Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Цели конференции: анализ и решение актуальных проблем развития туризма в России. Конференция пройдет в рамках реализации основных мероприятий, связан...полностью>>
'Документ'
10 апреля 2011 года в городе Магнитогорске «Облохотрыболовсоюзом» Челябинской области, совместно с Магнитогорской ГОООиР, проводится 9-я открытая обл...полностью>>
'Документ'
3 Ты дерзок, Боб! Я знаю, в чем тут дело! Ведь ты мечтал, с отменным мастерством Всех крикунов перекричав умело, Стать в пироге единственным дроздом....полностью>>
'Документ'
Для переживания ранней юности ребенку нужны права, территория, время (в том числе и свободное время) и, главное, интеллект, без которого невозможна ни...полностью>>

Міністерство освіти І науки України Львівський національний університет імені Івана Франка Економічний факультет (7)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Навчальна дисципліна “Макроекономіка-2”

Тема 1. Вступ до “Макроекономіки-2”

Методологія макроекономіки. Методи дослідження національної еконо­міки. Основні постулати, припущення та закони макроекономіки. Моделювання як метод макроекономічного аналізу. Ендогенні та екзогенні змінні макроеко­номічних моделей. Макроекономічні показники. Номінальні і реальні змінні. Філософія макроекономіки.

Модель кругопотоку як вихідна модель макроекономічного аналізу. Двосекторна модель кругопотоку. Доходи і витрати. Заощадження та інвестиції у схемі кругопотоку. Державний та зарубіжний сектори у схемі кругопотоку.

Національні рахунки як фактологічна база макроекономіки. Показники обсягу національного виробництва. Показники рівня зайнятості. Повна зайня­тість. Природна норма безробіття. Показники рівня цін. Індекси цін. Інфлю­вання і дефлювання.

Тема 2. Сукупні видатки та рівновага на ринках товарів і послуг

Інструментарій дослідження економічної рівноваги. Сукупні видатки та їх складові. Рівно­важний ВВП. Методи визначення рівноважного ВВП: “витікан­ня-ін”єкції” та “видатки-обсяг національного виробництва”. Роль запасів у досягненні економічної рівноваги у коротко­стро­ковому періоді.

Зміна сукупних видатків і рівноважний ВВП. Ефект мультиплікатора. Мультиплікатор ви­датків. Способи визначення мультиплікатора. Ефект акселератора. Вплив зовнішньої торгівлі на рівноважний ВВП. Вплив державного сектора на рівноважний ВВП. Мультиплікатор збалансова­ного бюджету. Повний мультиплікатор видатків.

Економічна рівновага у довгостроковому періоді та механізм її досягнення. Інфляційний і дефляційний розриви.

Тема 3. Грошовий ринок та монетарна політика

Гроші та їхні функції. Вимірювання кількості грошей. Грошові агрегати. Пропозиція грошей та інструментарій її регулювання. Комерційні банки і часткове резервування депозитів. Баланс комерційного банку: активи і пасиви. Створення банківських депозитів. Простий депозитний мультиплікатор. Мультиплікатор грошової бази. Модель пропозиції грошей.

Центральний банк та його місце у національній економіці. Баланс цент­рального банку. Застосування знарядь монетарної політики. Операції на відкри­тому ринку. Облікова ставка. Дисконтні позики. Норма резервування. Цілі, завдання та види монетарної політики. Політика “дорогих грошей” і політика “дешевих грошей”. Передавальний механізм монетарної політики. Нейтраль­ність грошей у довгостроковому періоді.

Попит на гроші. Операційний попит і попит на гроші як активи. Портфельні теорії попиту на гроші. Модель оптимального управління готівкою Баумоля-Тобіна.

Взаємодія попиту і пропозиції грошей. Механізм досягнення рівноваги на грошовому ринку.

Тема 4. Рівновага на грошовому та товарному ринках. Модель IS-LM

Модель IS-LM для закритої економіки. Товарний ринок і крива IS. Гра­фічний та аналітичний методи виведення кривої IS. Переміщення кривої IS.

Ринок грошей і крива LM. Чинники, що впливають на переміщення кривої LM. Графічний та аналітичний методи виведення кривої LM. Складові моделі IS-LM.

Тема 5. Зовнішня торгівля і зовнішньоторговельна політика

Основні форми міжнародних економічних відносин. Зовнішня торгівля та її основні чинники.

Теорії міжнародної торгівлі. Теорія абсолютної переваги. Теорія порівняльної переваги. Зовнішня торгівля в умовах зростання витрат заміщен­ня. Теорії міжнародної спеціалізації країн Гекшера-Оліна та М.Портера. Вигоди від зовнішньої торгівлі і розподіл доходів між країнами.

