Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Настоящие Технические условия распространяются на трубы стальные диаметром от 57 мм до 530 мм с тепловой изоляцией из пенополиуретана и защитным изоля...полностью>>
'Программа'
- «Барьеры на пути международного транспорта с точки зрения страны, не имеющей выхода к морю», думаю, логично будет начать с представления страны – Р...полностью>>
'Документ'
Проблемы финансирования социальной сферы в РФ (пенсионное обеспечение, медицинское страхование или социальное страхование) ...полностью>>
'Пояснительная записка'
Учебная дисциплина «Эконометрика» (3, 4 модули 3-го курса факультета Менедж­мента) требует предварительных знаний по дисциплинам «Математический анал...полностью>>

Програма курсу за вибором «Основи апаратного та програмного забезпечення персонального комп’ютера»

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ПРОГРАМА

курсу за вибором

«Основи апаратного та програмного забезпечення персонального комп’ютера»

Автори:

Бойко Юрій Володимирович,

завідувач кафедри комп’ютерної інженерії радіофізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат фізико-математичних наук, доцент;

Войцеховський Микола Олексійович,

вчитель інформатики гімназії № 167

Дніпровського району міста Києва,

Заслужений вчитель України;

Дзюба Сергій Миколайович,

заступник директора Технологічного ліцею Дніпровського району міста Києва

Київ

2011

Пояснювальна записка

Вступ.

Україна прагне до інтеграції у Європейський союз. Тому під час організації профільного навчання у сучасному навчальному закладі слід враховувати загальновизнані у світі стандарти та програми підготовки спеціалістів у сфері інформаційних технологій (ІТ).

Інформаційні технології – це сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, обробки, зберігання, розповсюдження, відображення і використання інформації в інтересах її користувачів. Професіонал в галузі IT повинен добре розумітися на комп'ютерних і операційних системах, бути обізнаним у мережних технологіях

У сучасному шкільному курсі інформатики, нажаль, на вивчення такої важливої теми, як апаратне та системне програмне забезпечення комп’ютера відводиться не достатньо часу. За цей час можливо лише ознайомитись з основними принципами роботи обчислювальних систем та мережних технологій.

Навчальний курс за вибором «Основи апаратного та програмного забезпечення персонального комп’ютера» (далі курс) протягом 2008-2011 року проходив апробацію у Технологічному ліцеї Дніпровського району м. Києва та Українському фізико-математичному ліцеї Національного університету імені Тараса Шевченка.

Курс передбачає поглиблене вивчення апаратного забезпечення комп’ютера та операційних систем. Учні вивчають функціональні можливості апаратних та програмних компонентів персонального комп’ютера та комп’ютерних мереж, а також найкращі методики технічного обслуговування та усунення проблем безпеки. Завдяки вправам та лабораторним роботам учні навчаться збирати і налагоджувати комп’ютер, встановлювати операційні системи та програми, а також усувати апаратні та програмні неполадки. Крім того, в навчальну програму вміщено розділи про мережі та навички комунікації.

Дана програма розроблена на основі курсу Cisco Systems «Основи ІТ: Апаратне та програмне забезпечення ПК».

Після вивчення курсу учні, за бажанням, можуть перевірити свої знання та здати кваліфікаційні заліки та отримати стандартні міжнародні промислові сертифікати з навичок роботи з апаратним і програмним забезпеченням. Наприклад сертифікат CompTIA A+ Комп’ютерного департаменту Асоціації телекомунікаційної промисловості (Computing Technology Industry Association – CompTIA) та сертифікат Адміністратор EUCIP ІТ (European Certification of Informatics Professionals) Ради Європейських професійних спільнот з інформатики (Council of European Professional Informatics Societies).

Сертифікати курсів та промислові в області IT згідно з Болонською системою можуть використовуватися в якості бонусів при навчанні в університетах і коледжах за такими спеціальностями, як комп'ютерні науки та телекомунікації. Наприклад, CCNA  Cisco Certified Networking Associate (Сертифікований Cisco мережевий спеціаліст); CCNA Security  Cisco Certified Networking Associate Security (Сертифікований Cisco мережевий спеціаліст  Безпека); CCNP  Cisco  Certified Networking Professional (Сертифікований Cisco мережевий професіонал). Після закінчення кожного курсу є можливість скласти сертифікаційний іспит та отримати промисловий сертифікат.

