Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Как-то Уинстон Черчилль сказал, что демократия – плохая форма правления, но человечество не изобрело лучшей. На мой взгляд, это не так. Вернее, слова...полностью>>
'Статья'
Анна достигает психоаналитического теоретизирования, которое отличается от теории отца тем, что придает особое значение Эдипову комплексу как матрице...полностью>>
'Анкета'
Необходимо указать общую площадь арендованных земель по состоянию на 31.12.2010 г. (просим не путать с площадью земель, переданных в аренду в течение ...полностью>>
'Закон'
Администрация муниципального образования муниципального района «Боровский район» Калужской области, в дальнейшем именуемая «Администрация Боровского ...полностью>>

Академія педагогічних наук україни інститут професійно-технічної освіти апн україни

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ АПН УКРАЇНИ

СХВАЛЕНО

ЗатверджУЮ

Рішенням вченої ради Інституту професійно-технічної освіти АПН України

протокол № 1 від 18 січня 2010 р.

Директор Інституту професійно-технічної освіти АПН України

_______________В.О. Радкевич

«19» січня 2010 р.

ЗВІТ

ПРО РОБОТУ ІНСТИТУТУ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ АПН УКРАЇНИ ЗА 2009 РІК

Київ - 2010

ЗМІСТ

І. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДІЯЛЬНОСТІ УСТАНОВИ 2

ІІ. ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ 11

ІІІ. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА РОБОТА 40

ІV. УПРОВАДЖЕННЯ І ВИКОРИСТАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ 59

НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У ПРАКТИЦІ 59

VІ. КАДРИ. ПІДГОТОВКА НАУКОВИХ І НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ 60

VІІ. РОБОТА СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ВЧЕНОЇ РАДИ 64

VІІІ. ПРОВЕДЕННЯ МАСОВИХ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИХ ЗАХОДІВ 64

ІХ. МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ 76

Х. ПУБЛІКАЦІЇ ТА ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ 77

ХІ. ІНФОРМАТИЗАЦІЯ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 78

ХІІ. ФІНАНСУВАННЯ. МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ (бухгалтерія) 78

ЗВ’ЯЗКИ УСТАНОВИ ІЗ ЗАСОБАМИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ І ГРОМАДСЬКІСТЮ 79

ХІІІ. ВИСНОВКИ 79

83

ХV

Основні показники діяльності установи (у таблицях)

102

Таблиця № 1. Кількісний і якісний склад керівних кадрів

102

Таблиця № 2. Кількісний і якісний склад наукових кадрів

103

Таблиця № 3. Розподіл наукових кадрів за підрозділами

104

Таблиця № 4. Підготовка докторів наук

105

Таблиця № 5. Підготовка кандидатів наук

106

Таблиця № 6. Підготовка наукових кадрів в аспірантурі (прийом)

107

Таблиця № 7. Підготовка наукових кадрів в аспірантурі (випуск)

108

Таблиця № 8. Підготовка наукових кадрів у докторантурі

109

Таблиця № 11. Виконання тематики наукових досліджень

110

Таблиця № 12. Дані про проведення експериментальної роботи

111

Таблиця № 14. Дані про публікації

112

Таблиця № 15. Участь у масових науково-практичних заходах

113

Додаток 1. Анотований перелік наукових розробок, готових до практичного застосування і впровадження

114

І. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДІЯЛЬНОСТІ УСТАНОВИ

до «Зміст»

Інститут професійно-технічної освіти АПН України створений 20 квітня 2006 року постановою Президії АПН України згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України № 160- р від 27 березня 2006 року та відповідно до статті 11 Закону України «Про професійно-технічну освіту».

