Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
"50 лет космической эры. Пора на Марс?" Так называлось очередное научное кафе, организованное агентством "ИнформНаука" при поддер...полностью>>
'Образовательный стандарт'
Образовательный стандарт послевузовской профессиональной подготовки специалиста с высшим образованием по специальности «травматология и ортопедия» (04...полностью>>
'Урок'
Люди Древней Руси не только выращивали хлеб, торговали, воевали, но и строили величественные храмы, украшали их стены искусными росписями, изготавлив...полностью>>
'Документ'
Целью изучения дисциплины является получение важнейших исторических знаний, появление системных представлений об историческом пути России с древних в...полностью>>

Комплексне практичне індивідуальне завдання (кпіз) з дисципліни «Стандартизація обліку» виконується самостійно кожним студентом

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Тернопільський національний економічний університет

Вінницький інститут економіки

Кафедра бухгалтерського обліку і аудиту

Р О Б О Ч И Й З О Ш И Т

до виконання комплексного практичного індивідуального завдання (КПІЗ)

з дисципліни «Стандартизація обліку»

студента 5-го курсу групи ОПм-51

спеціальності «Облік і аудит»

(Прізвище та ініціали)

Викладач – Пославська Л.І.

Графік виконання та здачі завдання

№ етапу

Зміст завдання

Кінцева дата виконання

Оцінка

(за 100-бальною шкалою)

Підпис викладача

1

Практичні завдання – теоретичне запитання

28.10

2

Практичні завдання – задачі 1 і 2

11.11

3

Практичні завдання – задача 3

18.11

Загальна оцінка

Підпис викладача

Вінниця – ВІЕ ТНЕУ – 2011

Комплексне практичне індивідуальне завдання (КПІЗ) з дисципліни «Стандартизація обліку» виконується самостійно кожним студентом. КПІЗ охоплює всі основні теми дисципліни «Стандартизація обліку».

Комплексне практичне індивідуальне завдання складається з теоретичної та практичної частин.

Теоретична частина містить одне питання, яке необхідно всебічно висвітлити. Обсяг теоретичної частини не повинен перевищувати 2 аркушів комп'ютерного тексту.

Практична частина включає в себе 3 завдання. Після вирішення кожного завдання необхідно вказати якими або яким П(С)БО визначено методологічні засади формування у бухгалтерському обліку відповідної інформації.

В кінці дається список використаних літературних джерел. Переписування матеріалу з одного літературного джерела не допускається.

Варіант КПІЗ вибирається згідно порядкового номера студента в списку навчального журналу.

Комплексне практичне індивідуальне завдання виконується на комп'ютері або вручну. КПІЗ оцінюють за 100 – бальною шкалою. Виконання КПІЗ є одним із обов’язкових складових модулів залікового кредиту із стандартизації обліку.

КПІЗ виконується упродовж семестру у відповідності до графіка, дотримання якого є необхідною умовою допуску до здачі залікових модулів.

І. Структура залікового кредиту дисципліни

СТАНДАРТИЗАЦІЯ обліку

Денна форма навчання

Тема курсу

Кількість год.

Лекції

Практичні

Самост.

КПІЗ

Заліковий модуль 1. Стандартизація обліку на міжнародному рівні

1. Принципи стандартизації та організації обліку в умовах глобалізації міжнародної економічної системи.

4

2

9

1

2. Роль стандартів в системі концепцій обліку.

2

2

10

2

Заліковий модуль 1. Стандартизація обліку в Україні

3. Стандартизація фінансової звітності, принципів обліку та облікової політики в Україні.

6

2

12

2

4. Стандарти з окремих видів обліку майна та зобов’язань.

4

2

12

2

5. Стандарти що регламентують облік витрат, доходів та фінансових результатів.

4

2

9

2

6. Використання стандартів для формування облікової політики підприємства ринкового середовища.

4

2

9

2

Всього

24

12

61

11

ІІ. Варіанти завдань

Варіант 1

Методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації щодо визначення мети, складу і принципів підготовки фінансової звітності та вимоги до визнання і розкриття її елементів; виправлення помилок внесення та розкриття інших змін у фінансовій звітності.

