Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Высокая эстетическая избирательность, ассоциативность и метафоричность музыкального мышления выстраивает сложную функциональную организацию, в которо...полностью>>
'Литература'
Защита состоится «11» февраля 2010 г. в 1330 часов на заседании диссертационного совета Д 737.004.03 по защите докторских и кандидатских диссертаций ...полностью>>
'Методические указания'
Методические указания по выполнению, оформлению и защите курсового проекта по специальности 0906-Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторо...полностью>>
'Документ'
аббревиатура – аbbreviation – 1) сокращённое название, образованное по первым буквам слов: АТС, СНГ, ВМФ и т.д.; 2) знаки сокращения и упрощения пись...полностью>>

Міністерство освіти І науки України Львівський національний університет імені Івана Франка Економічний факультет (7)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Міністерство освіти і науки України

Львівський національний університет імені Івана Франка

Економічний факультет

Затверджено”

Декан економічного факультету

проф. Панчишин С. М.

___________________________

Програма

фахових вступних випробувань

з дисциплін професійної підготовки

для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста або магістра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра або спеціаліста

(напрям підготовки 0501 – “ Економіка і підприємництво”

спеціальність “Економічна теорія”)

Розглянуто і затверджено

на засіданні Вченої ради

економічного факультету

Протокол № 6 від 17. 02. 2010

Затверджено

на засіданні приймальної комісії

Львівського національного університету

імені Івана Франка

01.03.2010р. (протокол № 8)

Львів-2010

Анотація

Прийом абітурієнтів, які мають диплом бакалавра (спеціаліста) для здо­буття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста або магістра за спеціальністю 7.050101, 8.050101 – “Економічна теорія”, проводиться за результатами фахо­вих вступних випробувань. Вони відбуватимуться у формі тестування та співбе­сіди з дисциплін циклу професійної підготовки: “Історія економіки та еконо­мічної думки”, “Макроекономіка-2” та “Мікроекономіка-2”, а також дисциплін циклу загальноекономічної підготовки (економічна теорія): “Політична еконо­мія”, “Мікроекономіка” та “Макроекономіка”.

Навчальна дисципліна "Історія економіки та економічної думки"

Тема 1 Предмет історії економіки та економічної думки. Первісна доба та стародавній світ

Предмет та структура курсу. Методологія сучасного історико-економіч­ного аналізу. Чинники еконо­мічного розвитку людства. Первісний світ та його винаходи. Формування первіснообщинного способу виробництва Неолітична революція. Традицій­ний та "азіатський" способи виробництва. Система схід­ного та античного (класичного) рабства.

Характеристика економічної думки Стародавнього Сходу. Епоха Антич­ності: еволюція економіки та економічної думки.

Закони Лікурга. Вчення Ксенофонта. Реформи Солона. Економічна думка Платона та Арістотеля. Стародавній Рим та його представники.

Господарство трипільців. Господарство скіфів.

Тема 2. Епоха середньовіччя

Середні віки в країнах Сходу. Загальна характеристика цивілізацій середньовіччя; запровадження ісламу та особливості розвитку арабо-мусуль­манської цивілізації.

Становлення та розвиток феодального господарства в країнах Європи: етапи становлення і розвит­ку феодалізму; «Салічна правда», «Капітулярій про вілли»; становлення середньовічних міст. Комунальні революції.

Вчення Томи Аквінського: теорія справедливої ціни; погляди на лихварство та роль грошей в економіці.

Розвиток економічної думки Київської Русі («Руська Правда»).

Тема 3. Епоха первісного нагромадження капіталу. Меркантилізм

Великі географічні відкриття та їхній вплив на розвиток Європейських країн; формування абсолютистських монархій в Європі; «революція цін» та її вплив на господарський розвиток Європи; колоніалізм епохи первісного нагромадження капіталу.

Суспільно-економічні зміни та формування ринкових відносин країн Європи XV—XVI ст. Вплив розколу католицької церкви та Реформації на суспільне життя Європи XVI ст.

Головні передумови генезису та теоретико-методологічні особливості меркантилізму. Ранній меркантилізм. Монетарна система. В.Стаффорд (Англія), Г.Скаруффі (Італія), Ж. Боден (Франція).

Система торговельного балансу пізнього меркантилізму. Т.Манн, Дж.Ло (Англія), Ж.Б. Кольбер, А.Монкретьєн (Франція), І.Посошков (Росія), А.Сєрра (Італія)

Тема 4. Господарський розвиток світу в індустріальну епоху. Промисловий переворот

Формування системи вільної конкуренції. Суспільно-економічні переду­мови формування єдиних національних ринків європейських країн та світового ринку.

