Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Как отдельные лица, так и предприятия характеризуются естественным стремлением фиксировать накопленный ими опыт в стандартизированных схемах мышления...полностью>>
'Доклад'
Д.Бланк Б.А.Кульницкий И.А....полностью>>
'Самостоятельная работа'
Приложение 4, форма 1. Соответствие учебного плана и профессиональной образовательной программы ПрОП) требованиям государственного образовательного ст...полностью>>
'Реферат'
Вспомним чеховские рассказы. Лирический настрой, пронзительная грусть и смех Таковы и его пьесы — пьесы необычные, а тем более казавшиеся странными ч...полностью>>

Головне управління освіти І науки черкаської облдержадміністрації черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників до 2011-2012 навчального року

Главная > Диплом
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

ЧЕРКАСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

ДО 2011-2012 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ

Шляхи підвищення ефективності навчально-виховного процесу в освітніх навчальних закладах Черкащини

(методичні рекомендації)

Черкаси

2011

ББК 74.202.2 (4 Укр – 4 Чек)

Ш 70

Шляхи підвищення ефективності навчально-виховного процесу в освітніх навчальних закладах Черкащини (методичні рекомендації): Науково-методичний посібник / авт. кол. за заг. кер. Г.А.Назаренко. – Черкаси: ЧОІПОПП, 2011. – 168 с.

Посібник містить аналіз результатів педагогічної практики освітян Черкаської області. Науково-педагогічні працівники Черкаського ОІПОПП окреслили коло актуальних проблем, які необхідно вирішити у новому 2011-2012 навчальному році та запропонували можливі шляхи підвищення ефективності навчально-виховного процесу в освітніх закладах Черкащини.

Редактор – К.М.Криворот

Верстка – І.І.Дробот

Рекомендовано до друку вченою радою Черкаського ОІПОПП.

Протокол № 1 від 18.03.2011 р.

ЗМІСТ

Дзюбак Р.М., Гладка Н.М., Чиркова С.І. Підвищення управлінської кваліфікації керівників загальноосвітніх навчальних закладів – вагомий чинник підвищення якості освіти

5

Шавровська В.Н. П’ятирічка вирушає у шкільний світ

11

Чепюк А.Є. Використання диференційованого підходу у методичній роботі дошкільного навчального закладу

19

Гаряча С.А., Добровольська Л.Н. Пріоритетні напрямки організації освітнього процесу початкової школи

24

Козлова О.М. Шляхи реформування шкільної математичної освіти на сучасному етапі

31

Новосельський М.А. Актуальні проблеми викладання фізики та астрономії

40

Замулко О.І. Викладання хімії в умовах реалізації актуальних задач розвитку природничої освіти

44

ДаниленкоЛ.І. Роль сучасних методів та засобів навчання в організації самостійної пізнавальної діяльності учнів під час викладання біології

48

Мойсєєва С.Г. Стан і перспективи розвитку географічної освіти

54

Мойсєєва С.Г. Із економічними знаннями - до життєвих орієнтирів

58

Месевря О.І., Січкар С.І. Творчий підхід до вирішення філологічних проблем

61

Степанова Н.М. Шкільна історична освіта у 2011/2012 навчальному році

67

Степанова Н.М. Про вивчення курсу «Філософія, людина і світ» та інших курсів морально-духовного спрямування

72

Степанова Н.М. Про вивчення правознавства у новому навчальному році

76

Юрчак В.А. Як зацікавити дітей читанням?

78

Пахомова Т.Г., Савицька Г.І. Особливості викладання предмета «Іноземна мова»

85

Фурник І.В., Шемшур В.М. Формування інформаційної компетентності учнів

89

Лєснікова Ю.Л. Вивчення трудового навчання, технологій та креслення

93

Щербенко С.К. Шляхи підвищення якості художньо-естетичної освіти

97

Гловацький С.В. Викладання дисциплін художньо-естетичного циклу у новому навчальному році

110

Гловацький С.В. Аналіз стану художньої самодіяльності у 2011 році та рекомендації на 2011-2012 навчальний рік

125

Ярова В.Д. Формування здорового способу життя учнів

132

Ярова В.Д. Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення предмета «Основи здоров’я»

134

Кравцов А.К. Особливості викладання предмета «Захист Вітчизни»