Задача 1

Фірма придбала офісні меблі вартістю 4800 грн. (у т. ч. ПДВ). Крім того, були оплачені витрати з доставки меблів у сумі 360 грн. (у т. ч. ПДВ), витрати на складання та встановлення меблів у сумі 250 грн.

Відобразити в бухгалтерському обліку господарську операцію з придбання меблів.

Задача 2

Підприємство «Альфа» придбало облігації 10 березня 2013р. номінальною вартістю 90 000 грн. Ціна придбання 110 000 три. Комісійна винагорода брокеру 1000 грн. Облігації придбано з метою їх утримання до погашення (термін погашення - січень 2015 року). Підприємство за облігації розрахувалося:

- грошовими коштами - 60 000 грн.;

- акціями іншого підприємства, акції якого утримувалися за методом участі у капіталі. Справедлива вартість акцій 50 000 грн., балансова вартість 40 000 грн.

Відобразити придбання облігацій у бухгалтерському обліку.

Задача 3

Підприємство А отримало безкоштовно від підприємства Б програмне забезпечення, справедлива вартість якого на дату отримання становить 1800 грн. Тривалість корисної експлуатації - 5 років, обраний прямолінійний метод для нарахування амортизації. Програмне забезпечення буде використовуватись відділом маркетингу.

Відобразити в обліку підприємства А безкоштовне отримання нематеріального активу.

Варіант 2

Методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації про зміст і форму балансу та загальні вимоги до розкриття його статей.

Задача 1

Підприємство А придбало в кредит обладнання, яке не потребує монтажу, за договірною вартістю 1500 $ США. Курс НБУ на дату оприбуткування імпортного обладнання за митною вартістю 2. 01. 2004 р. становив 1$ США =5,20 грн. На митниці сплачені митні збори та ПДВ. Транспортні послуги з доставки обладнання на склад підприємства склали 300 грн. (у т.ч. ПДВ). Оплата за основні засоби відбулася 10. 03. 2004 р. Курс НБУ на дату оплати становив 1 $ США =5,40 грн.

Відобразити в бухгалтерському обліку операцію з придбання основних засобів за іноземну валюту.

Задача 2

Підприємство А отримало грант від фонду підприємства Б, умовами використання якого передбачене придбання програмного забезпечення, справедлива вартість якого на дату отримання становить 1800 грн. Тривалість корисної експлуатації - 5 років, обраний прямолінійний метод для нарахування амортизації. Програмне забезпечення буде використовуватись для виконання дослідження з метою удосконалення технології виробництва.

Відобразити в обліку підприємства А отримання нематеріального активу за рахунок коштів цільового фінансування.

Задача 3

Підприємство закупило папір для виготовлення конвертів на суму 1200 грн. (у т. ч. ПДВ), паливо для легкового автомобіля на суму 2400 грн. (у т. ч. ПДВ). Витрати на транспортування паперу склали 240 грн. ( у т. ч. ПДВ). Варіант А - оплата витрат відбудеться раніше оприбуткування (одержання).

Варіант Б - оплата витрат відбудеться після оприбуткування (одержання).

Відобразити господарську операцію в бухгалтерському обліку.

Варіант 3

Методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації про визначення змісту і форму Звіту про фінансові результати, а також загальні вимоги до розкриття його статей

Задача 1

4. 01. 2004 р. підприємство здійснило обмін старого автобуса на новий з доплатою грошима в сумі 31200 грн.

Дані про старий та новий автобуси: Старий автобус: первісна вартість — 32 000 грн.; знос — 24 000 грн.; справедлива вартість — 6 800 грн.

Новий автобус: прейскурантна ціна - 36 000 грн.

Необхідно скласти бухгалтерські записи для відображення обміну автобусів.

Задача 2

Підприємство «Корона» 201Х року придбало облігації номінальною вартістю 60 000 грн. за 50 000 грн. з річною фіксованою ставкою 10 % з метою їх утримання до погашення, дата погашення відбудеться через 5 років. Виплата відсотка здійснюється щорічно в кінці року.

Розрахувати амортизацію дисконту по інвестиціям в облігації

Задача 3

Підприємство реалізує покупцю МНМА. Вартість МНМА згідно договором 300 грн., первісна вартість реалізованих МНМА 250 грн. На МНМА, що реалізуються, нарахований стовідсотковий знос.