Генеза та еволюція ринкового господарства в Англії. Розвиток фермер­ської системи господарювання, аграрний переворот Англії. Навігаційний акт. Промисловий переворот. Перехід до машинного виробництва

Особливості ринкового господарства у Франції. Буржуазно-демократич­ної революції. Прийняття аграрного законодавства. Парцеляризація села. Про­мисловий переворот. Цивільний кодекс Наполеона. Декрет про Континентальну блокаду.

Німеччина на шляху до індустріального суспільства. Договір про ство­рення Рейнського союзу, Прусський митний закон. Промислова революція, політика мілітаризації Пруссії.

Утворення США й особливості становлення ринку в країні. Спеціалізація в економічному розвитку колоній. Декларація незалежності США. Війни за неза­лежність. Версальський договір. Закон про патенти. Промисловий перево­рот у США. Структура експорту та імпорту США, протекціоністська політика.

Промисловий переворот в господарстві України. Аграрні реформи та розвиток сільського господарства. Зародження та розвиток кооперативного руху.

Тема 5. Класична політична економія

Суть, ознаки та етапи розвитку класичної політичної економії. Зародження класичної політичної економії (В.Петті, П.Буагільбер).

Економічні ідеї фізіократів: "Економічна таблиця" Ф.Кене та її роль в історії політичної економії; А.Тюрго і фізіократія.

Предмет і методологія економічного аналізу А.Сміта.: поділ праці, багат­ство і цінність; доход нації: прибуток; зарплата; рента; капітал; продуктивна і непродуктивна праці; функції держави і "невидима рука".

Економічні погляди. Ж. Б. Сея, Д. Рікардо і Т. Мальтуса. Політекономія Ж.Б.Сея: (теорія трьох факторів виробництва; «Закон Сея»). Політекономія Д.Рікардо: (теорія ціни; теорія ренти; теорія порівняльних переваг;) Політеко­номія Т.Мальтуса: (теорія народонаселення; теорія надвиробництва;)

Класичний напрям в українській економічній науці: С.Десницький – однодумець А.Сміта; "Економічна система" М.Балудянського.

Тема 6. Соціалістичні економічні теорії

Історичні передумови виникнення та загальна характеристика соціаліст­тичних вчень.

Політекономія С. Сісмонді: методологія Сісмонді; критика капіталізму та ідеалізація дрібного виробництва; теорія реалізації та криз.

Економічні ідеї К. Сен-Сімона: вчення про суспільну формацію; критика капіталізму і приватної власності. Проект нової індустріальної системи: основні риси.

Методологія економічного аналізу К.Маркса. вчення про товар та його властивості. Гроші. Теорія капіталу. Постійний і змінний капітал. Вчення про додаткову вартість. Норма додаткової вартості.

Соціалістичні погляди І.Франка. М. Зібер і його аналіз "Капіталу" К.Маркса.

Тема 7. Неокласичні школи економічної теорії

Економічні погляди Ф.Ліста як основи зародження німецької історичної школи: критика класичної політекономії; вчення про стадії (ступені) економічної культури (господарства); особливості теорії протекціонізму Ф.Ліста.

Історична школа: економічні ідеї старої історичної школи (В.Рошер, Б. Гільдебранд,); економічні ідеї нової історичної школи (Г. Шмоллер, К.Бюхер); економічні ідеї В.Зомбарта.

Австрійська школа: теорія суб’єктивної цінності; теорія об'єктивної цінності.

Кембріджська школа: "хрест" Маршалла; вклад А.Маршалла у розвиток економічної науки.

Київська школа в політичній економіці (М.Бунге, Д.Піхно)

Тема 8. Економіка провідних країн світу в період монополістичної конкуренції (друга половина XIX — початок XX ст.)

Друга науково-технологічна революція (1870—1918).

Промислове зростання Німеччини в кінці XIX cт. США —реальний лідер світової економіки. Особливості англійської економіки в період монополістичної конкуренції. Уповільнення темпів економічного зростання Франції та його причини.

Тема 9 Особливості розвитку ринкового господарства та наукові школи в Україні кінця ХІХ - першої третини ХХ ст.

Розвиток ринкового господарства в Східній Україні у пореформений період. Стабілізація фінансово-кредитної системи. Столипінська аграрна реформа. Особливості економічного розвитку західноукраїнських земель.