Зовнішньоторговельна політика. Інструменти зовнішньоторговельної політики. Економічні наслідки запровадження мита. Економічні наслідки запровадження квоти. Аргументи на користь та проти політики протекціонізму.

Тема 6. Відкрита економіка

Міжнародні потоки товарів і капіталів. Велика і мала відкрита економіка. Взаємозв’язок між чистим експортом та чистими інвестиціями.

Платіжний баланс. Система подвійного запису у платіжному балансі. Класифікація статей платіжного балансу. Взаємозв’язок рахунків платіжного балансу.

Валюта і валютні курси. Валюта і її види. Валютний курс. Фіксовані і плаваючі валютні курси. Номінальні і реальні валютні курси. Ефективні валютні курси. Чинники, що впливають на плаваючі валютні курси. Переваги і недоліки плаваючих валютних курсів. Переваги і слабини фіксованих валютних курсів.

Тема 7. Макроекономічна рівновага у відкритій економіці

Особливості макроекономічної рівноваги у відкритій економіці. Взаємо­зв’язок валютних курсів, зовнішньої торгівлі і платіжного балансу. Крива BP і чинники, які впливають на її переміщення. Модель Мандела-Флемінга.

Макроекономічна політика у малій відкритій економіці за плаваючого валютного курсу. Макроекономічна політика за фіксованого валютного курсу. Вплив міжнародної мобільності капіталу на результативність макроекономічної політики.

Тема 8. Економічні коливання. Безробіття та інфляція.)

Економічні коливання та їхні причини. Залежність між зміною обсягу національного виробництва і зміною рівня безробіття. Закон Оукена. Екстер­нальні та інтернальні теорії економічних коливань. Теорія реального ділового циклу. Неокейнсіанські концепції економічних коливань.

Безробіття та його види. Теорії безробіття. Негнучкість заробітної плати та її основні причини. Державна політика зниження природної норми безробіття.

Суть і види інфляції. Причини інфляції. Економічні школи про причини інфляції. Інфляція як багатофакторний процес.

Взаємозв’язок безробіття та інфляції. Рання крива Філіпса. Сучасне тлу­мачення взаємозв’язку інфляції і безробіття. Довгострокова крива Філіпса.

Методи боротьби з інфляцією. Індексація та дезінфляція. Антиінфляційна стратегія.

Тема 9. Cукупна пропозиція і сукупний попит

Сукупна пропозиція. Крива довгострокової сукупної пропозиції та її переміщення. Крива короткострокової сукупної пропозиції та її переміщення. Теорії кривої короткострокової сукупної пропозиції. Чинники сукупної пропозиції у короткостроковому періоді.

Сукупний попит і його складові. Виведення кривої сукупного попиту (AD) за основі моделі IS-LM. Причини від’ємного нахилу кривої AD. Нецінові чинники сукупного попиту. Переміщення кривої сукупного попиту.

Рівновага сукупних попиту і пропозиції. Збурення сукупного попиту і сукупної пропозиції. Стагфляція. Перегріта економіка. Дискусія з приводу сукупного попиту та сукупної пропозиції.

Тема 10. Економічне зростання

Суть, значення та фактори економічного зростання. Виробнича функція, її види та властивості. Виробнича функція Коба-Дугласа.

Неокласична модель економічного зростання Солоу. Вихідні основи моделі Солоу. Нагромадження капіталу. Чинники капітало­озброєності праці. Стаціонарний обсяг капіталу. Рівень заощадження. Золоте правило обсягу капіталу.

Стаціонарний стан зі зростанням населення. Вплив науково-технічного прогресу на економічне зростання. Стаціонарний стан із врахуванням науково-технічного прогресу. Обчислення внеску факторів в економічне зростання.

Ендогенні теорії економічного зростання.

Тема 11. Сучасні проблеми та тенденції макроекономічної науки

Найважливіші висновки основного потоку макроекономіки. Дискусійні проблеми макроекономічної теорії. Полеміка щодо фіскальної та монетарної політики. Активна і пасивна стабілізаційна політика. Внутрішні і зовнішні лаги стабілізаційної політики. Критика Лукаса. Правило неефективності політики. Дискреційна економічна політика. Правила проведення економічної політики.

Висновки про економічне зростання у довгостроковому і короткостроко­вому періодах.

