Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Методичні рекомендації'
Програма укладена на основі типової програми з предмету «Організація роботи з кадрами» Науково-методичного центру аграрної освіти Міністерства аграрн...полностью>>
'Документ'
Уранополи…) Технические параметры снимков Размер: 3 на 4 см ( 7 на 1704 пикселя) Разрешение: 180 пикселей на дюйм Расширение: jpg Цвет: RGB Глубина: ...полностью>>
'Тезисы'
Приглашаем Вас принять участие в работе Научно-технической конференции «Трибология – машиностроению», посвящённой 120 – летию выдающегося триболога п...полностью>>
'Документ'
Сколько лет прошло, а память о людях, с кем пришлось идти по фронтовым дорогам первые месяцы Великой Отечественной войны не тускнеет. Многие из них н...полностью>>

Міністерство освіти І науки України Львівський національний університет імені Івана Франка Економічний факультет (7)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

1

Смотреть полностью

Міністерство освіти і науки України

Львівський національний університет імені Івана Франка

Економічний факультет

Затверджено”

Декан економічного факультету

проф. Панчишин С. М.

___________________________

Програма

фахових вступних випробувань

з дисциплін професійної підготовки

для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста або магістра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра або спеціаліста

(напрям підготовки 0501 – “ Економіка і підприємництво”

спеціальність “Економічна теорія”)

Розглянуто і затверджено

на засіданні Вченої ради

економічного факультету

Протокол № 6 від 17. 02. 2010

Затверджено

на засіданні приймальної комісії

Львівського національного університету

імені Івана Франка

01.03.2010р. (протокол № 8)

Львів-2010

Анотація

Прийом абітурієнтів, які мають диплом бакалавра (спеціаліста) для здо­буття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста або магістра за спеціальністю 7.050101, 8.050101 – “Економічна теорія”, проводиться за результатами фахо­вих вступних випробувань. Вони відбуватимуться у формі тестування та співбе­сіди з дисциплін циклу професійної підготовки: “Історія економіки та еконо­мічної думки”, “Макроекономіка-2” та “Мікроекономіка-2”, а також дисциплін циклу загальноекономічної підготовки (економічна теорія): “Політична еконо­мія”, “Мікроекономіка” та “Макроекономіка”.

Навчальна дисципліна "Історія економіки та економічної думки"

Тема 1 Предмет історії економіки та економічної думки. Первісна доба та стародавній світ

Предмет та структура курсу. Методологія сучасного історико-економіч­ного аналізу. Чинники еконо­мічного розвитку людства. Первісний світ та його винаходи. Формування первіснообщинного способу виробництва Неолітична революція. Традицій­ний та "азіатський" способи виробництва. Система схід­ного та античного (класичного) рабства.

Характеристика економічної думки Стародавнього Сходу. Епоха Антич­ності: еволюція економіки та економічної думки.

Закони Лікурга. Вчення Ксенофонта. Реформи Солона. Економічна думка Платона та Арістотеля. Стародавній Рим та його представники.

Господарство трипільців. Господарство скіфів.

Тема 2. Епоха середньовіччя

Середні віки в країнах Сходу. Загальна характеристика цивілізацій середньовіччя; запровадження ісламу та особливості розвитку арабо-мусуль­манської цивілізації.

Становлення та розвиток феодального господарства в країнах Європи: етапи становлення і розвит­ку феодалізму; «Салічна правда», «Капітулярій про вілли»; становлення середньовічних міст. Комунальні революції.

Вчення Томи Аквінського: теорія справедливої ціни; погляди на лихварство та роль грошей в економіці.

Розвиток економічної думки Київської Русі («Руська Правда»).

Тема 3. Епоха первісного нагромадження капіталу. Меркантилізм

Великі географічні відкриття та їхній вплив на розвиток Європейських країн; формування абсолютистських монархій в Європі; «революція цін» та її вплив на господарський розвиток Європи; колоніалізм епохи первісного нагромадження капіталу.

Суспільно-економічні зміни та формування ринкових відносин країн Європи XV—XVI ст. Вплив розколу католицької церкви та Реформації на суспільне життя Європи XVI ст.

Головні передумови генезису та теоретико-методологічні особливості меркантилізму. Ранній меркантилізм. Монетарна система. В.Стаффорд (Англія), Г.Скаруффі (Італія), Ж. Боден (Франція).

Система торговельного балансу пізнього меркантилізму. Т.Манн, Дж.Ло (Англія), Ж.Б. Кольбер, А.Монкретьєн (Франція), І.Посошков (Росія), А.Сєрра (Італія)

Тема 4. Господарський розвиток світу в індустріальну епоху. Промисловий переворот

Формування системи вільної конкуренції. Суспільно-економічні переду­мови формування єдиних національних ринків європейських країн та світового ринку.

Генеза та еволюція ринкового господарства в Англії. Розвиток фермер­ської системи господарювання, аграрний переворот Англії. Навігаційний акт. Промисловий переворот. Перехід до машинного виробництва

Особливості ринкового господарства у Франції. Буржуазно-демократич­ної революції. Прийняття аграрного законодавства. Парцеляризація села. Про­мисловий переворот. Цивільний кодекс Наполеона. Декрет про Континентальну блокаду.

Німеччина на шляху до індустріального суспільства. Договір про ство­рення Рейнського союзу, Прусський митний закон. Промислова революція, політика мілітаризації Пруссії.

Утворення США й особливості становлення ринку в країні. Спеціалізація в економічному розвитку колоній. Декларація незалежності США. Війни за неза­лежність. Версальський договір. Закон про патенти. Промисловий перево­рот у США. Структура експорту та імпорту США, протекціоністська політика.

Промисловий переворот в господарстві України. Аграрні реформи та розвиток сільського господарства. Зародження та розвиток кооперативного руху.

Тема 5. Класична політична економія

Суть, ознаки та етапи розвитку класичної політичної економії. Зародження класичної політичної економії (В.Петті, П.Буагільбер).

Економічні ідеї фізіократів: "Економічна таблиця" Ф.Кене та її роль в історії політичної економії; А.Тюрго і фізіократія.

Предмет і методологія економічного аналізу А.Сміта.: поділ праці, багат­ство і цінність; доход нації: прибуток; зарплата; рента; капітал; продуктивна і непродуктивна праці; функції держави і "невидима рука".

Економічні погляди. Ж. Б. Сея, Д. Рікардо і Т. Мальтуса. Політекономія Ж.Б.Сея: (теорія трьох факторів виробництва; «Закон Сея»). Політекономія Д.Рікардо: (теорія ціни; теорія ренти; теорія порівняльних переваг;) Політеко­номія Т.Мальтуса: (теорія народонаселення; теорія надвиробництва;)

Класичний напрям в українській економічній науці: С.Десницький – однодумець А.Сміта; "Економічна система" М.Балудянського.

Тема 6. Соціалістичні економічні теорії

Історичні передумови виникнення та загальна характеристика соціаліст­тичних вчень.

Політекономія С. Сісмонді: методологія Сісмонді; критика капіталізму та ідеалізація дрібного виробництва; теорія реалізації та криз.

Економічні ідеї К. Сен-Сімона: вчення про суспільну формацію; критика капіталізму і приватної власності. Проект нової індустріальної системи: основні риси.

Методологія економічного аналізу К.Маркса. вчення про товар та його властивості. Гроші. Теорія капіталу. Постійний і змінний капітал. Вчення про додаткову вартість. Норма додаткової вартості.

Соціалістичні погляди І.Франка. М. Зібер і його аналіз "Капіталу" К.Маркса.

Тема 7. Неокласичні школи економічної теорії

Економічні погляди Ф.Ліста як основи зародження німецької історичної школи: критика класичної політекономії; вчення про стадії (ступені) економічної культури (господарства); особливості теорії протекціонізму Ф.Ліста.

Історична школа: економічні ідеї старої історичної школи (В.Рошер, Б. Гільдебранд,); економічні ідеї нової історичної школи (Г. Шмоллер, К.Бюхер); економічні ідеї В.Зомбарта.

Австрійська школа: теорія суб’єктивної цінності; теорія об'єктивної цінності.

Кембріджська школа: "хрест" Маршалла; вклад А.Маршалла у розвиток економічної науки.

Київська школа в політичній економіці (М.Бунге, Д.Піхно)

Тема 8. Економіка провідних країн світу в період монополістичної конкуренції (друга половина XIX — початок XX ст.)

Друга науково-технологічна революція (1870—1918).

Промислове зростання Німеччини в кінці XIX cт. США —реальний лідер світової економіки. Особливості англійської економіки в період монополістичної конкуренції. Уповільнення темпів економічного зростання Франції та його причини.

Тема 9 Особливості розвитку ринкового господарства та наукові школи в Україні кінця ХІХ - першої третини ХХ ст.

Розвиток ринкового господарства в Східній Україні у пореформений період. Стабілізація фінансово-кредитної системи. Столипінська аграрна реформа. Особливості економічного розвитку західноукраїнських земель.

Селянська реформа 1861 р. Становлення ринкового господарства в Україні.

Космогенно - енергетична теорія розвитку економіки С. Подолинсь­кого.

Наукові новаторства М. Туган-Барановського: синтез теорій граничної цінності з трудовою теорією вартості; теорія економічних циклів та її вплив на світову економічну думку; теоретик кооперації.

Засновник економетрії П. Чомпа.

Економіст-математик Є. Слуцький: аналіз теорій граничності та ство­рення нової теорії збалансованого бюджету споживача; засновник новітньої науки – праксеології.

Тема 10 Інституціоналізм

Суть, ознаки та методологія інституціоналізму.

"Соціально-психологічний" інституціоналізм Т.Веблена. "Соціально-правовий" інституціоналізм Дж.Коммонса. "Кон'юнктурно-статистичний" інсти­туціоналізм У.Мітчелла. Кон'юнктурний барометр Гарвардської школи.

Тема 11. Господарство світу в період державно-монополістичного розвитку суспільства (перша половина XX ст.)

Розвиток світового капіталістичного господарства на початку XX ст. й у період Першої світової війни. Становлення системи регульованого капіталізму.

Світова економічна криза 1929—1933 років та період державно-монополістичного розвитку суспільств

Економічний розвиток європейських країн і США у період Другої світової війни та її вплив на структуру господарства країн.

Тема 12. Кейнсіанство

Історичні умови появи кейнсіанства. Методологічні основи кейнсіанства.

