Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Реферат'
Початок ВВВ став поштовхом до нового розвитку подiй на Україні: повне завоювання українських земель нiмцями i досить-таки лiберальна полiтика окупацi...полностью>>
'Конспект'
Затверджено на засіданні кафедри інфекційних хвороб і епідеміології як конспект лекцій з дисципліни «Епідеміологія з епідеміологією військовою та над...полностью>>
'Урок'
Революція у сфері інформаційних технологій змінила суспільство. На перший план вийшли засоби інформаційно-комунікаційних технологій, за допомогою яки...полностью>>
'Автореферат'
Защита состоится « » 2009 г. в часов на заседании диссертационного совета Д 208.117.01 при ГОУ ВПО «Челябинская государственная медицинская академия Р...полностью>>

Ради Київського національного економічного університету від 16 квітня 1998 року та наказом директора Криворізького економічного інститут від 30 червня 1998 року

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

КАФЕДРА МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІКИ

Кафедра міжнародної економіка створена згідно з поставою Вченої ради Київського національного економічного університету від 16 квітня 1998 року та наказом директора Криворізького економічного інститут від 30 червня 1998 року. Почала функціонувати з 1 вересня 1998 року. Кафедрою завідує доктор економічного наук, професор Борис Михайлович Одягайло.

Штат кафедри складає 15,5 штатних одиниць, на яких працює 20 викладачів, з вченими ступенями – 55%, в тому числі докторів, професорів – 10%. Серед них відомі імена:

Єлісєєва Валентина Миколаївна;

Єгорова Ірина Геннадіївна;

Кулішов Володимир Васильович;

Кожемякіна Тетяна Володимирівна;

Антоневська Катерина Юріївна;

Роменський Володимир Федорович та інших.

За останні 5 років захищено: 1 докторська та 4 кандидатські дисертації.

Основне завдання кафедри – підготовка магістрів, спеціалістів та бакалаврів, які б досконало володіли методами аналізу явищ міжнародної економіки в різних її функціональних сферах, вміло орієнтувалися в політичному, правовому, культурному і, головне, економічному середовищі діяльності економічних суб’єктів міжнародних відносин, вдало змогли б організувати зовнішньоекономічну діяльність підприємств та інших інституцій.

Кафедрою проводиться значна організаційна робота по налагодженню зв’язків із закордоними навчальними центрами та іншими закладами. Велика увага на кафедрі приділяється науковій роботі та видавничій діяльності. За останні 5 років викладачами підготовлено й видано 14 навчальних посібників під грифом МОНУ та 4 монографії:

У 2008 році спеціальність «Міжнародна економіка» акредитована за рівнями – «бакалавр» та «спеціаліст», а також ліцензована за рівнем «магістр».

За десятирічний період існування кафедра випустила фахівців: бакалаврів - 352, спеціалістів - 277. Більшість випускників кафедри «міжнародна економіка» працюють на менеджерських посадах, як на вітчизняних підприємствах та установах, так і за кордоном, а також в банках та державних, урядових установах.

Запрошуємо всіх бажаючих навчатися у Криворізькому економічному інституті за нашою спеціальністю.

Додаткову інформацію можна дізнатися за телефоном 90-15-55, 90-17-50

КАФЕДРА ЕКОНОМІЧНОЇ КІБЕРНЕТИКИ

Кафедра економічної кібернетики створена у 2000 році і існує восьмий рік.

Очолює кафедру професор Соловйов Володимир Миколайович. Кафедра належить до факультету „Менеджменту та економічної кібернетики". На кафедрі працює на постійній основі 9 викладачів, ще 2 - на основі внутрішнього сумісництва, 1 - на основі зовнішнього сумісництва.

На кафедрі викладається 32 дисципліни.

Дві з них - загального характеру - „Статистика", „Економіко – математичне моделювання". Всі професійно - спрямовані дисципліни охоплюють таки основні напрямки:

• Моделювання та аналіз економічних процесів і об'єктів;

• Корпоративні інформаційні системи;

• Моделювання економічної динаміки;

• Моделювання системних характеристик в економіці.

Наукова діяльність професорсько-викладацького складу кафедри виконується за наступними напрямками:

• розробка учбово-методичних матеріалів, учбових посібників, підручників, програмних продуктів з метою забезпечення та удосконалення учбового процесу;

• робота над кандидатськими та докторськими дисертаціями, розробка монографій, статей, докладів для виступів на наочних конференціях, семінарах;

• проведення наукових досліджень, в тому числі для підприємств;

• керівництво науковою роботою студентів, проведення студентських наукових конференцій.

