Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Закон'
Настоящий Закон определяет правовое положение, порядок создания, деятельности, реорганизации и ликвидации акционерного общества; права и обязанности ...полностью>>
'Рассказ'
Момент моего жизненного просветления еще далёк, поэтому мой рассказ будет более приземлен, но я думаю, особой помехой для прочтения и восприятия это ...полностью>>
'Документ'
Програма фінансової підтримки громадської організаціЇ воїнів – інтернаціоналістів Борзнянського району Чернігівської області на 2011рік (далі - Прогр...полностью>>

Міністерство освіти та науки україни академії управління та інформаційних технологій “аріу” (2)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ
АКАДЕМІЇ УПРАВЛІННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ “АРІУ”
ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ НАН УКРАЇНИ
ТЕХНІКО-ГУМАНІТАРНА АКАДЕМІЯ (ПОЛЬЩА)
ЗАТ “ПРИАЗОВКУРОРТ”


МАТЕРІАЛИ ДОПОВІДЕЙ УЧАСНИКІВ

ТРЕТЬОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

„Інформаційні технології в управлінні туристичною та

курортно-рекреаційною економікою”

13-14 вересня 2007 року

Бердянськ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ
АКАДЕМІЇ УПРАВЛІННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ “АРІУ”
ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ НАН УКРАЇНИ
ТЕХНІКО-ГУМАНІТАРНА АКАДЕМІЯ (ПОЛЬЩА)
ЗАТ “ПРИАЗОВКУРОРТ”


МАТЕРІАЛИ ДОПОВІДЕЙ УЧАСНИКІВ

ТРЕТЬОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

„Інформаційні технології в управлінні туристичною та

курортно-рекреаційною економікою”

13-14 вересня 2007 року

Бердянськ

Видавничий центр

АУІТ “АРІУ”

Бердянськ 2007

УДК 615.834 (048.34) : (330+65)

ББК 51.1 (2) 2

Матеріали доповідей учасників третьої науково-практичної конференції „Інформаційні технології в управлінні туристичною та курортно-рекреаційною економікою” (13-14 вересня 2007 року, Бердянськ) – Бердянськ: АУІТ “АРІУ”, 2007. - с.

ISBN 966-7787-10-9

Матеріали доповідей учасників третьої науково-практичної конференції „Інформаційні технології в управлінні туристичною та курортно-рекреаційною економікою” (13-14 вересня 2007 року, Бердянськ) охоплюють широке коло питань, пов’язаних із забезпеченням ефективного управління розвитком туристичної і курортно-рекреаційної економіки на основі інформаційних систем обробки даних та підтримки прийняття управлінських рішень, економіко-математичних методів та моделей, маркетингових засобів.

Для викладачів вищих навчальних закладів, аспірантів і магістрантів, студентів вузів, працівників науково-дослідних організацій, менеджерів підприємств туристичної та курортно-рекреаційної економіки.

Редакційна колегія: проф., д-р ф.-м. н. Котляревський М.Б. (голова оргради конференції), академік НАН України, д-р. ю. н. Мамутов В.К., проф., д-р. мед. н. Пономаренко В.І., проф., д-р. екон. н. Гудзь П.В., доц., к. екон. н. Казачковська Г.В. (відповідальний секретар конференції).

УДК 615.834 (048.34) : (330+65)

ББК 51.1 (2) 2

ISBN 966-7787-10-9 © Видавничий центр АУІТ “АРІУ”, 2007

© Автори текстів, 2007

СЕКЦІЯ 1

Інформаційні системи та моделі управління розвитком курортно-рекреаційних ринків та регіонів

УДК 332.122(477.7)

А.В. Байдак, Институт экономики

промышленности НАН Украины, г. Донецк

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ КУРОРТНО-РЕКРЕАЦИОННЫХ

ОБЪЕКТОВ И РЕГИОНОВ

В современном стремительно развивающемся мире функционирование и развитие курортно-рекреационных объектов и регионов в целом немыслимо без применения современных средств и технологий управления и информационных систем. Как показывают многочисленные исследования, увеличение объемов информации, необходимой для грамотного управления принимает взрывной характер. В этих условиях управление без применения современных средств и способов обработки, передачи и предоставления информации не может быть эффективным.

