Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Лекции'
Изучение основ теории линейных систем автоматического регулирования. Математические модели динамических систем. Анализ устойчивости, показатели качест...полностью>>
'Семинар'
Программа дисциплины «Основные тенденции развития современной мировой экономики» составлена в соответствии с требованиями федерального/национально-рег...полностью>>
'Документ'
Первый сектор любого жесткого диска, подсоединенного к x-86 совместимому компьютеру содержит так называемую Главную Загрузочную Запись (Master Boot Re...полностью>>
'Документ'
 Volito Графический планшет для рисования, A6; Активная площадь 127,6x92,8 мм; Размеры 224,1x221x22,3 мм; Длина кабеля 1,5 м; Энергопотребление: 0,2 В...полностью>>

Міністерство освіти І науки України Львівський національний університет імені Івана Франка Економічний факультет (7)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Тема 9. Стратегічна поведінка фірм на ринку

Олігополія: аналітичні моделі. Конкуренція кількості і цінова конку­ренція. Модель Курно. Модель Бертрана з однорідним продуктом. Модель Штакельберга: цінове і кількісне лідерство. Картель: проблеми стабільності в довгостроковому періоді. Модель Чемберліна ринку з невеликим числом учасників (модель «свідомого паралелізму»).

Олігополія: теорія ігор. Основні поняття: стратегія гри. що домінує стратегія, рівновага Неша, чисті і змішані стратегії. Основні види ігор, які застосовуються в економічному аналізі: "дилема ув'язненого"; стратегія копіювання. Кооперативні і некооперативні ігри. Ігри на виживання.

Застосування ігрових ситуацій для аналізу і розв'язання прикладних проблем. Стратегії ціноутворення. Загроза входження на ринок нової фірми. Стратегія цінової війни. Ігри і зовнішні ефекти. Ігри страхування. "Нераціо­нальна" поведінка.

Модель Спенса-Диксіта. Роль первісного вибору потужностей як умови наступної конкуренції олігополістів на ринку. Межі достовірної загрози "цінової війни". Значення товарної диференціації. Роль високого і низького рівня ціни первісної фірми і потенційного конкурента. Рівень первісних капіталовкладень, що блокує входження.

Тема 10. Ринки факторів виробництва. Ринок праці

Основні риси ринків факторів як похідні від товарних ринків. Рівновага на досконало конкурентному ринку праці за умови досконало конкурентного ринку продукту. Виведення функції попиту на працю. Співвідношення граничної прибутковості продукту праці і заробітної плати.

Рівновага на досконало конкурентному ринку праці для фірми-монополіста, що діє на товарному ринку.

Рівновага монопсонії. Граничні витрати на працю. Співвідношення граничної прибутковості продукту праці, граничних витрат на працю і заробітної плати. Порівняння рівноважної зайнятості і рівноважної ставки заробітної плати для різних випадків діяльності монопсонії та вільного конкурента.

Роль профспілок на ринку праці. Вплив профспілок на попит та пропозицію праці. Випадок двосторонньої монополії. Умови конкурентної рівноваги для двосторонньої монополії на ринку праці.

Взаємозв'язок ринку праці та ринку продукту: виведення функції сукупного попиту на працю і функції сукупної пропозиції продукту за спільної рівноваги.

Тема 11. Ринок капіталу

Поняття капітальних витрат. Види капітальних витрат. їх роль в економіці. Значення капітальних активів для структури ринку.

Особливості оцінки вартості капітальних витрат у довгостроковому періоді. Проблема міжчасової зміни вартості капіталу. Поняття і методи розрахунку дисконтованої вартості капіталу.

Методи оцінки інвестиційних проектів: позитивні сторони й обмеження кожного методу Термін окупності. Середня віддача. Дисконтована вартість. Внутрішня віддача. Індекс прибутковості.

Максимізація очікуваного прибутку. Дисконтування витрат. Оцінка амортизації і термінів початку здійснення інвестиційного проекту.

Тема 12. Загальна рівновага й ефективність

Поняття загальної рівноваги. Представлення загальної рівноваги у вигляді коробки Еджворта для двомірного випадку. Умови існування, одиничності і стабільності конкурентної рівноваги. Теореми добробуту. Закон Вальраса.

Загальна рівновага споживачів для економіки обміну. Поняття і виведення контрактної кривої. Крива споживчих можливостей. Гранична норма трансформації. Рівновага в умовах монополії. Роль "чистих утрат монополії" для економіки обміну. Формування коаліцій обміну. Рівновага в умовах "торгівлі голосами".