Виховна робота проводиться у відповідності з „Концепцією виховної роботи", яка розроблена в інституті.

Основний зміст виховної роботи - це систематичний і цілеспрямований процес по підготовці особистості до активної діяльності в громадянському демократичному суспільстві, формування у студентів ідей, знань, почуттів до різних проявів економічної та політичної діяльності, відповідального відношення до навчання, патріотичних почуттів, здорових естетичних смаків, раціональних практичних навичок.

Кафедра фінансів

Кафедра фінансів та кредиту була створена в 1996-1997 навчальному році, коли свого часу відокремилася від кафедри контролю та ревізії. З 2003 року кафедра фінансів та банківської справи розділилася і з неї виокремили кафедру банківської справи. На сьогодні кафедра має назву "кафедра фінансів" і її очолює кандидат економічних наук, доцент Ірина Петрівна Васильчук.

Щорічно кафедра фінансів готує та випускає близько 150 фахівців для економічної, організаційно-управлінської, аналітичної, аудиторської, науково-дослідної та викладацької роботи у сфері державних фінансів та комерційних банків.

На кафедрі фінансів викладається 23 дисципліни: "Фінанси", "Страхування", "Соціальне страхування", "Страховий менеджмент ", "Фінанси підприємств", "Фінансовий аналіз", "Фінансова діяльність суб’єктів господарювання", "Бюджетна система", "Податкова система", "Фінансовий ринок", "Страхові послуги", "Міжнародні фінансові організації", "Бюджетування діяльності суб’єктів господарювання", "Бюджетний менеджмент", "Податковий менеджмент", "Оподаткування суб’єктів підприємництва", "Фінансовий менеджмент", "Місцеві фінанси", "Фондовий ринок", "Фінансове посередництво", "Фінансова санація та банкрутство підприємств", "Ринок фінансових послуг", "Основи наукових досліджень ".

За кафедрою закріплено навчально - методичний кабінет, в якому надається допомога студентам та викладачам при користуванні тематичним каталогом у підборі літератури по окремих темах та питаннях, використанні учбової літератури, періодичних видань та методичних матеріалів.

Дисципліни, що читаються кафедрою фінансів забезпечені підручниками та учбовими посібниками, які знаходяться у бібліотеці інституту та деякі в методичному кабінеті.

Викладачі кафедри фінансів активно займаються виховною роботою і більшість викладачів є кураторами в академічних групах.

Науково-дослідна робота виконується викладачами кафедри згідно затвердженого плану. Наукова робота здійснюється за наступними напрямками:

• робота над науковими статтями;

• участь і виступи з докладами на науково-практичних конференціях різного рівня;

• робота наукового семінару на кафедрі;

•виконання держбюджетної теми.

Викладачі кафедри готують і публікують статті у міжнародних журналах, журналах і газетах України, науково-фахових виданнях, приймають участь не тільки у всеукраїнських науково-практичних конференціях, а й міжнародних.

Робота наукового семінару дає змогу своєчасно отримати інформацію щодо проблем фінансово-кредитної та податково-бюджетної політики України, змін у функціонуванні фінансового механізму, обмінюватися досвідом викладачів кафедри щодо написання наукових статей, обговорення і заслуховування напрямків держбюджетних досліджень тощо.

Місце розташування кафедри фінансів : м. Кривий Ріг, вул. Карла Маркса, 64; КЕІ КНЕУ (корп. №1, ауд. №309); тел. 90-17-81

КАФЕДРА ОБЛІКУ І АУДИТУ

Кафедра є структурним підрозділом Криворізького економічного інституту Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана. На сьогодні, це є найстаріший та найдосвідченіший центр підготовки сучасних фахівців (бакалаврів, спеціалістів, магістрів) з бухгалтерського обліку та аудиту в регіоні.

Підготовка фахівців спеціальності «Облік і адит» має три рівні: «бакалавр» - диплом викладача з економічних дисциплін; «спеціаліст», «магістр» - диплом за програмами «Облік і аудит в управлінні підприємницькою діяльністю» і «Облік і аудит в управлінні банками».