Разработку долговременной стратегии развития курортно-рекреационной сферы регионов и возможных альтернатив их реализации целесообразно осуществлять на основе моделирования социальных процессов, которые учитывают стратегические цели развития курортно-рекреационной сферы регионов.

Для формирования конкурентоспособной модели управления развития курортно-рекреационным рынком регионов целесообразно использовать программно-целевой подход, он может быть представлен следующим образом. Вначале осуществляется структуризация проблемы формирования модели управления региона. Затем разрабатывается «дерево целей» для двух уровней (рис. 1). Дерево целей может быть основой для построения иерархии целей для каждого конкретного рекреационного региона или рекреационного объекта.

Рис 1. Дерево целей для формирования модели управления развитием

курортно-рекреационных объектов и регионов

Для управленческих задач необходимо формирование целей и разрабатываемых на их основе моделей в количественно-временном измерении с использованием современных информационных технологий.

УДК 338.48 (477)

В.П. Гречаник, канд. техн. наук, професор

Прикарпатський національний університет

ім. В.Стефаника, м. Івано-Франківськ

Проблеми інформаційного забезпечення і менеджменту регіонального туристичного розвитку

Туристична галузь сьогодні стає лідером світової економіки. На частку туризму припадає близько 12% світового валового продукту, понад 30% обсягів послуг світової торгівлі, 11% світових споживчих витрат, 7% загального обсягу інвестицій та 5% податкових надходжень. У сфері туристичних послуг зайнятий кожен десятий працівник, це понад 260 млн. осіб [1, с. 7]. За прогнозами ВТО до 2010 р. очікується збільшення туристів до 1006,4 млн. осіб (кожний шостий мешканець планети), а до 2020 р. ця цифра досягне 1561,1 млн. осіб. Прибутки від туризму в 2010 р. становитимуть 922 млрд. дол., а до 2020 р. прогнозується збільшення до 2,0 трлн. дол. США. Витрати туристів на одну подорож зростуть з 675 дол. (2002) до 1248 дол. в 2020 р. [2, с. 15].

Світовий досвід засвідчує, що індустрію туризму можна розвивати і в період економічних криз, оскільки витрати на створення одного робочого тут у 20 разів менші, ніж у промисловості, а оборотність інвестиційного капіталу в 4,2 рази вища ніж в інших галузях господарства [3, с. 702].

Україна, як незалежна держава, також заявила про себе як про самостійного, перспективного партнера туристичної індустрії. Для сприяння і цілеспрямованості розвитку туризму в Україні і її регіонах створена законодавча, нормативна та правова база. На сьогодні в країні діє понад 600 законів, Указів Президента, Постанов Кабінету Міністрів, відомчих нормативних актів, що стосуються туристичної сфери [4, с. 82]. Значна кількість постанов, рішень, ухвал, програм приймається на регіональному рівні.

Візуальний аналіз показників існуючих форм звітності засвідчує, що вона не дозволяє сформувати належну, всеохоплюючу, достовірну інформацію про туристичну діяльність. Тому в офіційних статистичних довідниках на основі поданої звітності можна знайти тільки обсяги вироблених та реалізованих послуг туристичними агентствами та бюро подорожей. Послуги надані туристам іншими закладами «ховаються» ними в загальні показники і відображаються статистичними органами як «діяльність у сфері відпочинку та розваг, культури та спорту», «індивідуальні послуги», «готелі та інші місця для короткотермінового проживання» тощо.

