Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Исследование'
Первые сведения об электрических и магнитных явлениях были известны уже в древности. Как правило, они были получены в результате хозяйственной деятел...полностью>>
'Документ'
Работа выполнена на базе Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Челябинской государственной медицинской ...полностью>>
'Документ'
І. Назву педагогіка отримала від грецьких слів "пайрос"-дитя та "аго" - вести. Дослівний переклад "пайдагогос" означає ...полностью>>
'Доклад'
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №17 расположена в новой части города, в центре 22 микрорайона. Ш...полностью>>

Національна академія державного управління при президентові україни на правах рукопису синицина наталія Георгіївна

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО СКЛАДАННЯ ЗАЛІКУ З ДИСЦИПЛІНИ

“ОРГАНІЗАЦІЙНІ ТА НОРМАТИВНІ ЗАСАДИ ПІДГОТОВКИ І ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ”

аспірантами третього року навчання без відриву від виробництва

Для отримання заліку необхідно подати залікову роботу (шаблон дисертації) до управління підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів до 13 квітня 2012 року.

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ

На правах рукопису

СИНИЦИНА Наталія Георгіївна

УДК 351.851 (477) (100)

Стандартизація освіти державних службовців

в україні

25.00.03. – державна служба

Дисертація на здобуття наукового ступеня

кандидата наук з державного управління

Науковий керівник – ПРОТАСОВА Наталія Георгіївна,

доктор педагогічних наук, професор

Київ – 2006

Зміст

ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО СКЛАДАННЯ ЗАЛІКУ З ДИСЦИПЛІНИ 1

“ОРГАНІЗАЦІЙНІ ТА НОРМАТИВНІ ЗАСАДИ ПІДГОТОВКИ І ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ” 1

аспірантами третього року навчання без відриву від виробництва 1

ВСТУП 7

РОЗДІЛ 1
______________________________________ 9

Висновки до розділу 1 9

РОЗДІЛ 2
______________________________________ 10

2.1. _________________________________________________________ 10

2.2. _________________________________________________________ 10

2.3. _________________________________________________________ 10

2.4. _________________________________________________________ 10

Висновки до розділу 2 10

РОЗДІЛ 3
______________________________________ 11

3.1. _______________________________________________________ 11

3.3. _____________________________________________ 11

3.4. _____________________________________________ 11

Висновки до розділу 3 11

ВИСНОВКИ 12

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 13

ДОДАТКИ 14

СПИСОК ПОЗНАЧЕНЬ І СКОРОЧЕНЬ

НАДУ

Національна академія державного управління при Президентові України

NISPASEE

Асоціація інститутів і шкіл державного управління Центральної та Східної Європи

SIGMA

Програма сприяння вдосконаленню державного управління та менеджменту

ВСТУП

Актуальність теми дослідження.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.

Метою дослідження є науково-теоретичне обґрунтування ________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання дослідження. Виходячи з поставленої мети у дисертаційній роботі визначені такі завдання:

Об’єкт дослідження –____________________________________.

Предмет дослідження – ___________________________________

Гіпотеза дослідження ____________________________________

Методи дослідження. Для розв’язання поставлених завдань було використано комплекс методів дослідження:

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що у дисертаційній роботі

уперше:

уточнено ____________________________________;

удосконалено __________________________________;

дістало подальшого розвитку: _______________________.

Практичне значення одержаних результатів.

Апробація результатів дисертації. Результати дослідження обговорювались на ___________________________________

Основні положення й результати дисертаційного дослідження викладені в наукових доповідях та повідомленнях на науково-практичних конференціях, зокрема:

Публікації

РОЗДІЛ 1
______________________________________

Висновки до розділу 1

РОЗДІЛ 2
______________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________

2.1. _________________________________________________________

2.2. _________________________________________________________

2.3. _________________________________________________________

2.4. _________________________________________________________

Висновки до розділу 2

РОЗДІЛ 3
______________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

3.1. _______________________________________________________

   1. 3.1.1. _____________________________________________
   1. 3.1.2. _____________________________________________

3.3. _____________________________________________

3.4. _____________________________________________


Висновки до розділу 3

ВИСНОВКИ

___________________________________________________________________________________________________________________________

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИСкачать документ

Похожие документы:

 1. Методичні рекомендації щодо проведення дослідження, написання, оформлення та захисту магістерських робіт Київ 2011

  Методичні рекомендації
  Рекомендовано до друку Вченою радою Національної академії державного управління при Президентові України (протокол № 187/10-4 від “30” листопада 2011 р.
 2. Міністерство освіти І науки україни національний університет «львівська політехніка» На правах рукопису тимощук мирослава Романівна

  Документ
  У ринкових умовах господарювання змістилися наголоси з вирішення поточних організаційно-виробничих завдань на формування та досягнення довгострокових цілей розвитку підприємств.
 3. І. В. Діяк Українське відродження чи нова русифікація?

  Документ
  У роботі автор досліджує та осмислює витоки сучасного важкого становища української мови в нашому суспільстві. На основі принципів об’єктивності й історизму подається докладний аналіз переслідувань української мови протягом століть
 4. Вступна лекція Голема. Про людину трояко Вісімнадцята лекція

  Лекція
  Подорож четверта, або про те, як Трурль, заради врятування королевича Пантарктика від мук кохання, застосував жінотрон і як потім довелося вдатись до дітомета

Другие похожие документы..