136

Момоток Т.П. Упровадження інклюзивного навчання в освітніх закладах області

140

Крутенко О.В. Шляхи удосконалення виховного процесу у сучасному закладі освіти

147

Кудін В.С. Організації позашкільної освіти

149

Кудін В.С. Розвиток учнівського самоврядування у загальноосвітніх навчальних закладах

152

Жеребньова Л.В., Артеменко Т.Б., Т.В.Войцях Діяльність психологічної служби системи освіти області

155


Р.М. Дзюбак, заступник директора з навчально-методичної роботи Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників;

Н.М. Гладка, завідувач лабораторії розвитку освіти та педагогічних інновацій Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників;

С.І. Чиркова, методист лабораторії розвитку освіти та педагогічних інновацій Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників

ПІДВИЩЕННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ КЕРІВНИКІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ - ВАГОМИЙ ЧИННИК ПІДВИЩЕННЯ

ЯКОСТІ ОСВІТИ

Сучасні вимоги, поставлені суспільством і державою до керівників загальноосвітніх навчальних закладів, потребують суттєвої зміни в їхній підготовці, зокрема, до інноваційної діяльності, яка відбувається під час їхнього навчання на курсах підвищення кваліфікації та здійснюється безпосередньо на базі районних (міських) методичних кабінетів. Суттєвій зміні підлягають зміст, форми і методи роботи з керівним складом. Перш за все, необхідно враховувати досягнення сучасної науки і практики в галузі психології, педагогіки, управління соціальними системами.

Підвищення управлінської кваліфікації керівників закладів освіти є вагомим чинником післядипломної педагогічної освіти і визначається рядом взаємопов’язаних елементів, а саме: мети навчання, яка залежить від рівня професійної компетентності керівника, що, у свою чергу, характеризується сукупністю управлінських знань і вмінь; рівнем загальної культури; професійно-особистісними якостями, мотивацією до управлінської діяльності.

Інноваційна модель обласної методичної служби існує, перш за все, як цілісне поєднання основних методичних структур, а саме: Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників та його основних структурних підрозділів (головного науково-методичного і координаційного центру); лабораторії розвитку освіти та педагогічних інновацій, що безпосередньо координує роботу районних (міських) методичних кабінетів; 26 методичних установ (районного, міського рівнів) та шкільних методичних служб. Обласна методична мережа розширюється за рахунок районних (міських) професійних предметних об’єднань, експериментальних майданчиків, обласного осередку асоціації керівників шкіл України (заклади освіти м. Черкас), шкіл передового педагогічного досвіду, творчих груп, педагогічних майстерень, майстер-класів тощо.

Система підвищення кваліфікації обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників при взаємодії з районними (міськими) методичними кабінетами є потужним інструментом, який здатний сприяти професійному розвитку педагогічних працівників та керівників закладів освіти зокрема, а відповідно й забезпечити динамічність організаційного розвитку освітньої галузі Черкащини.

Метою діяльності лабораторії розвитку освіти та педагогічних інновацій є навчально-методичне забезпечення підвищення кваліфікації керівних кадрів освіти області як професіоналів-управлінців та підготовка резерву керівних кадрів до роботи в освітній галузі. Основні завдання діяльності лабораторії:

 • Модернізація форм, методів та змісту підвищення кваліфікації керівників закладів освіти, заступників директорів із навчально-виховної роботи та організація роботи із слухачами резерву керівних кадрів в очно-дистанційному режимі.

 • Створення сприятливого психологічного клімату та проведення організаційно-установчого етапу з метою активного навчання слухачів на курсах підвищення кваліфікації.

 • Проведення контрольно-оціночного етапу (визначення ступеня засвоєння слухачами системи знань та вмінь, отримання зворотної інформації для цілеспрямованої організації навчального процесу та своєчасного внесення корекції змісту навчання).

 • Забезпечення системного підходу до процесу навчання керівників закладів освіти щодо змісту професійної підготовки.

 • Планування навчального процесу в логічній послідовності, що допомагає активному засвоєнню слухачами теоретичних та практичних знань.

 • Розробка моделі професійної компетентності керівників закладів освіти.

 • Вивчення результативності роботи курсів підвищення кваліфікації під час комплексних перевірок регіонів.

