Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумаг...полностью>>
'Документ'
Мостовщикова Е.А. Методические рекомендации по выполнению курсовой работы по дисциплине «Анализ финансово-хозяйственной деятельности». – Тюмень: ГОУ С...полностью>>
'Документ'
Ксенон – инертный газ, не подвергающийся биотрансформации, слабо растворим в жидких средах организма, быстро элиминируется преимущественно через легк...полностью>>
'Анкета'
Інсайдери/пов`язані особи (згідно з тлумаченням Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затвердженої Постановою Правління Наці...полностью>>

Міністерство освіти І науки України Львівський національний університет імені Івана Франка Економічний факультет (7)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Монетарна політика, у проведенні якої дотримуються такого правила: темп зростання грошової маси дорівнює 3% плюс різниця між фактичним і природним рівнем безробіття буде:

а) активною дискреційною політикою;

б) пасивною дискреційною політикою;

в) активною політикою, яка грунтується на правилі;

г) пасивною політикою, яка грунтується на правилі;

д) усі твердження неправильні.

 1. Правило монетаристів для проведення монетарної політики таке:

а) усталений темп зростання пропозиції грошей, який не залежить від економічних умов;

б) темп зростання пропозиції грошей підтримує заплановані значення темпів зростання номінального ВВП;

в) темп зростання пропозиції грошей відповідає запланованим показникам зміни рівня цін;

г) темп зростання грошової маси відповідає рівню безробіття у національній економіці;

д) усі твердження неправильні.

 1. Що з переліченого є прикладом дискреційної політики:

а) закон, за яким державні видатки не мають перевищувати надходжень до державного бюджету;

б) закон, за яким грошова маса щорічно зростає на 5%;

в) зниження податку на додану вартість у роки спаду;

г) усі приклади;

д) правильні відповіді а і в.

 1. Коли зміна автономних видатків А матиме вагоміший вплив на національний дохід Y, якщо рівняння кривої IS має вигляд Y=(A-bi)/(1-mpc(1-mtr)) :

1) За зростання коефіцієнта еластичності інвестицій за ставкою відсотка (b);

2) За зменшення коефіцієнта еластичності інвестицій за ставкою відсотка і збільшення граничної схильності до споживання (mpc);

3) За зростання ставки податку на доходи (mtr) і зменшення граничної схильності до споживання;

4) За зменшення ставки податку на доходи і зростання граничної схильності до споживання.

 1. Монетаристи вважають, що:

а) активна монетарна політика може допомогти стабілізувати сукупний попит;

б) темпи зростання грошової маси повинні відрізнятися упродовж ділового циклу;

в) швидкість обігу грошей мінлива й непередбачувана;

г) фактичний ВВП завжди тяжіє до природного ВВП;

д) зміна пропозиції грошей головно позначається на обсязі національного виробництва як у короткостроковому, так і в довгостроковому періодах.

 1. Більшість економістів нині переконані, що вимога щорічно збалансованого бюджету несумісна з фіскальною діяльністю держави. Що не є аргументом цих економістів проти правила щорічно збалансованого бюджету:

а) наявність дефіциту або надлишку бюджету може допомагати стабілізувати національну економіку;

б) щорічно збалансований бюджет посилив би економічні коливання;

в) щорічно збалансований бюджет звів би нанівець дію автоматичних стабілізаторів;

г) щорічно збалансований бюджет уповільнив би темпи економічного зростання;

д) бюджетний дефіцит можна використати для переміщення частини податкового тягаря на плечі майбутніх поколінь.

 1. Що є аргументом групи економістів і політиків за щорічно збалансований бюджет:

а) бюджетні дефіцити збільшують державний борг;

б) бюджетний дефіцит зменшує роль державного сектора;

в) дефіцит бюджету спричиняє ефект витіснення;

г) дефіцит бюджету індукує інфляцію;

д) дефіцитні бюджети дають змогу політикам розвивати різні марнотратні програми, які знижують ефективність функціонування національної економіки.