Кафедра обліку і аудиту є випускаючою кафедрою IV рівня акредитації за фахом 08.06.04 "Бухгалтерський облік, аналіз та аудит". Навчання студентів відповідає розробленим освітньо-кваліфікаційним характеристикам за структурою і змістом у відповідності до вимог Міністерства, забезпечуючи підготовку фахівців з кваліфікацією "економіст" і дипломом «бакалавра», «спеціаліста», «магістра». Студенти навчаються як на бюджетній, так і на договірній (комерційній) основі.

Кафедра має старі традиції та власний науково-методичний підхід до процесу навчання студентів. Кафедра була створена 5 вересня 1984 р. і функціонувала як кафедра економічних наук та cтатистики, забезпечуючи викладання базових економічних дисциплін на факультетах, здійснюючи керівництво курсових та дипломних робот студентів інституту. Збільшуючи кількість викладаємих дисциплін та вдосконалюючи навчальний процес мала місце певна еволюція назв /1988 рік – «Бухгалтерський облік, контроль і аналіз господарської діяльності»; 1994 рік – «Бухгалтерський облік і аудит»; 1998 рік – «Облік і аудит»/.

З початку її створення кафедру очолювала доцент, кандидат економiчних наук Тамара Михайлівна Бикова. В 2002 році цю посаду обіймала професор, доктор економiчних наук Любов Василівна Нападовська. Починаючи з 2003 року очолює кафедру доцент, кандидат економiчних наук Людмила Михайлiвна Осмятченко, яка має значний практичний та педагогічний досвід за спеціальністю «Облік і аудит». Викладацький склад кафедри представлено досвідченими фахівцями своєї справи та налічує 18 осіб, 5 з яких кандидати економічних наук.

Сьогоднi на кафедрi облiку i аудит викладається бiльше двадцяти облiкових та аналiтичних дисциплiн для студентiв усiх форм навчання.

Основною задачею кафедри є учбово-методична і наукова діяльність в області інтегрованих багаторівневих навчальних програм по бухгалтерському обліку, аналізу та аудиту.

Інтеграція базових обліково-аналітичних дисциплін здійснюється з використанням сучасних інформаційно-освітніх технологій доповнених діючими науковими секціями в області оподатковування, інформаційних систем та інших. Це забезпечується за наявностi необхiдноi кiлькостi комп’ютерiв як в аудиторному фондi, так i в учбово-методичному кабiнетi.

Викладачі розробляють і успішно впроваджують новітні освітні технології, що забезпечує підвищення ефективності навчального процесу і інтересу до навчання з боку студентів. відмінною рисою даного підходу є: надання студентам, можливості самим одержувати необхідні знання, користаючись розвитими інформаційними ресурсами, сучасними інформаційними технологіями; надані інформаційні ресурси: бази даних, навчальні і контролюючі системи; електронні бібліотеки - разом із традиційними підручниками і методичними посібниками створюють унікальне розподілене середовище навчання, доступне широкій аудиторії.

Викладачі розробляють і успішно впроваджують новітні технології Болонської конвенції, що забезпечує підвищення ефективності навчального процесу і інтересу до навчання з боку студентів. Відмінною рисою даного підходу є надання студентам, можливості самим одержувати необхідні знання (можливість самостійно обирати напрямки наукових досліджень), користаючись розвинутими сучасними інформаційними технологіями. Надані інформаційні ресурси: бази даних, навчальні і контролюючі системи, електронні бібліотеки - разом із традиційними підручниками і методичними посібниками створюють унікальне розподілене середовище навчання, доступне широкій аудиторії. На кафедрі інтенсивно працюють аспіранти та докторанти, йде захист кандидатських дисертацій, виконується науково-дослідна робота за держбюджетною тематикою.

Кафедра має власну iнформацiйно-освiтню інтранет-сторінку, яка працює в локальній мережі інституту. Функціонування кафедрального iнформаційно-освітнього ресурсу на базі Модульного об'єктно-орієнтованого середовища для активного навчання (MOODLE). і, дозволяє: надати навчальну можливість взаємодії з кожним викладачем за допомогою використання технічних, програмних і адміністративних засобів як інститутської мережі, так і мережі Інтернет; удосконалювати інтенсивні взаємодії студентів між собою і з викладачами-консультантами; дозволяють проводити електронні семінари і ділові ігри; легко змінювати зміст курсу, розміщеного на інтранет-сторінці, вводити оновлені дані; корегувати курс за підсумками навчання, оперативно відображати поточну успішність студентів і т.і.