Загальна рівновага виробників в економіці з двома факторами вироб­ництва і двома товарами. Лінія ефективного виробництва: визначення, еконо­мічний зміст, виведення аналітичної формули для ізоквант нормального вигляду. Види загальної рівноваги при різних характеристиках факторів виробництва. Можливості нерівноважних станів. Роль монополізації ресурсу і товару.

Рівновага економіки обміну. Співвідношення кривої виробничих можли­востей і функції сукупної корисності суспільства. Рівновага без торгівлі. Роль торгівлі. Рівновага з урахуванням внутрішньої торгівлі, з урахуванням зовніш­ньої торгівлі. Можливості зміни виробництва і цін.

Тема 13. Ефективність і суспільний добробут

Критерії оптимального розподілу ресурсів. Критерії Парето, Калдора-Гікса, Ситовського. Порівняльний аналіз критеріїв.

Критерії оптимальності суспільного добробуту. Ефективність і справед­ливість. Оцінка межі споживчих можливостей суспільства і соціальної функції корисності. Критерії Ніцше, Роулза, відносної й абсолютної рівності можли­востей індивідів. Ринковоорієнтовані критерій справедливості. Застосування теорії добробуту для оподатковування доходу.

Оцінка соціальної рівності. Крива доходів. Крива Лоренца. Коефіцієнт Джині. Роль держави в розв'язанні проблеми соціальної рівності. Соціальний вибір суспільства. Дилема суспільства: економічна ефективність чи соціальна справедливість.

Тема 14. Неспроможність ринків та асиметрична інформація

Поняття неспроможності («провалів») ринків. Види неспроможності ринків: ринкова влада, неповнота інформації, зовнішні ефекти, суспільні блага.

Причини неповноти інформації. Інформація як рідкісне благо. Характе­ристики інформації.

Неповнота інформації: приховані характеристики і приховані дії. Проб­леми, пов'язані з асиметричною інформацією. Несприятливий вибір і ризик безвідповідальності контрагента. Способи попередження і зниження ризику опортуністичної поведінки.

Інформаційна асиметрія на ринку товарів і послуг. Проблема ринку «лимонів». Сигналізація якості товару. Роль репутації. Модель «підриву репутації». Неповнота інформації по відношенню ціни товару.

Асиметрія інформації на ринку праці. Модель Спенса найму на роботу й інвестицій у людський капітал. Сигнали на ринку праці: порівняльна ефектив­ність.

Несприятливий відбір на ринку страхування. Способи боротьби з цим явищем. Ризик безвідповідальності і способи зниження ризику: спільне страху­вання, мінімальні відрахування, обов'язкова страховка.

Аналіз фінансових ринків як ринків з інформаційною асиметрією. Форми прояв несприятливого відбору і ризику безвідповідальності. Роль раціонування кредиту.

Проблема «замовник-виконавець» як форма взаємин на ринках з асимет­ричною інформацією. Види стимулюючих контрактів.

Тема 15. Зовнішні ефекти економічної діяльності

Визначення і види зовнішніх ефектів економічної діяльності. Позитивні і негативні зовнішні ефекти. Зовнішні ефекти у виробництві й у споживанні товарів і послуг.

Утрати суспільного добробуту в умовах ринку з зовнішніми ефектами. Недовиробництво і надвиробництво товару. Представлення ринку з зовнішніми ефектами у вигляді моделей часткової і загальної рівноваги.

Способи розв'язання проблеми зовнішніх ефектів. Модель інтерналізації зовнішнього ефекту шляхом інтеграції підприємств у єдину фірму. Податок Пігу. Примусове обмеження виробництва. Теорема Коуза. Торгівля правами на зовнішній ефект.

Тема 16. Суспільні блага

Властивості суспільних благ. Класифікація суспільних благ. Приклади суспільних благ. Проблема загальних ресурсів.

Проблема «безбілетника» на ринках суспільних благ. Модель Ліндаля квазіринку суспільних благ. Формування цін Ліндаля. Теоретичне розв'язання проблеми «безбілетника»: податок Кларка. Труднощі в застосуванні на практиці.

Державне фінансування виробництва суспільних благ: проблеми суспіль­ного вибору. Парадокс голосування. Вибір медіанного виборця. Торгівля голосами. Підкуп і рентоорієнтована поведінка як приклади неспроможності держави.

Проблема загальних ресурсів. Розв’язання проблеми в демократичній державі й у плановому господарстві. Оптимальний розподіл виробничих зусиль при використанні загальних ресурсів.