 1. Що не є аргументом прихильників концепції функціональних фінансів:

а) питання про збалансування бюджету не є головним, бо мета фіскальної політики – досягнення рівноваги національної економіки, а не бюджету;

б) проблеми, пов’язані з бюджетними дефіцитами, є менш суттєвими, ніж макроекономічна стабільність;

в) у фазі піднесення податкові надходження автоматично збільшуються, що усуває дефіцит бюджету;

г) державний борг не такий обтяжливий, як уважає більшість людей, бо можливості уряду фінансувати дефіцити практично безмежні;

д) держава може зрештою відмовитись від виконання своїх зобов’зань, пов’язаних з державним боргом.

 1. Зовнішній лаг – це:

а) період часу від моменту виникнення збурення в національній економіці до моменту ухвалення відповідних заходів економічної політики;

б) період часу від моменту ухвалення заходів економічної політики до моменту, коли ці заходи вплинуть на реальні змінні;

в) проміжок часу від моменту усвідомлення потреби у фіскально-монетарних заходах до моменту, коли відповідних заходів буде вжито;

г) різниця між часом, що потрібен для приведення в дію механізму монетарної політики, і часом, що потрібен для приведення в дію фіскальної політики;

д) усі твердження неправильні.

 1. Яке твердження неправильне:

а) макроекономіка є однією із найстаріших економічних дисциплін, яку викладають в університетах;

б) основний потік макроекономіки виходить з того, що монетарна політика пов’язана з розвитком фізичної економіки – гроші впливають на динаміку реальних змінних у короткостроковому періоді;

в) стрижнем економіки філософії монетаризму є грошове правило;

г) кейнсіанці уважають, що фіскальна політика є дієвішим знаряддям стабілізації економіки порівняно з монетарною;

д) усі твердження правильні.

 1. Який із заходів найбільше сприяв би недопущенню непослідовності у проведенні монетарної політики:

а) зміна голови центрального банку у зв’язку з непослідовністю монетарної політики;

б) поправка до конституції, згідно з якою центральний банк має дотримуватися у проведенні монетарної політики грошового правила;

в) особливі вимоги при розгляді кандидатур до членів правління центрального банку;

г) підпорядкування центрального банку урядові країни;

д) ухвалення закону, згідно з яким основним завданням національного банку є недопущення високих темпів інфляції.

 1. Що є прикладом заходів дискреційної політики, які ще більше дестабілізують національну економіку:

а) у споживачів формуються песимістичні сподівання щодо їхніх майбутніх доходів, а державні мужі різко зменшують державні видатки;

б) у інвесторів формуються песимістичні сподівання, а центральний банк знижує облікову ставку;

в) у споживачів формуються песимістичні сподівання щодо їхніх доходів у майбутньому, а державні мужі знижують ставки особистих податків;

г) у підприємців формуються винятково оптимістичні сподівання щодо майбутніх доходів, а центральний банк зменшує пропозицію грошей;

д) прикладом є пункти б і г.

 1. Що не є аргументом економістів за політику, яка грунтується на правилі:

а) правило обмежує прояви некомпетентності державних мужів;

б) правило обмежує можливості державних мужів здійснювати заходи економічної політики в інтересах певних зацікавлених груп;

в) політика, яка грунтується на правилі, гнучкіша, нід дискреційна політика;

г) політика, яка грунтується на правилі, усуває проблему її непослідовності;

д) правило обмежує можливості державних мужів використовувати інструментарій макроекономічної політики для зміцнення своїх позицій на чергових виборах.