Теоретична система та економічна програма Дж. М. Кейнса: “основний психологічний закон”; концепція мультиплікатора інвестицій; заходи держав­ного регулювання економіки.

Особливості кейнсіанства у різних країнах.

Тема 13. Неолібералізм і його школи

Основи неокласичної моделі ринкової економіки. Суть та принципи неолібералізму.

Основні школи неолібералізму: Лондонська. Ф.Гайєк; Фрайбурзька. В.Ойкен, Л.Ерхард; Паризька. Ж.Л:Рюеф, М.Алле; Чиказька. М.Фрідмен.

Місце неолібералізму в історії економічних вчень.

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:

1. Злупко С.М. Історія економічної теорії підручник. – К.: Знання, 2005 .– 719 с.

2. Історія економічних учень: Підручник. Базилевич В.Д., Гайдай Т.В., Гражевська Н. І. та ін. / За ред. проф. В. Д. Базилевича. – К.: Знання, 2004. – 1300 с.

3. Історія економічних учень: Підручник / Л.Я. Корнійчук, Н.О. Татаренко та ін. – К.: КНЕУ, 1999. – 564 с.

4. Історія економіки та економічної думки: Курс лекцій / Авт. кол.: С.В.Степаненко (кер. авт. кол.), В.М.Фещенко, С.Н.Антонюк, Н.О.Тимочко та ін.- К.: КНЕУ, 2006, - с. 564-641.

5. Блауг М. Економічна теорія в ретроспективі / Пер. з англ. І. Дзюб. - К.:Основи, 2001.-670 с.

6. Лановик Б. Д., Матисякевич З. М., Матейко Р. М. Економічна історія України і світу: Підручник / За ред Б. Д. Лановика. – К.: Вікар, 2006. – 495 с.

7. Леоненко П. М., Юхименко П. І. Економічна історія: Навч. посібн. – К.: Знання-Прес, 2004. – 499 с.

8. Українська економічна думка: Хрестоматія/ Упоряд. С.М. Злупко. – К.: Знання, 1998. – 448 с.

Типові тестові завдання з курсу

"Історія економіки та економічної думки"

1. У чому суть неолітичної революції?

1) в результаті винайдення річкового виду транспорту полегшилась міграція племен між територіями;

2) поділ праці між тваринництвом і землеробством та підвищення продуктивності праці;

3) покращення обробітку землі в результаті виробництва залізних знарядь праці;

4) зародження відтворюючого господарства і перехід племен до осілості.

2. Яка ознака не характеризує традиційний спосіб господарювання, що сформувався в країнах Стародавнього Сходу в період 7-10 тис. до н.е. – 1 тис. р. н.е.?

1) централізоване прийняття рішень;

2) провідна галузь – сільське господарство, де зайняті 75-95% працездатного населення;

3) вища мета – фізичне виживання і передання матеріальних і моральних цінностей з покоління в покоління;

4) на вершині ієрархії стоїть родова знать, частка якої близько 3%.

3. В середньовічному місті цех – це:

1) приміщення, де працювали представники однієї спеціальності;

2) політична організація міських жителів;

3) частина заводської споруди;

4) об’єднання ремісників однієї спеціальності в особливу спілку.

4. «Революція цін» в країнах Європи 15 ст. пов’язана:

1) зі створенням міжнародних торгових корпорацій;

2) з Великими географічними відкриттями;

3) з військовими діями в Європі;

4) з надлишком виробленого продукту.

5. В якій галузі розпочався промисловий переворот в Англії?

1) транспорті;

2) текстильній;

3) металургійній;

4) суднобудівній.

6. В якій країні 1790 року був прийнятий Закон «Про патенти»?

1) Англії;

2) США;

3) Франції;

4) Німеччині.

7. Яка з вказаних країн стала на поч. 20 ст. «світовим банкіром»?

1) Голландія;

2) Німеччина;

3) Англія;

4) Франція.

8. Як називається форма монополій, яка передбачає об’єднання підприємств, які втрачають комерційну самостійність, але зберігають виробничу, при цьому розподіл замовлень на купівлю сировини і реалізацію продукції здійснюється через єдину збутову контору?

1) картель;

2) трест;

3) пул;

4) синдикат.

9. У якій сфері економіки США були проведені першочергові реформи у відповідності з „новим курсом” Ф.Рузвельта щодо виходу із економічної кризи 1929-1933 рр.?

1) у сільському господарстві;

2) у важкій промисловості;

3) у фінансово-кредитній;

4) у сфері зайнятості.

10. Хто вважається засновником терміну «економіка»?

1) Ксенофонт; 3) Платон;

2) Арістотель; 4) Сократ.

11. Хто вперше в науці побачив зв'язок між поділом праці та розмірами ринку?

1) Ксенофонт; 3) Платон;

2) Арістотель; 4) Сократ.

12. Для досягнення позитивного сальдо у зовнішній торгівлі ранні меркантилісти вважали за доцільне:

1) експортувати сировину і матеріали;

2) розширювати ринки збуту шляхом встановлення низьких цін на товари;

3) не допускати вивозу з країни золота і срібла;

4) обмежувати експорт товарів.

13 . Засновником класичної політичної економії в Англії став:

1) В.Петті; 2) П.Буагільбер 3) Д.Лоу; 4) Ф.Енгельс.

14. До рушійних сил ринкової економіки А. Сміт зараховував:

1) дію законів попиту і пропозиції;

2) повну зайнятість;

3) сильну державну владу;

4) цільові державні капіталовкладення.

15. Вперше терміни «основний» і «оборотний капітал» в науку запровадив:

1) Ф. Кене; 3) А. Сміт;

2) К. Маркс; 4) Д. Рікардо.

16. Праця А. Сміта «Дослідження про природу і причини багатства народів» вперше вийшла друком у:

1)1780; 3) 1784;

2)1782; 4) 1776.

17. Хто на думку фізіократа Ф. Кене створює чистий продукт?

1) ремісник; 3) капіталіст;

2) землероб; 4) землевласник.

18. Теорія класової боротьби є центральною в:

1) марксизмі; 3) історичній школі;

2) маржиналізмі; 4) класичній школі.

19. Яка теорія є ключовою в „Капіталі” К. Маркса?

1) абсолютної земельної ренти;

2) відносної переваги у зовнішній торгівлі;

3) трудова теорія вартості;

4) граничної корисності.

20. Головною працею А. Маршалла є:

1) «Правові основи капіталізму»;

2) «Принципи економіксу»;

3) «Вартість і капітал»;

4) «Основні принципи економічної політики»

21. Яка теорія посідає центральне місце у концепціях австрійської школи?

1) теорія граничної корисності;

2) теорія трудової вартості;

3) теорія чинників виробництва;

4) теорія грошей.

22. Показник, який вказує на ступінь зміни попиту при зміні ціни на 1%, А. Маршалл назвав:

1) акселератором; 3) мультиплікатором;

2) ціновим показником; 4) коефіцієнтом еластичності попиту за ціною.

23. На думку А. Маршалла у довгостроковому періоді часу постійні витрати стають:

1) середніми витратами; 3) загальними;

2) граничними витратами; 4) змінними.

23. У якій країні зародилася історична школа?

1) США; 3) Франції;

2) Англії; 4) Німеччині.

25. Який новий напрям економічної теорії сформулював Дж. Кейнс?

1) теорію інвестицій;

2) теорію державного регулювання економіки;

3) теорію цінних паперів;

4) теорію циклічних коливань.

26. Яка з цих книг належить перу Дж.М. Кейнса?

1) «Принципи економічної науки»;

2) Лекції з економічної теорії державного сектору;

3) «Загальна теорія зайнятості, процента і грошей»;

4) «Економічні цикли та національний дохід».

27. Засновником якого напряму інституціоналізму був Т. Веблен?

1) соціально-психологічного;

2) соціально-правового;

3) кон'юнктурно-статистичного;

4) індустріально-технологічного.

28. Методологія інституціоналістів найбільше спільних рис має з методологією:

1) чиказької школи; 3) класичної школи;

2) історичної школи; 4) критичної школи.

29. За монетаристами основним завданням держави є:

1) регулювати ринок;

2) регулювати торгівлю;

3) регулювати попит на гроші;

4) регулювати пропозицію грошей.

30. У якому році була заснована Нобелівська премія з економіки?

1) у 1965; 3) у 1968;

2) у 1969; 4) у 1970.

31. Хто написав працю „Що таке поступ?”:

1) І. Франко; 3) М.Туган-Барановський;

2) А. Сміт; 4) Д. Норт.

32. Кого з українських економістів В.Зомбарт назвав “батьком нової теорії криз”?

а) М. Зібера;

б) Є. Слуцького;

в) М. Туган-Барановського;

г) М. Балудянського.

33. Хто з відомих українських економістів вважається засновником науки “Праксеологія”

а) Є. Слуцький;

б) М. Балудянський;

в) П. Чомпа;

г) М. Бунге.

34. Кому з відомих українських економістів належить праця “До теорії збалансованого бюджету споживача”?

а) М. Туган-Барановському;

б) М. Зіберу;

в) Є. Слуцькому;

г) П. Чомпі.

35. Хто з відомих українських вчених на основі вчення С. Подолинського розвинув теорію про ноосферу?

а) Є. Олесницький;

б) В. Вернадський;

в) І. Франко;

г) М. Яснопольський.

36. Кому з українських економістів належить праця “Праця людини та її відношення до розподілу енергії”?

а) Є. Слуцькому;

б) В. Вернадському;

в) С. Подолинському

г) М. Туган-Барановському.

37. Хто з українських економістів вперше здійснив синтез теорії трудової вартості з теорією граничної корисності?

а) М. Туган-Барановський;

б) М. Зібер;

в) Є. Слуцький;

г) С. Подолинський.

38. Хто з українських економістів здійснив ґрунтовний аналіз промислових криз в Англії?

а) М. Туган-Барановський;

б) М. Зібер;

в) Є. Слуцький;

г) С. Подолинський.

39. Хто з українських економістів вважається засновником науки “Економетрія”

а) Є. Слуцький;

б) М. Балудянський;

в) П. Чомпа;

г) М. Бунге.

40. Кому з українських економістів належить праця “Порадник у грошових і податкових справах”?

а) Є. Слуцькому;

б) С. Подолинському;

в) П. Чомпі

г) М. Туган-Барановському.