Відносно показників зайнятості, середньомісячної заробітної плати працівників статистика об’єднує їх в економічну діяльність під видом «Надання комунальних та індивідуальних послуг, діяльність у сфері культури та спорту» з виділенням « з них у сфері культури та спорту, відпочинку та розваг» Стосовно показників про фінансові результати, то вони відображаються однією позицією як «Надання комунальних та індивідуальних послуг, діяльність у сфері культури та спорту». Про сільський, зелений, молодіжний та інші новітні види туризму взагалі поточна статистика відомостей не подає. (див. річні та місячні статистичні довідники). Деяка інформація про туризм концентрується в Держтурадміністрації та Держприкордонслужбі України, але їх дані також є неоднозначні. Про наявність розбіжностей показників в туристичній діяльності в працях окремих авторів, які посилаються в своїх дослідженнях на різні інформаційні джерела вже відзначалося [5, c. 165].

Враховуючи регіональні особливості, проблеми зайнятості сільського населення та екології доцільно активізувати розвиток зеленого туризму. На жаль, сьогодні статистика також не має інформації щодо розвитку сільського зеленого туризму, його інфраструктури та їх впливу на формування та розвиток споживчого ринку. З метою вивчення даної проблеми та отримання більш повної інформації щодо перспективного розвитку, пропонуємо розробити та впровадити на рівні Держкомстату України систематичне (через кожні 2–3 роки) вибіркове обстеження домогосподарств, що надають або планують надавати послуги з сільського зеленого туризму. Розробити методику, згідно якої включати результати обстеження, в період його проведення, до обсягу наданих туристичних в цілому послуг по регіону.

Таким чином, наявна статистична інформація про туризм в регіонах, а відповідно і Україні ні за змістом, ні за формою та термінами надходження не задовольняє сьогоднішні вимоги щодо потреб менеджменту та розвитку туризму. Враховуючи позитивні тенденції розвитку світового та національного внутрішнього туризму, потрібна окрема всеохоплююча статистична (квартальна і річна) звітність, яку повинні подавати усі суб’єкти, що надають туристичні послуги, включаючи сільський та зелений. Гальмом розвитку туризму є також відсутність цілісної системи державного управління ним в регіонах. Заклади, які надають туристичні послуги, як правило, підпорядковані різним відомствам, що утруднює їх координацію. Тому структура регіонального управління туризмом потребує індивідуального підходу та подальшого удосконалення.

Література.

 1. Охріменко О.О. Страховий захист: менеджмент, маркетинг, економіка безпеки (туристське підприємництво). – К.: Міжнародна агенція «Bec Zone», 2005. – 414 с.

 2. Стан та перспективи розвитку туризму в Україні за 2003 рік. – К.: Державна туристична адміністрація України, Науковий центр розвитку туризму, 2004. – 182 с.

 3. Економічна енциклопедія: У трьох томах. – Т. 3. – К. – 952 с.

 4. Цибух В.І. Державне регулювання у сфері туризму в Україні // Статистика України. – 2005. – № 1. – С.80–85.

 5. Гречаник В.П. та інші. До проблем розвитку туризму: світ і Україна // Вісник ДІТБ. – 2006. – № 10. – С. 160–168.

И.А.Овсепян, Восточноукраинский национальный

университет имени Владимира Даля, г. Луганск

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПО ИНВЕСТИРОВАНИЮ

В РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ТУРИЗМА

Очень часто в реальной хозяйственной практике туристическое предприятие (фирма) сталкивается с необходимостью выбрать лучший вариант инвестирования свободных денежных средств. Обычно такая задача возникает в том случае, когда имеется значительное число инвестиционных проектов.

Возможные варианты инвестиционных решений в области индустрии туризма можно свести к спектру моделей, и каждую из них модифицировать и конкретизировать применительно к данной ситуации, к особенности решаемой проблемы. Кроме того, на выбор модели оказывает влияние специфика механизма регулирования экономических процессов, степень либерализации рынка и уровень государственного участия.

Приступая к разработке и принятию решений относительно инвестирования в конкретную программу предприятия (фирмы) индустрии туризма, можно использовать различные модели. К рассматриваемым автором моделям относятся модели: модель организационной модернизации, рациональная модель, модель «дерево решений» и т.д.

Для выбора варианта решений по инвестированию необходимо оценивать ожидаемый результат каждого из анализируемых вариантов, оценивать их эффективность. И на основании проведенного анализа с использованием указанных моделей можно будет принять обоснованное решение относительно предпочтений того или иного вида туризма (или видов туризма).