 1. Яке твердження неправильне:

а) економічна політика, яка грунтується на дотриманні правил, може бути як активною, так і пасивною;

б) основний потік макроекономіки вважає, що у короткостроковому періоді між інфляцією і безробіттям існує зв’язок, який відображає короткострокова крива Філіпса;

в) кейнсіанці вважають, що сукупний попит може помітно змінюватися під впливом зміни інвестицій, навіть якщо не відбулося зміни у пропозиції грошей;

г) згідно з монетаристським поглядом, заходи економічної політики шкідливо впливають на економіку;

д) кейсіанці виходять з того, що стабілізаційна політика не впливає на реальні економічні змінні ні в короткостроковому, ні у довгостроковому періодах.

Задачі

Задача 1

Закрита економіка описується такими рівняннями: С= 150 + 0,6 Yd; — функція споживання; Т= 100 — податки, I = 100 – 40i — інвестиційна функція; G = 350 — державні видатки; Ld = 0,75у- — функція попиту на гроші; М = 750 — пропозиція грошей; Р=1 — рівень цін.

а) Виведіть рівняння кривої LM та кривої IS;

б) визначте рівноважні відсоткову ставку та рівень доходу;

Задача 2

Попит на гроші виражається функцією Ld = 0,5у – 250i. В обігу знаходиться 500 гр. од. Інвестиційний попит описується функ­цією: I = 903   52i. Функція споживання має вигляд: С = 0,6Yd. До бю­джету держави надходить 20 % всіх доходів, а державні видатки становлять 800 гр. од.

Визначити:

а) стан державного бюджету за одночасної рівноваги ринків благ і грошей;

б) на скільки грошовий ринок стримує дію мультиплікативного ефекту при збільшенні державних витрат на 300 гр. од.?

Задача 3

Номінальна кількість грошей, що знаходиться в обігу, дорі­внює 345 гр. од., швидкість їхнього обігу дорівнює 10 обертів за рік. Попит на гроші як актив характеризується функцією Lм= 10 (30 - і). Обсяг заощаджень дорівнює 20 % реального доходу, а обсяг інвестицій визначається за функцією I= 100- 10i. Визначити:

а) який рівень цін забезпечує одночасна рівновага на ринку благ та фінансових ринках, якщо розмір ефективного попиту дорівнює 100 гр. од.;

б) як зміниться рівень цін, якщо швидкість обігу грошей подво­їться, за тієї ж величини ефективного попиту.

Задача 4

Кількість грошей, які знаходяться в обігу, дорівнює 100 грош. од., швидкість обігу — 5 обертів, а попит на гроші як актив задається функцією Lм = 40 - 4і. Крім того, відомі функція споживання С = 0,8 у + 120 і функція інвестицій I = 130   50i.

а) виведіть рівняння функції сукупного попиту;

б) визначте, як зміниться обсяг сукупного попиту і національна ста­вка відсотка при збільшенні рівня цін з 1 до 2.

Задача 5

За минулий період ціни зросли в середньому на 10 %, а об­сяг продажу зріс з 20 тис. до 25 тис. гр. од. Чому дорівнює приріст грошової пропозиції, якщо швидкість обігу грошей не змінилась?

Задача 6

Депозитні грошові ресурси комерційного банку «Бідний» збільшились на 200 тис. гр. од., норма банківських резервів — 25 %, а вилучення грошей у формі готівки відсутні.

Скільки грошей зможе створити цей банк?

Задача 7

На ринку грошей пропозиція грошей здійснюється за фор­мулою М=257 + 7і; швидкість обігу грошей дорівнює 10 обертів за період. Попит домашніх господарств на гроші за застережним мотивом дорівнює 1 % отримуваного ними доходу, а реальний попит на гроші як актив характеризується функцією Lm= 57 – 3i.

а) виведіть рівняння кривої LM;

б) визначте рівноважну процентну ставку, якщо впродовж розглянуто­го періоду створюється реальний дохід в розмірі 3500 гр. од.;

Задача 8

Споживання вітчизняних благ домашніми господарствами характеризується функцією С= 10 + 0,8Y, а імпортних — М= 0,1Y. По­пит на гроші виражається функцією L= 0,6Y + 20 - 6і. Інвестиційний попит підприємців представлений функцією I = 10-i. Функція чистого експорту капіталу має вигляд: NKE= 21,25 - 2і, а експорт благ дорів­нює 20 од. В обігу знаходиться 50 гр. од. Держава економічно неактив­на. Обмінний курс валюти, закордонна ставка відсотку і рівень цін - фіксовані.