Науково-дослідницька та організаційна діяльність Інституту як наукової установи, спрямована на реалізацію основних положень Конституції України, виконання заходів, визначених Національною доктриною розвитку освіти України в ХХІ столітті, законів України «Про освіту», “Про професійно-технічну освіту”, “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань професійно-технічної освіти”, “Про наукову і науково-технічну діяльність”, “Про наукову і науково-технічну експертизу”, “Про інноваційну діяльність”, Постановою Верховної Ради України “Про стан і перспективи розвитку професійно-технічної освіти в Україні” від 3 квітня 2003 року, Концепцією розвитку професійно-технічної (професійної) освіти в Україні, затвердженої 5 липня 2004 року, указами Президента України “Про додаткові заходи щодо вдосконалення професійно-технічної освіти в Україні” від 18 вересня 2004 року, «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні» від 20 березня 2008 року, рішенням Загальних зборів АПН України “Про концептуальні засади та основні напрями розвитку професійно-технічної освіти в Україні” від 5 грудня 2003 року, Концепцією розвитку Інституту ПТО АПН України, Декларацією Європейської Комісії і міністрів професійної освіти європейських країн стосовно розвитку співробітництва в галузі професійної освіти та навчання у Європі, прийнятою 30 листопада 2005 року в Копенгагені (Копенгагенська декларація).

Станом на 01.01.2010 року науково-дослідною роботою в Інституті займається 6 науково-дослідних лабораторій: змісту професійної освіти і навчання; методик професійної освіти і навчання; управління професійно-технічної освіти; професійного навчання на виробництві; професійної орієнтації і виховання; «Всеукраїнський інформаційно-аналітичний центр професійно-технічної освіти». Окрім цього функціонують 3 центри, створені за підтримки міжнародних проектів: Центр сучасних професій і технологій навчання при лабораторії змісту професійної освіти і навчання; Центр здорового способу життя та профілактики ВІЛ/СНІД при лабораторії методик професійної освіти і навчання; Центр енергоефективності при лабораторії професійного навчання на виробництві.

Основні положення щодо їх діяльності відображено у відповідних Концепціях та регламентуються щорічними планами роботи.

1.1. Основні завдання Інституту в звітному періоді та стан їх виконання

У звітному році Інститут розпочав дослідження за 6 фундаментальними темами з напряму «Теорія і практика професійної освіти». Згідно з тематичними планами НДР з 01.01.09. по 31.12.09. здійснювався констатувальний етап дослідження.

Визначенню тематики НДР передував ґрунтовний аналіз щодо актуальних проблем системи професійної освіти і навчання та потреб у сучасному науковому супроводі й науково-методичному забезпеченні.

Теми НДР, їх кінцеві результати пройшли експертну оцінку в Міністерстві освіти і науки України та Національній академії наук України.

Основними завданнями, що постали перед виконавцями тем НДР на констатувальному етапі було:

1. Здійснити аналіз стану проблеми дослідження в науковій, нормативно-правовій, методичній літературі.

2. Розробити програми і методики досліджень.

3. Організувати та провести констатувальні експерименти, здійснити аналітичне осмислення результатів констатувальних зрізів.

4. Теоретично обґрунтувати та розробити проекти концепцій з проблем створення професійних стандартів, заснованих на компетенціях, науково-методичного забезпечення професійної освіти і навчання; організації професійного навчання кваліфікованих робітників на виробництві з використанням гнучких модульних технологій; професійної орієнтації учнівської молоді на робітничі професії; інформаційно-аналітичного забезпечення модернізації ПТО.

6. Здійснити підготовчу роботу до проведення формувального експерименту.

7. Забезпечити умови для відкритості наукових пошуків.

Усі завдання, визначені технічними завданнями й тематичними планами на 2009 рік виконано.

1.2. Заходи, спрямовані на раціональну розстановку кадрів

У 2009 році керівництвом Інституту було здійснено ряд заходів, спрямованих на удосконалення кадрового забезпечення науково-дослідницької діяльності.

Станом на 31.12.09. в Інституті працювало 67 наукових працівників (у 2008 році – 56).

Завдяки системній роботі покращився якісний склад керівників тем НДР. Якщо в 2008 році третина керівників тем не мали наукового ступеню, то станом на 01.01.2010 року усі вони мають наукові ступені (з 6 керівників наукових тем 1 доктор і 5 кандидатів наук).