Селянська реформа 1861 р. Становлення ринкового господарства в Україні.

Космогенно - енергетична теорія розвитку економіки С. Подолинсь­кого.

Наукові новаторства М. Туган-Барановського: синтез теорій граничної цінності з трудовою теорією вартості; теорія економічних циклів та її вплив на світову економічну думку; теоретик кооперації.

Засновник економетрії П. Чомпа.

Економіст-математик Є. Слуцький: аналіз теорій граничності та ство­рення нової теорії збалансованого бюджету споживача; засновник новітньої науки – праксеології.

Тема 10 Інституціоналізм

Суть, ознаки та методологія інституціоналізму.

"Соціально-психологічний" інституціоналізм Т.Веблена. "Соціально-правовий" інституціоналізм Дж.Коммонса. "Кон'юнктурно-статистичний" інсти­туціоналізм У.Мітчелла. Кон'юнктурний барометр Гарвардської школи.

Тема 11. Господарство світу в період державно-монополістичного розвитку суспільства (перша половина XX ст.)

Розвиток світового капіталістичного господарства на початку XX ст. й у період Першої світової війни. Становлення системи регульованого капіталізму.

Світова економічна криза 1929—1933 років та період державно-монополістичного розвитку суспільств

Економічний розвиток європейських країн і США у період Другої світової війни та її вплив на структуру господарства країн.

Тема 12. Кейнсіанство

Історичні умови появи кейнсіанства. Методологічні основи кейнсіанства.

Теоретична система та економічна програма Дж. М. Кейнса: “основний психологічний закон”; концепція мультиплікатора інвестицій; заходи держав­ного регулювання економіки.

Особливості кейнсіанства у різних країнах.

Тема 13. Неолібералізм і його школи

Основи неокласичної моделі ринкової економіки. Суть та принципи неолібералізму.

Основні школи неолібералізму: Лондонська. Ф.Гайєк; Фрайбурзька. В.Ойкен, Л.Ерхард; Паризька. Ж.Л:Рюеф, М.Алле; Чиказька. М.Фрідмен.

Місце неолібералізму в історії економічних вчень.

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:

1. Злупко С.М. Історія економічної теорії підручник. – К.: Знання, 2005 .– 719 с.

2. Історія економічних учень: Підручник. Базилевич В.Д., Гайдай Т.В., Гражевська Н. І. та ін. / За ред. проф. В. Д. Базилевича. – К.: Знання, 2004. – 1300 с.

3. Історія економічних учень: Підручник / Л.Я. Корнійчук, Н.О. Татаренко та ін. – К.: КНЕУ, 1999. – 564 с.

4. Історія економіки та економічної думки: Курс лекцій / Авт. кол.: С.В.Степаненко (кер. авт. кол.), В.М.Фещенко, С.Н.Антонюк, Н.О.Тимочко та ін.- К.: КНЕУ, 2006, - с. 564-641.

5. Блауг М. Економічна теорія в ретроспективі / Пер. з англ. І. Дзюб. - К.:Основи, 2001.-670 с.

6. Лановик Б. Д., Матисякевич З. М., Матейко Р. М. Економічна історія України і світу: Підручник / За ред Б. Д. Лановика. – К.: Вікар, 2006. – 495 с.

7. Леоненко П. М., Юхименко П. І. Економічна історія: Навч. посібн. – К.: Знання-Прес, 2004. – 499 с.

8. Українська економічна думка: Хрестоматія/ Упоряд. С.М. Злупко. – К.: Знання, 1998. – 448 с.

Типові тестові завдання з курсу

"Історія економіки та економічної думки"

1. У чому суть неолітичної революції?

1) в результаті винайдення річкового виду транспорту полегшилась міграція племен між територіями;

2) поділ праці між тваринництвом і землеробством та підвищення продуктивності праці;

3) покращення обробітку землі в результаті виробництва залізних знарядь праці;

4) зародження відтворюючого господарства і перехід племен до осілості.

2. Яка ознака не характеризує традиційний спосіб господарювання, що сформувався в країнах Стародавнього Сходу в період 7-10 тис. до н.е. – 1 тис. р. н.е.?

1) централізоване прийняття рішень;

2) провідна галузь – сільське господарство, де зайняті 75-95% працездатного населення;

3) вища мета – фізичне виживання і передання матеріальних і моральних цінностей з покоління в покоління;

4) на вершині ієрархії стоїть родова знать, частка якої близько 3%.