1. Визначте величину ефективного попиту і стан платіжного балансу за такого попиту.

2. Як зміниться ефективний попит, стан платіжного балансу і кількість грошей в обігу, якщо державні видатки дорівнюватимуть 10 гр. од.

Задача 9

У результаті впровадження державою політики «дорогих грошей» норма банківських резервів зросла з 0,2 до 0,3, а коефіцієнт депонування знизився з 0,4 до 0,3.

Визначте, як зміниться грошова пропозиція, якщо грошова база не змінилася.

Задача 10

У прогнозному періоді за допомогою заходів стимулювальної монетарної політики держави необхідно збільшити пропозицію грошей на 500 тис. гр. од.

На скільки необхідно збільшити грошову базу, якщо відомо, що ко­ефіцієнт депонування складає 0,25, а норма фактичного резервуван­ня—0,1.

Задача 11

Виробнича функція національної економіки має вигляд Y= 4N - 0,5N2. Інвестиційний попит представлений функцією I = 5 - і. Домашні господарства на споживчі витрати використовують 60 % поточного ре­ального доходу.

Гранична схильність до переваги грошей в якості майна дорівнює 4 гр. од. за iпіах = 5. Рівень цін на блага дорівнює 1. Швидкість обігу грошей — 10 оборотів за період створення НД. Пропозиція праці хара­ктеризується формулою NS= 3w.

За якої кількості грошей в обігу за даних умов могла б бути досяг­нута повна зайнятість? Як зміниться номінальна пропозиція грошей при підвищенні рівня цін з 1 до 2?

Навчальна дисципліна “ Мікроекономіка-2»

Тема 1. Рівновага попиту та пропозиції

Умови рівноваги попиту та пропозиції. Нерівноважні стани. Паутинопо­дібна модель ринку Виведення формул рівноважної ціни і рівноважної кіль­кості для статичної і динамічної моделей ринку.

Індивідуальний і ринковий попит. Індивідуальна і ринкова пропозиція. Особливості ринкового попиту для товарів різних категорій; приватних і суспільних товарів. Формування дискретного попиту та дискретної пропозиції. Нелінійні попит та пропозиція.

Показники і параметри рівноваги. Цінова еластичність ринкового попиту. Зв'язок між еластичністю і коефіцієнтами рівнянь функції попиту та пропозиції. Роль податкової політики держави у формуванні рівноваги. Вплив податків і субсидій на значення параметрів рівноваги на ринку. Ціна споживача і ціна виробника в умовах податків і субсидій.

Чинники переміщення функцій попиту та пропозиції. їх вплив на характер і параметри ринкової рівноваги. Рух вздовж кривої попиту (пропозиції) і переміщення кривої попиту (пропозиції): аналітичні і графічні розбіжності.

Застосування аналізу попиту та пропозиції для оцінки міжнародної торгівлі. Вигоди від вільної торгівлі. Умови експорту й імпорту. Імпортні квоти і тарифи: вплив на суспільний добробут усередині країни. Чисті втрати від тарифу.

Тема 2. Теорія споживчого вибору. Уподобання споживача

Передумови аналізу в класичній теорії поведінки споживача. Простір благ. Товарний набір. Споживча множина. Аксіоми існування функції корис­ності. Економічний зміст і аналітична інтерпретація. Випадки невиконання аксіом.