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:

 1. Аналітична економія: макроекономіка і мікроекономіка: Підручник: у 2 кн. – / За ред. С. Панчишина і П. Островерха.   Кн. 1: Вступ до аналітичної економії. Макроекономіка – К. : Знання, 2009.   723 с.

 2. Базілінська О. Я. Макроекономіка: Навч. посіб.  К. Центр навчаль­ної літератури, 2005.  442 с.

 3. Бурда М., Виплош Ч. Макроекономіка: європейський контекст / Пер. з англ. – К.: Основи, 1998.  682 с.

 4. Дорнбуш Р., Фішер С. Макроекономіка / Пер. з англ. – К.: Основи, 1996.   814 с.

 5. Економічна теорія: макро- і мікроекономіка / За ред. З. Ватаманюка і С. Панчишина.  К: Альтернативи, 2001. Розділи 7-17. - С.118-392.

 6. Манків Г. Макроекономіка / Наук. ред. перекладу С. Панчишина.  К.: Основи, 2000. – 588 с.

 7. Мишкін Ф. Економіка грошей, банківської справи і фінансових ринків / Пер. з англ. – К.: Основи, 1998.   963 с.

 8. Мікроекономіка і макроекономіка / За заг. ред. С. Будаговської.  К.: Основи, 1998. – с.212-499.

 9. Панчишин С. Макроекономіка. К.: Либідь, 2001. – 616 с.

 10. Радіонова І.Ф. Макроекономіка: теорія та політика: Підручник. К.: Таксон, 2004.  348 с.

 11. Barro R.J. Macroeconomics. 5th Edition. – The MIT Press, 1998. – 867 p.

 12. Romer D. Advanced Macroeconomics.  New York: McGraw Hill, 1996.  540 p.

Типові завдання з курсу Макроекономіка-2”

Тести

1. Активне сальдо платіжного балансу збільшиться, якщо в країні:

а) знижуються реальні процентні ставки;

б) зростають темпи інфляції;

в) підвищуються темпи економічного зростання;

г) відбуваються усі названі процеси;

д) усі названі процеси не можуть збільшити активне сальдо платіжного балансу.

2. Коли нині кажуть, що країна девальвувала свою валюту, то мають на увазі, що:

а) внутрішня купівельна спроможність валюти знизилася;

б) уряд підвищив ціну, за яку закуповуватиме золото;

в) уряд зменшив кількість грошей, що перебуває в обігу;

г) уряд знизив фіксований курс валюти стосовно інших валют;

д) усі твердження неправильні.

3. Яка ознака не характеризує сучасну міжнародну валютну систему:

а) повна демонетизація золота;

б) скасування номінального золотого паритету;

в) запровадження фіксованих валютних курсів;

г) скасування офіційної ціни на золото;

д) розширення кола резервних валют.

4. Що не враховують у поточному рахунку платіжного балансу країни:

а) експорт товарів;

б) вартість гуманітарної допомоги, яку отримала країна із інших країн для надання допомоги потерпілим від повеней;

в) доходи резидентів від фінансових активів за кордоном;

г) зміни в активах країни за кордоном;

д) враховують усі.

5. Дефіцит платіжного балансу країни можна профінансувати через:

а) позики за кордоном;

б) використання золото-валютних резервів країни;

в) девальвацію національної валюти;

г) правильні відповіді а і б;

д) усі відповіді правильні.

6. За фіксованого обмінного курсу і стабільного рівня цін обсяг націо­нального продукту в країні з малою відкритою економікою можна збільшити за допомогою:

а) зниження норми резервування для комерційних банків;

б) купівлі центральним банком державних цінних паперів;

в) збільшення державних видатків;

г) зменшення дефіциту державного бюджету;

д) усі твердження неправильні.

7. У країні з малою відкритою економікою за плаваючого валютного курсу та стабільного рівня цін рівень зайнятості можна підвищити:

а) зниженням податків;

б) збільшенням державних видатків;

в) збільшенням кількості грошей у обігу;

г) зменшенням кількості грошей у обігу;

д) правильні твердження а і в.

8. За плаваючих валютних курсів та низької мобільності капіталу результативність стимулювальної монетарної політики:

а) така сама, як і за абсолютної мобільності капіталу;

б) нижча, ніж за абсолютної мобільності капіталу;

в) вища, ніж за абсолютної мобільності капіталу;

г) однозначної відповіді немає;

д) усі твердження неправильні.

9. В умовах плаваючого валютного курсу стимулювальна фіскальна політика:

а) знижує обмінний курс національної валюти;

б) підвищує обмінний курс національної валюти;

в) не впливає на обмінний курс національної валюти;

г) немає однозначної відповіді;

д) усі твердження неправильні.

