології та корекції у реалізації навчальної, виховної, і розвиваючої мети;

 • значення, зміст, форми і методи контролю результатів навчання;

 • технології навчання (проблемне, модульне, особистісно-орієнтоване, дистанційне, елективне профільне навчання, навчання за комбінованою системою, проектною технологією);

 • систему засобів навчання предметів, методику ефективного використання навчально-матеріальної бази;

 • форми позаурочної роботи, зміст факультативних занять і гурткової роботи.

Учитель фізики та астрономії по закінченню курсів підвищення кваліфікації повинен уміти:

 • використовувати у своїй роботі форми і методи активного навчання;

 • володіти організаційними формами діагностичної роботи з учнями, визна­чати ступінь і глибину засвоєння учнями знань програмного матеріалу;

 • забезпечувати стійкі позитивні результати у навчально-виховній роботі;

 • користуватися різними формами і методами навчання;

 • організовувати роботу учнів, лаборанта у фізичному кабінеті;

 • користуватися ТЗН, електронно-обчислювальною технікою;

 • виготовляти наочні посібники, організовувати технічну творчість учнів;

 • орієнтуватись у додатковій літературі, довідниках з фізики та астрономії;

 • складати тести, контрольні роботи з курсу загальноосвітньої школи;

 • займатися самоосвітою, працювати над підвищенням свого фахового і методичного рівня.

 • володіти методами аналізу навчально-методичної роботи з предмету;

 • проводити на високому науково-методичному рівні уроки-лекції, семінари, конференції, диспути, заліки, ділові ігри;

 • здійснювати особистісний підхід на уроках фізики та астрономії;

 • вивчати, систематизувати, поширювати передовий досвід, приймати участь у методичній роботі району;

 • проводити роботу з обдарованими дітьми;

 • розв’язувати фізичні задачі шкільних збірників, нестандартні задачі підвищеної складності;

 • готувати реферати, доповіді, статті до газети.

Навчально - тематичний план

підвищення кваліфікації вчителів фізики та астрономії

(144 години)

Назва розділу, теми

Всього

Л

П

С

З

І.

Філософія освіти та інформаційні технології

12

6

2

2

2

ІІ

Удосконалення педагогічної майстерності в умовах особистісно-орієнтованої освіти (КПМ)

12

8

2

2

ІІІ

Менеджмент освіти

(в т.ч. – законодавство про освіту, охорона безпеки життєдіяльності)

12

4

8

4

2

2

ІV

Актуальні проблеми теорії викладання та методики викладання

(Функціональна підготовка). КМЗО

66

4

2

V

Діагностико – аналітичний модуль

Вхідне-вихідне діагностування

2

2

VI.

Педагогічна діяльність педагогів на базі РМК

36

Всього:

144

Навчально - тематичний план

підвищення кваліфікації вчителів фізики та астрономії

(ІV модуль)

ІV

Актуальні проблеми теорії викладання та методики викладання

(Функціональна підготовка). КМЗО

66

4

2

1.

Особливості методики навчання фізики в 7 і 8 класах за новою програмою 12-річної школи.

4

2

2

2.

Аналіз завдань і розв’язків ЗНО з фізики. Шляхи підвищення результативності.

2

2

3.

Методика проведення фронтальних лабораторних робіт і робіт фізпрактикуму. Інтеграція домашніх експериментальних завдань із класними лабораторними роботами.

4

2

2

4.

Засоби організації навчально-дослідницької роботи з фізики.

2

2

5.

Профільне навчання фізики та астрономії. Аналіз програм для профільних класів 12-річної школи.

2

2

6.

Визначення, основні задачі проектної діяльності, типи проектів.

2

2

2

7.

Методика реалізації принципу історизму.

2

2

8.

Загальні методи розв'язування фізичних задач. Творчі задачі у системі вивчення фізики.

4

2

2

9.

Моделі та аналогії в курсі фізики.

2

2

10.

Графічний метод розв'язування задач з фізики.

4

2

2

11.

Тестова перевірка знань, умінь та навичок учнів з фізики та астрономії.

4

2

2

12.

Сучасні вимоги до шкільного фізичного кабінету.