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:

 1. Вэриан X. P. Микроэкономика. Промежуточный уровень. Современ­ный подход. - М.: ЮНИТИ, 1997.

 2. Гальперин В. М., Игнатьев С. М., Моргунов В. И. Микроэкономика: В 2 т. — СПб.: Эконом, шк., 1998.

 3. Интриллигатор М. Математические методы оптимизации и эконо­мическая теория. — М.: Прогресс, 1975.

 4. Пономаренко О. І. Основи математики фінансів і страхування. — К.: ІВЦ Держ-комстату України, 2004.

 5. Пономаренко О. I., Перестюк М. О., Бурим В. М. Основи матема­тичної економіки. — К.: Інформтехніка, 1995.

 6. Пономаренко О. I., Пономаренко В. О. Системні методи в економіці, менеджменті та бізнесі. — К.: Либідь, 1995.

 7. Хайман Д. И. Современная микроэкономика: анализ и применение: В 2 т. -М.: Финансы и статистика, 1992, — Т. 1-2.

 8. Штрауб Э. Актуарная математика имущественного страхования. — М., 1995.

 9. Varian Н. R. Microeconomic Analysis. — 3rd ed. — New York; London: Norton 1992.

 10. Mas-Collel A., Whinston М. D., Green J. R. Microeconomic Theory. — New York-Oxford Univ. Press, 1995.

 11. Ponomarenko О. /. Modern Microeconomic Analysis. Intensive Course. —Kyiv: Kyiv. Univ., 2000.

 12. Takayama A. Analytical Methods in Economics. — New York: Harvester Wheat Sheaf, 1994.

Типові тестові завдання з курсу

"Мікроекономіка-2",

 1. Визначити функцію ринкового попиту якщо відомо що функція попи­ту лінійна. При цьому рівноважна ціна дорівнює 30 грн, а рівноважна кількість 90 од. Відомо також, що за умови рівноваги цінова еластичність попиту Еd=-1.

а) QD = 3P+35; б) QD = 180-3P;

в) QD = 25-2P; г) QD = 47-3P.

 1. Визначити функцію ринкової пропозиції якщо відомо що функція пропозиції лінійна. При цьому рівноважна ціна дорівнює 30 грн, а рівноважна кількість 90 од. Відомо також, що за умови рівноваги цінова еластичність пропозиції Еs=4/3.

а) QS = 26+3P; б) QS = 30 - 4P;

в) QS = -50+6P; г) QS = -30 + 4P.

 1. За якої ставки податку на продавця податкові надходження будуть максимальними, якщо попит і пропозиція на ринку описується рівняннями: QD = 180-3P, QS = -30 + 4P.

а) 20,56; б) 26,25;

в) 5; г) 30,55.

 1. Залежність видатків споживачів від доходу для предметів першої та другої необхідності й предметів розкоші описують:

а) криві Енгеля; б) криві "доход - споживання";

в) криві Торнквіста; г) криві "ціна - споживання".

 1. Ефект заміщення - це зміна обсягу попиту на товар, спричинена:

а) зміною загального рівня цін всіх товарів;

б) зміною уподобань споживача;

в) зміною реального доходу, зумовленою зміною ціни одного з товарів;

г) зміною відносних цін товарів за незмінного реального доходу споживача.

 1. Ефект заміщення відображає:

а) зміну величини попиту на товар внаслідок зміни його відносної ціни;

б) зміну величини попиту на товар внаслідок зміни номінального доходу споживача;

в) зміну величини попиту на товар внаслідок зміни реального доходу споживача;

г) зміну величини попиту на товар внаслідок зміни цін товарів – замінників та доповнювачів.

 1. Ефект заміщення у моделі Гікса полягає у тому, що:

а) зі зміною відносних цін споживач змінює величину попиту на товар за незмінного рівня корисності;

б) зі зміною відносних цін оптимальний вибір споживача не змінюється;

в) зі зміною номінального доходу споживач змінює оптимальний вибір;

г) зі зміною відносних цін споживач змінює величину попиту на товар за незмінної купівельної спроможності.

 1. Ефект доходу полягає у:

а) зміні величини попиту внаслідок зміни відносних цін товарів за незмінного реального доходу споживача;

б) зміні величини попиту внаслідок зміни реального доходу за незмінних відносних цін товарів;

в) здатності одного товару задовольняти ті ж потреби, що й інший товар;

г) можливості покупця заміщувати споживання одного товару іншим, більш якісним.

