Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
(Все) Адыгея Алтай Алтайский край Амурская обл. Архангельская обл. Астраханская обл. Башкортостан Белгородская обл. Брянская обл. Бурятия Владимирска...полностью>>
'Документ'
Организационная работа предполагает широкий комплекс деятельности . Это и обновление положений конкурсов , соревнований , и разработка положений новы...полностью>>
'Доклад'
Всего в школе 444 человека. Из-за приостановки эксплуатации здания и организации образовательного процесса в школах № 56, 85, 108 во вторую смену про...полностью>>
'Руководство'
_ 1. Железные дороги должны обеспечивать потребность населения в пассажирских перевозках, безопасность пассажиров при пользовании железнодорожным тра...полностью>>

Міністерство освіти І науки україни донецький національний унивіеситет економіки та торгівлі імені михайла туган-барановського інститут економіки І управління

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНИВІЕСИТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА ТОРГІВЛІ

ІМЕНІ МИХАЙЛА ТУГАН-БАРАНОВСЬКОГО

Інститут економіки і управління

EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM

EСTS - інформаційний пакет

Напрям підготовки – 0501 “Економіка і підприємництво”

Спеціальність – 6.050100“Економіка підприємства

Донецьк – 2008

ЗМІСТ

І – Навчальний заклад

5

ІІ – Загальна практична інформація

9

ІІІ– Інститут

16

А. Загальний опис інституту

16

1. Координатор ЕСТS від інституту

16

2. Стислий опис структури й організації інституту

16

3. Стислий опис умов для навчання в інституті

17

4. Перелік запропонованих програм навчання з присвоєнням ступенів (бакалавр, спеціаліст, магістр), кваліфікацій і тривалості навчання за кожною з них.

20

5. Опис основних методів викладання і навчання, що використовуються, і способів оцінювання знань, умінь і навичок студентів

21

6. Шкала виставлення оцінок

24

Б. Ступенева структура

25

1. Освітньо-кваліфікаційні рівні за якими здійснюється підготовка фахівців вищої освіти

25

2. Діаграма структури програми навчання

29

В. Індивідуальні розділи програми навчання

37

ІV-Словник

246

Додатки

250

ІІІ - ІНСТИТУТ

ЕКОНОМІКИ І УПРАВЛІННЯ

А. Загальний опис інституту.

1.Координатор ECTS від інституту:

Фролова Лариса Володимирівна, директор ІЕУ, зав.кафедри економіки підприємства, д.е.н., професор, акад. АЕНУ

Телефон: 0622-95-34-81, 95-34-75

E-mail:

Понеділок 15.00-16.00, четвер 10.00-12.00

Директор інституту економіки і управління: д.е.н., професор Фролова Лариса Володимирівна, тел. 95-34-81, 95-34-75

Заступник директора з навчально-методичної роботи к.е.н., доцент

Алексєєв Сергій Борисович, тел. 95-34-75

Заступник директора з навчально-виховної роботи к.е.н., доцент

Бабкін Деніс Олександрович, тел. 95-34-81

В інституті функціонують кафедри:

- маркетингового менеджменту (зав.кафедри д.е.н., проф., акад. АЕНУ Балабанова Л.В.);

- економіки підприємства (зав.кафедри д.е.н., проф., акад. АЕНУ Фролова Л.В.);

- прикладної економіки (зав.кафедри д.е.н., проф., акад. АЕНУ Садеков А.А.);

- міжнародної економіки (зав.кафедри д.е.н., проф., акад.АЕНУ Чернега О.Б.);

- економічної теорії (зав.кафедри д.е.н., доц. Горожанкіна М.Є.);

- іноземних мов (зав.кафедри Моісєєва Ф.А.).

2. Стислий опис структури і організації інституту.

До складу інституту економіки і управління входять 6 кафедр, в тому числі 4 економічних, чотири з яких – випускаючі.

Таблиця 1

Науково-педагогічні кадри інституту

Чисельність науково-педагогічних кадрів

Чисельність професорсько-викладацького складу

Чисельність докторів наук, професорів серед штатних викладачів

Чисельність кандидатів наук, доцентів серед штатних викладачів

чол.

у %

чол.

у %

1

2

3

4

5

6

7

Кафедра економіки підприємства

29

29

2

6,9

10

34,5

Кафедра прикладної екеноміки

18

18

1

5,5

8

44,4

Кафедра маркетингового менеджменту

24

24

2

8,33

14

58,33

Кафедра міжнародної економіки

16

16

2

12,5

6

37,5

Кафедра економічної теорії

20

20

1

5,0

8

40,0

Кафедра іноземних мов

30

30

-

-

1

3,33

ВСЬОГО

137

137

8

5,8

48

35,0

В інституті економіки і управління на денній формі навчається 1352 чол., з них на спеціальності “Міжнародна економіка” – 283 чол., “Економіка підприємства” – 579 чол., “Менеджмент організацій” – 490 чол. На заочній формі навчається 1467, з них на спеціальності “Міжнародна економіка” – 82 чол., “Економіка підприємств” – 862 чол., “Менеджмент організацій” – 523 чол.