Навчальна дисципліна “Макроекономіка-2”

Тема 1. Вступ до “Макроекономіки-2”

Методологія макроекономіки. Методи дослідження національної еконо­міки. Основні постулати, припущення та закони макроекономіки. Моделювання як метод макроекономічного аналізу. Ендогенні та екзогенні змінні макроеко­номічних моделей. Макроекономічні показники. Номінальні і реальні змінні. Філософія макроекономіки.

Модель кругопотоку як вихідна модель макроекономічного аналізу. Двосекторна модель кругопотоку. Доходи і витрати. Заощадження та інвестиції у схемі кругопотоку. Державний та зарубіжний сектори у схемі кругопотоку.

Національні рахунки як фактологічна база макроекономіки. Показники обсягу національного виробництва. Показники рівня зайнятості. Повна зайня­тість. Природна норма безробіття. Показники рівня цін. Індекси цін. Інфлю­вання і дефлювання.

Тема 2. Сукупні видатки та рівновага на ринках товарів і послуг

Інструментарій дослідження економічної рівноваги. Сукупні видатки та їх складові. Рівно­важний ВВП. Методи визначення рівноважного ВВП: “витікан­ня-ін”єкції” та “видатки-обсяг національного виробництва”. Роль запасів у досягненні економічної рівноваги у коротко­стро­ковому періоді.

Зміна сукупних видатків і рівноважний ВВП. Ефект мультиплікатора. Мультиплікатор ви­датків. Способи визначення мультиплікатора. Ефект акселератора. Вплив зовнішньої торгівлі на рівноважний ВВП. Вплив державного сектора на рівноважний ВВП. Мультиплікатор збалансова­ного бюджету. Повний мультиплікатор видатків.

Економічна рівновага у довгостроковому періоді та механізм її досягнення. Інфляційний і дефляційний розриви.

Тема 3. Грошовий ринок та монетарна політика

Гроші та їхні функції. Вимірювання кількості грошей. Грошові агрегати. Пропозиція грошей та інструментарій її регулювання. Комерційні банки і часткове резервування депозитів. Баланс комерційного банку: активи і пасиви. Створення банківських депозитів. Простий депозитний мультиплікатор. Мультиплікатор грошової бази. Модель пропозиції грошей.

Центральний банк та його місце у національній економіці. Баланс цент­рального банку. Застосування знарядь монетарної політики. Операції на відкри­тому ринку. Облікова ставка. Дисконтні позики. Норма резервування. Цілі, завдання та види монетарної політики. Політика “дорогих грошей” і політика “дешевих грошей”. Передавальний механізм монетарної політики. Нейтраль­ність грошей у довгостроковому періоді.

Попит на гроші. Операційний попит і попит на гроші як активи. Портфельні теорії попиту на гроші. Модель оптимального управління готівкою Баумоля-Тобіна.

Взаємодія попиту і пропозиції грошей. Механізм досягнення рівноваги на грошовому ринку.

Тема 4. Рівновага на грошовому та товарному ринках. Модель IS-LM

Модель IS-LM для закритої економіки. Товарний ринок і крива IS. Гра­фічний та аналітичний методи виведення кривої IS. Переміщення кривої IS.

Ринок грошей і крива LM. Чинники, що впливають на переміщення кривої LM. Графічний та аналітичний методи виведення кривої LM. Складові моделі IS-LM.

Тема 5. Зовнішня торгівля і зовнішньоторговельна політика

Основні форми міжнародних економічних відносин. Зовнішня торгівля та її основні чинники.

Теорії міжнародної торгівлі. Теорія абсолютної переваги. Теорія порівняльної переваги. Зовнішня торгівля в умовах зростання витрат заміщен­ня. Теорії міжнародної спеціалізації країн Гекшера-Оліна та М.Портера. Вигоди від зовнішньої торгівлі і розподіл доходів між країнами.

Зовнішньоторговельна політика. Інструменти зовнішньоторговельної політики. Економічні наслідки запровадження мита. Економічні наслідки запровадження квоти. Аргументи на користь та проти політики протекціонізму.

Тема 6. Відкрита економіка

Міжнародні потоки товарів і капіталів. Велика і мала відкрита економіка. Взаємозв’язок між чистим експортом та чистими інвестиціями.

Платіжний баланс. Система подвійного запису у платіжному балансі. Класифікація статей платіжного балансу. Взаємозв’язок рахунків платіжного балансу.

Валюта і валютні курси. Валюта і її види. Валютний курс. Фіксовані і плаваючі валютні курси. Номінальні і реальні валютні курси. Ефективні валютні курси. Чинники, що впливають на плаваючі валютні курси. Переваги і недоліки плаваючих валютних курсів. Переваги і слабини фіксованих валютних курсів.

Тема 7. Макроекономічна рівновага у відкритій економіці

Особливості макроекономічної рівноваги у відкритій економіці. Взаємо­зв’язок валютних курсів, зовнішньої торгівлі і платіжного балансу. Крива BP і чинники, які впливають на її переміщення. Модель Мандела-Флемінга.

Макроекономічна політика у малій відкритій економіці за плаваючого валютного курсу. Макроекономічна політика за фіксованого валютного курсу. Вплив міжнародної мобільності капіталу на результативність макроекономічної політики.

Тема 8. Економічні коливання. Безробіття та інфляція.)

Економічні коливання та їхні причини. Залежність між зміною обсягу національного виробництва і зміною рівня безробіття. Закон Оукена. Екстер­нальні та інтернальні теорії економічних коливань. Теорія реального ділового циклу. Неокейнсіанські концепції економічних коливань.

Безробіття та його види. Теорії безробіття. Негнучкість заробітної плати та її основні причини. Державна політика зниження природної норми безробіття.

Суть і види інфляції. Причини інфляції. Економічні школи про причини інфляції. Інфляція як багатофакторний процес.

Взаємозв’язок безробіття та інфляції. Рання крива Філіпса. Сучасне тлу­мачення взаємозв’язку інфляції і безробіття. Довгострокова крива Філіпса.

Методи боротьби з інфляцією. Індексація та дезінфляція. Антиінфляційна стратегія.

Тема 9. Cукупна пропозиція і сукупний попит

Сукупна пропозиція. Крива довгострокової сукупної пропозиції та її переміщення. Крива короткострокової сукупної пропозиції та її переміщення. Теорії кривої короткострокової сукупної пропозиції. Чинники сукупної пропозиції у короткостроковому періоді.

Сукупний попит і його складові. Виведення кривої сукупного попиту (AD) за основі моделі IS-LM. Причини від’ємного нахилу кривої AD. Нецінові чинники сукупного попиту. Переміщення кривої сукупного попиту.

Рівновага сукупних попиту і пропозиції. Збурення сукупного попиту і сукупної пропозиції. Стагфляція. Перегріта економіка. Дискусія з приводу сукупного попиту та сукупної пропозиції.

Тема 10. Економічне зростання

Суть, значення та фактори економічного зростання. Виробнича функція, її види та властивості. Виробнича функція Коба-Дугласа.

Неокласична модель економічного зростання Солоу. Вихідні основи моделі Солоу. Нагромадження капіталу. Чинники капітало­озброєності праці. Стаціонарний обсяг капіталу. Рівень заощадження. Золоте правило обсягу капіталу.

Стаціонарний стан зі зростанням населення. Вплив науково-технічного прогресу на економічне зростання. Стаціонарний стан із врахуванням науково-технічного прогресу. Обчислення внеску факторів в економічне зростання.

Ендогенні теорії економічного зростання.

Тема 11. Сучасні проблеми та тенденції макроекономічної науки

Найважливіші висновки основного потоку макроекономіки. Дискусійні проблеми макроекономічної теорії. Полеміка щодо фіскальної та монетарної політики. Активна і пасивна стабілізаційна політика. Внутрішні і зовнішні лаги стабілізаційної політики. Критика Лукаса. Правило неефективності політики. Дискреційна економічна політика. Правила проведення економічної політики.

Висновки про економічне зростання у довгостроковому і короткостроко­вому періодах.

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:

 1. Аналітична економія: макроекономіка і мікроекономіка: Підручник: у 2 кн. – / За ред. С. Панчишина і П. Островерха.   Кн. 1: Вступ до аналітичної економії. Макроекономіка – К. : Знання, 2009.   723 с.

 2. Базілінська О. Я. Макроекономіка: Навч. посіб.  К. Центр навчаль­ної літератури, 2005.  442 с.

 3. Бурда М., Виплош Ч. Макроекономіка: європейський контекст / Пер. з англ. – К.: Основи, 1998.  682 с.

 4. Дорнбуш Р., Фішер С. Макроекономіка / Пер. з англ. – К.: Основи, 1996.   814 с.

 5. Економічна теорія: макро- і мікроекономіка / За ред. З. Ватаманюка і С. Панчишина.  К: Альтернативи, 2001. Розділи 7-17. - С.118-392.

 6. Манків Г. Макроекономіка / Наук. ред. перекладу С. Панчишина.  К.: Основи, 2000. – 588 с.

 7. Мишкін Ф. Економіка грошей, банківської справи і фінансових ринків / Пер. з англ. – К.: Основи, 1998.   963 с.

 8. Мікроекономіка і макроекономіка / За заг. ред. С. Будаговської.  К.: Основи, 1998. – с.212-499.

 9. Панчишин С. Макроекономіка. К.: Либідь, 2001. – 616 с.

 10. Радіонова І.Ф. Макроекономіка: теорія та політика: Підручник. К.: Таксон, 2004.  348 с.

 11. Barro R.J. Macroeconomics. 5th Edition. – The MIT Press, 1998. – 867 p.

 12. Romer D. Advanced Macroeconomics.  New York: McGraw Hill, 1996.  540 p.

Типові завдання з курсу Макроекономіка-2”

Тести

1. Активне сальдо платіжного балансу збільшиться, якщо в країні:

а) знижуються реальні процентні ставки;

б) зростають темпи інфляції;

в) підвищуються темпи економічного зростання;

г) відбуваються усі названі процеси;

д) усі названі процеси не можуть збільшити активне сальдо платіжного балансу.

2. Коли нині кажуть, що країна девальвувала свою валюту, то мають на увазі, що:

а) внутрішня купівельна спроможність валюти знизилася;

б) уряд підвищив ціну, за яку закуповуватиме золото;

в) уряд зменшив кількість грошей, що перебуває в обігу;

г) уряд знизив фіксований курс валюти стосовно інших валют;

д) усі твердження неправильні.