 1. Ефект доходу -це:

а) зміна величини попиту, спричинена зміною реального доходу за незмінних відносних цін;

б) зміна обсягів споживання як результат зміни ціни одного з товарів, що змушує споживача переміщуватись на іншу криву байдужості;

в) граничний приріст попиту за зміни реального доходу в умовах незмінності відносних цін товарів;

г) всі відповіді правильні.

 1. Ефект доходу -це:

а) зміна величини попиту, спричинена зміною відносних цін товарів за незмінного реального доходу споживача;

б) зміна величини попиту, спричинена зміною номінального доходу споживача за незмінних відносних цін товарів;

в) граничний приріст величини попиту за зміни реального доходу в умовах незмінних відносних цін товарів;

г) зміна величини попиту, спричинена зміною цін товарів.

 1. Ефект заміщення у моделі Слуцького полягає у тому, що:

а) зі зміною відносних цін споживач змінює величину попиту на товар за незмінного рівня корисності;

б) зі зміною відносних цін споживач змінює оптимальний вибір відповідно до зміни купівельної спроможності грошей;

в) зі зміною номінального доходу споживач змінює оптимальний вибір;

г) зі зміною відносних цін споживач змінює величин попиту на товар за незмінної купівельної спроможності.

 1. Ефекти заміщення та доходу за Слуцьким і Гіксом мають:

а) додатне значення ефекту заміщення за зниження ціни товару нижчої споживчої цінності;

б) додатне значення ефекту доходу за зниження ціни товару нижчої споживчої цінності;

в) від'ємне значення ефекту доходу за зниження ціни товару вищої споживчої цінності;

г) від'ємне значення ефекту заміщення за зниження ціни товару вищої споживчої цінності.

 1. Якщо фірма виявляє, що за найкращих умов загальний дохід недостатній для покриття загальних змінних витрат, тоді вона має:

а) припинити діяльність;

б) продовжувати операції тимчасово;

в) продовжувати працювати, якщо за того ж рівня випуску ціна одиниці продукції достатня для покриття середніх витрат;

г) збільшити встановлену ціну.

 1. Прибуток максимальний у разі випуску продукції:

а) OW;

б) ОХ;

в) OY;

г) ОZ.

 1. Загальні витрати у точці випуску, що максимізує прибуток, познача­ються площиною:

а) OPGY;

б)OPFX;

в) OMIY;

г) OLHW.

 1. Прибуток у точці випуску, що максимізує прибуток, позначається площиною:

а) KPER;

б)MPFI;

в) LPEH;

г) MPGT.

 1. У короткостроковому періоді фірма припинить виробництво, якщо ціна стане нижчою за:

а) OJ;

б)OL;

в) ОМ:

г) ОР.

 1. Фірма максимізує прибуток у короткостроковому періоді, виробляючи оптимальний обсяг продукції, якщо:

а) ціна дорівнює граничним витратам;

б) ціна перевищує середні загальні витрати;

в) ціна перевищує середні змінні витрати;

г) ціна дорівнює нормальному прибутку.

 1. Віддача від масштабу виробничої функції Q =10·L0.2K0.8 є:

а) зростаючою; б) спадною;

в) постійною; г) за наявних даних визначити неможливо.

 1. Віддача від масштабу виробничої функції Q =4·L0.2K0.5 є:

а) зростаючою; б) спадною;

в) постійною; г) за наявних даних визначити неможливо.

 1. Конкурентна фірма виробляє 500 одиниць продукції. Витрати вироб­ництва даного обсягу становлять: AVC=3 грн.; AFC=5 грн.; МС=4 грн. Ринкова ціна продукції дорівнює 6 грн. Фірмі доцільно:

а) збільшити обсяг випуску для максимізації прибутку;

б) зменшити обсяг випуску для максимізації прибутку;

в) збільшити обсяг випуску для мінімізації збитків шляхом виробництва;

г) зменшити обсяг випуску для мінімізації збитків шляхом закриття.

 1. Загальні витрати конкурентної фірми на виробництво 101 одиниці
  продукції становлять 2030 грн., а середні загальні витрати виробництва 100 одиниць продукції складають 20 грн. Ціна одиниці продукції становить 30 грн. Фірма:

а) максимізує економічний прибуток, виробляючи 101 одиницю продукції;

б) мінімізує збитки, виробляючи 100 одиниць продукції;

в) максимізує економічний прибуток, виробляючи 100 одиниць продукції;

г) мінімізує збитки, виробляючи 101 одиницю продукції.