Збільшилася кількість науковців, які мають досвід роботи в ПТО з 20 до 24. Водночас зросла загальна кількість фахівців вищої кваліфікації. Нині вони складають 55,8 % від загальної кількості наукових співробітників. Станом на 31.12.09. виконавцями тем НДР було 9 докторів і 25 кандидатів наук.

Керівництвом Інституту також здійснюється виважена кадрова політика, спрямована на збільшення кількості науковців, які працюють на постійній основі. У 2009 на постійній основі працював 41 науковий працівник або 67,2 % від загальної кількості науковців (у 2008 році – 36, або 64,2%).

У Інституті ведеться цілеспрямована робота щодо підготовки власних наукових кадрів. У 2009 році 2 наукових співробітника Інституту були направлені на навчання в докторантуру за спеціальністю 13.00.04 ­– теорія і методика професійної освіти та 6 осіб за цією ж спеціальністю в цільову аспірантуру. Станом на 01.01.10. в докторантуру та аспірантуру було прийнято 14 осіб. Всього в докторантурі й аспірантурі навчається 30 осіб.

За звітний період 1 науковець отримав звання старшого наукового співробітника.

Такий підхід, на думку керівництва, має допомогти підвищити науковий потенціал Інституту, підсилити кадровий склад виконавців тем НДР фахівцями вищої кваліфікації в сфері професійної освіти і навчання, а також забезпечити відкриття в 2010 році спеціалізованої Вченої ради із захисту кандидатських дисертацій з спеціальності 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти.

Та проблема наукових кадрів продовжує залишатися актуальною для Інституту. Недостатня забезпеченість наукових досліджень науковцями з питань професійної освіти й навчання позначається на стані наукового супроводу процесу модернізації професійної освіти і навчання в Україні.

1.3. Найвагоміші наукові досягнення Інституту професійно-технічної освіти АПН України у 2009 році

Протягом року наукові співробітники Інституту професійно-технічної освіти брали активну участь у розробленні науково-обґрунтованих пропозицій, спрямованих на ефективне функціонування системи професійної освіти і навчання в умовах поширення світових інтеграційних і глобалізаційних процесів.

До вагомих наукових досягнень Інституту в 2009 році слід віднести розроблені науковцями пропозиції щодо внесення змін до законів України «Про освіту», “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань професійно-технічної освіти”, «Про професійно-технічну освіту».

Концептуальною ідеєю поданих пропозицій є обґрунтування необхідності приведення у відповідність до потреб сучасного ринку праці та потреб особистості основних положень законів, визначення права громадян на здобуття професійно-технічної освіти виключно згідно норм, передбачених Конституцією України; законодавчої підтримки проведення та оприлюднення результатів моніторингів оцінювання якості професійної освіти і навчання; створення баз даних щодо науково-методичного забезпечення підготовки кваліфікованих робітників для галузей виробництва та сфери послуг у ПТНЗ і на виробництві; забезпечення ефективного соціального діалогу між постачальниками і замовниками робітничих кадрів; розвитку системи професійної освіти і навчання як ринку освітніх послуг; впровадження нових моделей управління ПТНЗ; перегляду статусу інженерно-педагогічних працівників ПТН, які займаються науковою роботою тощо.

Науковці Інституту також взяли активну участь у розробленні нової редакції Концепції розвитку професійної освіти і навчання в Україні (2010-2020 рр.). Так, було розроблено структуру документу, глосарій основних термінів, підготовлено проект документу, що в установленому порядку був поданий до Міністерства освіти і науки України, а також блок пропозицій щодо шляхів розв’язання проблеми, в тому числі на основі вдосконалення нормативно-правової бази професійно-технічної освіти; реформування системи управління шляхом обґрунтування та запровадження ефективного механізму взаємодії центральних і регіональних органів влади; розвитку соціального партнерства як умови децентралізації управління професійно-технічною освітою; впровадження нових технологій та механізмів управління; розмежування повноважень органів освіти і науки на національному й регіональному рівнях з урахуванням сучасних тенденцій розвитку економіки та ринку праці в регіонах України; накопичення ресурсів для підвищення якості освітніх послуг, задоволення потреб економіки в кваліфікованих робітничих кадрах; вдосконалення системи підготовки та перепідготовки управлінського складу в системі професійно-технічної освіти на засадах демократії й гуманізму; підняття соціального статусу педагогічних працівників системи ПТО; забезпечення розвитку особистості, здатної до ефективної роботи за спеціальністю на рівні світових стандартів, готової адаптуватися до змін техніки, технологій, організації праці, впровадження нано- технологій.

