Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Конкурс'
Пенсионный Фонд Российской Федерации объявляет о начале очередного ежегодного Всероссийского конкурса «Лучший страхователь года по обязательному пенс...полностью>>
'Документ'
Соловьев, Ключевский, Платонов и другие историки объясняют распространение славян по восточно-европейской равнине географическими особенностями местн...полностью>>
'Рабочая программа'
Литературное чтение- один из основных предметов в системе начального образования. Наряду с русским языком он формирует функциональную грамотность, спо...полностью>>
'Документ'
его виды и способы развития Память, ее виды и условия формирования Понятие о мышлении и его физиологических основах Мышление как высший психический п...полностью>>

Основи організації бухгалтерського обліку

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Тема 1: ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ.

План лекції

1.1. Бухгалтерський облік, контроль та аналіз у системі управління господарством

1.2. Зміст і передумови організації бухгалтерського обліку, контролю та аналізу

1.3. Принципи організації бухгалтерського обліку, контролю та аналізу

1.4. Основи організації бухгалтерського обліку, контролю та аналізу в умовах функціонування автоматизованої системи обробки інформації

1.5. Стандартизація бухгалтерського обліку, контролю та аналізу

1.1. Бухгалтерський облік, контроль та аналіз у системі управління господарством

Спеціалізація будь-якої галузі науки чи наукової дисципліни безпосередньо пов'язана з чітким окресленням мети, предмета вивчен­ня та методу пізнання (дослідження). Для організації бухгалтерсько­го обліку, контролю й аналізу господарської діяльності слід пра­вильно визначити параметри таких видів роботи в системі управління.

Бухгалтерський облік, контроль і аналіз являють собою напрями управління як інформаційного процесу та окремі підсистеми еко­номічної інформації. У єдності двох аспектів — роду (виду) діяль­ності й виду інформації — облік, контроль і аналіз утворюють підсистеми управління.

Користувачів бухгалтерської інформації можна поділити на три такі основні категорії:

 1. Адміністраціягрупа працівників, котрі несуть повну відповідальність за управлінську діяльність підприємства (індивідуальні власники, співвласники, рада директорів, управлінський апарат підприємства, менеджери, керівники підрозділів, майстри);

 2. Користувачі з прямим фінансовим інтересом — нинішні та потенційні інвестори, які аналізують звітність, аби визначити фінансову перспективу підприємства, і нинішні та потенційні кредитори, котрі визначають фінансовий стан підприємства з метою своєчасного погашення заборгованості;

3. Користувачі з непрямим фінансовим інтересом — державні податкові адміністрації, установи банку, органи статистики та інші органи, що контролюють або вивчають фінансову звітність підприємств.

З погляду організації важливим є те, що облік господарської діяльності виник як функція реєстрації фактів господарського життя. Згодом згідно з вимогами суспільного розвитку, і насам­перед тими, які стосуються відображення економіко-правових відносин у суспільстві та безпосередньо управління, відбулася диференціація зазначеного обліку — поділ на види, а саме: опе­ративний, статистичний і бухгалтерський.

Контроль і аналіз господарської діяльності як прийоми її пе­ревірки й оцінки застосовуються здавна, а як система спеціаль­них знань, пов'язаних з вивченням і дослідженням економічних процесів у їхньому взаємозв'язку, науковим обґрунтуванням про­гнозів та планів, виявленням позитивних і негативних чинників, розкриттям тенденцій розвитку господарства та узагальненням досвіду, вони почали формуватися порівняно недавно.

Тепер у системі управління бухгалтерський облік, контроль та аналіз характеризуються, з одного боку, як види діяльності, а з іншо­го — як види інформації, що мають окремі різновиди (рис. 1.1).