У навчальному процесі використовуються сучасні інформаційні системи: ЛІГА-ЗАКОН, БЕСТ-ЗВІТ ПЛЮС, 1С, ПАРУС, ГАЛАКТИКА, що дозволяє студентам одержувати широкі базові знання в даній сфері.

З 2001 року інститут є користувачем глобальної мережі internet (провайдер internet ВАТ «Укртелеком», провайдер Planet Sky (супутниковий internet)), що дає можливість значно розширити інформаційне забезпечення викладачів і студентів. (http://www.kneu.dp.ua/koa/).

Напрямки підготовки фахівців зосереджено на основні види професійної діяльності фахівця: обліково-аналітична; аудиторська; консалтингова; організаційно-управлінська; контрольно-ревізійна; нормативно-методична.

Виробнича практика студентів вищих навчальних закладів є найважливішою частиною навчального процесу при підготовці фахівців вищого рівня і являє собою планомірну і цілеспрямовану діяльність студентів по освоєнню обраної спеціальності, заглибленому закріпленню теоретичних знань і професійних навичок на кожнім етапі навчання.

Базою для проходження виробничої практики є як промисловi пiдприємства Криворiзького регiону, так i фiнансово-кредитнi установи, що створюють умови для подальшого працевлаштування випускникiв.

З метою задоволення постійно зростаючого попиту ринку праці на економістів спеціальності «Бухгалтерський облік, аналіз і аудит» був створений факультет підвищення кваліфікації і перепідготовки кадрів, у рамках якого кафедра здійснює перепідготовку на базі вищої освіти за фахом «Бухгалтерський облік, аналіз і аудит» із присвоєнням кваліфікації «економіст».

Конкурентноздатність зазначеної спеціальності дуже висока, оскільки бухгалтер, що володіє крім економічних навичок і загально-освітніми знаннями (право, інформаційні системи, економіка підприємств) знайде гідне застосування на підприємствах будь-який форми власності.

Випускники спеціальності «Облік і аудит» - це фахівці широкого профілю, які здатні : аналізувати фінансовий стан підприємства, розробляти бізнес-плани, здійснювати аудит на підприємствах, проводити аналіз та вивчати: техніко-організаційний рівень виробництв; обсяг, якість та структуру продукції; роботи та послуги; фінансові результати та фінансовий стан підприємства тощо.

Контактна адреса: 50000 м.Кривий Ріг вул.Семашко, 16 тел.407-15-90

КАФЕДРА ОБЛІКУ І ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ

Нагальна потреба у посиленні контролю над економічними процесами в економіці України, викликала необхідність підготовки фахівців відповідного профілю. Це й спонукало створення у 1988 році кафедри „Контролю і ревізії”. Першим завідувачем кафедри був кандидат економічних наук Ладожинський В.М. Протягом існування кафедри її очолювали: к.е.н. Залевська Є.В.(нині доктор економічних наук), кандидат економічних наук Мезенцева Н.М. Зараз кафедру очолює заступник директора, кандидат економічних наук Шкіря Наталя Леонідівна. Криворізький економічний інститут є засновником Всеукраїнського науково-практичного журналу „Фінансовий контроль”, де публікуються матеріали з найсучасніших проблем діяльності контрольно-ревізійної служби України. Шкіря Н.Л. є членом редакційної ради журналу.

На кафедрі працює 16 викладачів, серед яких 8 мають вчені ступені кандидатів економічних наук.

Склад викладачів кафедри: Шендригоренко М.Т., к. е. н., доцент, заступник завідуючої кафедри; Мезенцева Н.М., к. е. н., доцент; Цибіна Л.В., к. е. н., доцент; Мельник М.Ф., к. е. н., доцент; Погрібна О.П., к. е. н., доцент; Лобов С.П., к. е. н., доцент; Нікульникова Т.Г., к. е. н., доцент; Карпов В.М., старший викладач; Бондаренко Т.Ю., старший викладач; Осадчук Т.Г., старший викладач; Лебедько Н.П., старший викладач; Залізняк Н.В., старший викладач; Чувашева Л.І., старший викладач; Волков Д.П., асистент; Дацко К.П., асистент.