Мета та завдання курсу за вибором «Основи апаратного та програмного забезпечення персонального комп’ютера»

Враховуючи все вищесказане, як основні цілі навчання, виділяються наступні:

 • отримання учнями основ професійних навичок у роботі та налаштуванні сучасних обчислювальних систем та мереж;

 • розвиток системного мислення кожного учня, навчання системному аналізу, формування навичок дослідницької і пізнавальної діяльності;

 • формування інформатичної культури учня, рівень якої визначають:

  • система базових знань, що відображають вклад інформатики у формування сучасної наукової картини світу, роль інформаційних процесів в суспільстві і технічних системах;

  • знання і уміння цілеспрямованої роботи з комп’ютером, його апаратною та програмною складовими;

  • уміння застосовувати, аналізувати, перетворювати інформаційні моделі реальних об'єктів і процесів на базі сучасних інформаційно-комунікаційних технологій;

  • навички комунікабельності;

 • формування теоретичної бази знань учнів з основ апаратного та програмного забезпечення сучасних комп’ютерів;

 • закріплення теоретичної бази знань учня з основ інформатики та практичних навичок використання засобів сучасних інформаційних технологій у повсякденній практичній, зокрема навчально-пізнавальній діяльності;

 • закріплення та розширення уявлення про сучасні мережні технології;

 • оволодіння вміннями застосовувати, аналізувати, перетворювати інформаційні моделі реальних об’єктів і процесів, використовуючи при цьому ІТ, в том числі при вивченні інших шкільних предметів;

 • розвиток пізнавальних інтересів, інтелектуальних і творчих здібностей шляхом засвоєння та використання методів інформатики і засобів ІТ при вивченні навчальних предметів;

 • розвиток логічного мислення, творчого і пізнавального потенціалу учня, його комунікативних здібностей на базі сучасного комп'ютерного інструментарію;

 • набуття учнем досвіду використання інформаційних технологій в індивідуальній і колективній діяльності;

 • підготовка учнів до самостійної, поглибленої науково-практичної та пошуково-дослідницької роботи;

 • виховання відповідального відношення до дотримання етичних і правових норм інформаційної діяльності;

 • ознайомлення з методами та функціями забезпечення безпеки, доступними для автономного або мережного комп'ютера;

 • набуття стійких навичок безпеки життєдіяльності при роботі з обчислювальною технікою;

 • отримання учнем компетентностей в ІКТ для отримання професійного сертифікату міжнародного зразку.

Мета курсу досягається через практичне оволодіння учнями роботи з апаратним та програмним забезпеченням сучасних комп’ютерів, мережних технологій. Передбачається, що учні не тільки працюють з комп’ютером під час практичних занять, але і відпрацьовують вдома певний обсяг домашніх завдань. Тому на уроках потрібно передбачити перевірку і пояснення домашніх завдань.

Необхідна теоретична база знань ґрунтується на системному підході до понять апаратного та програмного забезпечення сучасних комп’ютерів, мережних технологій.

До практичних навичок відносяться: навички роботи з апаратними засобами, налагодження їхньої роботи, визначення та вміння знаходити та локалізувати нестандартні, хибні процеси їхньої роботи. Необхідними є навички роботи з сервісами глобальної мережі Інтернет. Учні повинні вільно складати, описувати та реалізовувати різні алгоритми спілкування з клієнтами сервісних центрів.

Завданням курсу є розвиток в учнів уміння:

 • використовувати правила щодо формулювання проблем і постановки задач, побудови відповідних інформаційних моделей;

 • самостійно одержувати нові знання та вміння працювати з новим обладнанням, опановувати нові програмні засоби загального та цільового призначення, виконувати науково-практичну та пошуково-дослідницьку роботу;

 • використовувати інформаційні технології в індивідуальній і колективній, науково-практичної та пошуково-дослідницької діяльності;

 • використовувати правила техніки безпеки при роботі з апаратними засобами сучасних комп’ютерів та мережних систем;

 • використовувати правила комунікативного спілкування з клієнтами сервісного обслуговування в сфері ІТ;

 • використовувати нові знання для розвинення навичок роботи з апаратними та програмними засобами в сфері ІТ.

Структура навчальної програми

Навчальна програма складається з таких розділів:

 • пояснювальної записки, де визначено мету та завдання навчання основ апаратного та програмного забезпечення сучасних комп’ютерів та мережних технологій, розкрито системно-інформаційну концепцію програми курсу, подано характеристику структури навчальної програми, а також наведено рекомендації щодо викладання навчального матеріалу за програмою;

 • розподіл навчальних годин на вивчення тем програми;

 • критерії оцінювання навчальних досягнень учнів;

 • зміст навчального матеріалу та вимоги щодо рівня навчальних досягнень учнів;

 • словника іншомовних термінів та абревіатур які зустрічаються у програмі;

 • перелік літератури.