Основними напрямками науково-дослідної роботи інституту економіки і управління є:

- протекціоністська політика України;

- удосконалення ґендерної політики України в умовах формування інноваційної моделі розвитку країни;

- міжнародна економіка і місце України у системі світового господарства;

- євроатлантична інтеграція України;

- організаційний розвиток міжнародних корпорацій;

- міжнародна інтеграція;

- наддержавне регулювання міжнародної торгівлі;

- міжнародна міграція робочої сили;

- управління конкурентоспроможністю підприємства в умовах інноваційної конкуренції;

 • управління трудовими ресурсами торговельних підприємств в умовах ринкової трансформації;

 • інноваційна політика в управлінні підприємством в умовах маркетингової орієнтації;

 • маркетингові дослідження ринку споживчих товарів довгострокового користування;

 • управління розподілом в умовах маркетингової орієнтації;

 • контролінг у підприємстві в умовах маркетингової орієнтації;

 • цінова політика торговельних підприємств;

 • маркетинговий менеджмент;

 • методологічні підходи і методика аналізу інфраструктури ринку праці в контексті маркетингових концепцій.

3. Стислий опис умов для навчання в інституті.

Рівень забезпечення навчального процесу обладнанням та приладами відповідає сучасним вимогам.

Директор інституту «Економіки і управління», на якому відбувається підготовка студентів за спеціальностями "Міжнародна економіка", "Економіка підприємств" та "Менеджмент організацій" знаходиться у корпусі № 4. Загальна площа приміщення директарату – 48,2 м2. У директараті зайнято 6 працівників. Виходячи з цього, на кожного працівника припадає 8 м2. У приміщені директарату здійснено ремонт. Робочі місця обладнані персональними комп’ютерами.

В інституті є приміщення для консультування студентів з використанням ПУ для аналітичних та планових розрахунків в ході виконання курсових робіт, підготовки рефератів та проведення наукових досліджень. Студенти мають доступ до мережі Інтернет. В усіх приміщеннях інституту здійснено ремонт з урахуванням норм охорони праці.

Навчальні заняття студентів проводяться у шести корпусах, які мають наступні приміщення для занять:

І корпус має 4 лекційні аудиторії, загальна кількість місць яких складає 220, загальна площа -241 м2 .

ІІ корпус має 3 лекційні аудиторії, загальна кількість місць яких складає 250, загальна площа -220,8 м2. Корпус має 7 аудиторій для проведення семінарських і практичних занять, загальною кількістю місць 192, загальна площа -238,1 м2 .

Загальна кількість місць в аудиторіях для занять студентів ІІ корпуса складає 442, загальна площа - 450,9 м2.

ІІІ корпус має:

6 лекційних аудиторій, загальна кількість місць яких складає 700, загальна площа - 598.7 м2.

26 аудиторій для проведення лабораторних занять, загальна кількість місць яких складає 489,7 м2.

2 аудиторії для проведення семінарських і практичних занять, загальною кількістю місць 50, загальна площа – 62,4 м2.

10 кабінетів для дипломного проектування, загальною кількістю місць 300, загальна площа – 443,7 м2.

І методичний кабінет на 20 місць, площею 31 м2.

Загальна кількість місць у приміщеннях для занять студентів ІІІ корпусу складає 1664, загальна площа -2806,1 м2.

IV корпус має:

12 лекційних аудиторій, загальною кількістю місць 1249, загальна площа -1195,7 м2.

24 аудиторії для проведення лабораторних занять, загальною кількістю місць 569, загальна площа -1143,7 м2.

3 аудиторії для проведення семінарських і практичних занять, загальною кількістю місць 84, загальна площа -91 м2.

3 комп'ютерних класи, загальною кількістю місць 55, загальна площа 107,5 м2.

3 кабінети для дипломного проектування, загальною кількістю місць 104, загальна площа -130,5 м2.

Загальна кількість місць у приміщеннях для занять студентів IV корпусу складає 2061, загальна площа - 2668,4 м2.

V корпус має:

2 лекційні аудиторії, загальною кількістю місць 220, загальна площа -259,7 м2.

2 комп'ютерних класи, загальною кількістю місць 30, загальна площа -76 м2.

4 аудиторії для проведення лабораторних занять, загальною кількістю місць 80, загальна площа -143,5 м2.

Загальна кількість місць у приміщеннях для занять студентів в V корпусу складає 470 , загальна площа -645,5 м2.

VI корпус має:

7 лекційних аудиторій, загальною кількістю місць 554, загальною площею 536 м2.

4 комп'ютерних класи, загальною кількістю місць 60, загальна площа -187,4 м2.

24 аудиторії для проведення семінарських і практичних занять, загальною кількістю місць 566, загальна площа -728,6 м2.