Другими словами, речь идет о принятии сложного решения при выборе направлений инвестирования (выбор рынков туристических услуг, сооружение новых объектов или аренда действующих, приобретение в собственность фирмы транспортных средств для обслуживания туристов или заключать соглашение с транспортной компанией, и пр.

В целом, следует отметить, что использование предприятием (фирмой) моделирования в процессе разработки и принятия решений относительно инвестиций позволяет ему более объективно, системно подойти к данному вопросу, принять рациональное решение, отвечающее цели и задачам функционирования предприятия. Отдавая предпочтение той или иной модели, менеджеры должны исходить из убеждения, что модели отражают наиболее существенные черты анализируемой ситуации или объекта. Она не может отражать мельчайшие детали явления, особенно тех, которые не оказывают решающего влияния на принятие решений.

При этом необходимо учитывать, что качество принимаемых инвестиционных решений самым непосредственным образом отражается на всех показателях эффективности реализации проекта: на длительности инвестиционного цикла и всех его фазах, на соответствии оценок финансовой состоятельности проекта и эффективности инвестиций, полученных в результате прединвестиционных оценок, фактическим показателям, полученным в процессе реализации инвестиционного решения; на прибыльности деятельности предприятия в период после инвестиционной эксплуатации объекта.

Литература.

1. Бланк И.А. Управление инвестициями предприятия. - К.: Ника-Центр, Эльга. 2003.- 480с.

2. Виленский П.Л., Ливинец В.Н., Смоляк С.А. Оценка эффективности инвестиционных проектов. Теория и практика.-М.: Дело, 2001.-247с.

3. Свірідова Н.Д. Прямі іноземні інвестиції: Світовий досвід та стратегія залучення в економіку України: Монографія.-Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля, 2004.-164с.

І.В.Козін, к. ф.-м. н., докторант кафедри

економічної кібернетики ЗНУ,

Н.К.Максишко, к.ф.-м.н., доцент кафедри

економічної кібернетики ЗНУ,

О.І.Баштанник, інженер ЗНУ, Запоріжжя

ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ РЕСУРСАМИ АДМІНІСТРАТИВНОГО РАЙОНУ

Система розрахована на використання в органах місцевого самоврядування, в підрозділах виконавчої влади, що діють на рівні адміністративного району.

Актуальність розробки системи обумовлена:

- потребою в одержанні достовірної, своєчасної і повної інформації про стан та динаміку використання земельних, майнових, трудових, виробничих, природних, рекреаційних та інших ресурсів району для ефективного вирішення питань місцевого самоврядування;

- великою питомою вагою коштів місцевих бюджетів, що надходять від використання землі і об'єктів нерухомості;

- делегуванням повноважень по управлінню використанням земель за межами населених пунктів від сільських рад до райдержадміністрації;

- необхідністю проведення нормативного і програмно-цільового підходів щодо ефективного використання усіх видів ресурсів в бюджетній і виробничій сфері, в комунальному господарстві, туристичному та рекреаційному бізнесі.

Інформаційно-аналітична система націлена на подоланні дефіциту управлінської інформації, за допомогою якої можливо приймати обґрунтовані рішення стосовно використання ресурсів. Для ефективного управління необхідно знати, як використовується та чи інша земельна ділянка, який вклад до місцевого бюджету вносить орендар у вигляді орендної плати, земельного податку, дивідендів на паї, прибуткового податку від виробництва продукції, об’єми виробництва, додержання екологічних і правових норм і т. і.

Для вирішення цієї проблеми розробляється потужні засоби збору та первинної обробки інформації по кожному виду ресурсів в місцях її виникнення і подальший електронний обмін цією інформацією між всіма суб'єктами управління, які діють на рівні місцевого самоврядування.