Рис. 1.1. Бухгалтерський облік, контроль та аналіз господарської діяльності в системі економічної інформації

Отже, кожний вид господарського обліку, контролю та аналізу є самостійним родом діяльності й видом економічної інформації. А це означає, що кожний з них організаційно виокремлюється в управ­лінській системі як підсистема нижчого порядку, тобто розглядати їх слід як взаємопов'язані та взаємозумовлені системи, які перебу­вають у безперервному русі — постійно розвиваються, змінюються.

1.2. Зміст і передумови організації бухгалтерського обліку, контролю та аналізу

Управління являє собою цілеспрямований вплив на суспільні відносини з метою їх упорядкування.

З огляду на потребу постійного вдосконалення управління на основі впровадження досягнень науки першочерговим стає за­вдання організації зазначених відносин. Це стосується також бух­галтерського обліку, контролю та аналізу господарської діяльно­сті — важливих функцій керування.

Термін «організація» має різні смислові відтінки. У найзагальнішому значенні це упорядкування, налагодження певної систе­ми. Організація передбачає досягнення та збереження стану пев­ної впорядкованості елементів (вузлів) системи в цілому, підтри­мання якісної її визначеності.

Основні вузли будь-якої системи становлять її механізм, статика (структура, кадри, техніка) і динаміка. Механізм характеризується теорією і практикою.

Упорядкування всіх вузлів (елементів) системи бухгалтерсь­кого обліку, контролю та аналізу господарської діяльності при­таманне їхній організації в широкому розумінні. Така організація полягає в цілеспрямованому вдосконаленні механізму, структури й процесів бухгалтерського обліку, контролю та аналізу госпо­дарської діяльності як певних сукупностей.

Аналізуючи бухгалтерський облік, контроль і аналіз госпо­дарської діяльності як системи, доходимо висновку, що вони предметно виокремлені в системі управління як управлінські функції (рід, вид діяльності людей), є складовими зазначеної сис­теми.

Водночас бухгалтерський облік, контроль і аналіз — це не про­сті функції, не сума технічних прийомів, а об'єктивно зумовлений порядок облікових, контрольних та аналітичних процедур, що їх проводять стосовно даних, аби дістати необхідну інформацію. Цей порядок визначається термами й функторами. Перші характеризу­ють мету, об'єкти, методи, другі — взаємозв'язок між ними. Такий поділ потребує залучення математичного апарату.

Основою математичного опису бухгалтерського обліку, контролю та аналізу є балансовий, так званий двоїстий (подвійний), метод управління економікою (господарством). Суть його поля­гає в тому, щоб досягти взаємозв'язаного узгодження потреб і ресурсів у масштабі відповідної господарської системи — під­приємства, взаєм­ної координації дій різних господарських формувань; забезпе­чення збалансованості в економіці, пропорційності згідно з еко­номічними законами.

З розширенням і ускладненням суспільного виробництва кількість технічних балансів щодо різних аспектів господарювання зростає, а тому постає потреба погоджувати їх один з одним.

Господарювання — суспільне явище, котре характеризується ці­лісністю завдяки об'єднанню двох його аспектів: продуктивних сил та виробничих відносин. Кожна складова господарювання, якою б малою вона не була, не існує поза суспільним виробництвом і не може лишитися поза обліком, перевіркою та аналізом. Тому мето­дологія бухгалтерського обліку, контролю й аналізу господарства, його діяльності має забезпечувати можливість визначення господар­ських факторів відповідно до потреб управління та з'ясування їхніх характеристик.

Отже, аби здійснювати управління господарством, потрібно скласти чітке уявлення про характерні особливості процесу виробництва та виробничих відносин, з'ясувати внутрішню матері­альну структуру цього господарства. Але водночас процес господарюван­ня є рухомим. Щоб відстежувати зміни, що відбуваються в гос­подарстві, згаданий процес слід подати в динаміці.

Такий підхід відбиває найвищий рівень абстрагування, на якому бухгалтерський облік, контроль і аналіз господарської діяль­ності можна унаочнити схемою, зображеною на рис. 1.2. Решта рівнів абстрагування є подальшим поділом у різних аспектах та напрямах відповідно до вимог управління.