10. Багато економістів віддають перевагу плаваючим валютним курсам, бо вони:

а) дають можливість використовувати монетарну політику для досягнення інших макроекономічних цілей;

б) дають змогу урядам використовувати торговельні обмеження для регулювання поточного рахунку;

в) змушують центральний банк обмежувати пропозицію грошей;

г) підвищують результативність фіскальної політики;

д) усі твердження неправильні.

11. За плаваючих валютних курсів:

а) тільки монетарна політика може впливати на обсяг національного виробництва;

б) тільки фіскальна політика може впливати на обсяг національного виробництва;

в) і фіскальна, і монетарна можуть впливати на обсяг національного виробництва;

г) ні фіскальні, ні монетарна політика не може впливати на обсяг національного виробництва;

д) усі твердження неправильні.

12. Торговельні обмеження за фіксованого обмінного курсу:

а) збільшують обсяг чистого експорту і обсяг національного виробництва;

б) зменшують обсяг чистого експорту і обсяг національного виробництва;

в) обсяг чистого експорту і обсяг національного виробництва не змінюються;

г) обсяг чистого експорту зменшується, а обсяг національного виробництва збільшується;

д) обсяг чистого експорту збільшується, а обсяг національного виробництва зменшується.

13. Ключова відмінність між моделлю IS-LM та моделлю Мандела-Флемінга полягає в тому, що:

а) у моделі Мандела-Флемінга рівень цін є змінним;

б) у моделі Мандела-Флемінга економіка країни є малою відкритою економікою;

в) модель Мандела-Флемінга не використовують для оцінки впливів монетарної і фіскальної політики;

г) модель Мандела-Флемінга розглядає взаємодію ринків інакше, ніж модель IS-LM;

д) усі твердження неправильні.

14. З моделі Мандела-Флемінга випливає, що в системі координат (Y e) крива LM* унаслідок підвищення обмінного курсу:

а) переміщуватиметься вліво;

б) переміщуватиметься вправо;

в) стане крутішою;

г) буде стабільною;

д) усі твердження неправильні.

15. З моделі Мандела-Флемінга випливає, що в системі координат (Y e) крива IS* унаслідок підвищення обмінного курсу:

а) переміщуватиметься вліво;

б) переміщуватиметься вправо;

в) стане крутішою;

г) буде стабільною;

д) усі твердження неправильні.

16. Яке твердження неправильне:

а) якщо підсумковий платіжний баланс дорівнює нулю, то платіжний баланс країни врівноважений;

б) за активного підсумкового платіжного балансу центральний банк збільшує валютні резерви;

в) підсумковий платіжний баланс дорівнює балансові офіційних розрахунків із протилежним знаком;

г) країна з додатним поточним рахунком фактично інвестує частину своїх національних заощаджень за кордон;

д) збільшення офіційних валютних резервів відображається у кредиті, а зменшення   у дебеті.

17. Бретон-Вудську валютну систему не характеризувала така ознака:

а) кожна країна – член МВФ установлювала номінальний золотий вміст своєї грошової одиниці;

б) країни – члени втратили право на необмежену кількість девальвацій;

в) кожна країна зобов’язувалася дотримуватися незмінного курсу своєї валюти щодо валют будь-якої іншої країни;

г) дефіцити платіжного балансу коригувалися шляхом переміщення золота між країнами;

д) для підтримання домовлених обмінних курсів уряди використовували валютні резерви.

18. Якої складової не містять золотовалютні резерви країни:

а) золотий запас;

б) спеціальні права запозичення;

в) резервну позицію країни в МВФ;

г) державні цінні папери;

д) вільно конвертовані валюти.

19. Що не є аргументом прихильників фіксованих валютних курсів:

а) невизначеність плаваючих валютних курсів ускладнює міжнародну торгівлю;

б) вільне плавання валют не розв’язало проблеми розбалансованості платіжних балансів;

в) мінливість плаваючих обмінних курсів існувала навіть тоді, коли фундаментальні економічні умови у відповідних країнах були стабільними;

г) за фіксованих обмінних курсів підвищується результативність монетарної політики;

д) фіксовані обмінні курси не допускають надмірного зростання пропозиції грошей.

20. Що не характеризує стан платіжного балансу зрілої нації-боржника:

а) додатне сальдо торговельного балансу;

б) пасивний баланс поточного рахунку;

в) надлишок торговельного балансу витрачається на сплату процентів за позики попередніх років;

г) сальдо балансу трансферів від’ємне;

д) експорт країни на цій стадії економічного розвитку перевищує її імпорт.