За результатами констатувального етапу дослідження відповідно до технічних завдань і тематичних планів науковцями Інституту науково обґрунтовано концептуальні підходи до:

створення професійних стандартів, заснованих на компетенціях, як основи для розроблення державних стандартів ПТО нового покоління;

формування змісту професійного навчання кваліфікованих робітників з інтегрованих професій;

впровадження гнучких педагогічних технологій у процес професійного навчання виробничого персоналу підприємств;

формування системи ціннісних орієнтацій у майбутніх кваліфікованих робітників;

розвитку інформаційно-аналітичної системи управління ПТО на основі моніторингових досліджень ринку освітніх послуг у галузі ПТО;

Визначено і теоретично обґрунтовано:

сучасні тенденції створення національних рамок кваліфікацій;

– дидактичні засади навчально-методичного забезпечення підготовки кваліфікованих робітників у системі ПТО;

– методичні засади розроблення й використання електронного підручника в професійній підготовці кваліфікованих робітників;

– психолого-педагогічні умови професійного саморозвитку молоді в умовах ринкового середовища;

– організаційно-педагогічні умови професійного навчання виробничого персоналу й незайнятого населення на виробництві;

методичні підходи до організації профільного навчання учнів старшої школи за технологічним напрямом на базі професійно-технічних навчальних закладів;

методичні підходи до моніторингу ринку освітніх послуг у галузі ПТО.

індикатори ефективності професійного навчання виробничого персоналу.

Розроблено:

проекти концепцій:

– створення професійних стандартів на основі компетентісного підходу (0,2);

– науково-методичного забезпечення професійної освіти і навчання(0,2);

– розвитку професійної освіти і навчання в Україні до 2020року (0,2);

– організації професійного навчання кваліфікованих робітників на виробництві з використанням модульних технологій (0,2);

– професійної орієнтації учнівської молоді на робітничі професії (0,2);

– розвитку інформаційно-аналітичної системи управління ПТО на основі моніторингових досліджень ринку освітніх послуг (0,2);

– орієнтовну структуру та зміст запланованих кінцевих результатів: монографій, методичних посібників, методичних рекомендацій, здійснено збір матеріалів для їх написання (підготовлено рукописи розділів монографій: «Науково-методичні засади професійної підготовки кваліфікованих робітників в умовах євро інтеграції» (2,0), «Науково-методичні засади підготовки педагога професійного навчання до формування економічної культури учнів ПТНЗ» (2,0), „Педагогічні засади організації професійного навчання на виробництві” (2,0), «Розвиток професійного навчання на виробництві: друга половина ХХ – початок ХХІ століття» (1,0), «Професійне навчання незайнятого населення» (1,75), „Організаційно-економічні аспекти професійного навчання на виробництві” (2,0); навчально-методичного посібника „Курсове професійно-технічне навчання кваліфікованих робітників”(2,0); методичних посібників «Методика розробки дидактичних комплексів відповідно до вимог державних стандартів ПТО нового покоління» (3,0), „Гнучкі педагогічні технології професійного навчання кваліфікованих робітників на виробництві” загальним обсягом (1,0);

- методичні рекомендації щодо створення професійних стандартів з напрямів: «Швейне виробництво», «Торгівля», «Ресторанний сервіс», «Громадське харчування»; інформаційно-аналітичного спостереження в системі ПТО;

- аналітичні матеріали «Аналіз ринку професій сфери послуг»;

Рекомендовано до друку рукописи:

методичний посібник «Педагог професійної школи» (4,0);

методичні рекомендації:

 • «Організаційно-правові засади створення інформаційно-аналітичних центрів ПТО» (2,3);

 • «Моніторинг за індикаторами ефективної діяльності ПТНЗ» (2,0);

 • «Формування контингенту ПТНЗ в умовах демографічної кризи» (1,7);

 • рекомендації щодо розробки науково-методичних матеріалів для професійного навчання кваліфікованих робітників з числа незайнятого населення на виробництві (1,6);

навчальні програми:

 • підвищення кваліфікації викладачів і майстрів виробничого навчання з питань енергоефективності;

 • навчального курсу «Основи знань з енергоефективності».