2

2

13.

Форми і методи роботи з обдарованими дітьми.

2

2

14.

Екологічні проблеми на сучасному етапі розвитку суспільства.

2

2

15.

Мета, задачі та принципи викладання сучасного курсу астрономії в загальноосвітній школі. Астрономічні спостереження.

4

2

2

16.

Позакласна робота – складова частина педагогічного процесу. Мета і задачі позакласної роботи, форми її проведення. Професійна орієнтація школярів.

4

2

2

17.

Використання інформаційних і телекомунікаційних технологій у викладанні предмета

6

2

4

18.

Конференція з обміну досвідом (або захист індивідуальних та колективних проектів)

4

4

19.

Педагогічна практика

6

6

20.

Залік

2

2

Тема 1. Фізика - як навчальний предмет у сучасній школі. Тенденції її розвитку.

Фізика - як навчальний предмет у сучасній школі в світлі реалізації основних ідей Державної національної програми "Освіта. Україна ХХІ століття", Національної доктрини розвитку освіти України. Тенденції розвитку фізики як навчального предмету в умовах реформування освіти України: диференціація змісту та цілей навчання, множинність та варіативність індивідуальних і колективних підходів до суспільно-погоджених завдань навчання фізики. Проблеми реформування структури і змісту 12-річної загальної середньої фізичної освіти.

Тема 2. Астрономія - як навчальний предмет у сучасній школі. Тенденції її розвитку.

Астрономія - як навчальний предмет у сучасній школі в світлі реалізації основних ідей Державної національної програми "Освіта. Україна ХХІ століття", Національної доктрини розвитку освіти України. Тенденції розвитку астрономії як навчального предмету в умовах реформування освіти України: диференціація змісту та цілей навчання, множинність та варіативність індивідуальних і колективних підходів до суспільно-погоджених завдань навчання астрономії. Проблеми реформування структури і змісту 12-річної загальної середньої астрономічної освіти.

Тема 3. Особливості методики навчання фізики за новою програмою 12-річної школи.

Науково-методичний аналіз нової програми з фізики для загальноосвітньої школи. Проблеми реформування структури і змісту 12-річної загальної середньої фізичної освіти. Навчальний фізичний експеримент як найважливіша складова системи навчання фізики за новою програмою. Науково-методичні засади та методичні рекомендації щодо навчання певних розділів. Особливості організації роботи учнів та вчителя з навчальним та навчально-методичним забезпеченням курсу.

Тема 4. Основні ідеї концепції різнорівневої диференціації. Планування обов'язкових результатів навчання.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Ематика випускних робіт, творчих проектів І рефератів для слухачів курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників: Інформаційно-методичний посібник / Т

  Реферат
  Тематика випускних робіт, творчих проектів і рефератів для слухачів курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників: Інформаційно-методичний посібник / Т.
 2. Авторська програма Навчально-тематичний план курсу «Інтернет для вчителя фізики» для слухачів курсів підвищення кваліфікації Мирошніченко Ю. Б. методист рмк

  Документ
  У сучасних умовах інтенсивного розвитку інформаційних технологій виникає необхідність у створенні іншого освітнього середовища. В даний час актуальним є питання використання програмно-педагогічних і телекомунікаційних засобів у навчальному
 3. Ністрацій щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, відповідно до Програми Освіта Донеччини

  Документ
  Згідно із замовленнями управлінь (відділів) освіти міських рад та райдержадміністрацій щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, відповідно до Програми «Освіта Донеччини.
 4. Головне управління освіти І науки черкаської облдержадміністрації черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників до 2011-2012 навчального року

  Диплом
  Шляхи підвищення ефективності навчально-виховного процесу в освітніх навчальних закладах Черкащини (методичні рекомендації): Науково-методичний посібник / авт.
 5. Профільне навчання: досвід упровадження, інноваційні технології

  Диплом
  Науково-методичний посібник уміщує матеріали науково-методичного супроводу, досвід упровадження, інноваційні технології профільного навчання. Дані матеріали відображають науково-методичні та методологічні засади профільної освіти,

Другие похожие документы..