Рис. 1.2. Змістова характеристика бухгалтерського обліку, контролю та аналізу в управлінні господарством

1.3. Принципи організації бухгалтерського обліку, контролю та аналізу

Принцип цілісності передбачає розгляд системи як об'єкта, як єдності, якість котрої не зводиться до властивості будь-якої з окремих частин, що утворюють її. Цілісність обліку системи як об'єкта виявляється у двоїстому (подвійному, балансовому) уза­гальненні господарських фактів — явищ та процесів.

Цілісність контролю й аналізу господарської діяльності із сис­темного погляду виявляється в комплексному використанні всіх джерел економічної інформації. Орієнтація на окремі джерела (планові, нормативні, облікові тощо) призводить до порушення системного підходу.

Принцип усебічності передбачає врахування всіх внутрішніх зв'язків і відносин системи, усіх факторів, що впливають на її функціонування.

Складність процесу організації бухгалтерського обліку, конт­ролю й аналізу в управлінні господарством пов'язана з наявністю численних варіантів узгодження можливостей людей, техніки, природних умов та інших складових першого.

Принцип субординації передбачає необхідність побудови ієрархії елементів та відносин за чітко визначеними критеріями (мобільність, адекватність тощо).

Основним критерієм для системи бухгалтерського обліку, контролю й аналізу є адекватність організаційної та технологіч­ної структур господарства. Наприклад, облік матеріалів будуєть­ся адекватно організації складського господарства: за кожною матеріально відповідальною особою, місцем зберігання матеріа­лів; облік витрат на виробництво — за цехами, дільницями, бри­гадами, продукцією (виробами, роботами, послугами, групами виробів тощо); облік витрат на управління — за рівнями остан­нього, структурами, підрозділами.

Принцип динамічності встановлює, що всі характеристики системи слід розглядати не як постійні, а як такі, що змінюються до своєї протилежності.

Динамічність бухгалтерського обліку зумовлена постійним удосконаленням форм і методів його організації, розвитком форм виконання розрахунків, системи рахунків, застосуванням нових методів обліку ресурсів, затрат на виробництво й калькулювання собівартості продукції.

Принцип випереджувального відображення означає постійну наявність проблем, розв'язання яких продиктоване часом, а отже, потребує прогнозування найімовірнішого стану всіх систем у май­бутньому. Щодо системи бухгалтерського обліку це означає впро­вадження нормативного методу обліку витрат на виробництво.

Принцип системотвірних відносин потребує визначення са­ме тих зв'язків між частинами (елементами) системи, які забез­печують її цілісність, існування та розвиток. У цьому аспекті ці­лісність бухгалтерського обліку забезпечується прийомами дво­їстості (подвійності), тобто відображенням господарських фактів — явищ і процесів (балансовим узагальненням, бухгалтерською ко­респонденцією рахунків, проведенням), ієрархічною диференціа­цією рахунків (синтетичні, аналітичні, субрахунки різного порядку). Цілісність контролю й аналізу з цього боку забезпечується використанням усього арсеналу аналітичних методів, які розроб­лені теоретично та застосовуються на практиці.

Організація як спосіб упорядкування потребує додержання, крім названих, і таких принципів, як адаптивність, паралелізм, ритмічність, безперервність, прямоплинність, пропорційність.

Адаптивність щодо організації обліку, контролю та аналізу означає пристосування їх будови й функцій до конкретних умов управління.

Паралелізм в означеній діяльності тлумачиться як обов'язко­ва наявність систем (підсистем) бухгалтерського обліку, контро­лю й аналізу в усіх самостійних господарських підрозділах.

Ритмічність в організації обліку, контролю й аналізу означає рівномірне надходження даних і видавання вихідної інформації. Недодержання рівномірності призводить до порушення строків обробки такої інформації.