Лабораторія розвитку освіти та педагогічних інновацій спільно з кафедрами інституту, лабораторіями, центрами та кабінетами розробила програми, навчально-тематичні плани курсів та спецкурси відповідно до положень Національної доктрини розвитку освіти та Законів України „Про освіту” (1996 р.), „Про загальну середню освіту” (1999), Постанови спільного засідання колегії Міністерства освіти і науки України і Президії Академії педагогічних наук України „Про концепцію загальної середньої освіти” № 12/5-2 від 22.11.2001р. та інших документів, що забезпечують нормативно-правову базу діяльності загальноосвітніх навчальних закладів.

Основні форми функціонування системи фахового зростання педагогічних працівників різноманітні: очна, заочна, екстерна, дистанційна, індивідуальна тощо. Керівники закладів освіти в ОІПОПП проходять навчання в основному за очною формою навчання. Метою курсів підвищення кваліфікації директорів закладів освіти та заступників директорів з навчально-виховної роботи є формування їх методологічної та теоретичної компетентності; поглиблення соціально-гуманітарних знань; ознайомлення з психологічними основами управління; формування навичок використання інформаційно-комунікаційних технологій; ознайомлення з управлінськими та педагогічними інноваціями тощо.

За останні роки склалась система цілеспрямованого фахового навчання керівного складу області, а саме: навчання на курсах підвищення кваліфікації здійснюється відповідно до професійного рівня керівного складу: керівники закладів освіти зі стажем роботи більше 5 років; директори закладів освіти, що відповідають за суспільно-гуманітарний цикл; директори закладів освіти, що відповідають за природничо-математичний цикл; директори навчально-виховних комплексів, слухачі резерву керівних кадрів, заступники директорів з навчально-виховної роботи зі стажем роботи до 5 років роботи та заступники директорів з навчально-виховної роботи зі стажем роботи більше 5 років.

Систематично проводиться самодіагностика ступеня володіння професійними знаннями. Практично половина опитаних керівників закладів освіти потребують доповнення або оновлення професійних базових знань з управлінської діяльності. Анкетування з метою визначення професійних потреб керівників навчальних закладів свідчить про те, що слухачі особливо потребують подальшого вдосконалення знань і умінь з таких питань: особистісна, економічна, правова підготовка; психологічна підготовка, загальноосвітня підготовка. Тому більша частина навчального часу відведена питанням управлінської діяльності, плануванню роботи закладу освіти, питанням внутрішньошкільного контролю, організації методичної роботи у закладі освіти та моніторингу якості освіти.

Навчальний процес організовано відповідно до рівнів професійної компетентності та досвіду роботи керівного складу. У цьому випадку активно використовується інваріантна частина навчального плану. Значна увага приділяється ознайомленню із сучасними підходами при викладанні предметних навчальних дисциплін. На сьогодні членами лабораторії розробляється структурна модель змісту підвищення кваліфікації керівних кадрів, як цілісність, що інтегрує в собі три складові: базовий стандарт професійної освіти, модель професійної компетентності та навчально-тематичний план, який скомпоновано у відповідності до професійних знань, умінь і продуктивної діяльності керівника закладу освіти.

Організаційна структура системи фахового зростання керівників закладів освіти є модульною, а зміст навчання поділяється на дві складові: інваріантну та варіативну. Інваріантна є типовою для всіх вищезазначених категорій слухачів, варіативна – формується з гнучких варіативних курсів, модулів, спецкурсів, що враховують специфіку категорії слухачів. Наприклад, курси підвищення кваліфікації директорів НВК підсилюються лекціями з питань дошкільної освіти, наступності між дошкільною та початковою освітою, розкриваються особливості організації науково-методичної роботи у НВК тощо.

Забезпечення якісного навчання на курсах підвищення кваліфікації керівників закладів освіти та слухачів резерву керівних кадрів – один із напрямків діяльності лабораторії розвитку освіти та педагогічних інновацій.

В ОІПОПП створено насичене освітнє середовище, в якому важливе місце належить активній пізнавальній діяльності. Інформаційний комфорт створено з допомогою ефективно організованих джерел інформації: бібліотеки, інформаційної комп'ютерної бази, консультацій викладачів кафедр, методичних працівників, працівників Головного управління освіти і науки Черкаської облдержадміністрації, досвідчених керівників закладів освіти тощо. Традиційно постійною складовою діяльності лабораторії розвитку освіти та педагогічних інновацій є виявлений, узагальнений і використаний досвід інноваційної діяльності закладів освіти. Управлінсько-педагогічна практика проходить у кращих школах м. Черкас, на базі яких проводяться відкриті уроки з використання новітніх технологій. Слухачі курсів мають змогу ознайомитись з інноваційним досвідом управління сучасною школою.