3. Яка ознака не характеризує сучасну міжнародну валютну систему:

а) повна демонетизація золота;

б) скасування номінального золотого паритету;

в) запровадження фіксованих валютних курсів;

г) скасування офіційної ціни на золото;

д) розширення кола резервних валют.

4. Що не враховують у поточному рахунку платіжного балансу країни:

а) експорт товарів;

б) вартість гуманітарної допомоги, яку отримала країна із інших країн для надання допомоги потерпілим від повеней;

в) доходи резидентів від фінансових активів за кордоном;

г) зміни в активах країни за кордоном;

д) враховують усі.

5. Дефіцит платіжного балансу країни можна профінансувати через:

а) позики за кордоном;

б) використання золото-валютних резервів країни;

в) девальвацію національної валюти;

г) правильні відповіді а і б;

д) усі відповіді правильні.

6. За фіксованого обмінного курсу і стабільного рівня цін обсяг націо­нального продукту в країні з малою відкритою економікою можна збільшити за допомогою:

а) зниження норми резервування для комерційних банків;

б) купівлі центральним банком державних цінних паперів;

в) збільшення державних видатків;

г) зменшення дефіциту державного бюджету;

д) усі твердження неправильні.

7. У країні з малою відкритою економікою за плаваючого валютного курсу та стабільного рівня цін рівень зайнятості можна підвищити:

а) зниженням податків;

б) збільшенням державних видатків;

в) збільшенням кількості грошей у обігу;

г) зменшенням кількості грошей у обігу;

д) правильні твердження а і в.

8. За плаваючих валютних курсів та низької мобільності капіталу результативність стимулювальної монетарної політики:

а) така сама, як і за абсолютної мобільності капіталу;

б) нижча, ніж за абсолютної мобільності капіталу;

в) вища, ніж за абсолютної мобільності капіталу;

г) однозначної відповіді немає;

д) усі твердження неправильні.

9. В умовах плаваючого валютного курсу стимулювальна фіскальна політика:

а) знижує обмінний курс національної валюти;

б) підвищує обмінний курс національної валюти;

в) не впливає на обмінний курс національної валюти;

г) немає однозначної відповіді;

д) усі твердження неправильні.

10. Багато економістів віддають перевагу плаваючим валютним курсам, бо вони:

а) дають можливість використовувати монетарну політику для досягнення інших макроекономічних цілей;

б) дають змогу урядам використовувати торговельні обмеження для регулювання поточного рахунку;

в) змушують центральний банк обмежувати пропозицію грошей;

г) підвищують результативність фіскальної політики;

д) усі твердження неправильні.

11. За плаваючих валютних курсів:

а) тільки монетарна політика може впливати на обсяг національного виробництва;

б) тільки фіскальна політика може впливати на обсяг національного виробництва;

в) і фіскальна, і монетарна можуть впливати на обсяг національного виробництва;

г) ні фіскальні, ні монетарна політика не може впливати на обсяг національного виробництва;

д) усі твердження неправильні.

12. Торговельні обмеження за фіксованого обмінного курсу:

а) збільшують обсяг чистого експорту і обсяг національного виробництва;

б) зменшують обсяг чистого експорту і обсяг національного виробництва;

в) обсяг чистого експорту і обсяг національного виробництва не змінюються;

г) обсяг чистого експорту зменшується, а обсяг національного виробництва збільшується;

д) обсяг чистого експорту збільшується, а обсяг національного виробництва зменшується.

13. Ключова відмінність між моделлю IS-LM та моделлю Мандела-Флемінга полягає в тому, що:

а) у моделі Мандела-Флемінга рівень цін є змінним;

б) у моделі Мандела-Флемінга економіка країни є малою відкритою економікою;

в) модель Мандела-Флемінга не використовують для оцінки впливів монетарної і фіскальної політики;

г) модель Мандела-Флемінга розглядає взаємодію ринків інакше, ніж модель IS-LM;

д) усі твердження неправильні.

14. З моделі Мандела-Флемінга випливає, що в системі координат (Y e) крива LM* унаслідок підвищення обмінного курсу:

а) переміщуватиметься вліво;

б) переміщуватиметься вправо;

в) стане крутішою;

г) буде стабільною;

д) усі твердження неправильні.

15. З моделі Мандела-Флемінга випливає, що в системі координат (Y e) крива IS* унаслідок підвищення обмінного курсу:

а) переміщуватиметься вліво;

б) переміщуватиметься вправо;

в) стане крутішою;

г) буде стабільною;

д) усі твердження неправильні.

16. Яке твердження неправильне:

а) якщо підсумковий платіжний баланс дорівнює нулю, то платіжний баланс країни врівноважений;

б) за активного підсумкового платіжного балансу центральний банк збільшує валютні резерви;

в) підсумковий платіжний баланс дорівнює балансові офіційних розрахунків із протилежним знаком;

г) країна з додатним поточним рахунком фактично інвестує частину своїх національних заощаджень за кордон;

д) збільшення офіційних валютних резервів відображається у кредиті, а зменшення   у дебеті.

17. Бретон-Вудську валютну систему не характеризувала така ознака:

а) кожна країна – член МВФ установлювала номінальний золотий вміст своєї грошової одиниці;

б) країни – члени втратили право на необмежену кількість девальвацій;

в) кожна країна зобов’язувалася дотримуватися незмінного курсу своєї валюти щодо валют будь-якої іншої країни;

г) дефіцити платіжного балансу коригувалися шляхом переміщення золота між країнами;

д) для підтримання домовлених обмінних курсів уряди використовували валютні резерви.

18. Якої складової не містять золотовалютні резерви країни:

а) золотий запас;

б) спеціальні права запозичення;

в) резервну позицію країни в МВФ;

г) державні цінні папери;

д) вільно конвертовані валюти.

19. Що не є аргументом прихильників фіксованих валютних курсів:

а) невизначеність плаваючих валютних курсів ускладнює міжнародну торгівлю;

б) вільне плавання валют не розв’язало проблеми розбалансованості платіжних балансів;

в) мінливість плаваючих обмінних курсів існувала навіть тоді, коли фундаментальні економічні умови у відповідних країнах були стабільними;

г) за фіксованих обмінних курсів підвищується результативність монетарної політики;

д) фіксовані обмінні курси не допускають надмірного зростання пропозиції грошей.

20. Що не характеризує стан платіжного балансу зрілої нації-боржника:

а) додатне сальдо торговельного балансу;

б) пасивний баланс поточного рахунку;

в) надлишок торговельного балансу витрачається на сплату процентів за позики попередніх років;

г) сальдо балансу трансферів від’ємне;

д) експорт країни на цій стадії економічного розвитку перевищує її імпорт.

 1. Прихильники теорії раціональних сподівань твердять, що:

а) економічні суб’єкти поводяться раціонально – збирають і осмислюють інформацію, щоб правильно оцінювати наслідки економічної політики;

б) усі товарні й ресурсні ринки є конкурентними, отже, всі ціни є гнучкими;

в) на підставі своїх прогнозів економічні суб’єкти можуть заздалегідь нейтралізувати негативні впливи державної політики на рівень свого добробуту;

г) правильні твердження а і в.

д) усі твердження правильні.

 1. Більшість економістів нині вважають, що:

а) номінальні змінні не впливають на реальні змінні у короткостроковому періоді;

б) хронічна інфляція та хронічне безробіття пов’язнані між собою у довгостроковому періоді;

в) в період спаду доцільно підтримувати високу процентну ставку;

г) сподівання економічних суб’єктів помітно впливають на сукупний попит і сукупну пропозицію у короткостроковому періоді;

д) монетарна політика, яку проводять відповідно до грошового правила має незаперечну перевагу над дискреційною монетарною політикою.

 1. Основний потік макроекономіки не поділяє такого положення:

а) зростання обсягу національного виробництва у довгостроковому періоді визначають кількість та якість факторів виробництва і наявна технологія, яка трансформує економічні ресурси у товари й послуги;

б) макросередовище впливає на обсяг виробленого національного продукту у короткостроковому періоді;

в) у довгостроковому періоді гроші нейтральні, тобто номінальні змінні не впливають на реальні;

г) у короткостроковому періоді зв’язку між інфляцією та безробіттям немає.

д) ціни і зарплата на значній частині ринків не є достатньо конкурентними.

 1. Монетаристи вважають, що швидкість обігу грошей стабільна і суспільство хоче володіти такою кількістю грошей для купівлі товарів і послуг, яка відповідає:

а) обсягу інвестицій;

б) сумі споживчих видатків;

в) рівню цін;

г) номінальному ВВП;

д) усі відповіді неправильні.

 1. Якої ланки, згідно з монетаристським поглядом, не містить переда­вальний механізм монетарної політики:

а) зміна пропозиції грошей;

б) зміна процентної ставки та сукупних видатків;

в) зміна сукупного попиту;

г) зміна номінального ВВП;

д) містить усі ланки.

 1. Внутрішній лаг – це:

а) період часу від моменту виникнення збурення в національній економіці до моменту ухвалення відповідних заходів економічної політики;

б) період часу від моменту ухвалення заходів економічної політики до моменту їх впливу на національну економіку;

в) період часу від моменту збурення в національній економіці до моменту впливу заходів політики на економіку;

г) різниця між часом, що потрібен для приведення в дію механізму монетарної політики, і часом, що потрібен для приведення в дію механізму фіскалної політики;

д) усі твердження неправильні.

 1. Критика Лукаса грунтується на:

а) внутрішньому лагові економічної політики;

б) тій обставині, що сподівання економічних суб’єктів є раціональними;

в) взаємозв’язку інфляції і безробіття у короткостроковому періоді;

г) тій обставині, що сподівання економічних суб’єктів є адаптивними;

д) усі твердження неправильні.

 1. Монетарна політика, у проведенні якої дотримуються такого правила: темп зростання грошової маси дорівнює 3% плюс різниця між фактичним і природним рівнем безробіття буде:

а) активною дискреційною політикою;

б) пасивною дискреційною політикою;

в) активною політикою, яка грунтується на правилі;

г) пасивною політикою, яка грунтується на правилі;

д) усі твердження неправильні.

 1. Правило монетаристів для проведення монетарної політики таке:

а) усталений темп зростання пропозиції грошей, який не залежить від економічних умов;

б) темп зростання пропозиції грошей підтримує заплановані значення темпів зростання номінального ВВП;

в) темп зростання пропозиції грошей відповідає запланованим показникам зміни рівня цін;

г) темп зростання грошової маси відповідає рівню безробіття у національній економіці;

д) усі твердження неправильні.