Безпосередність передбачає послідовність облікового, конт­рольного та аналітичного процесів під час розв'язування конкрет­них завдань.

Прямоплинність в організації бухгалтерського обліку, конт­ролю та аналізу означає забезпечення таких схем руху носіїв ін­формації щодо перебігу технологічного процесу, які максималь­но відповідають технологічним схемам, наприклад руху матері­альних цінностей у виробничому процесі або руху готових виро­бів під час їх продажу.

Пропорційність як принцип організації бухгалтерського об­ліку, контролю та аналізу вимагає правильного співвідношення між різними елементами й об'єктами організації, зокрема обчис­лювальної техніки, кваліфікаційного складу виконавців тощо. Пропорційність дає змогу збалансувати використання трудових і матеріальних ресурсів.

1.4. Основи організації бухгалтерського обліку, контролю та аналізу в умовах функціонування автоматизованої системи обробки інформації

Неодмінною умовою вдосконалення управління є докорінна реконструкція його технічної та інформаційної бази на основі ав­томатизованої системи обліку, контролю й аналізу з використан­ням автоматизованих робочих місць бухгалтера (АРМБ).

Одним з найважливіших завдань у цій справі є подальший розвиток і вдосконалення інформаційних систем підприємств із використанням нових засобів управління та сучасних технічних засобів. Відповідно до цього має змінитися роль бухгалтерсько­го обліку, а отже, методологічні й методичні його аспекти по­требуватимуть коригування. Бухгалтерський облік і бухгалтер­ська інформація в умовах автоматизованої системи обробки інформації використовуються значно ширше, ніж у разі ручної обробки даних.

Бухгалтерський облік доповнює інші інформаційні системи, причому основну час­тину вхідної інформації він дістає безпосередньо з останніх. Пе­ретворившись на одну з кількох таких підсистем, взаємозв'яза­них як на рівні вирішення завдань, так і на рівні всієї інформа­ційної системи підприємства, бухгалтерський облік відіграє одну з основних функцій управління в разі застосування автоматизованих систем.

У разі комплексного підходу до організації бухгалтерського обліку в умовах автоматизованої обробки інформації відбуваєть­ся перехід від організації окремих елементів до впорядкування цілісних наборів елементів інформаційних систем, а також нала­годження взаємозв'язків між окремими підсистемами й комплек­сами завдань.

Означений підхід в автоматизації бухгалтерського обліку в сучасних умовах має реалізовуватися у вирішенні сформульова­них далі завдань.

• Визначення ролі й місця бухгалтерського обліку в системі управління підприємством.

• Класифікування типів комплексів завдань, а також завдань інформаційної системи обліку, контролю та аналізу.

• Виокремлення ієрархічних рівнів, стосовно яких проводяться операції в інформаційній системі обліку, а також з'ясування характеру системотвірних зв'язків між ними, елементами, комплексами завдань і завданнями.

• Установлення умов і меж чинності інформаційної системи обліку.

• Контроль і аналіз.

• Побудова концептуальної моделі автоматизованої обробки облікової інформації.

 • Створення інформаційної мови бухгалтера, яка дасть змогу користувачеві працювати в діалоговому режимі.

 • Комплексний перегляд теоретичних і методологічних основ бухгалтерського обліку.

 • Системне вирішення завдань обліку, контролю та аналізу.

 • Використання засобів моделювання облікового, контрольного й аналітичного процесів.

 • Організація автоматизованої системи дослідження; прогнозування господарсько-фінансової діяльності підприємства.

 • Розроблення сучасних засобів спілкування в діалоговому режимі з інформаційною системою обліку, контролю й аналізу.

 • Створення на основі комплексного підходу автоматизованої системи прийняття управлінського рішення.

Розроблення облікової інформації — не кінцева мета, а лише частина облікової функції системи. Важливим завданням є ство­рення такого засобу передавання інформації конкретним корис­тувачам, що дає змогу їм правильно сприйняти останню й зрозу­міти її потенційну корисність.