Загальна кількість місць у аудиторіях для занять студентів в VІ корпусу складає 1170 , загальна площа -1452 м2.

Загальна кількість місць у приміщеннях для занять студентів складає 6027 , загальна площа - 8271,9 м2.

Навчальна площа кафедри міжнародної економіки і права складає 112 м2 включає дві групових аудиторії на 100 місць, одне лабораторне приміщення на 12 місць.

На кожного студента припадає 11,1 м2 площі аудиторного фонду.

Бібліотека займає приміщення загальною площею 1,335 тис. кв. м. У п`яти читальних залах бібліотеки 254 посадових місця.

Загальний фонд бібліотеки складає 538 994 примірники, в тому числі наукові видання – 258 343 примірника.

Середня кількість томів навчальної літератури, яка припадає на одного студента денної форми навчання складає 50.

Соціально-побутову сферу університету забезпечують 4 гуртожитки на 1456 місць для проживання. Усі іногородні студенти забезпечені місцями у гуртожитках, загальною площею 20,525 тис. м2.

Гуртожиток №1, чотириповерховий будинок, загальною площею 4418,2кв.м. на 248 місць.

Гуртожиток №3, п'ятиповерховий будинок, загальною площею 3324,2кв.м. на 254 місць.

Гуртожиток №4, дев'ятиповерховий будинок, загальною площею 7014,6кв.м. на 608 місць.

Гуртожиток №5, дев'ятиповерховий будинок, загальною площею 5768,2кв.м. на 346 місць.

У кожному з гуртожитків на всіх поверхах передбачені кімнати для прання, душові, туалетні кімнати. У гуртожитках №1, № 3, обладнані зали для занять спортом, в яких є необхідний інвентар (настільний теніс, гирі, гантелі, штанги, тренажери).

У фойє гуртожитків встановлені кольорові телевізори, телефони-автомати. У гуртожитку №4 є відкритий майданчик для занять волейболом. У гуртожитках № 4, № 5 є філіали бібліотеки.

У гуртожитках підтримується задовільний рівень проживання. Щорічно здійснюється ремонт, підтримується санітарний стан. Питання щодо побуту студентів знаходяться у полі зору ректорату, а це впливає на стан наведення порядку.

4. Перелік запропонованих програм навчання з присвоєнням ступенів, кваліфікацій і тривалості навчання за кожною із них.

Таблиця 2

Програми навчання студентів за спеціальністю „Економіка підприємства

Освітньо-професійна програма навчання

Кваліфікація

Форма навчання

Термін навчання

Бакалавр

бакалавр з економіки підприємства

Денна

4 роки

бакалавр з економіки підприємства

Заочна

5 років

Бакалавр на базі молодшого спеціаліста

бакалавр з економіки підприємства

Денна

2 роки

бакалавр з економіки підприємства

Заочна

2 роки 6 місяців

Спеціаліст на базі бакалавра

спеціаліст з економіки підприємства

Денна

1 рік

спеціаліст з економіки підприємства

Заочна

1 рік

Магістр

магістр з економіки підприємства

Денна

1 рік

магістр з економіки підприємства

Заочна

1 рік

5. Опис основних методів викладання і навчання, що використовуються, і способів оцінювання знань, умінь і навичок студентів.

Здійснюється навчальний процес за допомогою наступних методів навчання: навчальні заняття, виконання індивідуальних завдань, самостійна робота, практична підготовка, контрольні заходи.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Національна академія наук України Міністерство освіти та науки України бюлетень

  Документ
  На сьогодні важливим для регіону засобом сприяння його соціально-економічному розвитку є створення та функціонування кластерних систем, тобто територіально-виробничих об’єднань підприємницьких структур, які інтегрують свої зусилля
 2. Міністерство освіти І науки України Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

  Документ
  Європейська кредитно-трансферна система (ЕСТS) - це система, яка створена для забезпечення єдиної міждержавної процедури виміру й порівняння між закладами освіти результатів навчання студентів, їхнього академічного визнання.
 3. Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економіки І торгівлі імені михайла туган-барановського інститут обліку І фінансів

  Документ
  Європейська кредитно-трансферна система (ЕСТS) - це система, яка створена для забезпечення єдиної міждержавної процедури виміру й порівняння між закладами освіти результатів навчання студентів, їхнього академічного визнання.
 4. Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економіки І торгівлі імені михайла туган-барановського інститут економіки І управління

  Документ
  Європейська кредитно-трансферна система (ЕСТS) - це система, яка створена для забезпечення єдиної міждержавної процедури виміру й порівняння між закладами освіти результатів навчання студентів, їхнього академічного визнання.
 5. Міністерство освіти та науки україни академії управління та інформаційних технологій “аріу” (2)

  Документ
  Матеріали доповідей учасників третьої науково-практичної конференції „Інформаційні технології в управлінні туристичною та курортно-рекреаційною економікою” (13-14 вересня 2007 року, Бердянськ) – Бердянськ: АУІТ “АРІУ”, 2007.

Другие похожие документы..