Інформаційно-аналітична система базується на сучасних комп'ютерних системах обробки та передачі інформації, технологіях створення великих розподілених баз даних та геоінформаційних систем, моделях і методах аналітичної обробки інформації, які підтримують прийняття ефективних рішень на рівні місцевої влади. Інвентаризація всіх ресурсів регіону дозволить краще управляти туристичною та рекреаційною діяльністю в регіоні, давати комплексну оцінку рівня життя населення.

Проектом передбачається здійснити наступні заходи:

- посилити технічне оснащення підрозділів, що діють в рамках інформаційно-аналітичної системи;

- розробити програмне забезпечення АРМів спеціалістів, що діють в сфері управління ресурсами району;

- створити інформаційно-аналітичний центр при районній раді для обміну і консолідації інформації, що надходить від місцевих рад, фінансових органів, інших організацій і установ для аналізу ситуації і підтримки рішень по ефективному управлінню всіми видами ресурсів;

- розробити підсистему обміну електронною інформацією між суб'єктами, що діють в сфері управління районом, вирішити правові, організаційні, економічні та технічні питання, що виникають при такому обміні;

  - провести навчання керівників і фахівців, впровадити систему в дослідну та промислову експлуатацію.

Експлуатація системи забезпечить: підвищення надходжень до бюджетів;

зменшення витрат часу та коштів органів місцевого самоврядування, бюджетних установ на обробку первинної інформації; одержання можливостей аналітичної обробки інформації з метою підтримки прийняття рішень по раціональному природокористуванню, економії споживання ресурсів.

Система створюється і впроваджується в практику управління Пологівського району Запорізької області, в фінансуванні проекту бере участь Фонд сприяння місцевому самоврядуванню України.

УДК 332.122:504

Костецька К.О., аспірант Інституту проблем ринку

та економіко-екологічних відносин, (м.Одеса)

Гордійчук Є.Г. аспіранти Інституту проблем ринку

та економіко-екологічних відносин,( м.Одеса)

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В РОЗВИТКУ КУРОРТНО-РЕКРЕАЦІЙНИХ ТЕРИТОРІЙ

На сьогоднішній день туризм набуває широке розповсюдження в різних країнах, тому важливою проблемою є подальше удосконалення форм та технологій його проведення для підвищення конкурентоспроможності країни на транскордонному рівні. Відповідно до статті 14 Конституції України земля є основним національним багатством, що перебуває під особливою охороною держави. За останні роки в Україні відбулися суттєві зміни в формах власності на землю. Стає важливим екологічний стан земель та статус який вони займають, на сам перед це стосується земель курортно-рекреаційного призначення. Збільшення кількості земельних власників потребує зміни механізму регулювання земельних відносин, в першу чергу у зв’язку з загостренням питань використання і охорони курортно-рекреаційних ресурсів. В зв’язку з цим проблема державного управління земельними ресурсами стає все більш актуальною. Рішення цих проблем вже сьогодні не можливо без переходу до якісно нового рівня інформації про земельні курортно-рекреаційні ресурси країни, якого можна досягти на базі земельної інформаційної системи (ЗІС) [1]. Аналіз традиційних засобів, які впровадженні останнім часом в практику не дають достатньої інформації для охорони та підтримки необхідного рівня курортно-рекреаційних територій. Тому виникає необхідність розробки програми сучасної технології транскордонного співробітництва як комплексу дій, спрямованих на встановлення і поглиблення інформаційно-екологічних відносин, визначення статусу курортно-рекреаційних територій між країнами у галузі туризму. Структурою цього комплексу має стати:

 • модернізація і розвиток існуючої транскордонної транспортної мережі для збільшення її пропускної спроможності;

 • підвищення ефективності інформаційної взаємодії між суб'єктами і учасниками транскордонного співробітництва у туристичній галузі, та створення спільної системи охорони навколишнього природного середовища;

 • активізація обміном інформацією між суб'єктами транскордонногоспівробітництва;

У результаті досягнення цих цілей передбачається забезпечення охорони навколишнього природного середовища, зокрема відновлення та раціонального використання природних ресурсів шляхом створення та забезпечення функціонування українських ділянок транскордонних біосферних резерватів та об'єктів всесвітньої природної спадщини; організації транскордонних туристичних маршрутів та розвитку рекреаційної інфраструктури; створення інформаційної мережі з питань транскордонного співробітництва у туристичній галузі; створення та забезпечення постійного оновлення веб-сторінок з питань транскордонного співробітництва у галузі туризму та інформаційно технічної міжнародної підтримки.