Види уподобань:

 • нормального виду;

 • для взаємозамінюваних товарів;

 • для взаємодоповнюваних товарів;

 • для квазілінійних уподобань;

 • для блага й антиблага;

-для набору зі строгою перевагою (нейтральним товаром);

- для набору з точкою насичення;

- для несумісних наборів;

-для неподільного (дискретного) товару;

Приклади з практики для різних ринків: товарів, послуг, праці, цінних паперів, капіталу, інформації, валюти.

Функції корисності, що відповідають кожному виду уподобання. Карди­налістські й ординалістські властивості функції корисності. Карта кривих байдужості. Властивості кривих байдужості.

Монотонна трансформація функції корисності. Види монотонних транс­формацій. Економічний зміст монотонної трансформації.

Гранична норма заміщення (заміни) у споживанні. Визначення. Еко­номічний зміст. Аналітичні формули. Вираження граничної норми заміни через співвідношення граничних корисностей товарів. Види граничних норм замі­щення для різних видів уподобань.

Тема 3. Рівновага споживача

Бюджетне обмеження, його економічний зміст. Визначення множини допустимих товарних наборів споживача.

Оптимум споживача: економічна й аналітична характеристика. Умови існування й одиничності оптимуму споживача.

Характеристика рівноваги споживача: гранична норма заміщення в обміні, умови рівності і випадки нерівності граничної норми заміщення в споживанні й в обміні. Другий закон Госсена. Еквімаржинальний принцип. Гранична корисність доходу.

Види рівноваги споживача: внутрішній і кутовий оптимуми, досягнення рівноваги без досягнення оптимуму. Рівноважні стани для різних видів уподобань.

Рівновага споживача в умовах оподатковування споживача, субсидування споживання товару (включаючи талони на безкоштовне харчування) і раціонування. Грошова і натуральна субсидії. Порівняльний аналіз з погляду добробуту споживача.

Тема 4. Порівняльна статика попиту.

Крива "ціна-споживання". Функція попиту. Економічний зміст. Інтерпре­тація функції попиту для різних видів уподобань. Графічне зображення функції попиту в координатах товарного набору й у координатах "обсяг споживання - ціна".

Крива "доход-споживання". Криві Енгеля. Визначення, економічний зміст, виведення формул кривих Енгеля для різних уподобань. Графічне зобра­ження кривих Енгеля для товарів різної якості в координатах товарного набору й у координатах "обсяг споживання - доход".

Тема 5. Дослідження рівноважних станів. Проблема декомпозиції зміни попиту.

Ефект заміщення й ефект доходу: визначення, економічний зміст, аналі­тичне вираження, варіанти для різних уподобань і товарів різної якості. Пере­хресні ефекти заміщення і доходу.

Ефект заміщення й ефект доходу за Слуцьким та за Гіксом. Лема Шепар­да. Тотожності Роя.

Компенсований попит. Визначення, економічний зміст, сфера застосу­вання. Виведення формули компенсованого попиту для товарних наборів з 2-ма і з п товарами.

Ринковий попит за Маршалом та за Гіксом.

Тема 6. Виробництво і фірма. Загальна характеристика виробничої діяльності фірми

Поняття виробничої функції, факторів виробництва. Аксіоми виробничої функції. Види виробництв. Ізокванти. Характеристики виробництва: гранична норма технологічного заміщення, еластичності заміни факторів виробництва, еластичність випуску щодо ресурсу.

Стадії виробництва. Співвідношення змін загального, середнього і граничного продукту одного і двох факторів виробництва. Закон спадної віддачі й спадної граничної норми технологічного заміщення.

Ефект масштабу: позитивний, негативний, нейтральний (постійна віддача від масштабу). Значення ефекту масштабу для довгострокового зростання фірми.

Основні види виробничих функцій: Кобба-Дугласа, Лєонтьева, лінійна, СЕЗ. їх характеристики, сфери застосування, обмеженість, роль в економічному аналізі. Ламана виробнича функція: аналіз різних видів технологій випуску товару.