Відобразити в обліку господарську операцію з реалізації МНМА на умовах:

Варіант А - після оплати.

Варіант Б - передоплати (авансу).

Варіант 4

Методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації про визначення змісту і форми звіту про рух грошових коштів та загальні вимоги до розкриття його статей

Задача 1

Підприємство реалізувало комп'ютер за договірною вартістю 18000 грн., у тому числі ПДВ. Первісна вартість проданого комп'ютера — 16000 грн., знос — 2000 грн.

Відобразити господарську операцію в бухгалтерському обліку.

Варіант А - оплата витрат відбудеться раніше оприбуткування (одержання).

Варіант Б - оплата цих витрат відбудеться після їх оприбуткування (одержання).

Задача 2

Між підприємствами А і Б укладено договір купівлі - продажу, відповідно до якого підприємство А поставило підприємству Б товар на суму 4800 грн. (у т. ч. ПДВ). Підприємство Б виписує простий вексель підприємству А на суму, застережену в договорі. Термін погашення векселя - 30 днів від дати виписування векселя. Після закінчення зазначеного терміну вексель погашається шляхом перерахування грошових коштів підприємством Б на банківський рахунок підприємства А.

Відобразити в обліку цю господарську операцію підприємства А і Б.

Задача 3

Підприємство А здійснило обмін матеріалами одного функціонального призначення і однієї справедливої вартості з підприємством Б. Балансова вартість матеріалу у підприємства А - 400 грн., у підприємства Б - 600 грн. Загальна сума договору становить 600 грн., у тому числі ПДВ - 100 грн.

Відобразити в обліку цю господарську операцію.

Варіант 5

Методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації про визначення форми звіту про власний капітал загальні вимоги до розкриття його статей

Задача 1

Засновники TOB «А» формують CK у розмірі 100 000 грн. Згідно із засновницькою угодою частка засновника - юридичної особи становить 60 % (або 60 000 грн.), частка засновника - фізичної особи - 40 % (або 40 000 грн.). На момент реєстрації TOB внески внесені в повному обсязі у такому вигляді:

 • товарами вартістю 60 000 грн. з урахуванням ПДВ (юридична особа);

 • грошовими коштами у сумі 40 000 грн. (фізична особа).

Задача 2

Підприємство придбало об'єкт основних засобів - верстат вартістю 300000 грн. (у т. ч. ПДВ) в обмін на продукцію з грошовою доплатою. Вартість переданої продукції склала 240000 грн. (у т. ч. ПДВ), сума доплати - 60000 грн. (у т. ч. ПДВ). Собівартість переданої продукції дорівнює 185500 грн.

Відобразити господарську операцію в бухгалтерському обліку.

Задача 3

Підприємство придбало в січні 2004 року ліцензії для забезпечення своєї діяльності у майбутньому з оплатою грошовими коштами:

 • на виробництво продукції терміном на 5 років за 5000 грн.;

 • на здійснення роздрібної торгівлі цією продукцією терміном на один рік за 1200 грн.

Відобразити цю господарську операцію в бухгалтерському обліку.

Варіант 6

Методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації про основні засоби інші необоротні матеріальні активи та незавершені капітальні інвестиції в необоротні матеріальні активи, а також розкриття інформації про них у фінансовій звітності.

Задача 1.

Підприємство А придбало майно ліквідованого підприємства Б на загальну суму 1000000 грн. При цьому справедлива вартість активів підприємства Б на дату придбання склала 1420000 грн., справедлива вартість зобов'язань підприємства Б на дату придбання 380000 грн.

Визначити суму негативного гудвілу та відобразити в обліку.

Задача 2

З метою поповнення бібліотечного фонду підприємство придбало друковані видання. Вартість придбаних видань 300 грн. (у т.ч. ПДВ). Амортизацію вирішено нараховувати за ставкою 100 % вартості придбаної літератури. Ліквідаційна вартість бібліотечних фондів встановлена в розмірі 75 трн. Нараховану амортизацію по придбаних друкованих виданнях слід відносити на адміністративні витрати.

Відобразити в обліку господарську операцію з придбання бібліотечних фондів на умовах:

Варіант А - після оплати.

Варіант Б - передоплати (авансу).