 1. Що з переліченого є прикладом дискреційної політики:

а) закон, за яким державні видатки не мають перевищувати надходжень до державного бюджету;

б) закон, за яким грошова маса щорічно зростає на 5%;

в) зниження податку на додану вартість у роки спаду;

г) усі приклади;

д) правильні відповіді а і в.

 1. Коли зміна автономних видатків А матиме вагоміший вплив на національний дохід Y, якщо рівняння кривої IS має вигляд Y=(A-bi)/(1-mpc(1-mtr)) :

1) За зростання коефіцієнта еластичності інвестицій за ставкою відсотка (b);

2) За зменшення коефіцієнта еластичності інвестицій за ставкою відсотка і збільшення граничної схильності до споживання (mpc);

3) За зростання ставки податку на доходи (mtr) і зменшення граничної схильності до споживання;

4) За зменшення ставки податку на доходи і зростання граничної схильності до споживання.

 1. Монетаристи вважають, що:

а) активна монетарна політика може допомогти стабілізувати сукупний попит;

б) темпи зростання грошової маси повинні відрізнятися упродовж ділового циклу;

в) швидкість обігу грошей мінлива й непередбачувана;

г) фактичний ВВП завжди тяжіє до природного ВВП;

д) зміна пропозиції грошей головно позначається на обсязі національного виробництва як у короткостроковому, так і в довгостроковому періодах.

 1. Більшість економістів нині переконані, що вимога щорічно збалансованого бюджету несумісна з фіскальною діяльністю держави. Що не є аргументом цих економістів проти правила щорічно збалансованого бюджету:

а) наявність дефіциту або надлишку бюджету може допомагати стабілізувати національну економіку;

б) щорічно збалансований бюджет посилив би економічні коливання;

в) щорічно збалансований бюджет звів би нанівець дію автоматичних стабілізаторів;

г) щорічно збалансований бюджет уповільнив би темпи економічного зростання;

д) бюджетний дефіцит можна використати для переміщення частини податкового тягаря на плечі майбутніх поколінь.

 1. Що є аргументом групи економістів і політиків за щорічно збалансований бюджет:

а) бюджетні дефіцити збільшують державний борг;

б) бюджетний дефіцит зменшує роль державного сектора;

в) дефіцит бюджету спричиняє ефект витіснення;

г) дефіцит бюджету індукує інфляцію;

д) дефіцитні бюджети дають змогу політикам розвивати різні марнотратні програми, які знижують ефективність функціонування національної економіки.

 1. Що не є аргументом прихильників концепції функціональних фінансів:

а) питання про збалансування бюджету не є головним, бо мета фіскальної політики – досягнення рівноваги національної економіки, а не бюджету;

б) проблеми, пов’язані з бюджетними дефіцитами, є менш суттєвими, ніж макроекономічна стабільність;

в) у фазі піднесення податкові надходження автоматично збільшуються, що усуває дефіцит бюджету;

г) державний борг не такий обтяжливий, як уважає більшість людей, бо можливості уряду фінансувати дефіцити практично безмежні;

д) держава може зрештою відмовитись від виконання своїх зобов’зань, пов’язаних з державним боргом.

 1. Зовнішній лаг – це:

а) період часу від моменту виникнення збурення в національній економіці до моменту ухвалення відповідних заходів економічної політики;

б) період часу від моменту ухвалення заходів економічної політики до моменту, коли ці заходи вплинуть на реальні змінні;

в) проміжок часу від моменту усвідомлення потреби у фіскально-монетарних заходах до моменту, коли відповідних заходів буде вжито;

г) різниця між часом, що потрібен для приведення в дію механізму монетарної політики, і часом, що потрібен для приведення в дію фіскальної політики;

д) усі твердження неправильні.

 1. Яке твердження неправильне:

а) макроекономіка є однією із найстаріших економічних дисциплін, яку викладають в університетах;

б) основний потік макроекономіки виходить з того, що монетарна політика пов’язана з розвитком фізичної економіки – гроші впливають на динаміку реальних змінних у короткостроковому періоді;

в) стрижнем економіки філософії монетаризму є грошове правило;

г) кейнсіанці уважають, що фіскальна політика є дієвішим знаряддям стабілізації економіки порівняно з монетарною;

д) усі твердження правильні.

 1. Який із заходів найбільше сприяв би недопущенню непослідовності у проведенні монетарної політики:

а) зміна голови центрального банку у зв’язку з непослідовністю монетарної політики;

б) поправка до конституції, згідно з якою центральний банк має дотримуватися у проведенні монетарної політики грошового правила;

в) особливі вимоги при розгляді кандидатур до членів правління центрального банку;

г) підпорядкування центрального банку урядові країни;

д) ухвалення закону, згідно з яким основним завданням національного банку є недопущення високих темпів інфляції.

 1. Що є прикладом заходів дискреційної політики, які ще більше дестабілізують національну економіку:

а) у споживачів формуються песимістичні сподівання щодо їхніх майбутніх доходів, а державні мужі різко зменшують державні видатки;

б) у інвесторів формуються песимістичні сподівання, а центральний банк знижує облікову ставку;

в) у споживачів формуються песимістичні сподівання щодо їхніх доходів у майбутньому, а державні мужі знижують ставки особистих податків;

г) у підприємців формуються винятково оптимістичні сподівання щодо майбутніх доходів, а центральний банк зменшує пропозицію грошей;

д) прикладом є пункти б і г.

 1. Що не є аргументом економістів за політику, яка грунтується на правилі:

а) правило обмежує прояви некомпетентності державних мужів;

б) правило обмежує можливості державних мужів здійснювати заходи економічної політики в інтересах певних зацікавлених груп;

в) політика, яка грунтується на правилі, гнучкіша, нід дискреційна політика;

г) політика, яка грунтується на правилі, усуває проблему її непослідовності;

д) правило обмежує можливості державних мужів використовувати інструментарій макроекономічної політики для зміцнення своїх позицій на чергових виборах.

 1. Яке твердження неправильне:

а) економічна політика, яка грунтується на дотриманні правил, може бути як активною, так і пасивною;

б) основний потік макроекономіки вважає, що у короткостроковому періоді між інфляцією і безробіттям існує зв’язок, який відображає короткострокова крива Філіпса;

в) кейнсіанці вважають, що сукупний попит може помітно змінюватися під впливом зміни інвестицій, навіть якщо не відбулося зміни у пропозиції грошей;

г) згідно з монетаристським поглядом, заходи економічної політики шкідливо впливають на економіку;

д) кейсіанці виходять з того, що стабілізаційна політика не впливає на реальні економічні змінні ні в короткостроковому, ні у довгостроковому періодах.

Задачі

Задача 1

Закрита економіка описується такими рівняннями: С= 150 + 0,6 Yd; — функція споживання; Т= 100 — податки, I = 100 – 40i — інвестиційна функція; G = 350 — державні видатки; Ld = 0,75у- — функція попиту на гроші; М = 750 — пропозиція грошей; Р=1 — рівень цін.

а) Виведіть рівняння кривої LM та кривої IS;

б) визначте рівноважні відсоткову ставку та рівень доходу;

Задача 2

Попит на гроші виражається функцією Ld = 0,5у – 250i. В обігу знаходиться 500 гр. од. Інвестиційний попит описується функ­цією: I = 903   52i. Функція споживання має вигляд: С = 0,6Yd. До бю­джету держави надходить 20 % всіх доходів, а державні видатки становлять 800 гр. од.

Визначити:

а) стан державного бюджету за одночасної рівноваги ринків благ і грошей;

б) на скільки грошовий ринок стримує дію мультиплікативного ефекту при збільшенні державних витрат на 300 гр. од.?

Задача 3

Номінальна кількість грошей, що знаходиться в обігу, дорі­внює 345 гр. од., швидкість їхнього обігу дорівнює 10 обертів за рік. Попит на гроші як актив характеризується функцією Lм= 10 (30 - і). Обсяг заощаджень дорівнює 20 % реального доходу, а обсяг інвестицій визначається за функцією I= 100- 10i. Визначити:

а) який рівень цін забезпечує одночасна рівновага на ринку благ та фінансових ринках, якщо розмір ефективного попиту дорівнює 100 гр. од.;

б) як зміниться рівень цін, якщо швидкість обігу грошей подво­їться, за тієї ж величини ефективного попиту.

Задача 4

Кількість грошей, які знаходяться в обігу, дорівнює 100 грош. од., швидкість обігу — 5 обертів, а попит на гроші як актив задається функцією Lм = 40 - 4і. Крім того, відомі функція споживання С = 0,8 у + 120 і функція інвестицій I = 130   50i.

а) виведіть рівняння функції сукупного попиту;

б) визначте, як зміниться обсяг сукупного попиту і національна ста­вка відсотка при збільшенні рівня цін з 1 до 2.

Задача 5

За минулий період ціни зросли в середньому на 10 %, а об­сяг продажу зріс з 20 тис. до 25 тис. гр. од. Чому дорівнює приріст грошової пропозиції, якщо швидкість обігу грошей не змінилась?

Задача 6

Депозитні грошові ресурси комерційного банку «Бідний» збільшились на 200 тис. гр. од., норма банківських резервів — 25 %, а вилучення грошей у формі готівки відсутні.

Скільки грошей зможе створити цей банк?

Задача 7

На ринку грошей пропозиція грошей здійснюється за фор­мулою М=257 + 7і; швидкість обігу грошей дорівнює 10 обертів за період. Попит домашніх господарств на гроші за застережним мотивом дорівнює 1 % отримуваного ними доходу, а реальний попит на гроші як актив характеризується функцією Lm= 57 – 3i.

а) виведіть рівняння кривої LM;

б) визначте рівноважну процентну ставку, якщо впродовж розглянуто­го періоду створюється реальний дохід в розмірі 3500 гр. од.;

Задача 8

Споживання вітчизняних благ домашніми господарствами характеризується функцією С= 10 + 0,8Y, а імпортних — М= 0,1Y. По­пит на гроші виражається функцією L= 0,6Y + 20 - 6і. Інвестиційний попит підприємців представлений функцією I = 10-i. Функція чистого експорту капіталу має вигляд: NKE= 21,25 - 2і, а експорт благ дорів­нює 20 од. В обігу знаходиться 50 гр. од. Держава економічно неактив­на. Обмінний курс валюти, закордонна ставка відсотку і рівень цін - фіксовані.