3. В середньовічному місті цех – це:

1) приміщення, де працювали представники однієї спеціальності;

2) політична організація міських жителів;

3) частина заводської споруди;

4) об’єднання ремісників однієї спеціальності в особливу спілку.

4. «Революція цін» в країнах Європи 15 ст. пов’язана:

1) зі створенням міжнародних торгових корпорацій;

2) з Великими географічними відкриттями;

3) з військовими діями в Європі;

4) з надлишком виробленого продукту.

5. В якій галузі розпочався промисловий переворот в Англії?

1) транспорті;

2) текстильній;

3) металургійній;

4) суднобудівній.

6. В якій країні 1790 року був прийнятий Закон «Про патенти»?

1) Англії;

2) США;

3) Франції;

4) Німеччині.

7. Яка з вказаних країн стала на поч. 20 ст. «світовим банкіром»?

1) Голландія;

2) Німеччина;

3) Англія;

4) Франція.

8. Як називається форма монополій, яка передбачає об’єднання підприємств, які втрачають комерційну самостійність, але зберігають виробничу, при цьому розподіл замовлень на купівлю сировини і реалізацію продукції здійснюється через єдину збутову контору?

1) картель;

2) трест;

3) пул;

4) синдикат.

9. У якій сфері економіки США були проведені першочергові реформи у відповідності з „новим курсом” Ф.Рузвельта щодо виходу із економічної кризи 1929-1933 рр.?

1) у сільському господарстві;

2) у важкій промисловості;

3) у фінансово-кредитній;

4) у сфері зайнятості.

10. Хто вважається засновником терміну «економіка»?

1) Ксенофонт; 3) Платон;

2) Арістотель; 4) Сократ.

11. Хто вперше в науці побачив зв'язок між поділом праці та розмірами ринку?

1) Ксенофонт; 3) Платон;

2) Арістотель; 4) Сократ.

12. Для досягнення позитивного сальдо у зовнішній торгівлі ранні меркантилісти вважали за доцільне:

1) експортувати сировину і матеріали;

2) розширювати ринки збуту шляхом встановлення низьких цін на товари;

3) не допускати вивозу з країни золота і срібла;

4) обмежувати експорт товарів.

13 . Засновником класичної політичної економії в Англії став:

1) В.Петті; 2) П.Буагільбер 3) Д.Лоу; 4) Ф.Енгельс.

14. До рушійних сил ринкової економіки А. Сміт зараховував:

1) дію законів попиту і пропозиції;

2) повну зайнятість;

3) сильну державну владу;

4) цільові державні капіталовкладення.

15. Вперше терміни «основний» і «оборотний капітал» в науку запровадив:

1) Ф. Кене; 3) А. Сміт;

2) К. Маркс; 4) Д. Рікардо.

16. Праця А. Сміта «Дослідження про природу і причини багатства народів» вперше вийшла друком у:

1)1780; 3) 1784;

2)1782; 4) 1776.

17. Хто на думку фізіократа Ф. Кене створює чистий продукт?

1) ремісник; 3) капіталіст;

2) землероб; 4) землевласник.

18. Теорія класової боротьби є центральною в:

1) марксизмі; 3) історичній школі;

2) маржиналізмі; 4) класичній школі.

19. Яка теорія є ключовою в „Капіталі” К. Маркса?

1) абсолютної земельної ренти;

2) відносної переваги у зовнішній торгівлі;

3) трудова теорія вартості;

4) граничної корисності.

20. Головною працею А. Маршалла є:

1) «Правові основи капіталізму»;

2) «Принципи економіксу»;

3) «Вартість і капітал»;

4) «Основні принципи економічної політики»

21. Яка теорія посідає центральне місце у концепціях австрійської школи?

1) теорія граничної корисності;

2) теорія трудової вартості;

3) теорія чинників виробництва;

4) теорія грошей.

22. Показник, який вказує на ступінь зміни попиту при зміні ціни на 1%, А. Маршалл назвав:

1) акселератором; 3) мультиплікатором;

2) ціновим показником; 4) коефіцієнтом еластичності попиту за ціною.

23. На думку А. Маршалла у довгостроковому періоді часу постійні витрати стають:

1) середніми витратами; 3) загальними;

2) граничними витратами; 4) змінними.

23. У якій країні зародилася історична школа?

1) США; 3) Франції;

2) Англії; 4) Німеччині.

25. Який новий напрям економічної теорії сформулював Дж. Кейнс?