Курсова підготовка орієнтована на практичне застосування отриманих знань: моделювання занять з інтерактивними методами та формами роботи, лекції з паралельним методичним коментарем, ділові ігри, фасилітовані дискусії, диспути, діагностичні опитування, конференції з обміну досвідом роботи, спецпрактикуми; педагогічні виставки творчих робіт, захисти випускних творчих робіт (проектів), методичних проектів; факультативи, майстер-класи кращих керівників закладів освіти області тощо.

Робота з керівним освітянським складом продовжується у міжкурсовий період на базі районних (міських) методичних кабінетів, адже відповідно до Положення про районний (міський ) методичний кабінет (центр), затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України № 1119 від 08.12.2008 року, метою діяльності районного (міського) методичного кабінету є науково-методичне забезпечення системи загальної середньої та дошкільної освіти, організація ефективної науково-методичної роботи з педагогічними працівниками, підвищення професійного зростання педагогічних працівників та керівних кадрів зокрема.

Вивчення результативності роботи курсів підвищення кваліфікації керівних кадрів здійснюється під час комплексних перевірок регіонів. У більшості районів склалася чітка модель організаційної роботи з керівниками закладів освіти. Заслуговує на увагу система роботи з керівними кадрами у м. Золотоноші, м. Смілі, м. Умані, у Корсунь-Шевченківському, Городищенському, Монастирищенському, Чорнобаївському, Чигиринському, Тальнівському, Уманському районах.

Методичними кабінетами розроблено нові підходи до організації методичної роботи з керівними кадрами, які знайшли своє відображення в структурі методичної роботи. Координують методичну роботу ради методичних кабінетів, які тісно співпрацюють з ЧОПОПП, шкільними методичними радами. Методична робота з педагогічними працівниками реалізується через колективні (масові, групові) та індивідуальні форми її реалізації як традиційні, так і інноваційні. Серед нових колективних форм методичної роботи, наприклад у Чорнобаївському районі, слід виділити таку форму роботи як методологічний семінар з проблем управлінської діяльності, що передбачає роботу з директорами ЗНЗ, заступниками з НВР та заступниками з виховної роботи. Теми семінару окреслюють різні аспекти діяльності:

 • Права і обов’язки керівників ЗНЗ в процесі експлуатації будівель і споруд освітнього фонду.

 • Шляхи вдосконалення трудового навчання і виховання школярів.

 • Робота колегіального органу управління школою. Інноваційні технології проведення засідань педради.

 • Відвідування і аналіз уроку, як метод контролю за навчально-виховним процесом.

 • Підвищення професійної майстерності вчителя шляхом впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес.

 • Моніторингові дослідження, як засіб підвищення професійної компетентності педагогічної праці і результатів навчання учнів та інші.

У своїй практичній діяльності в системі методичної роботи районними (міськими) методичними службами використовуються різні джерела інформаційного забезпечення, зокрема: законодавчі, керівні, нормативні, урядові і міністерські документи, накази Головного управління освіти і науки, рекомендації ЧОІПОПП, директивні матеріали органів місцевого управління. У методкабінетах зосереджена література, підручники з педагогіки та психології; підручники з навчальних дисциплін, наукова літературу з проблем науково-методичної діяльності; методична література. Видаються методичні рекомендації, інформаційно-методичні бюлетені.

До послуг керівників закладів освіти надаються науково-методичні фахові видання. У роботі методичних служб широко використовуються можливості засобів масової інформації; послуги Internet; педагогічний досвід і результати дослідження науково-методичної роботи. Проводяться заняття в школах передового педагогічного досвіду, творчих групах, школах педагогічної майстерності, опорних школах. Активним є спілкування педагогічних кадрів з методистами, учнями, батьками, колегами-педагогами.

Практикуються творчі зустрічі з керівниками закладів освіти інших районів Черкащини та областей України, здійснюється активний обмін досвідом управлінської роботи. Серед інших форм роботи чільне місце займає педагогічне прогнозування ( планування та визначення змісту управлінської та методичної роботи); визначення рівня професіоналізму керівників закладів освіти.