 1. Прихильники теорії раціональних сподівань твердять, що:

а) економічні суб’єкти поводяться раціонально – збирають і осмислюють інформацію, щоб правильно оцінювати наслідки економічної політики;

б) усі товарні й ресурсні ринки є конкурентними, отже, всі ціни є гнучкими;

в) на підставі своїх прогнозів економічні суб’єкти можуть заздалегідь нейтралізувати негативні впливи державної політики на рівень свого добробуту;

г) правильні твердження а і в.

д) усі твердження правильні.

 1. Більшість економістів нині вважають, що:

а) номінальні змінні не впливають на реальні змінні у короткостроковому періоді;

б) хронічна інфляція та хронічне безробіття пов’язнані між собою у довгостроковому періоді;

в) в період спаду доцільно підтримувати високу процентну ставку;

г) сподівання економічних суб’єктів помітно впливають на сукупний попит і сукупну пропозицію у короткостроковому періоді;

д) монетарна політика, яку проводять відповідно до грошового правила має незаперечну перевагу над дискреційною монетарною політикою.

 1. Основний потік макроекономіки не поділяє такого положення:

а) зростання обсягу національного виробництва у довгостроковому періоді визначають кількість та якість факторів виробництва і наявна технологія, яка трансформує економічні ресурси у товари й послуги;

б) макросередовище впливає на обсяг виробленого національного продукту у короткостроковому періоді;

в) у довгостроковому періоді гроші нейтральні, тобто номінальні змінні не впливають на реальні;

г) у короткостроковому періоді зв’язку між інфляцією та безробіттям немає.

д) ціни і зарплата на значній частині ринків не є достатньо конкурентними.

 1. Монетаристи вважають, що швидкість обігу грошей стабільна і суспільство хоче володіти такою кількістю грошей для купівлі товарів і послуг, яка відповідає:

а) обсягу інвестицій;

б) сумі споживчих видатків;

в) рівню цін;

г) номінальному ВВП;

д) усі відповіді неправильні.

 1. Якої ланки, згідно з монетаристським поглядом, не містить переда­вальний механізм монетарної політики:

а) зміна пропозиції грошей;

б) зміна процентної ставки та сукупних видатків;

в) зміна сукупного попиту;

г) зміна номінального ВВП;

д) містить усі ланки.

 1. Внутрішній лаг – це:

а) період часу від моменту виникнення збурення в національній економіці до моменту ухвалення відповідних заходів економічної політики;

б) період часу від моменту ухвалення заходів економічної політики до моменту їх впливу на національну економіку;

в) період часу від моменту збурення в національній економіці до моменту впливу заходів політики на економіку;

г) різниця між часом, що потрібен для приведення в дію механізму монетарної політики, і часом, що потрібен для приведення в дію механізму фіскалної політики;

д) усі твердження неправильні.

 1. Критика Лукаса грунтується на:

а) внутрішньому лагові економічної політики;

б) тій обставині, що сподівання економічних суб’єктів є раціональними;

в) взаємозв’язку інфляції і безробіття у короткостроковому періоді;

г) тій обставині, що сподівання економічних суб’єктів є адаптивними;

д) усі твердження неправильні.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Міністерство освіти І науки України Львівський національний університет імені Івана Франка Економічний факультет (4)

  Документ
  Прийом абітурієнтів, які мають диплом бакалавра (спеціаліста) для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста або магістра за спеціальністю 7.
 2. Міністерство освіти І науки України Львівський національний університет імені Івана Франка Економічний факультет (6)

  Документ
  Прийом абітурієнтів, які мають диплом бакалавра (спеціаліста) для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста або магістра за спеціальністю 7.
 3. Міністерство освіти І науки України Львівський національний університет імені Івана Франка Економічний факультет (3)

  Документ
  Прийом абітурієнтів, які мають диплом бакалавра (спеціаліста) для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста або магістра за спеціальністю “Економічна теорія”, проводиться за результатами фахових вступних випробувань.
 4. Міністерство освіти І науки України Львівський національний університет імені Івана Франка Економічний факультет (5)

  Документ
  Прийом абітурієнтів, які мають диплом бакалавра (спеціаліста) для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста або магістра за спеціальністю 7.
 5. Міністерство освіти І науки України Львівський національний університет імені Івана Франка Економічний факультет (8)

  Документ
  Прийом абітурієнтів, які мають диплом бакалавра (спеціаліста) для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста або магістра за спеціальністю 7.

Другие похожие документы..