На кафедрі викладаються 39 дисциплін, а саме: бухгалтерський облік (теорія); фінансовий, управлінський, податковий, бухгалтерський облік; організація обліку; облік в банках; звітність підприємств; економічний аналіз; фінансовий аналіз; аудит; організація торгівлі; бухгалтерський облік в торгівлі та громадському харчуванні - 1; бухгалтерський облік в торгівлі та громадському харчуванні – 2; внутрішньогосподарський контроль; аудит торгівельної діяльності; стратегічний аналіз; аналіз господарської діяльності; економічний аналіз в галузях економіки; комп’ютерний аудит; міжнародні стандарти аудиту; судово-бухгалтерська експертиза; державний фінансовий контроль -3; державний фінансовий контроль; звітність бюджетних установ; облік в бюджетних установах; організація обліку в фермерських господарствах; основи бюджетування; аналіз виконання кошторису; методи і моделі прийняття рішень в аналізі і аудиті; облік і звітність суб’єктів малого підприємництва; аудит в зарубіжних країнах; облік зовнішньоекономічної діяльності.

За кафедрою закріплено 3 навчальних аудиторії, комп’ютерний клас і методичний кабінет.

Викладачі і студенти постійно приймають участь у науковій роботі, а саме: у виконанні держбюджетних науково-дослідницьких тем, у науково-практичних конференціях, публікують статті у фахових виданнях з проблемних питань обліку і контролю, роботі гуртка кафедри з поглибленого вивчення методики проведення державного фінансового контролю.

Кафедра повністю забезпечена методичною літературою. По кожній дисципліні розроблені робочі програми, методична література для проведення практичних занять, самостійної і індивідуальної роботи, а також методичні розробки щодо виконання курсових, дипломних робіт, проходження виробничої практики. Методична література постійно оновлюється.

Всі дисципліни, які викладаються на кафедрі забезпечені новітньою вітчизняною, зарубіжною навчальною літературою періодичного друку з фахових дисциплін.

Викладачами кафедри постійно здійснюється виховна робота в академічних групах денного відділення спеціальності „Облік і аудит” спеціалізації „Контроль і ревізія” за такими напрямами: патріотичне та правове виховання, виховання сумлінного ставлення до навчання, виховання навичок здорового відпочинку, моральне виховання.

На кафедру щорічно здійснюється набір студентів у кількості 100 осіб. По спеціалізації „Контроль і ревізія” – 75 чоловік(50 чоловік на денне відділення і 25 чоловік на заочне відділення) та по „Бухгалтерському обліку в торгівлі” на заочне відділення 25 чоловік.

Контактна адреса: м. Кривий Ріг, вул. Семашко, 16, кабінет 411,416,418,420,407 тел. 407-15-77

КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ

Факультет створений у 2000 році.

Декан факультету – Астаф’єв Олександр Юлійович, кандидат технічних наук, доцент. Заступник декана з навчальної та виховної роботи Оглобля Наталя Анатоліївна.

Заступник декана з наукової та методичної роботи – Лисенко Володимир Сергійович.

Факультет здійснює підготовку за напрямами:

"Менеджмент організацій"

"Економічна кібернетика"

"Програмна інженерія".

З 2001 року відкрито магістратуру за спеціальністю "Менеджмент організацій", а з 2005 – за спеціальністю "Економічна кібернетика" за програмами: "Системний аналіз і моделювання економічних процесів" (кафедра економічної кібернетики) та "Інформаційний менеджмент" (кафедра інформатики та інформаційних технологій).

У 2003 році на базі факультету відкрито заочне відділення по зазначеним спеціальностям.

У 2008 році відкрито нову спеціальність за напрямом "Програмна інженерія", на якій готуються фахівці по розробці програмного забезпечення, використовуючи сучасні засоби та технології програмування.

До складу факультету входять:

– випускаюча кафедра інформатики та інформаційних технологій – зав. кафедрою Зеленський Олександр Семенович, доктор технічних наук, професор;

– випускаюча кафедра економічної кібернетики – зав. кафедрою Соловйов Володимир Миколайович, доктор фізико-математичних наук, професор;

– випускаюча кафедра менеджменту – зав. кафедрою Хорольський Валентин Петрович, доктор технічних наук, професор;

– кафедра вищої математики – зав. кафедрою Нєвєров Сергій Леонідович, кандидат фізико-математичних наук наук, доцент.

На факультеті навчається 645 студента денної форми навчання та 295 студентів заочної форми.

Наукову роботу очолює Наукова рада, головою якої є Лисенко Володимир Сергійович, кандидат економічних наук, доцент. Науковою роботою студентів керують: чотири доктори наук, шістнадцять кандидатів наук. На факультеті ведеться активна організаційна, науково-методична та виховна робота.