В умовах автоматизованої обробки даних на організацію облі­ку істотно впливає теорія комунікації. Адже облік можна подати як інтегровану систему збирання, обробки, зберігання й переда­вання відповідної інформації, а основні принципи теорії комуні­кації дають змогу виробити найбільш оптимальні обсяги, терміни та напрями інформаційних потоків в обліку.

Як одиниця комунікації обліковець несе відповідальність за формування облікових показників і передавання їх користувачам. Для цього він має передусім визначити тип необхідних для реци­пієнтів блоків інформації, оскільки лише потреба в останній є, по суті, виправданням для встановлення комунікації. Як елемент ін­формаційної системи обліковець виконує водночас функції дже­рела інформації, передавача, користувача блоків, які забезпечу­ють «обіг» інформації за допомогою різноманітних механізмів зворотного зв'язку. Як комунікаційна одиниця користувач облі­кової інформації поєднує в собі всі частини комунікаційної сис­теми. Він виконує дві першочергові функції: інтерпретує обліко­ву інформацію й використовує її.

Задачі бухгалтерського обліку можна розподілити за певними ознаками залежно від практичних потреб, при цьому найважли­вішим критерієм є економічний зміст вихідних показників. Таке групування є базою для виокремлення основних типів АРМ бух­галтера, а саме:

 1. АРМБ з обліку власності засновників.

 2. АРМБ з обліку основних засобів.

 3. АРМБ з обліку матеріальних цінностей.

 4. АРМБ з обліку праці й заробітної плати.

 5. АРМБ з обліку затрат на виробництво.

 6. АРМБ з обліку продажу готової продукції, визначення доходів та фінансових результатів.

 7. АРМБ з обліку фінансово-розрахункових операцій.

8. АРМБ зведеного обліку та складання звітності. Кожному з названих АРМБ відповідає певний перелік задач.

Обліковий процес в умовах використання АРМБ характеризу­ється як ланцюжок взаємопов'язаних робочих місць — бухгалте­ра, а також працівників, дотичних до організації бухгалтерського обліку. Автоматизація послідовності розв'язування задач забезпечує чітку організацію технологічного процесу, дає змогу уник­нути повторного виконання окремих кроків. Важливим під час автоматизації бухгалтерського обліку є формування облікових функцій для певного переліку задач, розв'язуваних на АРМБ.

Лише за умови глибокого організаційного підходу вдається подолати консерватизм і негнучкість апарату бухгалтерії, нечіт­кий розподіл виконуваних обов'язків та дублювання в роботі, а отже, підвищити рівень організації праці бухгалтерів на підпри­ємствах. Саме організаційний принцип дає змогу виявити спосо­би вдосконалення обліку і в масштабі країни.

1.5. Стандартизація бухгалтерського обліку, контролю та аналізу

Стандарт бухгалтерського обліку для автоматизованої об­робки інформації — затверджений керівником підприємства нор­мативно-правовий акт, що визначає принципи, методи, комплекс правил, норм, вимог до організації ведення бухгалтерського об­ліку, контролю та складання звітності в умовах функціонування автоматизованої інформаційної системи обліку.

У бухгалтерському обліку в умовах автоматизованої обробки інформації стандартизованими є:

 • способи та методика ведення бухгалтерського обліку;

 • техніка, форми й організація бухгалтерського обліку;

 • організація технологічного процесу;

 • організація роботи облікового персоналу та персоналу інших структурних підрозділів, які займаються обліком, аналізом і контролем.

Під час розроблення стандартів підприємства з обліку вико­нуються такі роботи:

 • організація процедур розроблення та впровадження стандарту;

 • розроблення стандартів з окремих комплексів завдань;

 • розгляд та затвердження стандарту;

 • тиражування та впровадження стандарту в обліковий процес.