1. Визначте величину ефективного попиту і стан платіжного балансу за такого попиту.

2. Як зміниться ефективний попит, стан платіжного балансу і кількість грошей в обігу, якщо державні видатки дорівнюватимуть 10 гр. од.

Задача 9

У результаті впровадження державою політики «дорогих грошей» норма банківських резервів зросла з 0,2 до 0,3, а коефіцієнт депонування знизився з 0,4 до 0,3.

Визначте, як зміниться грошова пропозиція, якщо грошова база не змінилася.

Задача 10

У прогнозному періоді за допомогою заходів стимулювальної монетарної політики держави необхідно збільшити пропозицію грошей на 500 тис. гр. од.

На скільки необхідно збільшити грошову базу, якщо відомо, що ко­ефіцієнт депонування складає 0,25, а норма фактичного резервуван­ня—0,1.

Задача 11

Виробнича функція національної економіки має вигляд Y= 4N - 0,5N2. Інвестиційний попит представлений функцією I = 5 - і. Домашні господарства на споживчі витрати використовують 60 % поточного ре­ального доходу.

Гранична схильність до переваги грошей в якості майна дорівнює 4 гр. од. за iпіах = 5. Рівень цін на блага дорівнює 1. Швидкість обігу грошей — 10 оборотів за період створення НД. Пропозиція праці хара­ктеризується формулою NS= 3w.

За якої кількості грошей в обігу за даних умов могла б бути досяг­нута повна зайнятість? Як зміниться номінальна пропозиція грошей при підвищенні рівня цін з 1 до 2?

Навчальна дисципліна “ Мікроекономіка-2»

Тема 1. Рівновага попиту та пропозиції

Умови рівноваги попиту та пропозиції. Нерівноважні стани. Паутинопо­дібна модель ринку Виведення формул рівноважної ціни і рівноважної кіль­кості для статичної і динамічної моделей ринку.

Індивідуальний і ринковий попит. Індивідуальна і ринкова пропозиція. Особливості ринкового попиту для товарів різних категорій; приватних і суспільних товарів. Формування дискретного попиту та дискретної пропозиції. Нелінійні попит та пропозиція.

Показники і параметри рівноваги. Цінова еластичність ринкового попиту. Зв'язок між еластичністю і коефіцієнтами рівнянь функції попиту та пропозиції. Роль податкової політики держави у формуванні рівноваги. Вплив податків і субсидій на значення параметрів рівноваги на ринку. Ціна споживача і ціна виробника в умовах податків і субсидій.

Чинники переміщення функцій попиту та пропозиції. їх вплив на характер і параметри ринкової рівноваги. Рух вздовж кривої попиту (пропозиції) і переміщення кривої попиту (пропозиції): аналітичні і графічні розбіжності.

Застосування аналізу попиту та пропозиції для оцінки міжнародної торгівлі. Вигоди від вільної торгівлі. Умови експорту й імпорту. Імпортні квоти і тарифи: вплив на суспільний добробут усередині країни. Чисті втрати від тарифу.

Тема 2. Теорія споживчого вибору. Уподобання споживача

Передумови аналізу в класичній теорії поведінки споживача. Простір благ. Товарний набір. Споживча множина. Аксіоми існування функції корис­ності. Економічний зміст і аналітична інтерпретація. Випадки невиконання аксіом.

Види уподобань:

 • нормального виду;

 • для взаємозамінюваних товарів;

 • для взаємодоповнюваних товарів;

 • для квазілінійних уподобань;

 • для блага й антиблага;

-для набору зі строгою перевагою (нейтральним товаром);

- для набору з точкою насичення;

- для несумісних наборів;

-для неподільного (дискретного) товару;

Приклади з практики для різних ринків: товарів, послуг, праці, цінних паперів, капіталу, інформації, валюти.

Функції корисності, що відповідають кожному виду уподобання. Карди­налістські й ординалістські властивості функції корисності. Карта кривих байдужості. Властивості кривих байдужості.

Монотонна трансформація функції корисності. Види монотонних транс­формацій. Економічний зміст монотонної трансформації.

Гранична норма заміщення (заміни) у споживанні. Визначення. Еко­номічний зміст. Аналітичні формули. Вираження граничної норми заміни через співвідношення граничних корисностей товарів. Види граничних норм замі­щення для різних видів уподобань.

Тема 3. Рівновага споживача

Бюджетне обмеження, його економічний зміст. Визначення множини допустимих товарних наборів споживача.

Оптимум споживача: економічна й аналітична характеристика. Умови існування й одиничності оптимуму споживача.

Характеристика рівноваги споживача: гранична норма заміщення в обміні, умови рівності і випадки нерівності граничної норми заміщення в споживанні й в обміні. Другий закон Госсена. Еквімаржинальний принцип. Гранична корисність доходу.

Види рівноваги споживача: внутрішній і кутовий оптимуми, досягнення рівноваги без досягнення оптимуму. Рівноважні стани для різних видів уподобань.

Рівновага споживача в умовах оподатковування споживача, субсидування споживання товару (включаючи талони на безкоштовне харчування) і раціонування. Грошова і натуральна субсидії. Порівняльний аналіз з погляду добробуту споживача.

Тема 4. Порівняльна статика попиту.

Крива "ціна-споживання". Функція попиту. Економічний зміст. Інтерпре­тація функції попиту для різних видів уподобань. Графічне зображення функції попиту в координатах товарного набору й у координатах "обсяг споживання - ціна".

Крива "доход-споживання". Криві Енгеля. Визначення, економічний зміст, виведення формул кривих Енгеля для різних уподобань. Графічне зобра­ження кривих Енгеля для товарів різної якості в координатах товарного набору й у координатах "обсяг споживання - доход".

Тема 5. Дослідження рівноважних станів. Проблема декомпозиції зміни попиту.

Ефект заміщення й ефект доходу: визначення, економічний зміст, аналі­тичне вираження, варіанти для різних уподобань і товарів різної якості. Пере­хресні ефекти заміщення і доходу.

Ефект заміщення й ефект доходу за Слуцьким та за Гіксом. Лема Шепар­да. Тотожності Роя.

Компенсований попит. Визначення, економічний зміст, сфера застосу­вання. Виведення формули компенсованого попиту для товарних наборів з 2-ма і з п товарами.

Ринковий попит за Маршалом та за Гіксом.

Тема 6. Виробництво і фірма. Загальна характеристика виробничої діяльності фірми

Поняття виробничої функції, факторів виробництва. Аксіоми виробничої функції. Види виробництв. Ізокванти. Характеристики виробництва: гранична норма технологічного заміщення, еластичності заміни факторів виробництва, еластичність випуску щодо ресурсу.

Стадії виробництва. Співвідношення змін загального, середнього і граничного продукту одного і двох факторів виробництва. Закон спадної віддачі й спадної граничної норми технологічного заміщення.

Ефект масштабу: позитивний, негативний, нейтральний (постійна віддача від масштабу). Значення ефекту масштабу для довгострокового зростання фірми.

Основні види виробничих функцій: Кобба-Дугласа, Лєонтьева, лінійна, СЕЗ. їх характеристики, сфери застосування, обмеженість, роль в економічному аналізі. Ламана виробнича функція: аналіз різних видів технологій випуску товару.

Тема 7. Рівновага фірми

Рівновага фірми як проблема максимізації прибутку. Функція прибутку. Оптимальна прибутковість у короткостроковому і довгостроковому періодах. Гранична прибутковість фактора. Роль податків.

Рівновага фірми як проблема мінімізації витрат. Співвідношення ізокости та ізокванти. Оптимальна комбінація факторів виробництва. Гранична продук­тивність грошей.

Порівняльна статика фірми: ефект заміщення й ефект випуску при зміні ціни ресурсу. Взаємодоповнюючі і взаємозамінні ресурси.

Функція попиту на ресурс: визначення, економічний зміст. Функція про­позиції фірми. Функція витрат як залежність рівня сукупних витрат від обсягу випуску фірми.

Теорії виявленої прибутковості та виявлених витрат і їх застосування до дослідження характеристик функції пропозиції фірми і функції попиту на ресурс.

Надлишок виробника. Співвідношення прибутку фірми і надлишку виробника для конкурентної фірми.

Тема 8. Загальні властивості ринкових структур

Досконала конкуренція. Умови максимізації прибутку для індивідуальної фірми і для всього ринку в короткостроковому і довгостроковому періодах. Виведення функції сукупного попиту ринку. Роль ефекту масштабу для визначення числа фірм, що діють у галузі. Можливості одержання ненульового економічного прибутку в короткостроковому періоді конкурентною фірмою.

Монополія. Умови першого і другого порядку для максимізації прибутку однопродуктового монополіста. Виведення формули монопольної ціни. Можли­вість для монополії зазнавати збитків у короткостроковому періоді. Оподаткування монополіста: різні варіанти. Втрати суспільства від монополії. Проблеми природної монополії.

Багатопродуктовий та багатозаводський монополіст: вибір оптимального числа заводів і продуктів при виробництві взаємозамінних і взаємодоповню­ючих товарів. Індекс Лернера для багатопродуктового монополіста. Особли­вості поведінки фірми-монополіста на ринках товарів тривалого користування: вибір між продажем і здачею в оренду.

Цінова дискримінація. Визначення, види, умови ефективності. Двоступін­часті тарифи. Нелінійне ціноутворення. Порівняльна ефективність монополь­ного ціноутворення і цінової дискримінації для фірми і для суспільства. Ціноутворення взаємозалежних товарів.

Монополістична конкуренція. Максимізація прибутку в короткостроко­вому і довгостроковому періодах. Умова рівноваги фірми і галузі в довгостро­ковому періоді. X-нееффективність. Визначення оптимального числа товарних марок. Модель Чемберліна ринку диференційованого продукту з багатьма учасниками.

Тема 9. Стратегічна поведінка фірм на ринку

Олігополія: аналітичні моделі. Конкуренція кількості і цінова конку­ренція. Модель Курно. Модель Бертрана з однорідним продуктом. Модель Штакельберга: цінове і кількісне лідерство. Картель: проблеми стабільності в довгостроковому періоді. Модель Чемберліна ринку з невеликим числом учасників (модель «свідомого паралелізму»).

Олігополія: теорія ігор. Основні поняття: стратегія гри. що домінує стратегія, рівновага Неша, чисті і змішані стратегії. Основні види ігор, які застосовуються в економічному аналізі: "дилема ув'язненого"; стратегія копіювання. Кооперативні і некооперативні ігри. Ігри на виживання.