бібліографічні покажчики з проблем:

 • створення державних стандартів ПТО нового покоління (1,0);

 • інформаційно-аналітичного забезпечення модернізації професійно-технічної освіти в умовах ринку праці» (1,0);

 • науково-методичного забезпечення професійної підготовки кваліфікованих робітників» (2,0);

Пройшли апробацію розроблені спільно з педагогічними працівниками експериментальних педагогічних майданчиків методики:

- аналізу замовлень на ринку праці професій сфери обслуговування (на основі даної методики було здійснено аналіз потреб ринку праці в кваліфікованих робітниках за напрямами: «Швейне виробництво», «Торгівля», «Громадське харчування», «Ресторанний сервіс»);

- моніторингу якості й доступності професійно-технічної освіти.

Підготовлено до апробації: дидактичний комплекс «Програми професійного навчання учнів старшої школи (технологічний напрям) на базі ПТНЗ» (3,0).

Готові до впровадження: 1 монографія, 3 підручники, 1 навчальний посібник, 7 методичних рекомендацій, 1 інформаційно-аналітичний збірник. Окрім цього готові до впровадження рукописи 1 методичного посібника, 5 методичних рекомендацій, 6 проектів концепцій, 2 навчальних програм, 3 інформаційно-довідкових збірників.

Повний анотований перелік наукових розробок впроваджених і готових до впровадження наведено в додатку 1 до звіту.

Завдяки міжнародній співпраці розширено межі наукового пошуку за темами НДР та розпочато наукові дослідження, спрямовані на:

– модернізацію робітничих професій і змісту професійної освіти з урахуванням потреб ринку праці (розроблено й підготовлено до апробації проекти 12 освітніх стандартів за новими професіями);

– впровадження в систему професійної освіти і навчання знань з питань енергоефективності (розроблено й апробовано: навчальний курс «Основи енергоефективності», методичні рекомендації, створено сайт http: //elearning-pto.gov.ua, на якому розміщені дидактичні матеріали з курсу).

 • науково-методичне забезпечення проблеми здорового способу життя та профілактики ВІЛ/СНІДу в ПТНЗ (розроблено проект програми навчання учнів ПТНЗ основам знань щодо здорового способу життя).

Здобутками звітного періоду колективу науковців Інституту також є:

– розробка та затвердження нової редакції Концепції розвитку Інституту;

– розробка концепцій, програм і методик дослідження за темами НДР;

– підготовка пропозицій, спрямованих на розв’язання завдань у суміжних сферах діяльності за завданнями Відділення професійної освіти і освіти дорослих, Президії АПН України, МОН України (підготовка розділів до Білої книги національної освіти з проблем управління розвитком професійно-технічною освітою, оновлення змісту професійно-технічної освіти, професійного навчання виробничого персоналу підприємств і незайнятого населення);

– створення експериментальної бази для проведення дослідно- експериментальної роботи (у 2009 році Інститутом було підписано 39 угод з ПТНЗ, науково-методичними центрами щодо здійснення дослідно- експериментальної роботи);

– активна участь наукових співробітників в організації та проведенні Всеукраїнських освітніх виставок, що підтверджено дипломами учасників;

– створення сучасної наукової бібліотеки (нині бібліотека оснащена сучасною комп’ютерною програмою, що дає доступ до бібліотечних фондів провідних національних бібліотек України;

– налагодження та підтримка соціального діалогу Інституту з питань науково-методичного забезпечення ПТО, в тому числі з: Департаментом ПТО МОН України; Міністерством праці та соціальної політики України; Федерацією роботодавців України; Українським науково-методичним центром професійного розвитку Мінпраці та соціальної політики України; науково-методичним центром аграрної освіти Міністерства аграрної промисловості України; Інститутом підготовки кадрів державної служби зайнятості Міністерства праці і соціальної політики України; навчально-атестаційним центром Інституту зварювання імені Є.О. Патона НАН України; ВАТ «Українське Дунайське пароплавство»; Хмельницьким науково-методичним центром професійно-технічної освіти; Донецьким інститутом післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників АПН України; Кримським інженерно-педагогічним університетом; Черкаським інститутом післядипломної освіти педагогічних працівників, а також науковими установами АПН України.