Задача 3

Підприємство за договором купівлі-продажу оплатило вартість матеріалів у сумі 24000 грн. (у т.ч. ПДВ). Отримано податкову накладну у постачальника. При отриманні матеріалів виявлено нестачі на суму 3000 грн. (у т.ч. ПДВ). За погодженням сторін постачальник у тому ж звітному періоді повернув на банківський рахунок підприємства-покупця вартість матеріалу, якого не вистачає. Виписано розрахунок коригування ПДВ.

Відобразити в обліку цю господарську операцію.

Варіант 7

Методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації про нематеріальні активи і незавершені капітальні інвестиції в нематеріальні активи, а також розкриття інформації про них у фінансовій звітності.

Задача 1

Згідно з протоколом засновницьких зборів ВАТ «Б» прийнято рішення про формування СК, що складається з 10 000 акцій номіналом 60 грн.

Під час передплати акцій частина їх була оплачена грошовими коштами у розмірі 360 000 грн., частина - шляхом передачі виробничого приміщення вартістю 240 000 грн. (отримано від засновника - фізичної особи).

Задача 2

Відобразити в бухгалтерському обліку господарську операцію, пов'язану з придбанням МШП (малоцінних та швидкозношувальних предметів) у постачальників та введенням їх в експлуатацію.

Вихідні дані:

 • Вартість придбаних МШП згідно з договором - 3600 грн.

 • Вартість переданих в експлуатацію МШП для загально-виробничих потреб - 3600 грн.

Варіант А - оплата МШП відбудеться перед одержанням.

Варіант Б - оплата МШП відбудеться після одержання.

Задача 3

01.09.2003 р. торговельне підприємство "Максима" отримало від банку "Кредит" кредит у розмірі 60000 грн. строком на 6 місяців під 16 % річних для закупівлі партії товару. За умовами кредитного договору сума кредиту перераховується на розрахунковий рахунок підприємства, відсотки за кредит нараховуються і сплачуються щомісяця. Основна сума кредиту повинна бути повернена в кінці терміну дії кредитного договору. Скласти графік погашення кредиту.

Відобразити ці операції за допомогою бухгалтерських проводок.

Варіант 8

Методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації про запаси і розкриття її у фінансовій звітності

Задача 1

Підприємство придбало катер за 54000 грн. Термін корисного використання катера 8 років, а його двигун розрахований на 1000000 км. Собівартість подібного двигуна 12000 грн. За попередньою оцінкою ліквідаційна вартість катера складає 6000 грн., а двигуна - 1000 грн. Для катера прийнято рішення використовувати прямолінійний метод нарахування амортизації, для двигуна - виробничий.

Використовуючи методи нарахування амортизації, запропоновані П(С)БО 7, визначити суму щорічних амортизаційних відрахувань окремо для двигуна та катера.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Інтерактивний комплекс навчально методичного забезпечення дисципліни

  Документ
  Наведено програму курсу, конспект лекцій, контрольні запитання та тести по вивченню курсу, матеріальне забезпечення курсу, список рекомендованої літератури.
 2. Міністерство освіти І науки україни харківський національний університет радіоелектроніки методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни „охорона праці в галузі” для студентів інституту радіотехніки та електроніки

  Документ
  Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни „Охорона праці в галузі” для студентів інституту радіотехніки та електроніки/ Упоряд. Б.
 3. Міністерство освіти І науки України (85)

  Документ
  На факульеті ведеться підготовка студентів за напрямом Системна інженерія та спеціальністью Комп’ютеризовані системи управління та автоматика (450 студентів).
 4. Освітні інновації в національному університеті водного господарства та природокористування каталог Європейська кредитно-трансферна система Рівне 2011

  Документ
  О-72 Освітні інновації в НУВГП: каталог /Уклад. С.М.Гончаров, С.Я.Зубілевич, Т.А.Костюкова; відповідальний редактор С.М.Гончаров. – Рівне: НУВГП, 2011.
 5. Тодичною радою Вінницького національного технічного університету як методичні вказівки до оформлення курсових проектів (робіт) для студентів всіх спеціальностей

  Документ
  Затверджено Методичною радою Вінницького національного технічного університету як методичні вказівки до оформлення курсових проектів (робіт) для студентів всіх спеціальностей.

Другие похожие документы..