Основні положення курсу

Курс охоплює наступні теми:

 • Персональні комп'ютери;

 • Безпека практичних процедур;

 • Пошук і усунення несправностей;

 • Операційні системи;

 • Портативні комп'ютери;

 • Принтери та сканери;

 • Мережі;

 • Безпека;

 • Навички спілкування.

Курс складається з 16 модулів. Матеріали курсу можуть надаватись учням крім української мови – англійською та російською мовами (за вибором). Вивчення курсу англійською дає унікальну можливість учням ознайомитись з сучасною технічною англійською мовою. Майже кожен модуль закінчується складанням заліку. Залік доцільно проводити у вигляді тестів в режимі реального часу.

Курс розраховано на 140 годин, по 4 години за рахунок годин варіативної частини навчальних планів. Особливостями програми є отримання учнями базових знань на першому етапі (модулі 1-10) і узагальнення та отримання нових знань на другому етапі (модулі 11-16). По закінченні кожного етапу проводяться підсумкові заліки. На проведення та підготовку до них надається більше часу (до 3 астрономічних годин).

Курс розраховано на учнів старших класів фізико-математичного, природничого, інформаційно-технологічного та технологічного профілів, які мають хорошу фізико-математичну підготовку та хочуть отримати професійні знання з основ апаратного та програмного забезпечення персонального комп’ютера.

Розподіл навчальних годин на вивчення тем програми

№з/п

Зміст навчального матеріалу (Модулі)

Години

Вступ.

4

Модуль 1. Складові персонального комп’ютера.

6

Модуль 2. Безпека життєдіяльності. Безпечні лабораторні процедури та використання інструментів

6

Модуль 3. Збірка комп’ютера – покрокові інструкції.

10

Модуль 4. Основи профілактичного обслуговування та усунення несправності.

4

Модуль 5. Загальні відомості про операційні системи.

10

Модуль 6. Загальні відомості про портативні ПК та інші пристрої.

8

Модуль 7. Загальні відомості про принтери та сканери.

8

Модуль 7. Загальні відомості про мережі.

8

Модуль 9. Основи безпеки роботи в мережі.

8

Модуль 10. Комунікаційні навики.

6

Підсумковий залік за перший етап навчання (модулі 1-10).

6

Модуль 11. Розвиток навичок з установки компонентів ПК, методик усунення неполадок і методик діагностування комп'ютера.

8

Модуль 12. Процеси встановлення, настроювання та оптимізації операційної системи.

8

Модуль 13. Розвиток навичок роботи з портативними ПК.

8

Модуль 14. Дослідження функціональних можливостей принтерів і сканерів.

8

Модуль 15. Мережні технології.

8

Модуль 16. Атаки, які загрожують безпеці комп’ютера та даним.

8

Підсумковий залік за другий етап навчання (модулі 11-16).

6

Резерв.

2

Усього годин

140

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів.

У наведеній нижче таблиці вказано критерії, за якими визначається рівень навчальних досягнень учнів, відповідний бал та відповідний відсоток правильних відповідей на заліках. Слід вважати, що знання, уміння та навички учня відповідають певному рівню навчальних досягнень, якщо вони відповідають критерію, вказаному для цього рівня, та критеріям для всіх попередніх рівнів.

Рівні навчальних досягнень

Бали

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з інформатики

І.Початковий

1

Учень (учениця):

 • розпізнає окремі об’єкти, явища і факти предметної галузі;

 • знає і виконує правила техніки безпеки під час роботи з комп’ютерною технікою

Оцінка 39,9% суми правильних відповідей

2

Учень (учениця):

 • розпізнає окремі об’єкти, явища і факти предметної галузі та може фрагментарно відтворити знання про них

Оцінка відповідає 40-49,9% суми правильних відповідей за курс

3

Учень (учениця):

 • має фрагментарні знання незначного загального обсягу за відсутності сформованих умінь та навичок

Оцінка відповідає 50-59,9% суми правильних відповідей

ІІ.Середній

4

Учень (учениця):

 • має початковий рівень знань, значну (більше половини) частину навчального матеріалу може відтворити;

 • виконує елементарне навчальне завдання із допомогою вчителя;

 • має елементарні навички роботи на комп'ютері

Оцінка відповідає 60-64,9% суми правильних відповідей

5

Учень (учениця):

 • має рівень знань вищий, ніж початковий;

 • може з допомогою вчителя відтворити значну частину навчального матеріалу;

 • має стійкі навички виконання елементарних дій з опрацювання даних на комп'ютері

Оцінка відповідає 65-69,9% суми правильних відповідей

6

Учень (учениця):

 • пояснює основні поняття навчального матеріалу;

 • може самостійно відтворити значну частину навчального матеріалу;

 • вміє за зразком виконати просте навчальне завдання;

 • має стійкі навички виконання основних дій з опрацювання даних на комп'ютері

Оцінка відповідає 70-74,9% суми правильних відповідей

ІІІ.Достатній

7

Сумарний процентний бал по закінченні курсу для отримання сертифікату повинен бути не менше 75%.