1) теорію інвестицій;

2) теорію державного регулювання економіки;

3) теорію цінних паперів;

4) теорію циклічних коливань.

26. Яка з цих книг належить перу Дж.М. Кейнса?

1) «Принципи економічної науки»;

2) Лекції з економічної теорії державного сектору;

3) «Загальна теорія зайнятості, процента і грошей»;

4) «Економічні цикли та національний дохід».

27. Засновником якого напряму інституціоналізму був Т. Веблен?

1) соціально-психологічного;

2) соціально-правового;

3) кон'юнктурно-статистичного;

4) індустріально-технологічного.

28. Методологія інституціоналістів найбільше спільних рис має з методологією:

1) чиказької школи; 3) класичної школи;

2) історичної школи; 4) критичної школи.

29. За монетаристами основним завданням держави є:

1) регулювати ринок;

2) регулювати торгівлю;

3) регулювати попит на гроші;

4) регулювати пропозицію грошей.

30. У якому році була заснована Нобелівська премія з економіки?

1) у 1965; 3) у 1968;

2) у 1969; 4) у 1970.

31. Хто написав працю „Що таке поступ?”:

1) І. Франко; 3) М.Туган-Барановський;

2) А. Сміт; 4) Д. Норт.

32. Кого з українських економістів В.Зомбарт назвав “батьком нової теорії криз”?

а) М. Зібера;

б) Є. Слуцького;

в) М. Туган-Барановського;

г) М. Балудянського.

33. Хто з відомих українських економістів вважається засновником науки “Праксеологія”

а) Є. Слуцький;

б) М. Балудянський;

в) П. Чомпа;

г) М. Бунге.

34. Кому з відомих українських економістів належить праця “До теорії збалансованого бюджету споживача”?

а) М. Туган-Барановському;

б) М. Зіберу;

в) Є. Слуцькому;

г) П. Чомпі.

35. Хто з відомих українських вчених на основі вчення С. Подолинського розвинув теорію про ноосферу?

а) Є. Олесницький;

б) В. Вернадський;

в) І. Франко;

г) М. Яснопольський.

36. Кому з українських економістів належить праця “Праця людини та її відношення до розподілу енергії”?

а) Є. Слуцькому;

б) В. Вернадському;

в) С. Подолинському

г) М. Туган-Барановському.

37. Хто з українських економістів вперше здійснив синтез теорії трудової вартості з теорією граничної корисності?

а) М. Туган-Барановський;

б) М. Зібер;

в) Є. Слуцький;

г) С. Подолинський.

38. Хто з українських економістів здійснив ґрунтовний аналіз промислових криз в Англії?

а) М. Туган-Барановський;

б) М. Зібер;

в) Є. Слуцький;

г) С. Подолинський.

39. Хто з українських економістів вважається засновником науки “Економетрія”

а) Є. Слуцький;

б) М. Балудянський;

в) П. Чомпа;

г) М. Бунге.

40. Кому з українських економістів належить праця “Порадник у грошових і податкових справах”?

а) Є. Слуцькому;

б) С. Подолинському;

в) П. Чомпі

г) М. Туган-Барановському.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Міністерство освіти І науки України Львівський національний університет імені Івана Франка Економічний факультет (4)

  Документ
  Прийом абітурієнтів, які мають диплом бакалавра (спеціаліста) для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста або магістра за спеціальністю 7.
 2. Міністерство освіти І науки України Львівський національний університет імені Івана Франка Економічний факультет (6)

  Документ
  Прийом абітурієнтів, які мають диплом бакалавра (спеціаліста) для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста або магістра за спеціальністю 7.
 3. Міністерство освіти І науки України Львівський національний університет імені Івана Франка Економічний факультет (3)

  Документ
  Прийом абітурієнтів, які мають диплом бакалавра (спеціаліста) для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста або магістра за спеціальністю “Економічна теорія”, проводиться за результатами фахових вступних випробувань.
 4. Міністерство освіти І науки України Львівський національний університет імені Івана Франка Економічний факультет (5)

  Документ
  Прийом абітурієнтів, які мають диплом бакалавра (спеціаліста) для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста або магістра за спеціальністю 7.
 5. Міністерство освіти І науки України Львівський національний університет імені Івана Франка Економічний факультет (8)

  Документ
  Прийом абітурієнтів, які мають диплом бакалавра (спеціаліста) для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста або магістра за спеціальністю 7.

Другие похожие документы..