 1. Середні загальні витрати виробництва 101 одиниці продукції - оптимального обсягу, що дозволяє конкурентній фірмі максимізувати
  економічний прибуток, становлять 101 грн. При виробництві 102
  одиниць продукції АТС=102 грн. Фірма отримала пропозицію виробити 102-гу одиницю продукції за ціною 200 грн. Фірмі доцільно:

а) пристати на цю пропозицію, оскільки Р>АТС;

б) відхилити цю пропозицію, оскільки MC>MR;

в) пристати на цю пропозицію, оскільки MR>MC;

г) наведених даних недостатньо для прийняття рішення.

 1. Оптимальний обсяг випуску конкурентної фірми становить 10 одиниць продукції, загальний виторг від їх продажу дорівнює 150 грн.,
  AVC = 10 грн., FC =20 грн. Фірма:

а) максимізує прибуток, величина якого становить 20 грн.;

б) мінімізує збитки, величина яких дорівнює 30 грн.;

в) мінімізує збитки; величина яких дорівнює 20 грн.;

г) максимізує прибуток, величина якого становить 30 грн.

 1. Конкурентна фірма виробляє оптимальний обсяг продукції, для
  якого АТС становлять 8 грн., AVC - 5 грн., МС - 10 грн., і який забезпечує загальний виторг у розмірі 5000 грн. Фірма виробляє:

а) 200 одиниць продукції; б) 500 одиниць продукції;

в) 625 одиниць продукції; г) 1000 одиниць продукції.

 1. Конкурентна фірма максимізує економічний прибуток, виробляючи
  200 одиниць продукції, її загальні витрати становлять 22 тис. грн., в
  тому числі постійні - 2 тис. грн. Якщо її постійні витрати несподівано зростуть вдвічі, то фірма:

а) скоротить обсяг випуску; б) збільшить обсяг випуску;

в) не змінить обсягу випуску; г) припинить виробництво

 1. У довгостроковому періоді конкурентна фірма вийде з галузі, коли
  з'ясується, що:

а) ціна нижча за довгострокові середні витрати;

б) ціна нижча за середні змінні витрати;

в) економічний прибуток відсутній;

г) ціна перевищує довгострокові середні витрати.

 1. Стан довгострокової рівноваги конкурентної фірми характеризується рівністю:

а) Р = АС= тіп МС; б) Р = МС = A VC;

в) Р = тіп АС = МС; г) Р = А ТС =А VC.

 1. Довгострокова крива ринкової пропозиції конкурентної галузі:

а) залежить від динаміки цін ресурсів та їх впливу на пропозицію;

б) будується на основі припущення про змінне число фірм в галузі за кожного значення ціни;

в) для галузі з постійним рівнем витрат є горизонтальною прямою;

г) всі відповіді правильні.

 1. Довгострокова крива галузевої пропозиції:

а) е висхідною для галузі зі зростаючим рівнем витрат;

б) є спадною для галузі зі спадним рівним витрат;

в) є горизонтальною прямою для галузі з постійним рівним витрат;

г) всі відповіді правильні.

 1. У будь-якій конкурентній галузі ціна рівноваги довгострокового періоду встановлюється на рівні:

а) мінімуму А ТС; б) мінімуму МС;

в) мінімуму А VС; г) мінімуму AFC.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Міністерство освіти І науки України Львівський національний університет імені Івана Франка Економічний факультет (4)

  Документ
  Прийом абітурієнтів, які мають диплом бакалавра (спеціаліста) для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста або магістра за спеціальністю 7.
 2. Міністерство освіти І науки України Львівський національний університет імені Івана Франка Економічний факультет (6)

  Документ
  Прийом абітурієнтів, які мають диплом бакалавра (спеціаліста) для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста або магістра за спеціальністю 7.
 3. Міністерство освіти І науки України Львівський національний університет імені Івана Франка Економічний факультет (3)

  Документ
  Прийом абітурієнтів, які мають диплом бакалавра (спеціаліста) для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста або магістра за спеціальністю “Економічна теорія”, проводиться за результатами фахових вступних випробувань.
 4. Міністерство освіти І науки України Львівський національний університет імені Івана Франка Економічний факультет (5)

  Документ
  Прийом абітурієнтів, які мають диплом бакалавра (спеціаліста) для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста або магістра за спеціальністю 7.
 5. Міністерство освіти І науки України Львівський національний університет імені Івана Франка Економічний факультет (8)

  Документ
  Прийом абітурієнтів, які мають диплом бакалавра (спеціаліста) для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста або магістра за спеціальністю 7.

Другие похожие документы..