На кафедрах факультету працюють 62% викладачів, які мають науковий ступінь кандидата або доктора наук, ведуть розробки сучасних наукових напрямків, є авторами наукових статей, монографій, учасниками міжнародних конференцій.

На факультеті працюють методичні кабінети, укомплектовані необхідною літературою та 4 комп’ютерні лабораторії, обладнані сучасною комп’ютерною технікою. Студенти факультету є активними учасниками наукових гуртків, проблемних груп, якими керують науковці.

Тематика науково-дослідної роботи містить проблеми Криворізького регіону, а також проблеми інтеграції молодих спеціалістів у суспільно-економічне життя. Така робота відображає інтереси студентської молоді, сприяє формуванню соціально зрілих фахівців, підготовлених до діяльності в нашому економічному районі.

Контактна інформація: вул. Семашко 16, аудиторія 105. Телефони: 407-15-73

КАФЕДРА ПЕДАГОГІКИ І ПСИХОЛОГІЇ

Кафедра педагогіки і психології створена при КЕІ КНЕУ 1 вересня 1997 року. Кафедру очолює Красовська Лариса Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент. На кафедрі працюють висококваліфіковані спеціалісти: доценти, кандидати педагогічних наук: Павленко О.О., Шепеленко Т.Л., кандидат психологічних наук: Шаповал І.М., кандидат філологічних наук: Івашко В.А., старший викладач: Нагорний А.І., асистенти з фаховою економічною освітою: Прудська О.В., Корженівський В.К., Харитонова А.М., Мельничук А.В.

Викладання дисциплін: Педагогіка і психологія, Психологія, Основи психології і педагогіки, Психологія діяльності та навчальний менеджмент, Комунікаційні процеси в навчанні, Методика викладання економіки.

Кафедра здійснює: Організацію науково-дослідної роботи; Дослідження, узагальнення і впровадження досвіду педагогічної діяльності; Розробку навчальних посібників, методичних рекомендацій, дидактичних матеріалів.

Основні напрямки діяльності кафедри: Теоретична та практична підготовка студентів до педагогічної діяльності. Науково-теоретична розробка психолого-педагогічних аспектів безперервної економічної освіти. Розробка та впровадження концептуальної і технологічної моделей підготовки викладача економіки. Реалізація культурологічних підходів до формування фахівця. Обґрунтування методологічних засад психолого-педагогічних дисциплін в економічному вузі.

Викладачами кафедри педагогіки і психології розробляється держбюджетна тема «Теоретичні основи викладання психолого-педагогічних дисциплін на підставах модульно-рейтингової системи навчання» в інтеграції наступних галузей наукових знань: Педагогіка і психологія вищої освіти. Економічна психологія. Педагогічний менеджмент. Психологія творчої діяльності. Психологія культури.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Національна академія педагогічних наук україни державна науково-педагогічна бібліотека україни імені в. О. Сухомлинського календар знаменних І пам’ятних дат у галузі освіти І педагогічної науки на 2012 рік

  Документ
  Головною метою діяльності Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського (ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського) є інформаційне забезпечення розвитку національної педагогічної науки, освіти і практики,
 2. Національна економіка

  Документ
  Ю.В. Ніколенко,доктор економічних наук, професор;А.В. Шегда,доктор економічних наук, професор;Л.В. Левковська,к.е.н., ст. науковий співробітник, член-кореспондентАкадемії економічних наук України.
 3. Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 50-річчю наукової бібліотеки Хмельницького національного університету 15 16 березня 2012 року Хмельницький 2012

  Документ
  Бібліотека та сучасні тенденції в інформаційному забезпеченні освітньої, науково-дослідної та інноваційної діяльності вищих навчальних закладів : матеріали наук.
 4. Інформація про наукову та науково-технічну діяльність Національного університету «Острозька академія» за 2011 рік Острог, 2011

  Документ
  12 IV.1994 р. Указом Президента України Л.Кравчука був створений Острозький Вищий Колегіум. 5.VI.1996 р. він був перейменований в Острозьку Академію згідно з Указом № 402/96 Президента України Л.
 5. Всеукраїнської науково-практичної конференції (30 жовтня 2009 р.) Київ 2009 ббк 74. 212 Розповсюдження І тиражування без офіційного а 43 дозволу іпк дсзу заборонено

  Документ
  А 43 Актуальні проблеми професійної орієнтації та професійного навчання незайнятого населення в умовах фінансово-економічної кризи : зб. наук. праць за матеріалами IV Всеукр.

Другие похожие документы..