Тема 7. Рівновага фірми

Рівновага фірми як проблема максимізації прибутку. Функція прибутку. Оптимальна прибутковість у короткостроковому і довгостроковому періодах. Гранична прибутковість фактора. Роль податків.

Рівновага фірми як проблема мінімізації витрат. Співвідношення ізокости та ізокванти. Оптимальна комбінація факторів виробництва. Гранична продук­тивність грошей.

Порівняльна статика фірми: ефект заміщення й ефект випуску при зміні ціни ресурсу. Взаємодоповнюючі і взаємозамінні ресурси.

Функція попиту на ресурс: визначення, економічний зміст. Функція про­позиції фірми. Функція витрат як залежність рівня сукупних витрат від обсягу випуску фірми.

Теорії виявленої прибутковості та виявлених витрат і їх застосування до дослідження характеристик функції пропозиції фірми і функції попиту на ресурс.

Надлишок виробника. Співвідношення прибутку фірми і надлишку виробника для конкурентної фірми.

Тема 8. Загальні властивості ринкових структур

Досконала конкуренція. Умови максимізації прибутку для індивідуальної фірми і для всього ринку в короткостроковому і довгостроковому періодах. Виведення функції сукупного попиту ринку. Роль ефекту масштабу для визначення числа фірм, що діють у галузі. Можливості одержання ненульового економічного прибутку в короткостроковому періоді конкурентною фірмою.

Монополія. Умови першого і другого порядку для максимізації прибутку однопродуктового монополіста. Виведення формули монопольної ціни. Можли­вість для монополії зазнавати збитків у короткостроковому періоді. Оподаткування монополіста: різні варіанти. Втрати суспільства від монополії. Проблеми природної монополії.

Багатопродуктовий та багатозаводський монополіст: вибір оптимального числа заводів і продуктів при виробництві взаємозамінних і взаємодоповню­ючих товарів. Індекс Лернера для багатопродуктового монополіста. Особли­вості поведінки фірми-монополіста на ринках товарів тривалого користування: вибір між продажем і здачею в оренду.

Цінова дискримінація. Визначення, види, умови ефективності. Двоступін­часті тарифи. Нелінійне ціноутворення. Порівняльна ефективність монополь­ного ціноутворення і цінової дискримінації для фірми і для суспільства. Ціноутворення взаємозалежних товарів.

Монополістична конкуренція. Максимізація прибутку в короткостроко­вому і довгостроковому періодах. Умова рівноваги фірми і галузі в довгостро­ковому періоді. X-нееффективність. Визначення оптимального числа товарних марок. Модель Чемберліна ринку диференційованого продукту з багатьма учасниками.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Міністерство освіти І науки України Львівський національний університет імені Івана Франка Економічний факультет (4)

  Документ
  Прийом абітурієнтів, які мають диплом бакалавра (спеціаліста) для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста або магістра за спеціальністю 7.
 2. Міністерство освіти І науки України Львівський національний університет імені Івана Франка Економічний факультет (6)

  Документ
  Прийом абітурієнтів, які мають диплом бакалавра (спеціаліста) для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста або магістра за спеціальністю 7.
 3. Міністерство освіти І науки України Львівський національний університет імені Івана Франка Економічний факультет (3)

  Документ
  Прийом абітурієнтів, які мають диплом бакалавра (спеціаліста) для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста або магістра за спеціальністю “Економічна теорія”, проводиться за результатами фахових вступних випробувань.
 4. Міністерство освіти І науки України Львівський національний університет імені Івана Франка Економічний факультет (5)

  Документ
  Прийом абітурієнтів, які мають диплом бакалавра (спеціаліста) для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста або магістра за спеціальністю 7.
 5. Міністерство освіти І науки України Львівський національний університет імені Івана Франка Економічний факультет (8)

  Документ
  Прийом абітурієнтів, які мають диплом бакалавра (спеціаліста) для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста або магістра за спеціальністю 7.

Другие похожие документы..