Учень (учениця):

 • вміє застосовувати вивчений матеріал у стандартних ситуаціях;

 • може пояснити основні процеси, що відбуваються під час роботи інформаційної системи, та наводити власні приклади на підтвердження деяких тверджень;

 • вміє виконувати навчальні завдання передбачені програмою

Оцінка відповідає 75-79,9% суми правильних відповідей

8

Учень (учениця) вміє:

 • аналізувати навчальний матеріал, в цілому самостійно застосовувати його на практиці;

 • контролювати власну діяльність;

 • самостійно виправляти вказані вчителем помилки;

 • самостійно визначати спосіб розв’язування навчальної задачі;

 • використовувати довідкові системи програмних засобів

Оцінка відповідає 80-84,9% суми правильних відповідей

9

Учень (учениця):

 • вільно володіє навчальним матеріалом, застосовує знання на практиці;

 • вміє систематизувати і узагальнювати отримані відомості;

 • самостійно знаходить і виправляє допущені помилки;

 • може аргументовано обрати раціональний спосіб виконання навчального завдання;

 • використовує електронні засоби для пошуку потрібної інформації

Оцінка відповідає 85-89,9% суми правильних відповідей

IV.Високий

10

Знання, вміння і навички учня відповідають вимогам державної програми у повному обсязі.

Учень (учениця):

 • володіє міцними знаннями, самостійно визначає проміжні етапи власної навчальної діяльності, аналізує нові факти, явища;

 • вміє самостійно знаходити додаткові відомості та використовує їх для реалізації поставлених перед ним навчальних завдань, судження його логічні і достатньо обґрунтовані;

 • має сформовані навички керування інформаційними системами

Оцінка відповідає 90-92,9% суми правильних відповідей

11

Учень (учениця):

 • володіє узагальненими знаннями з предмета;

 • вміє планувати особисту навчальну діяльність, оцінювати результати власної практичної роботи;

 • вміє самостійно знаходити джерела різноманітних відомостей і використовувати їх відповідно до мети і завдань власної пізнавальної діяльності;

 • використовує набуті знання і вміння у нестандартних ситуаціях;

 • вміє виконувати завдання, не передбачені навчальною програмою;

 • має стійкі навички керування інформаційними системами.

Оцінка відповідає 93-96,9% суми правильних відповідей

12

Учень (учениця):

 • має стійкі системні знання та творчо їх використовує у процесі продуктивної діяльності;

 • вільно опановує та використовує нові інформаційні технології для поповнення власних знань та розв’язування задач;

 • має стійкі навички керування інформаційними системами в нестандартних ситуаціях.

Оцінка відповідає 97-100% суми правильних відповідейСкачать документ

Похожие документы:

 1. Робоча програма навчальної дисципліни " інформатика та комп’ютерна техніка "

  Документ
  Примітка: співідношення кількості годин аудиторних занять та індивідуальної і самостійної роботи може становити 50% до 50%, 60% до 40% або 40% до 60% залежно від змісту навчального курсу.
 2. Програма „ Оператор комп’ютерного набору Вищий рівень пояснювальна записка

  Документ
  В умовах стрімкого розвитку науки і техніки, інформаційних технологій, модернізації та гуманізації освіти особливого значення набуває питання підготовки людини до повноцінного життя в інформаційному суспільстві.
 3. Міністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх справ (1)

  Документ
  Дисциплін “Основи інформатики та обчислювальної техніки”, „Інформатика та обчислювальна технука” призначена для студентів 1 курсу ННІПП при підготовці фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів “Бакалавр” за спеціальністю “Правознавство”, „Психологія”.
 4. Курс курс курс Координатор від факультету та його заступники Перелік спеціальностей, що пропонуються на факультеті

  Документ
  що читають дисципліни на інженерно-технічному факультеті I курс II курс курс курс курс Координатор від факультету та його заступники Перелік спеціальностей, що пропонуються на факультеті Умови для навчання Основні методи навчання
 5. Програма на мові Turbo Pascal, лінійні програми Команди галуження, вибору та мітки переходу

  Конспект
  Посібник являє собою збірник вказівок функцій і процедур по програмуванню на мові Turbo Pascal. Він складається із трьох частин: 1 частина- коротка історія розвитку ЕОМ, система MS DOS.

Другие похожие документы..