Застосування ігрових ситуацій для аналізу і розв'язання прикладних проблем. Стратегії ціноутворення. Загроза входження на ринок нової фірми. Стратегія цінової війни. Ігри і зовнішні ефекти. Ігри страхування. "Нераціо­нальна" поведінка.

Модель Спенса-Диксіта. Роль первісного вибору потужностей як умови наступної конкуренції олігополістів на ринку. Межі достовірної загрози "цінової війни". Значення товарної диференціації. Роль високого і низького рівня ціни первісної фірми і потенційного конкурента. Рівень первісних капіталовкладень, що блокує входження.

Тема 10. Ринки факторів виробництва. Ринок праці

Основні риси ринків факторів як похідні від товарних ринків. Рівновага на досконало конкурентному ринку праці за умови досконало конкурентного ринку продукту. Виведення функції попиту на працю. Співвідношення граничної прибутковості продукту праці і заробітної плати.

Рівновага на досконало конкурентному ринку праці для фірми-монополіста, що діє на товарному ринку.

Рівновага монопсонії. Граничні витрати на працю. Співвідношення граничної прибутковості продукту праці, граничних витрат на працю і заробітної плати. Порівняння рівноважної зайнятості і рівноважної ставки заробітної плати для різних випадків діяльності монопсонії та вільного конкурента.

Роль профспілок на ринку праці. Вплив профспілок на попит та пропозицію праці. Випадок двосторонньої монополії. Умови конкурентної рівноваги для двосторонньої монополії на ринку праці.

Взаємозв'язок ринку праці та ринку продукту: виведення функції сукупного попиту на працю і функції сукупної пропозиції продукту за спільної рівноваги.

Тема 11. Ринок капіталу

Поняття капітальних витрат. Види капітальних витрат. їх роль в економіці. Значення капітальних активів для структури ринку.

Особливості оцінки вартості капітальних витрат у довгостроковому періоді. Проблема міжчасової зміни вартості капіталу. Поняття і методи розрахунку дисконтованої вартості капіталу.

Методи оцінки інвестиційних проектів: позитивні сторони й обмеження кожного методу Термін окупності. Середня віддача. Дисконтована вартість. Внутрішня віддача. Індекс прибутковості.

Максимізація очікуваного прибутку. Дисконтування витрат. Оцінка амортизації і термінів початку здійснення інвестиційного проекту.

Тема 12. Загальна рівновага й ефективність

Поняття загальної рівноваги. Представлення загальної рівноваги у вигляді коробки Еджворта для двомірного випадку. Умови існування, одиничності і стабільності конкурентної рівноваги. Теореми добробуту. Закон Вальраса.

Загальна рівновага споживачів для економіки обміну. Поняття і виведення контрактної кривої. Крива споживчих можливостей. Гранична норма трансформації. Рівновага в умовах монополії. Роль "чистих утрат монополії" для економіки обміну. Формування коаліцій обміну. Рівновага в умовах "торгівлі голосами".

Загальна рівновага виробників в економіці з двома факторами вироб­ництва і двома товарами. Лінія ефективного виробництва: визначення, еконо­мічний зміст, виведення аналітичної формули для ізоквант нормального вигляду. Види загальної рівноваги при різних характеристиках факторів виробництва. Можливості нерівноважних станів. Роль монополізації ресурсу і товару.

Рівновага економіки обміну. Співвідношення кривої виробничих можли­востей і функції сукупної корисності суспільства. Рівновага без торгівлі. Роль торгівлі. Рівновага з урахуванням внутрішньої торгівлі, з урахуванням зовніш­ньої торгівлі. Можливості зміни виробництва і цін.

Тема 13. Ефективність і суспільний добробут

Критерії оптимального розподілу ресурсів. Критерії Парето, Калдора-Гікса, Ситовського. Порівняльний аналіз критеріїв.

Критерії оптимальності суспільного добробуту. Ефективність і справед­ливість. Оцінка межі споживчих можливостей суспільства і соціальної функції корисності. Критерії Ніцше, Роулза, відносної й абсолютної рівності можли­востей індивідів. Ринковоорієнтовані критерій справедливості. Застосування теорії добробуту для оподатковування доходу.

Оцінка соціальної рівності. Крива доходів. Крива Лоренца. Коефіцієнт Джині. Роль держави в розв'язанні проблеми соціальної рівності. Соціальний вибір суспільства. Дилема суспільства: економічна ефективність чи соціальна справедливість.

Тема 14. Неспроможність ринків та асиметрична інформація

Поняття неспроможності («провалів») ринків. Види неспроможності ринків: ринкова влада, неповнота інформації, зовнішні ефекти, суспільні блага.

Причини неповноти інформації. Інформація як рідкісне благо. Характе­ристики інформації.

Неповнота інформації: приховані характеристики і приховані дії. Проб­леми, пов'язані з асиметричною інформацією. Несприятливий вибір і ризик безвідповідальності контрагента. Способи попередження і зниження ризику опортуністичної поведінки.

Інформаційна асиметрія на ринку товарів і послуг. Проблема ринку «лимонів». Сигналізація якості товару. Роль репутації. Модель «підриву репутації». Неповнота інформації по відношенню ціни товару.

Асиметрія інформації на ринку праці. Модель Спенса найму на роботу й інвестицій у людський капітал. Сигнали на ринку праці: порівняльна ефектив­ність.

Несприятливий відбір на ринку страхування. Способи боротьби з цим явищем. Ризик безвідповідальності і способи зниження ризику: спільне страху­вання, мінімальні відрахування, обов'язкова страховка.

Аналіз фінансових ринків як ринків з інформаційною асиметрією. Форми прояв несприятливого відбору і ризику безвідповідальності. Роль раціонування кредиту.

Проблема «замовник-виконавець» як форма взаємин на ринках з асимет­ричною інформацією. Види стимулюючих контрактів.

Тема 15. Зовнішні ефекти економічної діяльності

Визначення і види зовнішніх ефектів економічної діяльності. Позитивні і негативні зовнішні ефекти. Зовнішні ефекти у виробництві й у споживанні товарів і послуг.

Утрати суспільного добробуту в умовах ринку з зовнішніми ефектами. Недовиробництво і надвиробництво товару. Представлення ринку з зовнішніми ефектами у вигляді моделей часткової і загальної рівноваги.

Способи розв'язання проблеми зовнішніх ефектів. Модель інтерналізації зовнішнього ефекту шляхом інтеграції підприємств у єдину фірму. Податок Пігу. Примусове обмеження виробництва. Теорема Коуза. Торгівля правами на зовнішній ефект.

Тема 16. Суспільні блага

Властивості суспільних благ. Класифікація суспільних благ. Приклади суспільних благ. Проблема загальних ресурсів.

Проблема «безбілетника» на ринках суспільних благ. Модель Ліндаля квазіринку суспільних благ. Формування цін Ліндаля. Теоретичне розв'язання проблеми «безбілетника»: податок Кларка. Труднощі в застосуванні на практиці.

Державне фінансування виробництва суспільних благ: проблеми суспіль­ного вибору. Парадокс голосування. Вибір медіанного виборця. Торгівля голосами. Підкуп і рентоорієнтована поведінка як приклади неспроможності держави.

Проблема загальних ресурсів. Розв’язання проблеми в демократичній державі й у плановому господарстві. Оптимальний розподіл виробничих зусиль при використанні загальних ресурсів.

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:

 1. Вэриан X. P. Микроэкономика. Промежуточный уровень. Современ­ный подход. - М.: ЮНИТИ, 1997.

 2. Гальперин В. М., Игнатьев С. М., Моргунов В. И. Микроэкономика: В 2 т. — СПб.: Эконом, шк., 1998.

 3. Интриллигатор М. Математические методы оптимизации и эконо­мическая теория. — М.: Прогресс, 1975.

 4. Пономаренко О. І. Основи математики фінансів і страхування. — К.: ІВЦ Держ-комстату України, 2004.

 5. Пономаренко О. I., Перестюк М. О., Бурим В. М. Основи матема­тичної економіки. — К.: Інформтехніка, 1995.

 6. Пономаренко О. I., Пономаренко В. О. Системні методи в економіці, менеджменті та бізнесі. — К.: Либідь, 1995.

 7. Хайман Д. И. Современная микроэкономика: анализ и применение: В 2 т. -М.: Финансы и статистика, 1992, — Т. 1-2.

 8. Штрауб Э. Актуарная математика имущественного страхования. — М., 1995.

 9. Varian Н. R. Microeconomic Analysis. — 3rd ed. — New York; London: Norton 1992.

 10. Mas-Collel A., Whinston М. D., Green J. R. Microeconomic Theory. — New York-Oxford Univ. Press, 1995.

 11. Ponomarenko О. /. Modern Microeconomic Analysis. Intensive Course. —Kyiv: Kyiv. Univ., 2000.

 12. Takayama A. Analytical Methods in Economics. — New York: Harvester Wheat Sheaf, 1994.

Типові тестові завдання з курсу

"Мікроекономіка-2",

 1. Визначити функцію ринкового попиту якщо відомо що функція попи­ту лінійна. При цьому рівноважна ціна дорівнює 30 грн, а рівноважна кількість 90 од. Відомо також, що за умови рівноваги цінова еластичність попиту Еd=-1.

а) QD = 3P+35; б) QD = 180-3P;

в) QD = 25-2P; г) QD = 47-3P.

 1. Визначити функцію ринкової пропозиції якщо відомо що функція пропозиції лінійна. При цьому рівноважна ціна дорівнює 30 грн, а рівноважна кількість 90 од. Відомо також, що за умови рівноваги цінова еластичність пропозиції Еs=4/3.

а) QS = 26+3P; б) QS = 30 - 4P;

в) QS = -50+6P; г) QS = -30 + 4P.

 1. За якої ставки податку на продавця податкові надходження будуть максимальними, якщо попит і пропозиція на ринку описується рівняннями: QD = 180-3P, QS = -30 + 4P.

а) 20,56; б) 26,25;

в) 5; г) 30,55.

 1. Залежність видатків споживачів від доходу для предметів першої та другої необхідності й предметів розкоші описують:

а) криві Енгеля; б) криві "доход - споживання";

в) криві Торнквіста; г) криві "ціна - споживання".