Таким чином методична служба області спрямовує процес інформаційного забезпечення роботи керівників закладів освіти на розширення кругозору, оновлення й суттєве доповнення отриманих психолого-педагогічних знань, вивчення нових технологій організації педагогічного процесу, узагальнення та впровадження передового педагогічного досвіду та інноваційного досвіду роботи кращих керівників закладів освіти.

Виходячи з вищезазначеного, з метою поліпшення організаційно-педагогічної роботи з керівними кадрами області, завідувачам районних (міських) методичних кабінетів у новому 2011-2012 навчальному році рекомендуємо:

 1. Постійно поповнювати електронну базу даних сучасних науково-методичних матеріалів, фондів навчальної, довідкової, методичної, психолого-педагогічної літератури та електронний банк даних використання новітніх педагогічних технологій у загальноосвітніх навчальних закладах району.

 2. Створити банк даних кращого управлінсько-педагогічного досвіду роботи керівників закладів освіти регіону.

 3. Постійно поповнювати відеотеки методичних кабінетів матеріалами проведених методичних заходів (семінари-практикуми, майстер-класи, засідання творчих груп, школи передового педагогічного досвіду)

 4. Стимулювати участь закладів освіти у міжнародних програмах, проектах, експериментально-дослідницькій роботі.

 5. Під час планування роботи з керівними кадрами рекомендуємо дотримуватись наступних вимог:

 • ознайомитись із сучасними розробками освітнього менеджменту, психології управління з питання планування діяльності;

 • ознайомитися з основними директивними і нормативними документами Уряду та Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України про освіту;

 • планувати роботу відповідно до Положення про районний (міський) методичний кабінет, функцій методичних працівників та сервісних послуг, які надає методичний кабінет;

 • вивчати та враховувати запити і потреби керівників закладів освіти щодо удосконалення їх професійної майстерності;

 • при плануванні роботи враховувати результати аналізу науково-методичної роботи за минулий рік;

 • включати до плану роботи сучасну інформацію, що базується на надбаннях психолого-педагогічної науки та передової педагогічної практики;

 • передбачати конкретні заходи, форми і методи діяльності;

 • у структурі плану роботи з керівним складом передбачити можливість внесення змін та доповнень упродовж навчального року.

 1. На нарадах директорів, можуть бути розглянутими такі актуальні питання: про стан використання диференційованого під­ходу при викладанні предметів природничо-математичного циклу, про організацію роботи з обдарованими уч­нями; про методичне забезпечення впровадження ін­формаційних технологій у навчально-виховному процесі; про результати апробації педагогічних програм­них засобів у загальноосвітніх навчальних закладах міста тощо.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Матеріали до доповіді начальника головного управління освіти І науки облдержадміністрації І. Д. Шарапи на серпневій конференції працівників освіти області 18. 08

  Документ
  Матеріали до доповіді начальника головного управління освіти і науки облдержадміністрації І.Д. Шарапи на серпневій конференції працівників освіти області 18.
 2. Закарпатський державний університет публікації науково-педагогічних працівників закарпатського державного університету

  Документ
  Публікації науково-педагогічних працівників Закарпатського державного університету: Галузевий бібліографічний покажчик (До 15-річчя від дня заснування Закарпатського державного університету)/Укладачі: О.
 3. План роботи Головного управління освіти І науки Івано-Франківської

  Документ
  Про стан виконання рішення колегії «Про стан обліку дітей і підлітків шкільного віку та залучення їх до навчання у відділах (управліннях) освіти райдержадміністрацій (міськвиконкомів) та загальноосвітніх навчальних закладах Надвірнянського,
 4. Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій Інститути післядиплом (2)

  Диплом
  Повідомляємо, що на виконання наказів Міністерства освіти і науки України від 24.05.2 № 149 "Про участь школярів України у Міжнародному математичному конкурсі "Кенгуру" та від 20.
 5. Педагогічна бібліографія (5)

  Документ
  Щорічник “Українська педагогічна бібліографія” видається з 1992 року. У попередніх випусках покажчика відображена література з питань освіти і педагогіки, яка вийшла друком в Україні з 1990 року.

Другие похожие документы..