Згідно з Постановою № 1819 Кабінету Міністрів України фінансове забезпечення повинне здійснюватись у межах коштів, передбачених у державному і місцевих бюджетах, яке буде направлене на відтворення історичних форм і організації міжнародних рекреаційних туристичних маршрутів, створення інфраструктури для формування туристичної бази даних та розвитку туристичного співробітництва. На 2008р. запланована сума складе 250 тис. грн., у тому числі 211 тис. грн. з бюджету та 39 тис. грн. з інших джерел [2].

Таким чином, реалізація рекомендованої програми дасть можливість: сформувати на території України сучасного високоефективного та конкурентноспроможного курортно рекреаційного туристичного бізнесу загальнодержавного і міжнародного значення; екологічного оздоровлення та забезпечення збереження унікальної флори і фауни та збільшення находжень до державного та місцевого бюджетів.

Література.

1. Галушкіна Т.П., Сударкин О.О. Проблеми розвитку екологічного підприємництва і екобізнесу в туристично-рекреаційній сфері. Збірник Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Випуск ХХІ. Рекреаційна індустрія: досвід, проблеми і перспективи розвитку (Щорічник наукових праць). – Львів: ІРД НАН України. – 2000., с.29-35.

2. Про затвердження Державної програми розвитку транскордонного співробітництва на 2007 - 2010 роки // Постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2006 р. N 1819 // Урядовий кур'єр. – 2007р. - 26 січня.

П.В. Захарченко, канд.техн. наук, доцент

Академии управления и информационных технологий Запорожского национального технического университета

ДИНАМИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ

КУРОРТНО - РЕКРЕАЦИОННЫХ УСЛУГ

Введение.

Одним из приоритетных направлений развития экономики Украины является дальнейший рост и укрепление экономического потенциала организаций туристической и курортно – рекреационной сферы. Для исследования таких систем в странах с развитой экономикой широкое распространение получает системная методология исследования тенденций и выработки практических решений на основе применения компьютерных нелинейных динамических моделей.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Посібник для вчителів Розроблено на замовлення нмц організації розробки та виробництва засобів навчання Міністерства освіти I науки України Київ 2004

  Методичні рекомендації
  Методичні рекомендації щодо облаштування і використання кабінету інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій загальноосвітніх навчальних закладів
 2. Міністерство освіти та науки україни академії управління та інформаційних технологій “аріу” (1)

  Документ
  Матеріали доповідей учасників другої науково-практичної конференції „Інформаційні технології в управлінні туристичною та курортно-рекреаційною економікою” (15-16 вересня 2006 року, Бердянськ) – Бердянськ: АУІТ “АРІУ”, 2006.
 3. Держава І право: de lege praeteritA, instante, futura міністерство освіти І науки україни одеська національна юридична академія

  Документ
  Держава і право: de lege praeterita, instante, futura: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Миколаїв, 27-28 листопада 2009 року. – Миколаїв: Іліон, 2009.
 4. Міністерство освіти та науки автономної республіки крим центр розвитку освіти, науки та інновацій самарський інститут бізнесу та управління кримський інститут бізнесу освіта та наука в умовах глобальних викликів

  Документ
  Освіта та наука в умовах глобальних викликів / Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції 11-13 червня 2010 р. – Сімферополь-Судак: ВіТроПринт, 2010.
 5. Гриф надано Міністерством освіти І науки України лист №14\18. 2-2018 від 11

  Документ
  У посібнику подані сучасні технології навчально-виховного процесу у вищому навчальному закладі. Методичний посібник розрахований на сту­дентів, магістрантів, молодих викладачів вищих навчальних закладів.

Другие похожие документы..