Усього за результатами звітного періоду опубліковано 181 наукова праця загальним обсягом 152,52 др. арк.

Апробація проміжних результатів НДР у звітному році здійснювалась через участь науковців Інституту в роботі 61 науково-практичному заході, в тому числі 33 міжнародних.

Основними труднощами, що ускладнювали вирішення основних завдань, які стояли перед керівництвом і науковцями Інституту в 2009 р. були:

– брак наукових кадрів вищої кваліфікації;

– відсутність в Інституті власної видавничої бази, що на сучасному етапі розвитку наукової установи унеможливлює оперативне реагування на потреби системи ПТО в сучасному науково-методичному забезпеченні. Водночас призводить до морального старіння аналітичних матеріалів, проміжних і кінцевих результатів НДР;

– відсутність коштів на:

 • ­фінансування експериментальної діяльності педагогічних працівників експериментальних педагогічних майданчиків Інституту. Такий стан ускладнює проведення експериментальної роботи, звужує можливості її якісної організації й проведення;

 • відрядження наукових співробітників для участі наукових співробітників у міжнародних та всеукраїнських науково-практичних заходах, що призводить до вивчення педагогічного досвіду виключно в межах м. Києва);

 • відрядження докторантів та аспірантів Інституту бюджетної форми навчання (за звітній період вони не мали можливості жодного разу виїхати у відрядження за рахунок Інституту).

Актуальними проблемами на найближчу перспективу є:

– посилення контролю за станом та якістю експериментальної роботи на експериментальних базах Інституту;

– підвищення кваліфікації виконавців тем НДР;

– продовження роботи з налагодження більш тісних зв’язків наукових підрозділів Інституту з ПТНЗ, навчальними підрозділами підприємств підвідомчими установами АПН, державними установами та організаціями, відповідальними за підготовку робітничих кадрів в Україні, з роботодавцями.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Академія педагогічних наук україни державна науково-педагогічна бібліотека україни імені в. О. Сухомлинського календар знаменних І пам’ятних дат у галузі освіти І педагогічної науки на 2008 рік

  Документ
  Головною метою діяльності Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського (ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського) є інформаційне забезпечення розвитку національної педагогічної науки, освіти і практики,
 2. Академія педагогічних наук україни державна науково-педагогічна бібліотека україни імені В. О. Сухомлинського

  Документ
  Головною метою діяльності Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського (ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського) є інформаційне забезпечення розвитку національної педагогічної науки, освіти і практики,
 3. Апн україни Член-кореспондент Академії педагогічних наук України Віктор Костянтинович Сидоренко Біобібліографічний покажчик Київ 2007

  Документ
  С34 Член-кореспондент Академії педагогічних наук України Віктор Костянтинович Сидоренко: Біобібліографічний покажчик /Упоряд. Н.І.Тарасова, Г.І.Шаленко; Національний педагогічний університет імені М.
 4. Національна академія педагогічних наук україни державна науково-педагогічна бібліотека україни імені в. О. Сухомлинського календар знаменних І пам’ятних дат у галузі освіти І педагогічної науки на 2011 рік

  Документ
  Головною метою діяльності Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського (ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського) є інформаційне забезпечення розвитку національної педагогічної науки, освіти і практики,
 5. Академія педагогічних наук україни державна науково-педагогічна бібліотека україни імені В. О. Сухомлинського

  Документ
  У біобібліографічному покажчику із серії „Академіки АПН України” представлено науковий доробок Василя Григоровича Кременя, доктора філософських наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України, академіка НАН України та АПН

Другие похожие документы..