 1. Ефект заміщення - це зміна обсягу попиту на товар, спричинена:

а) зміною загального рівня цін всіх товарів;

б) зміною уподобань споживача;

в) зміною реального доходу, зумовленою зміною ціни одного з товарів;

г) зміною відносних цін товарів за незмінного реального доходу споживача.

 1. Ефект заміщення відображає:

а) зміну величини попиту на товар внаслідок зміни його відносної ціни;

б) зміну величини попиту на товар внаслідок зміни номінального доходу споживача;

в) зміну величини попиту на товар внаслідок зміни реального доходу споживача;

г) зміну величини попиту на товар внаслідок зміни цін товарів – замінників та доповнювачів.

 1. Ефект заміщення у моделі Гікса полягає у тому, що:

а) зі зміною відносних цін споживач змінює величину попиту на товар за незмінного рівня корисності;

б) зі зміною відносних цін оптимальний вибір споживача не змінюється;

в) зі зміною номінального доходу споживач змінює оптимальний вибір;

г) зі зміною відносних цін споживач змінює величину попиту на товар за незмінної купівельної спроможності.

 1. Ефект доходу полягає у:

а) зміні величини попиту внаслідок зміни відносних цін товарів за незмінного реального доходу споживача;

б) зміні величини попиту внаслідок зміни реального доходу за незмінних відносних цін товарів;

в) здатності одного товару задовольняти ті ж потреби, що й інший товар;

г) можливості покупця заміщувати споживання одного товару іншим, більш якісним.

 1. Ефект доходу -це:

а) зміна величини попиту, спричинена зміною реального доходу за незмінних відносних цін;

б) зміна обсягів споживання як результат зміни ціни одного з товарів, що змушує споживача переміщуватись на іншу криву байдужості;

в) граничний приріст попиту за зміни реального доходу в умовах незмінності відносних цін товарів;

г) всі відповіді правильні.

 1. Ефект доходу -це:

а) зміна величини попиту, спричинена зміною відносних цін товарів за незмінного реального доходу споживача;

б) зміна величини попиту, спричинена зміною номінального доходу споживача за незмінних відносних цін товарів;

в) граничний приріст величини попиту за зміни реального доходу в умовах незмінних відносних цін товарів;

г) зміна величини попиту, спричинена зміною цін товарів.

 1. Ефект заміщення у моделі Слуцького полягає у тому, що:

а) зі зміною відносних цін споживач змінює величину попиту на товар за незмінного рівня корисності;

б) зі зміною відносних цін споживач змінює оптимальний вибір відповідно до зміни купівельної спроможності грошей;

в) зі зміною номінального доходу споживач змінює оптимальний вибір;

г) зі зміною відносних цін споживач змінює величин попиту на товар за незмінної купівельної спроможності.

 1. Ефекти заміщення та доходу за Слуцьким і Гіксом мають:

а) додатне значення ефекту заміщення за зниження ціни товару нижчої споживчої цінності;

б) додатне значення ефекту доходу за зниження ціни товару нижчої споживчої цінності;

в) від'ємне значення ефекту доходу за зниження ціни товару вищої споживчої цінності;

г) від'ємне значення ефекту заміщення за зниження ціни товару вищої споживчої цінності.

 1. Якщо фірма виявляє, що за найкращих умов загальний дохід недостатній для покриття загальних змінних витрат, тоді вона має:

а) припинити діяльність;

б) продовжувати операції тимчасово;

в) продовжувати працювати, якщо за того ж рівня випуску ціна одиниці продукції достатня для покриття середніх витрат;

г) збільшити встановлену ціну.

 1. Прибуток максимальний у разі випуску продукції:

а) OW;

б) ОХ;

в) OY;

г) ОZ.

 1. Загальні витрати у точці випуску, що максимізує прибуток, познача­ються площиною:

а) OPGY;

б)OPFX;

в) OMIY;

г) OLHW.

 1. Прибуток у точці випуску, що максимізує прибуток, позначається площиною:

а) KPER;

б)MPFI;

в) LPEH;

г) MPGT.

 1. У короткостроковому періоді фірма припинить виробництво, якщо ціна стане нижчою за:

а) OJ;

б)OL;

в) ОМ:

г) ОР.

 1. Фірма максимізує прибуток у короткостроковому періоді, виробляючи оптимальний обсяг продукції, якщо:

а) ціна дорівнює граничним витратам;

б) ціна перевищує середні загальні витрати;

в) ціна перевищує середні змінні витрати;

г) ціна дорівнює нормальному прибутку.

 1. Віддача від масштабу виробничої функції Q =10·L0.2K0.8 є:

а) зростаючою; б) спадною;

в) постійною; г) за наявних даних визначити неможливо.

 1. Віддача від масштабу виробничої функції Q =4·L0.2K0.5 є:

а) зростаючою; б) спадною;

в) постійною; г) за наявних даних визначити неможливо.

 1. Конкурентна фірма виробляє 500 одиниць продукції. Витрати вироб­ництва даного обсягу становлять: AVC=3 грн.; AFC=5 грн.; МС=4 грн. Ринкова ціна продукції дорівнює 6 грн. Фірмі доцільно:

а) збільшити обсяг випуску для максимізації прибутку;

б) зменшити обсяг випуску для максимізації прибутку;

в) збільшити обсяг випуску для мінімізації збитків шляхом виробництва;

г) зменшити обсяг випуску для мінімізації збитків шляхом закриття.

 1. Загальні витрати конкурентної фірми на виробництво 101 одиниці
  продукції становлять 2030 грн., а середні загальні витрати виробництва 100 одиниць продукції складають 20 грн. Ціна одиниці продукції становить 30 грн. Фірма:

а) максимізує економічний прибуток, виробляючи 101 одиницю продукції;

б) мінімізує збитки, виробляючи 100 одиниць продукції;

в) максимізує економічний прибуток, виробляючи 100 одиниць продукції;

г) мінімізує збитки, виробляючи 101 одиницю продукції.

 1. Середні загальні витрати виробництва 101 одиниці продукції - оптимального обсягу, що дозволяє конкурентній фірмі максимізувати
  економічний прибуток, становлять 101 грн. При виробництві 102
  одиниць продукції АТС=102 грн. Фірма отримала пропозицію виробити 102-гу одиницю продукції за ціною 200 грн. Фірмі доцільно:

а) пристати на цю пропозицію, оскільки Р>АТС;

б) відхилити цю пропозицію, оскільки MC>MR;

в) пристати на цю пропозицію, оскільки MR>MC;

г) наведених даних недостатньо для прийняття рішення.

 1. Оптимальний обсяг випуску конкурентної фірми становить 10 одиниць продукції, загальний виторг від їх продажу дорівнює 150 грн.,
  AVC = 10 грн., FC =20 грн. Фірма:

а) максимізує прибуток, величина якого становить 20 грн.;

б) мінімізує збитки, величина яких дорівнює 30 грн.;

в) мінімізує збитки; величина яких дорівнює 20 грн.;

г) максимізує прибуток, величина якого становить 30 грн.

 1. Конкурентна фірма виробляє оптимальний обсяг продукції, для
  якого АТС становлять 8 грн., AVC - 5 грн., МС - 10 грн., і який забезпечує загальний виторг у розмірі 5000 грн. Фірма виробляє:

а) 200 одиниць продукції; б) 500 одиниць продукції;

в) 625 одиниць продукції; г) 1000 одиниць продукції.

 1. Конкурентна фірма максимізує економічний прибуток, виробляючи
  200 одиниць продукції, її загальні витрати становлять 22 тис. грн., в
  тому числі постійні - 2 тис. грн. Якщо її постійні витрати несподівано зростуть вдвічі, то фірма:

а) скоротить обсяг випуску; б) збільшить обсяг випуску;

в) не змінить обсягу випуску; г) припинить виробництво

 1. У довгостроковому періоді конкурентна фірма вийде з галузі, коли
  з'ясується, що:

а) ціна нижча за довгострокові середні витрати;

б) ціна нижча за середні змінні витрати;

в) економічний прибуток відсутній;

г) ціна перевищує довгострокові середні витрати.

 1. Стан довгострокової рівноваги конкурентної фірми характеризується рівністю:

а) Р = АС= тіп МС; б) Р = МС = A VC;

в) Р = тіп АС = МС; г) Р = А ТС =А VC.

 1. Довгострокова крива ринкової пропозиції конкурентної галузі:

а) залежить від динаміки цін ресурсів та їх впливу на пропозицію;

б) будується на основі припущення про змінне число фірм в галузі за кожного значення ціни;

в) для галузі з постійним рівнем витрат є горизонтальною прямою;

г) всі відповіді правильні.

 1. Довгострокова крива галузевої пропозиції:

а) е висхідною для галузі зі зростаючим рівнем витрат;

б) є спадною для галузі зі спадним рівним витрат;

в) є горизонтальною прямою для галузі з постійним рівним витрат;

г) всі відповіді правильні.

 1. У будь-якій конкурентній галузі ціна рівноваги довгострокового періоду встановлюється на рівні:

а) мінімуму А ТС; б) мінімуму МС;

в) мінімуму А VС; г) мінімуму AFC.

1

Смотреть полностью


Скачать документ

Похожие документы:

 1. Міністерство освіти І науки України Львівський національний університет імені Івана Франка Економічний факультет (4)

  Документ
  Прийом абітурієнтів, які мають диплом бакалавра (спеціаліста) для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста або магістра за спеціальністю 7.
 2. Міністерство освіти І науки України Львівський національний університет імені Івана Франка Економічний факультет (6)

  Документ
  Прийом абітурієнтів, які мають диплом бакалавра (спеціаліста) для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста або магістра за спеціальністю 7.
 3. Міністерство освіти І науки України Львівський національний університет імені Івана Франка Економічний факультет (3)

  Документ
  Прийом абітурієнтів, які мають диплом бакалавра (спеціаліста) для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста або магістра за спеціальністю “Економічна теорія”, проводиться за результатами фахових вступних випробувань.
 4. Міністерство освіти І науки України Львівський національний університет імені Івана Франка Економічний факультет (5)

  Документ
  Прийом абітурієнтів, які мають диплом бакалавра (спеціаліста) для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста або магістра за спеціальністю 7.
 5. Міністерство освіти І науки України Львівський національний університет імені Івана Франка Економічний факультет (8)

  Документ
  Прийом абітурієнтів, які мають диплом бакалавра (спеціаліста) для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста або магістра за спеціальністю 7.

Другие похожие документы..