Головна ціль стандартів підприємства з бухгалтерського облі­ку — суворо регламентувати роботу всіх служб підприємства, які беруть участь у процесі автоматизації обліково-обчислювальних робіт. Стандарти з обліку при функціонуванні автоматизованої інформаційної системи останнього являють собою гнучку, але в той же час і достатньо жорстко регламентовану систему, яка орі­єнтована на створення умов для прийняття оптимальних управ­лінських рішень.

Під час розроблення стандартів особливу увагу приділяють стандартним схемам документообігу, які включаються в окремий стандарт з інформації як конкретний вираз зв'язків між інформа­ційними потоками даних. Побудування стандартних схем інфор­маційних потоків дає можливість шляхом організаційних засобів націлити їх на чіткий контроль процедур формування даних на різних етапах облікового процесу.

У стандартах повинна бути відображена побудова інформаційного забезпечення на основі розроблення:

 • схеми документопотоків первинних та зведених носіїв інформації;

 • плану обліково-контрольних крапок;

 • схеми приймання-передачі первинної інформації по ланцюгу її оформлення;

 • схеми використання облікової інформації;

 • порядок, послідовність і час розрахунків облікових даних;

 • порядок санкціонованого доступу до облікової інформації. Важливим організаційним засобом є побудова інформаційних

 • документопотоків, які варіюються залежно від рівня забезпечення підприємства сучасною обчислювальною технікою.

Стандартизація схем інформаційних потоків дозволяє забез­печити мінімізацію обсягу первинного документообігу на різних ділянках обліку.

Упровадження стандартів в обліковий процес в умовах авто­матизованої обробки інформації дає змогу побудувати інтегрова­ну систему обробки інформації

Тема 2: Нормативно-правова основа забезпечення бухгалтерського обліку.

Бухгалтерський облік як організаційна система замикається на рівні власника. Але з процесом становлення суспільних фор­мувань (муніципалітетів, держав, тощо) його дані все більш по­трібні цим формуванням для вирішення соціальних та інших су­спільних потреб.

Щоб досягнути єдності показників діяльності в суспільстві, загальне методологічне керування бухгалтерським обліком в Україні здійснюється за загальноприйнятими у світовій практиці принципами та на законодавчій основі.

В Україні встановлена структура нормативно-правового регу­лювання бухгалтерського обліку (рис. 2.1) складається з п'яти рівнів.Скачать документ

Похожие документы:

 1. В. В., Завгородній В. П. Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу

  Документ
  У підручнику розглядаються об’єкти організації бухгалтерського обліку, економічного контролю й аналізу за умов сучасного розвитку економіки України. Докладно висвітлюються предмет і метод організації, особливості технології облікового,
 2. 1. Сутність бухгалтерського обліку, його принципи та об’єкти

  Документ
  Загальне поняття обліку. Види бухгалтерського обліку: фінансовий і управлінський. Активи підприємства, їх зміст і класифікація. Зобов'язання підприємства.
 3. Основи навчальної програми враховують вимоги Ради з освіти Міжнародної Федерації бухгалтерів, вітчизняних законодавчих І нормативних документів з питань бухгалтерського обліку та аудиту.

  Закон
  Основи навчальної програми враховують вимоги Ради з освіти Міжнародної Федерації бухгалтерів, вітчизняних законодавчих і нормативних документів з питань бухгалтерського обліку та аудиту.
 4. Теоретичні основи комп’ютеризації бухгалтерського обліку

  Документ
  У кібернетиці поняття "інформація" трактується як міра усунення невизначеності стану системи. У теорії машинної обробки "інформація" розглядається з точки зору технології її перетворення з метою забезпечення менеджменту,
 5. План облікові регістри, техніка І форми бухгалтерського обліку Облікові регістри, їх види

  Реферат
  Господарські операції, оформлені відповідними документами, для одержання узагальненої інформації про наявність і зміни майна підприємства, господарські процеси і фінансові результати діяльності підлягають групуванню і відображенню

Другие похожие документы..